สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 หนองฉางวิทยา 123 7 3 1 133
2 อุทัยวิทยาคม 114 5 1 0 120
3 อุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 87 17 8 6 112
4 บ้านไร่วิทยา 77 16 6 6 99
5 สว่างอารมณ์วิทยาคม 57 15 10 7 82
6 ทัพทันอนุสรณ์ 57 13 11 3 81
7 การุ้งวิทยาคม 53 9 12 7 74
8 ตลุกดู่วิทยาคม 50 9 7 9 66
9 บ้านทุ่งนาวิทยา 41 12 9 10 62
10 ลานสักวิทยา 39 14 6 8 59
11 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 36 8 7 1 51
12 หนองขาหย่างวิทยา 34 14 4 5 52
13 พระสุธรรมยานเถระวิทยา 26 5 3 6 34
14 ร่องตาทีวิทยา 25 9 7 2 41
15 ห้วยคตพิทยาคม 25 6 11 6 42
16 บ่อยางวิทยา 24 9 4 7 37
17 ทุ่งโพวิทยา 22 5 4 4 31
18 ทองหลางวิทยาคม 19 7 8 7 34
19 พุทธมงคลวิทยา 17 7 5 7 29
20 วังหินวิทยาคม 17 5 4 6 26
21 หนองจอกประชานุสรณ์ 13 7 7 8 27
22 สมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ 7 4 4 8 15
23 หนองเต่าวิทยา 4 4 0 3 8
รวม 967 207 141 127 1,442