เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา และโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
ระหว่าง วันที่ 9-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายจิณณาวัฒน์ โคมบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ประธานอนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
2 นางวชิราภรณ์ รัตนะวงศ์ไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัยวิทยาคม รองประธานอนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
3 นายไพฑูรย์ นพกาศ ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา อนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
4 นางดาวเรือง เพียรพานิช ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา อนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
5 นางสาววันทนีย์ แก้วทอง ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม อนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
6 นายชูศิลป ศรีสุข ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม อนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
7 นายอุทิศ แจ้งถิ่นป่า ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา อนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
8 นายบรรหาญ เดชมา ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา อนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
9 นายพิชญะ โชคพล ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม อนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
10 นายชาลี วงษ์รักษ์ ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม อนุกรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
11 นางจงดี คำแสน ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
12 นายสายชล ทองฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาอนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
13 นายวัชรพัฐ มะธิตะโน ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาอนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
14 นางวิชิรตา หมวกเหล็ก ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาอนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
15 นางฤทัยรัตน์ เกษการณ์ ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา อนุกรรมการดำเนินการจัดสถานที่การแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
16 นายปุณณรัตน์ ทองธรรม ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา อนุกรรมการดำเนินการจัดสถานที่การแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
17 นางสาวทิพมาศ กลทิพย์ ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา อนุกรรมการดำเนินการจัดสถานที่การแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
18 นายประเสริฐ สุวรรณชัยเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา ประธานกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
19 นายวิเชียร นินเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองฉางวิทยา ประธานกรรมการดำเนินการจัดการเเข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
20 นายจิณณาวัฒน์ โคมบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
21 นางจิตรลดา วงษ์พานิช หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ประธานคณะกรรมการรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
22 นางรจนา เสมากูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองฉางวิทยา ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดสถานที่แข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
23 นางสุทิศา พะวา ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ประธานคณะกรรมการบันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
24 นายจิณณาวัฒน์ โคมบัว นายจิณณาวัฒน์ โคมบัวผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
25 นายอนุชา ตู้แก้ว ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ประธานคณะกรรมการรับรายงานตัวการดำเนินการจัดแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
26 นายอดิศักดิ์ อินทรชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ประธานคณะกรรมการ
27 นางจันทร์จิรา ศรีสนอง ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงินการดำเนินการจัดแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
28 นายอนุชา ตู้แก้ว ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ประธานคณะกรรมการส่งผลการแข่งขันการจัดแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
29 นายวิเชียร นินเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองฉางวิทยา ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
30 นายเสวก พันธุ์อ้น ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
31 นางสาวภคพร จันทวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา รองประธานกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
32 นายตระศักดิ์ แสงภักดี โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ รองประธาน
33 นายจักรกฤษณ์ ตระกูลอินทร์ ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยอุทัยธานี รองประธาน
34 นายศัลย์ สุขเสือ ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการเเข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
35 นางสาววาสนา นฤคนธ์ ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการเเข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
36 นายเรวัต เมณฑ์กูล ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการเเข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
