สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อุทัยวิทยาคม 84 24 3 111 114 5 1 0 120
2 หนองฉางวิทยา 69 32 16 117 121 7 3 1 131
3 บ้านไร่วิทยา 33 22 22 77 75 14 6 6 95
4 อุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 28 29 29 86 84 17 8 6 109
5 ทัพทันอนุสรณ์ 25 22 18 65 56 13 11 3 80
6 ตลุกดู่วิทยาคม 20 10 14 44 50 9 7 9 66
7 สว่างอารมณ์วิทยาคม 14 23 15 52 55 15 10 7 80
8 การุ้งวิทยาคม 11 16 18 45 48 9 12 7 69
9 ลานสักวิทยา 11 12 7 30 34 13 6 8 53
10 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 9 15 9 33 36 8 7 1 51
11 ห้วยคตพิทยาคม 8 4 6 18 20 5 11 6 36
12 บ้านทุ่งนาวิทยา 6 10 8 24 35 10 9 10 54
13 หนองจอกประชานุสรณ์ 6 5 3 14 13 7 7 8 27
14 หนองขาหย่างวิทยา 5 10 15 30 32 13 4 5 49
15 พุทธมงคลวิทยา 5 5 7 17 17 7 5 7 29
16 พระสุธรรมยานเถระวิทยา 4 10 5 19 26 5 3 6 34
17 บ่อยางวิทยา 4 0 7 11 20 9 4 7 33
18 ทุ่งโพวิทยา 3 4 9 16 21 5 4 4 30
19 วังหินวิทยาคม 3 3 3 9 17 5 4 6 26
20 ร่องตาทีวิทยา 2 6 15 23 25 9 7 2 41
21 หนองเต่าวิทยา 1 1 0 2 4 4 0 3 8
22 ทองหลางวิทยาคม 0 7 2 9 16 7 8 7 31
23 สมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ 0 0 2 2 6 3 4 8 13
รวม 351 270 233 854 925 199 141 127 1,265