สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 หนองฉางวิทยา 121 7 3 1 131
2 อุทัยวิทยาคม 114 5 1 0 120
3 อุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 84 17 8 6 109
4 บ้านไร่วิทยา 75 14 6 6 95
5 ทัพทันอนุสรณ์ 56 13 11 3 80
6 สว่างอารมณ์วิทยาคม 55 15 10 7 80
7 ตลุกดู่วิทยาคม 50 9 7 9 66
8 การุ้งวิทยาคม 48 9 12 7 69
9 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 36 8 7 1 51
10 บ้านทุ่งนาวิทยา 35 10 9 10 54
11 ลานสักวิทยา 34 13 6 8 53
12 หนองขาหย่างวิทยา 32 13 4 5 49
13 พระสุธรรมยานเถระวิทยา 26 5 3 6 34
14 ร่องตาทีวิทยา 25 9 7 2 41
15 ทุ่งโพวิทยา 21 5 4 4 30
16 บ่อยางวิทยา 20 9 4 7 33
17 ห้วยคตพิทยาคม 20 5 11 6 36
18 พุทธมงคลวิทยา 17 7 5 7 29
19 วังหินวิทยาคม 17 5 4 6 26
20 ทองหลางวิทยาคม 16 7 8 7 31
21 หนองจอกประชานุสรณ์ 13 7 7 8 27
22 สมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ 6 3 4 8 13
23 หนองเต่าวิทยา 4 4 0 3 8
รวม 925 199 141 127 1,392