37 นายมนตรี จันทมา ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการเเข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
38 นางสาวเฉลิมขวัญ สาคร ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการเเข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
39 นายวัชระ สุขสำราญ ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการเเข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
40 นายวินิจ ทิมเเก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการเเข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
41 นางสาวอรอุมา สุขจิตร นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการเเข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
42 นางวชิราภรณ์ รัตนะวงศ์ไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัยวิทยาคม รองประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
43 นางสาวกชกร ช้อนคราม ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม รองประธานกรรมการรับรายงานตัวศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
44 นางสุชาดา ดีเต่า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนหนองฉางวิทยา รองประธานกรรมการจัดสถานที่การแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
45 นายธนวัฒน์ ทองวิชิต ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม รองประธานกรรมการบันทึกข้อมูลผลการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
46 นางวชิราภรณ์ รัตนะวงศ์ไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัยวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
47 นายวิรุฬห์ สิทธิเขตรกรณ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนพุทธมงคล รองประธานการรับรายงานตัวการดำเนินการจัดแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
48 นางสาวกัญญารัตน์ วัดสิงห์ ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงินการดำเนินการจัดแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
49 นางดุสิตา แข่งเพ็ญแข ครูโรงเรียนลานสักวิทยา รองประธานคณะกรรมการส่งผลการแข่งขันการดำเนินการจัดแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
50 นายไพบูลย์ สงฆ์โนนเหล็ก รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองฉางวิทยา รองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
51 นายสุพล วิราวรรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม รองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
52 นางสาวจิรนันทน์ ดารารัตนเสรี ครู โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
53 นายอนุชา เชยชม ครู โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
54 นางสาวสุกัญญา สิทธิวโรธร ครู โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
55 นางสาวธนพร บูรพัก นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
56 นางสาวกาญจนา พันธวาวงษ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
57 นางสาวบุษกร แก้วเม่น ครู โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
58 นายกฤษฎา ประสิทธิ์ ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการเเละเลขานุการดำเนินการจัดการเเข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
59 นางสาวจิตตินันท์ สุวรรณภาพ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
60 นางสาวอัญชลี พวงสมบัติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนหนองเต่าวิทยา กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
61 นายอภิวัฒน์ชัย จีระดิษฐ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
62 นางสุภัทรา หนูเถื่อน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
63 นางสาวประนัดดา สงครามศรี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
64 นางสาวธนวรรณ พรหมมา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนบ่อยางวิทยา กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
65 นางระวีวรรณ พิลาใหม่ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
66 นางสุชาดา ดีเต่า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
67 นางปิยนุช วิราวรรณ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนทุ่งโพวิทยา กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
68 นางศิริเพ็ญ เลี้ยงบุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
69 นางสาวกุลธิรัตน์ บุญธรรม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยอุทัยธานี กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
70 นางสาวนิดตา อุดมสารี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนลานสักวิทยา กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
71 นางรุ่งนภา บัวพลับ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนบ้านไร่วิทยา กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
72 นางสาวสุพรรณ์ษา บุญศิริ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนทองหลางวิทยาคม กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
73 นางเมตตา ควัธน์กุล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
74 นางภักดี สุวรรณโคตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนการุ้งวิทยาคม กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
75 นางสาวภัสร์สร ทองศรี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนวังหินวิทยาคม กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
76 นางสาวโสภิตา สงชนะ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
77 นายสุปัญญา ทวีทรัพย์นวกุล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
