งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา และโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
ระหว่าง วันที่ 9-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 693 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง GSP (221), ห้อง 222 (เก็บตัว) 10 พ.ย. 2561 09.00 - 16.00 ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน นางรมย์ธีรา ภูกิ่งเงิน เบอร์โทรศัพท์ 09 9028 6084
2 694 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง SEAR 4, SEAR 5 (เก็บตัว) 10 พ.ย. 2561 09.00 - 16.00 ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน นางรมย์ธีรา ภูกิ่งเงิน เบอร์โทรศัพท์ 09 9028 6084
3 697 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ศูนย์ภาษาจีน, ห้อง 227 (เก็บตัว) 10 พ.ย. 2561 09.00 - 16.00 ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน นางศิริพร โพธิ์หิรัญ เบอร์โทรศัพท์ 08 9564 7019
4 698 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236, ห้อง 226 (เก็บตัว) 10 พ.ย. 2561 09.00 - 16.00 ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน นางศิริพร โพธิ์หิรัญ เบอร์โทรศัพท์ 08 9564 7019
5 699 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223, ห้อง 225 (เก็บตัว) 10 พ.ย. 2561 09.00 - 16.00 ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน นางนพรัตน์ อรรคโชติ เบอร์โทรศัพท์ 08 1394 7088
6 700 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224, ห้อง 225 (เก็บตัว) 10 พ.ย. 2561 09.00 - 16.00 ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน นางนพรัตน์ อรรคโชติ เบอร์โทรศัพท์ 08 1394 7088
7 701 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมลีลาวดี, ห้อง 336 (เก็บตัว) 10 พ.ย. 2561 09.00 - 16.00 ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน นางสาววลัยพรรณ โพธิ์จิ๋ว เบอร์โทรศัพท์ 08 0118 4793
8 702 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมลีลาวดี, ห้อง 337 (เก็บตัว) 10 พ.ย. 2561 09.00 - 16.00 ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน นางสาววลัยพรรณ โพธิ์จิ๋ว เบอร์โทรศัพท์ 08 0118 4793
9 703 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง SEAR 4, SEAR 1 (เก็บตัว) 9 พ.ย. 2561 09.00 - 16.00 ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน นางสาวเมธาวี ศรีพฤกษ์ เบอร์โทรศัพท์ 09 2449 6696
10 704 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง SEAR 4, SEAR 2 (เก็บตัว) 9 พ.ย. 2561 09.00 - 16.00 ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน นางสาวเมธาวี ศรีพฤกษ์ เบอร์โทรศัพท์ 09 2449 6696
11 705 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
-
12 706 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ERIC 10 พ.ย. 2561 09.00 - 16.00 ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน นางอานันฑิตา สแปร์โรว์ เบอร์โทรศัพท์ 08 0506 9607
13 709 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
-
-
14 708 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
-
-
15 707 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6
-
-
16 717 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223, 224, 225 (เก็บตัว) 9 พ.ย. 2561 09.00 - 16.00 ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน นางสาวรสิกา วงศ์แก้วโพธิ์ทอง เบอร์โทรศัพท์ 08 4050 4894
17 718 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ERIC 10 พ.ย. 2561 09.00 - 16.00 ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน นางอานันฑิตา สแปร์โรว์ เบอร์โทรศัพท์ 08 0506 9607
18 720 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
-
-
19 719 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
-
-
20 713 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ศูนย์ภาษาจีน, ห้อง 226 (เก็บตัว) 9 พ.ย. 2561 09.00 - 16.00 ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน นางสาวไอลดา ชาญตะบะ เบอร์โทรศัพท์ 08 1036 3834
21 714 การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ERIC 10 พ.ย. 2561 09.00 - 16.00 ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน นางอานันฑิตา สแปร์โรว์ เบอร์โทรศัพท์ 08 0506 9607
22 715 การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
-
-
23 716 การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
-
-
24 710 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 236 9 พ.ย. 2561 09.00 - 16.00 ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน นางวิศารัตน์ สมบูรณ์โภชน์ เบอร์โทรศัพท์ 08 4620 9896
25 711 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
-
-
26 712 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
-
-
27 721 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง SEAR 1, 2, 3 10 พ.ย. 2561 09.00 - 16.00 ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน นางสาววันวิสา วิเชียรรัตน์ เบอร์โทรศัพท์ 08 5522 5538
28 722 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง SEAR 1, 2, 3 10 พ.ย. 2561 09.00 - 16.00 ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน นางสาววันวิสา วิเชียรรัตน์ เบอร์โทรศัพท์ 08 5522 5538


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]