งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา และโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
ระหว่าง วันที่ 9-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 9 พ.ย. 2561 09.00-10.30 กรรมการรายงานตัวเวลา 07.00-07.30 น. และประชุมเวลา 07.30-08.00 น. ห้อง 326 นักเรียนรายงานตัว ณ ห้องแข่งขัน ตั้งแต่เวลา 08.00-08.30น.
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332 9 พ.ย. 2561 09.00-10.30 กรรมการรายงานตัวเวลา 07.00-07.30 น. และประชุมเวลา 07.30-08.00 น. ห้อง 326 นักเรียนรายงานตัว ณ ห้องแข่งขัน ตั้งแต่เวลา 08.00-08.30น.
3 650 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333 9 พ.ย. 2561 09.00-10.30 กรรมการรายงานตัวเวลา 07.00-07.30 น. และประชุมเวลา 07.30-08.00 น. ห้อง 326 นักเรียนรายงานตัว ณ ห้องแข่งขัน ตั้งแต่เวลา 08.00-08.30น.
4 651 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 334 9 พ.ย. 2561 09.00-10.30 กรรมการรายงานตัวเวลา 07.00-07.30 น. และประชุมเวลา 07.30-08.00 น. ห้อง 326 นักเรียนรายงานตัว ณ ห้องแข่งขัน ตั้งแต่เวลา 08.00-08.30น.
5 654 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 335 9 พ.ย. 2561 09.00-10.30 กรรมการรายงานตัวเวลา 07.00-07.30 น. และประชุมเวลา 07.30-08.00 น. ห้อง 326 นักเรียนรายงานตัว ณ ห้องแข่งขัน ตั้งแต่เวลา 08.00-08.30น.
6 655 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 336 9 พ.ย. 2561 09.00-10.30 กรรมการรายงานตัวเวลา 07.00-07.30 น. และประชุมเวลา 07.30-08.00 น. ห้อง 326 นักเรียนรายงานตัว ณ ห้องแข่งขัน ตั้งแต่เวลา 08.00-08.30น.
7 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 337 9 พ.ย. 2561 09.00-10.30 กรรมการรายงานตัวเวลา 07.00-07.30 น. และประชุมเวลา 07.30-08.00 น. ห้อง 326 นักเรียนรายงานตัว ณ ห้องแข่งขัน ตั้งแต่เวลา 08.00-08.30น.
8 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 338 9 พ.ย. 2561 09.00-10.30 กรรมการรายงานตัวเวลา 07.00-07.30 น. และประชุมเวลา 07.30-08.00 น. ห้อง 326 นักเรียนรายงานตัว ณ ห้องแข่งขัน ตั้งแต่เวลา 08.00-08.30น.
9 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 328 9 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป กรรมการรายงานตัวเวลา 07.00-07.30 น. และประชุมเวลา 07.30-08.00 น. ห้อง 326 นักเรียนรายงานตัว ณ ห้องแข่งขัน ตั้งแต่เวลา 08.00-08.30น. เก็บตัวห้อง 316
10 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 9 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป กรรมการรายงานตัวเวลา 07.00-07.30 น. และประชุมเวลา 07.30-08.00 น. ห้อง 326 นักเรียนรายงานตัว ณ ห้องแข่งขัน ตั้งแต่เวลา 08.00-08.30น. เก็บตัวห้อง 317
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 9 พ.ย. 2561 09.00-10.00 กรรมการรายงานตัวเวลา 07.00-07.30 น. และประชุมเวลา 07.30-08.00 น. ห้อง 326 นักเรียนรายงานตัว ณ ห้องแข่งขัน ตั้งแต่เวลา 08.00-08.30น.
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 9 พ.ย. 2561 09.00-10.00 กรรมการรายงานตัวเวลา 07.00-07.30 น. และประชุมเวลา 07.30-08.00 น. ห้อง 326 นักเรียนรายงานตัว ณ ห้องแข่งขัน ตั้งแต่เวลา 08.00-08.30น.
13 686 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 9 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป กรรมการรายงานตัวเวลา 07.00-07.30 น. และประชุมเวลา 07.30-08.00 น. ห้อง 326 นักเรียนรายงานตัว ณ ห้องแข่งขัน ตั้งแต่เวลา 08.00-08.30น.
14 687 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325 9 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป กรรมการรายงานตัวเวลา 07.00-07.30 น. และประชุมเวลา 07.30-08.00 น. ห้อง 326 นักเรียนรายงานตัว ณ ห้องแข่งขัน ตั้งแต่เวลา 08.00-08.30น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]