78 นางสาวมนันยา โม้แกว หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนร่องตาทีวิทยา กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
79 นางสาวนันทนา เนมีย์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
80 นางสาวนิภา เจนกสิสาท หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
81 นางสาวภัสร์สร ทองศรี ครูโรงเรียนวังหินวิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
82 นางสาวเกศศิริ คนึงคิด ครูโรงเรียนบ้านไร่วิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
83 นางสาวสุจิรา สงสุวรรณ ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
84 นางสุวรรณา เครือษา ครูโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
85 นางสาวกฤษณีนาท เนียมนงค์ ครูโรงเรียนทุ่งโพวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
86 นายธรรมรงค์ สองวงค์ ครูโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
87 นางสาวจรัญญา วงษ์สาธุภาพ ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
88 นางสาวภัทรา เศรษฐรัตน์ ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
89 นายธราธร ชูศรี ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
90 นางสุชาดา เดชอินทร์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
91 นางสาวอิศราภรณ์ รู้รอบดี ครูโรงเรียนทัพทันอนุสรรณ์ คณะกรรมการรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
92 นายดลชัย อินทรโกสุม ครูโรงเรียนบ้านไร่วิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
93 นางสาวนิดตา อุดมสารี ครูโรงเรียนลานสักวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
94 นางสาวสุภัค พันธ์พุทธ ครูโรงเรียนทัพทันอนุสรรณ์ คณะกรรมการรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
95 นายวัลลภ มลัยพันธุ์ ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการจัดสถานที่การแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
96 นางสาววรรณิกา ธรรมสละ ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการจัดสถานที่การแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
97 นางสาวแชมพู เพ็งอุ่น ครูโรงเรียนบ้านไร่วิทยา กรรมการบันทึกข้อมูลผลการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
98 นางอัญญารัตน์ ทองธรรม ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการบันทึกข้อมูลผลการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
99 นางสาวสุจิรา สงสุวรรณ ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการบันทึกข้อมูลผลการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
100 นางสมกิจ บุญมี ครูโรงเรียนทัพทันอนุสรรณ์ กรรมการบันทึกข้อมูลผลการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
101 นายพงศธร สีระวัตร ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม กรรมการบันทึกข้อมูลผลการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
102 นางผานิต ประชุมชัย ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม กรรมการบันทึกข้อมูลผลการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
103 นางสาวสุพัฒจนาธรรม วาอุทัศน์ ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม กรรมการบันทึกข้อมูลผลการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
104 นางชมภูนุช กิจแก้ว ครูโรงเรียนบ้านไร่วิทยา กรรมการบันทึกข้อมูลผลการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
105 นางสุชาดา เดชอินทร์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา กรรมการบันทึกข้อมูลผลการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
106 นางสาวกันยา ศรีเดช ครูโรงเรียนบ้านไร่วิทยา กรรมการบันทึกข้อมูลผลการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
107 นางสาวจิตตินันท์ สุวรรณภาพ ครูโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา กรรมการบันทึกข้อมูลผลการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
108 นางลัดดาวัลย์ หุ่นธานี หัวหน้ากลุ่มฯ วิทยาศาสตร์ รร.พุทธมงคลวิทยา กรรมการการดำเนินการจัดแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
109 นายนัทธพงศ์ ป๎นต๊ะรังษี หัวหน้ากลุ่มฯ วิทยาศาสตร์ รร.หนองเต่าวิทยา กรรมการการดำเนินการจัดแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
110 นางประกายรัตน์ สงฆ์โนนเหล็ก หัวหน้ากลุ่มฯ วิทยาศาสตร์ รร.ทัพทันอนุสรณ์ กรรมการการดำเนินการจัดแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
111 นางกุลธิดา พรมสอน หัวหน้ากลุ่มฯ วิทยาศาสตร์ รร.ตลกดู่วิทยาคม กรรมการการดำเนินการจัดแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
112 นางสาวปรียา สร้อยระย้าแก้ว หัวหน้ากลุ่มฯ วิทยาศาสตร์ รร.สว่างอารมณ์วิทยาคม กรรมการการดำเนินการจัดแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
113 นางสาวปัทวรรณ จำปาทอง หัวหน้ากลุ่มฯ วิทยาศาสตร์ รร.บ่อยางวิทยา กรรมการการดำเนินการจัดแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
114 นางทิพย์รัตน์ เชื้อรอด หัวหน้ากลุ่มฯ วิทยาศาสตร์ รร.หนองขาหย่างวิทยา กรรมการการดำเนินการจัดแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
115 นางจันทร์จิรา ศรีสนอง หัวหน้ากลุ่มฯ วิทยาศาสตร์ รร.หนองฉางวิทยา กรรมการการดำเนินการจัดแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
116 นางวรรณภา ชื่นนอก หัวหน้ากลุ่มฯ วิทยาศาสตร์ รร.ทุ่งโพวิทยา กรรมการการดำเนินการจัดแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
117 นางศุภมงคล ทาเอื้อ หัวหน้ากลุ่มฯ วิทยาศาสตร์ รร.หนองจอกประชานุสรณ์ กรรมการการดำเนินการจัดแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
118 นายพนา ทนะแสง หัวหน้ากลุ่มฯ วิทยาศาสตร์ รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กรรมการการดำเนินการจัดแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
