สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อุทัยวิทยาคม 84 24 3 111 114 5 1 0 120
2 หนองฉางวิทยา 70 33 16 119 123 7 3 1 133
3 บ้านไร่วิทยา 33 22 22 77 77 16 6 6 99
4 อุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 30 30 29 89 87 17 8 6 112
5 ทัพทันอนุสรณ์ 26 22 18 66 57 13 11 3 81
6 ตลุกดู่วิทยาคม 20 10 14 44 50 9 7 9 66
7 สว่างอารมณ์วิทยาคม 14 25 15 54 57 15 10 7 82
8 การุ้งวิทยาคม 14 17 18 49 53 9 12 7 74
9 ลานสักวิทยา 13 13 8 34 39 14 6 8 59
10 ห้วยคตพิทยาคม 10 4 9 23 25 6 11 6 42
11 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 9 15 9 33 36 8 7 1 51
12 บ้านทุ่งนาวิทยา 8 11 8 27 41 12 9 10 62
13 หนองขาหย่างวิทยา 7 11 15 33 34 14 4 5 52
14 บ่อยางวิทยา 7 0 8 15 24 9 4 7 37
15 หนองจอกประชานุสรณ์ 6 5 3 14 13 7 7 8 27
16 พุทธมงคลวิทยา 5 5 7 17 17 7 5 7 29
17 พระสุธรรมยานเถระวิทยา 4 10 5 19 26 5 3 6 34
18 ทุ่งโพวิทยา 3 5 9 17 22 5 4 4 31
19 วังหินวิทยาคม 3 3 3 9 17 5 4 6 26
20 ร่องตาทีวิทยา 2 6 15 23 25 9 7 2 41
21 ทองหลางวิทยาคม 1 8 3 12 19 7 8 7 34
22 หนองเต่าวิทยา 1 1 0 2 4 4 0 3 8
23 สมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ 0 1 3 4 7 4 4 8 15
รวม 370 281 240 891 967 207 141 127 1,315