119 นางดุสิตา แข่งเพ็ญแข หัวหน้ากลุ่มฯ วิทยาศาสตร์ รร.ลานสักวิทยา กรรมการการดำเนินการจัดแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
120 นายธนวัฒน์ จำปา หัวหน้ากลุ่มฯ วิทยาศาสตร์ รร.บ้านไร่วิทยา กรรมการการดำเนินการจัดแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
121 นางสุดารัตน์ จันทร หัวหน้ากลุ่มฯ วิทยาศาสตร์ รร.ทองหลางวิทยา กรรมการการดำเนินการจัดแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
122 นางสาวกุลชญา เหล่าแช่ม หัวหน้ากลุ่มฯ วิทยาศาสตร์ รร.บ้านทุ่งนาวิทยา กรรมการการดำเนินการจัดแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
123 นางสาวชวนชม บูโกก หัวหน้ากลุ่มฯ วิทยาศาสตร์ รร.การุ้งวิทยาคม กรรมการการดำเนินการจัดแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
124 นายศราวุธ มีเครือ หัวหน้ากลุ่มฯ วิทยาศาสตร์ รร.วังหินวิทยาคม กรรมการการดำเนินการจัดแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
125 นายธีระชัย ตั้งคำ หัวหน้ากลุ่มฯ วิทยาศาสตร์ รร.สมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ กรรมการการดำเนินการจัดแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
126 นายอาณัติ ขันทจันทร์ หัวหน้ากลุ่มฯ วิทยาศาสตร์ รร.ห้วยคตพิทยาคม กรรมการการดำเนินการจัดแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
127 นางเจนจิรา ชมกุล หัวหน้ากลุ่มฯ วิทยาศาสตร์ รร.ร่องตาทีวิทยา กรรมการการดำเนินการจัดแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
128 นางสาวอนิสรา วิลัยลักษณ์ หัวหน้ากลุ่มฯ วิทยาศาสตร์ รร.อุทัยธรรมานุวัตรวิทยา กรรมการการดำเนินการจัดแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
129 นางสาวญาณี เพ็ชรฟู หัวหน้ากลุ่มฯ วิทยาศาสตร์ รร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา กรรมการการดำเนินการจัดแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
130 นางสาวสาวิตรี บุญเม่น ครูโรงเรียนทองหลางวิทยา กรรมการการรับรายงานตัวการดำเนินการจัดแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
131 นางสาวปิยะพร พิมพ์พิพัฒน์ ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการการรับรายงานตัวการดำเนินการจัดแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
132 นางสาวธิติมา ชูสอนสาย ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการการรับรายงานตัวการดำเนินการจัดแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
133 นางสาววีรญาดา บางแบ่ง ครูผู้ช่วยโรงเรียนอุทัยวิทยาคม กรรมการการรับรายงานตัวการดำเนินการจัดแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
134 นางรัตนา ฉัตรตรีรัตน์ ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม กรรมการฝ่ายการเงินการดำเนินการจัดแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
135 นางรวีวรรณ จันทร์ชื่น ครูโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ กรรมการฝ่ายการเงินการดำเนินการจัดแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
136 นางสาวชฎาพร รักสัตย์ ครูโรงเรียนทุ่งโพวิทยา กรรมการฝ่ายการเงินการดำเนินการจัดแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
137 นายณัฐิวุฒิ อินอ่อน ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการการส่งผลการแข่งขันการดำเนินการจัดแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
138 นางรัตนา ฉัตรตรีรัตน์ ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม กรรมการการส่งผลการแข่งขันการดำเนินการจัดแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
139 นางสาววีรญาดา บางแบ่ง ครูผู้ช่วยโรงเรียนอุทัยวิทยาคม กรรมการการส่งผลการแข่งขันการดำเนินการจัดแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
140 นางสาวภูษิดา หาญลำยวง ครูผู้ช่วยโรงเรียนร่องตาทีวิทยา กรรมการการส่งผลการแข่งขันการดำเนินการจัดแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
141 นายไชยโพธิ์ ร่มโพธิ์ ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
142 นางสาวภิญญ์พิมล กันสุข ครูโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
143 นางเสาวภา อนุเพชร ครูโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
144 นางสาวศิริวรรณ รักเกษตร์กรรม ครูโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
145 นางสมลักษณ์ รักอู่ ครูโรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
146 นางนวลแก้ว เกตุทอง ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
147 นายสุรพล วงษ์ธัญการ ครูโรงเรียนหนองเต่าวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
148 นายวิทยา ดวงมี ครูโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
149 นางลภัสรดา ศิริเขตรกิจ ครูโรงเรียนบ่อยางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
150 นางสาวดารณี ศรีบัว ครูโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
151 นายวงศกร อำภา ครูโรงเรียนทุ่งโพวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
152 นางพัณณ์ชิตา เชยชม ครูโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
153 นางสาวจุฑารัตน์ พิลึก ครูโรงเรียนวังหินวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
154 นายศราวุธ จามรเนียม ครูโรงเรียนการุ้งวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
155 นางสาวจารุวรรณ เครืออ่อน ครูโรงเรียนบ้านไร่วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
156 นายกรกช แจงเขตต์การ ครูโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
157 นายบุญเลิศ รังผึ้ง ครูโรงเรียนทองหลางวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
158 นายสมศักดิ์ พระศุกร์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
159 นางสาวศริญญา นารถบุญ ครูโรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
160 นายอภิชาต เจนสาริกิจ ครูโรงเรียนลานสักวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
161 นายทศพล ศีลอาภรณ์ ครูโรงเรียนร่องตาทีวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
162 นายธนวัฒน์ ชาญธัญการ ครูโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
163 นายศิรพัฒ สงวนหมู่ ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
164 นางสุภัทรา โชติกะคาม ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
165 นางถาวร ลักษณะ ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
166 นางสายธาร จีรดิษฐ ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
167 นางสาวเจริญพร ชัยฤกษ์สุขสันต์ ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
168 นายณรงค์ ฤทธิฤาชัย ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
169 นางทัศน์วรรณ วิศวชาติกุล ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
170 นางสุภัทรา เหมพิจิตร ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
171 นางสาวฐิติรัตน์ มณีเสวตร์ ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
172 นางสาวญาณินี สอาด ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
173 นางฐานิศร์ สาทนรัมย์ ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
174 นางปทุมวดี อินอ่อน ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
175 นางสาวเพ็ญนิภา ศรีสุข ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
176 นางสาวลัดดา คฤหปาน ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
177 นางสาวปรวีร์ บิณฑวิหค ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
178 นางสาวจิตราภรณ์ มากสิน ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
179 นางสาวธารินี ทองแร่ ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
180 นางสาวบุษกร ชูศรี ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
181 นางสาวสุวรรณา บุตรโท ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
182 นายศรัณยู ไกรลำ ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
183 นางสาวจตุพร เรืองเขตพิศ ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
184 นางสาววิไล ระงับภัย ครูโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม กรรมการและเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
185 นายอนุชา วิทยารัตน์ ร.ร.ทัพทันอนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ
186 นายสมศักดิ์ พระศุกร์ ครู โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา กรรมการและเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
187 นางสาวนวพร รวยพงษ์ ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการเเละผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการจัดการเเข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
188 นางจิตรลดา วงษ์พานิช หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนอุทัยวิทยาคม กรรมการและเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
189 นางสุทิศา พะวา ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม คณะกรรมการและเลขานุการรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
190 นางสาวกาญจนา สมบูรณ์ทวีโชค ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการและเลขานุการจัดสถานที่การแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
191 นางสาวงามตา ยิ้มยัง ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม กรรมการและเลขานุการบันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
192 นายอนุชา ตู้แก้ว หัวหน้ากลุ่มฯ วิทยาศาสตร์ รร.อุทัยวิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
193 นางสาวเสาวรส สงวนกลิ่น ครูผู้ช่วยโรงเรียนอุทัยวิทยาคม กรรมการและเลขานุการการรับรายงานตัวการดำเนินการจัดแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
194 นางสาวแสงทอง ศิริรัตน์ ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการและเลขานุการการดำเนินการฝ่ายการเงินการจัดแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
195 นางสาวเสาวรส สงวนกลิ่น ครูผู้ช่วยโรงเรียนอุทัยวิทยาคม กรรมการและเลขานุการการส่งผลการแข่งขันการดำเนินการจัดแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
196 นายณัฐกฤษ จันทร์ตะ ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา คณะกรรมการและเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
197 นางสาวรษิดา คชเดช ครูโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
198 นางสุทิศา พะวา ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
199 นายธนวัฒน์ ทองวิชิต ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
200 นางสาวงามตา ยิ้มยัง ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
201 นางสาวงามตา ยิ้มยัง ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
202 นายธนวัฒน์ ทองวิชิต ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
203 นายธนวัฒน์ ทองวิชิต ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดสถานที่การแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
204 นางสาวเวธนี พัฒโนทัย ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการบันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
205 นางรัตนา ฉัตรตรีรัตน์ ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
206 นางสาววีรญาดา บางแบ่ง ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
207 นางสาวจตุพร อุยตระกูล ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
208 นายมงคล ทองอ่อน ครูผู้ช่วยโรงเรียนอุทัยวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
209 นายมงคล ทองอ่อน ครูผู้ช่วยโรงเรียนอุทัยวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการรับรายงานตัวการดำเนินการจัดแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
210 นางสาวเจริญรัตน์ หัสแดงดำรงค์กุล ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงินการดำเนินการจัดแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
211 นายมงคล ทองอ่อน ครูผู้ช่วยโรงเรียนอุทัยวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการส่งผลการแข่งขันการดำเนินการจัดแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
212 นางสาวณัฐกานต์ บิณฑวิหค ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
213 นายประจักร์ เอี้ยงเถื่อน ครูโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
214 นางอโนชา สวรรคโลก ครูโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
215 นางวิระดา แก่นกระโทก ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ สพม.เขต42 ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
216 นางวิชิรตา วรธาดาสวัสดิ์ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ สพม.เขต42 ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
217 นางสาวทัศนีย์ วงศ์ธนะบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการจัดแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
218 นางวิชิรตา หมวกเหล็ก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.๔๒ ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการจัดแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
219 นางวิระดา แก่นกระโทก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.๔๒ ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการจัดแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
220 นายอัคคณัฐ อัยรา ผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จังหวัดอุทัยธานี
221 นางสงวนทรัพย์ ทิพรังศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา รองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จังหวัดอุทัยธานี
222 นางสุรีย์ ปานหลุมข้าว รองผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม รองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จังหวัดอุทัยธานี
223 นายจักรกฤษณ์ ตระกูลอินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี รองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จังหวัดอุทัยธานี
224 นางวิไล คำสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม รองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จังหวัดอุทัยธานี
225 นายสายชล ทองฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพม.42 รองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จังหวัดอุทัยธานี
226 นางสินีนาถ โพธิ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม กรรมการและเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จังหวัดอุทัยธานี
227 นายสำรวย หนูเถื่อน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม กรรมการและเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จังหวัดอุทัยธานี
228 นายชลาวัฒน์ ชลมาก ครูชำนาญการ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม กรรมการและเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จังหวัดอุทัยธานี
229 นายสมเกียรติ พิมพันธุ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม กรรมการและเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จังหวัดอุทัยธานี
230 นางสาวปฐมภรณ์ แสงกระจ่าง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม ผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จังหวัดอุทัยธานี
231 นายสำรวย หนูเถื่อน ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม ประธานคณะกรรมการรับรายงานตัวศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จังหวัดอุทัยธานี
232 นางสินีนาถ โพธิ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม รองประธานคณะกรรมการรับรายงานตัวศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จังหวัดอุทัยธานี
233 นายชลาวัฒน์ ชลมาก ครูชำนาญการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม กรรมการรับรายงานตัวศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จังหวัดอุทัยธานี
234 นายสมเกียรติ พิมพันธุ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอุทัยวิทยาคม กรรมการรับรายงานตัวศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จังหวัดอุทัยธานี
235 นางสาวปฐมภรณ์ แสงกระจ่าง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม กรรมการและเลขานุการรับรายงานตัวศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จังหวัดอุทัยธานี
236 นางสาวอมรรัตน์ แกว่นเขตรวิทย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการรับรายงานตัวศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จังหวัดอุทัยธานี
237 นางสาวณัฐริกา อินทะจักร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการรับรายงานตัวศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จังหวัดอุทัยธานี
238 นางสาวปิยะวรรณ เสมากูล นักเรียนโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการรับรายงานตัวศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จังหวัดอุทัยธานี
239 นางสาวชลธิชา เจนเขตกิจ นักเรียนโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการรับรายงานตัวศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จังหวัดอุทัยธานี
240 นางสาวศุภลักษณ์ สุวรรณเจริญ นักเรียนโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการรับรายงานตัวศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จังหวัดอุทัยธานี
241 นางสาวมลฑิตา แก้วเกษ นักเรียนโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการรับรายงานตัวศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จังหวัดอุทัยธานี
242 นางสาวธัญลักษณ์ พูลสาริกิจ นักเรียนโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการรับรายงานตัวศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จังหวัดอุทัยธานี
243 นางสาวปิยะธิดา สายศรี นักเรียนโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการรับรายงานตัวศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จังหวัดอุทัยธานี
244 นางสาวพลอย ทับทิมพัน นักเรียนโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการรับรายงานตัวศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จังหวัดอุทัยธานี
245 นายนพรัตน์ องครักษ์ นักเรียนโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการรับรายงานตัวศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จังหวัดอุทัยธานี
246 เด็กหญิงสุภาภรณ์ แก้วเขตรการ นักเรียนโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการรับรายงานตัวศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จังหวัดอุทัยธานี
247 นายวิเชียร นินเกษม ผูู้อำนวยการโรงเรียนหนองฉางวิทยา ประธานกรรมการอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
248 นายไพบูลย์ สงฆ์โนนเหล็ก รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองฉางวิทยา รองประธานกรรมการอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
249 นางเนตรนภา มีแสงพราว หัวหน้ากลุ่มฯ ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม กรรมการอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
250 นางนวพร ศรีนิล หัวหน้ากลุ่มฯ ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา กรรมการอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
251 นางทวี เพ็ชรัตน์ หัวหน้ากลุ่มฯ ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนหนองเต่าวิทยา กรรมการอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
252 นายสมชาย ปานหลุมข้าว หัวหน้ากลุ่มฯ ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ กรรมการอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
253 นางวรรณา วรพงศ์ไชย หัวหน้ากลุ่มฯ ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม กรรมการอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
254 นายวิโรจน์ วันจันทร์ หัวหน้ากลุ่มฯ ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม กรรมการอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
255 น.ส.ยุราวัลย์ วรกรรณ์ หัวหน้ากลุ่มฯ ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบ่อยางวิทยา กรรมการอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
256 นางสุภาวิตา บุตรกฤตติกุล หัวหน้ากลุ่มฯ ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยอุทัยธานี กรรมการอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
257 นางสมหมาย วิทยารัตน์ หัวหน้ากลุ่มฯ ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา กรรมการอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
258 น.ส.ณัฐธีรา อารีกุล หัวหน้ากลุ่มฯ ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา กรรมการอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
259 นายสันติ ยศสมบัติ หัวหน้ากลุ่มฯ ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนทุ่งโพวิทยา กรรมการอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
260 นางปราณี นาวิก หัวหน้ากลุ่มฯ ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา กรรมการอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
261 นายรตฤน โพธิ์ทอง หัวหน้ากลุ่มฯ ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนลานสักวิทยา กรรมการอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
262 นายสรายุทธ ภูสำเภา หัวหน้ากลุ่มฯ ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนร่องตาทีวิทยา กรรมการอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
263 นายภาณุพันธ์ ภักดี หัวหน้ากลุ่มฯ ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา กรรมการอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
264 ว่าที่ร.ต.หญิงนงค์นุช สิงห์ทอง หัวหน้ากลุ่มฯ ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม กรรมการอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
265 นางวีรพร นราจันทร์ หัวหน้ากลุ่มฯ ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวังหินวิทยาคม กรรมการอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
266 นายกิตติคุณ สัทธานนท์ หัวหน้ากลุ่มฯ ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม กรรมการอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
267 น.ส.ธีรดา ประทุมพร หัวหน้ากลุ่มฯ ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ กรรมการอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
268 นางมาลัย แป้นห้วย หัวหน้ากลุ่มฯ ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนทองหลางวิทยาคม กรรมการอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
269 น.ส.บานชื่น คำผิว หัวหน้ากลุ่มฯ ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ กรรมการอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
270 นายสิระ บุตรโท หัวหน้ากลุ่มฯ ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา กรรมการอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
271 นางอานันฑิตา สแปร์โรว์ ผู้ประสานงานครูจีน โรงเรียนอุทัยวิทยาคม กรรมการอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
272 น.ส.ณัฏฐนันท์ จุติมา ผู้ประสานงานครูจีน โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ กรรมการอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
273 น.ส.วะรา จิตชอบค้า ผู้ประสานงานครูจีน โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา กรรมการอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
274 น.ส.ธนวันต์ เทศขำ ผู้ประสานงานครูจีน โรงเรียนบ้านไร่วิทยา กรรมการอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
275 น.ส.ศิริวรรณ สิงห์คำ ผู้ประสานงานครูจีน โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม กรรมการอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
276 นายสุวโรจน์ บุญมา ผู้ประสานงานครูจีน โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม กรรมการอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
277 น.ส.อัจจิมา นาควิจิตร ผู้ประสานงานครูจีน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยอุทัยธานี กรรมการอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
278 น.ส.สุดารัตน์ หรรษา ผู้ประสานงานครูจีน โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม กรรมการอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
279 น.ส.สุปรียา อนันตรักษ์ ผู้ประสานงานครูจีน โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา กรรมการอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
280 นางฉัตราภรณ์ ว่องธัญกิจ ผู้ประสานงานครูจีน โรงเรียนการุ้งวิทยาคม กรรมการอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
281 นายนริศ รุททองจันทร์ ผู้ประสานงานครูจีน โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา กรรมการอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
282 นางนพรัตน์ อรรคโชติ ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
283 นางรมย์ธีรา ภูกิ่งเงิน ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
284 นางพัชราวลัย ทางชั้น ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
285 นางศิริภรณ์ โพธิ์หิรัญ ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
286 นางมาลัย เดชด่าน ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
287 นางอาภรณ์ สีแดง ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
288 น.ส.โสภาพรรณ หนองกาวี ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
289 น.ส.วลัยพรรณ โพธิ์จิ๋ว ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
290 นายณัฐชานนท์ ทาสะโก ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
291 นางวิศารัตน์ สมบุญโภชน์ ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
292 น.ส.ไอลดา ชาญตะบะ ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
293 น.ส.ขวัญฤทัย อำภาพันธ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
294 นายยุทธนา ปิยะทัศน์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
295 นายจิรศักดิ์ ศิริสาคร นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
296 น.ส.อรุณรัศมี จุฬมุสิก นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
297 น.ส.ภราดา ดีสองชั้น นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
298 น.ส.เจนจิรา เสสนุสาตร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
299 น.ส.ชนาภา บุญพา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
300 น.ส.วันวิสา วิเชียรรัตน์ หัวหน้ากลุ่มฯ ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการและเลขานุการอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
301 นางพัชนี ภักดี ผู้ประสานงานครูจีน โรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการและเลขานุการอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
302 น.ส.สุรีย์พร ฟักเขียว ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
303 น.ส.รสิกา วงศ์แก้วโพธิ์ทอง ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
304 นางรมย์ธีรา ภูกิ่งเงิน โรงเรียนหนองฉางวิทยา ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
305 นางศิริภรณ์ โพธิ์หิรัญ โรงเรียนหนองฉางวิทยา ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
306 นางนพรัตน์ อรรคโชติ โรงเรียนหนองฉางวิทยา ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน Multi Skills Competition กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
307 น.ส.วลัยพรรณ โพธิ์จิ๋ว โรงเรียนหนองฉางวิทยา ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
308 น.ส.วันวิสา วิเชียรรัตน์ โรงเรียนหนองฉางวิทยา ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
309 น.ส.รุจี กิจทา ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
310 น.ส.เมธาวี ศรีพฤกษ์ ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
311 น.ส.เมธาวี ศรีพฤกษ์ โรงเรียนหนองฉางวิทยา ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
312 นางอานันฑิตา สแปร์โรว์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น เล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น และละครสั้นภาษาญี่ปุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
313 น.ส.รสิกา วงศ์แก้วโพธิ์ทอง โรงเรียนหนองฉางวิทยา ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
314 น.ส.ไอลดา ชาญตะบะ โรงเรียนหนองฉางวิทยา ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขันละครสั้นภาษาจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
315 นางวิศารัตน์ สมบุญโภชน์ โรงเรียนหนองฉางวิทยา ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]