::sm-utt1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา วัยวุฒิโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นางจินดา นนทิตบุตรโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
3. นางมนัสนันท์ เจี้ยมกลิ่นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางสุพรรณี ยาท้วมโรงเรียนแสนตอวิทยากรรมการ
2. นางเพลินพิศ เยี่ยมบุรีโรงเรียนบ้านโคนพิทยากรรมการ
3. นางสาวธนิตา แสวงลาภโรงเรียนพิชัยกรรมการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเพ็ญศิริ มีปิ่นโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นางสาวสมาพร พลอยบำรุงโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
3. นางสาวสัญญลักษณ์ สกุลสังขะพิพัฒน์โรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวฐปนีย์ พันธชาติโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางสาวประทุม ใสสีสูบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางโสภิต ผดุงโภชน์โรงเรียนน้ำริดวิทยากรรมการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
1. นางจันทร สุวรรณชื่นโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นางอิ่มฤทัย สาหร่ายโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายสันทะเสริด อุทโทโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6
1. นายกิตติศักดิ์ ก้อนกลีบโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
2. นายคฑาวุธ ขันไชยโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
3. นายทัพไทย ตันติอำไพโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
1. นางอมรา ศรีบุญเรืองโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นายศุภชัย คำใสโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางลัดดา บุญสุวรรณโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6
1. นางสาววรรณกนก เลื่อนลอยโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนกพร ศรีสมบูรณ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสาวนิภาพร ฟูใจโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางทิพสร จันทร์สุภาเสนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นายทศพล เหรียญเจริญโรงเรียนพิชัยกรรมการ
3. นายชานน นพศรีโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางอนัญญา ศรีภิรมย์โรงเรียนบ้านโคนพิทยากรรมการ
2. นางเพ็ญประภา ปิ่นอินทร์โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นายบุญลือ หนุนนาคโรงเรียนพิชัยกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3
1. นางสาวกรอุมา เกียรติจิตมงคลโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางสาวนริศรา คงทองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสาววรรณา บุญประเสริฐโรงเรียนดาราพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6
1. นางมาลี เกิดมั่นโรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
2. นายนิพนธ์ หมูทองโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสุวลักษณ์ รัตคทาโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางธนิกา สังข์มงคลโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายสรศักดิ์ บุญทารมณ์โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคมกรรมการ
3. นางทองเพียร ทาแก้วโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6
1. นางมานิตย์ อุปนันไชยโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา เชื่อมศรีจันทร์โรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
3. นางสาวปาริชาติ แสงพานิชโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายนาวี ศักดาเดชโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางบุญญารัตน์ อุลเช่นโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นางสาวสุวิมล ศรีเทพโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางอําพรรณ ไพเราะโรงเรียนน้้ำริดวิทยากรรมการ
5. นางปริญดา สอนอุทัยโรงเรียนพิชัยกรรมการ
6. นายวัชราวุฒิ บุญเสือ โรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุทธิรัตน์ อินมาโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายนุกูล บัวเผื่อนโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
3. นางสาวจันจิราภรณ์ คําบุญเรืองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางเบญจมาศ ชาติศักดิ์ยุทธโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา ไชยเหล้โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
6. นายภูวาเดช ธิปธวินกุนโรงเรียนพิชัยกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายนิยม เกตุกอโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางสาวณัฐกานต์ รัตนสังข์โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นางสุธา อ่อนขําโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
4. นายธราธร พรหมพิทักษ์โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางอัชรี อุ่นมากโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางเพียงฤทัย แก้วหล้าโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นายมงคล ลาเบ้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายไพฑูรย์ ภูตะมีโรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางสายใจ เกรททิโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายพันธ์ยุทธ น้อยพินิจโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นางรัศมี ธัญน้อมโรงเรียนพิชัยกรรมการ
4. นางฐาปนันท์ สอนอินทร์โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
5. นางสาวปิยะธิดา ทาเหล็กโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นางสาวอรุณศรี เตชะเรืองรองโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางวรรณา พิมละมาศโรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวทักษิณา อินมาโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
4. นางสาวธิดาวัลย์ ปิ่นนาคโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวนวรัตน์ เกตุศรีโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางนันทรัตน์ ฤทธิ์บํารุงโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นางสาววิไลลักษณ์ บุญงามโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางสาวทิวา ยาตราโรงเรียนพิชัยกรรมการ
5. นางศิริลักษณ์ ดีโท่นโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางสรรค์สิริ สินธุวงศานนท์โรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางวาสนา สุวรรณบูลย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสาวภทรพรรณ พัฒน์ธนเศรษฐ์โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
4. นางนฤมล สุธาพรตโรงเรียนพิชัยกรรมการ
5. นางสาวววราภรณ์ ต๊ะอุปโรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางระวีวรรณ ดอนท้วมโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางสุจิตรา รอดทองดีโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสาวเฉลิมพร ทองศรีอ้นโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายเอนก ดีมีโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
5. นายดิเรก ดาสีโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
6. นางสาวอมลวรรณ คําสีสังข์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
7. นางสาวสาวิตรี บุญสะอาดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
8. นางสุดาภรณ์ บุญเสือโรงเรียนพิชัยกรรมการ
9. นางอํานวย อรรคเดโชโรงเรียนพิชัยกรรมการ
10. นางกฤตติกา กาวินโรงเรียนน้้ำริดวิทยากรรมการ
11. นางสาวราตรี กาวีโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางสาวประดิษฐ์พร ดิษบรรจงโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางนฏานิษฐ์ มีศิริพันธุ์โรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสุธารัตน์ จุลญาติโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
4. นางรุ่งนภา นาคกลโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
5. นายลําจวน เขียวพุ่มพวงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
6. นางสาวทัศวรรณ ฑีฆาวงศ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
7. นางสาวทิพวัลย์ ศรีทวีโรงเรียนพิชัยกรรมการ
8. นายรัชพล ศรีริอ่วมโรงเรียนพิชัยกรรมการ
9. นางทัดดาว สุวิมลโรงเรียนน้้ำริดวิทยากรรมการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นางจันทร์แรม บุญส่งโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางสาวกรวิกา ปานศักดิ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นางสาวธนิษฐา เพ็ชร์ช้างโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
4. นายพัฒนน ทัพโยธาโรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวธัญญา มูลจันทร์โรงเรียนพิชัยกรรมการ
6. นางสาวลํายงค์ ทองตีบโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
1. นางวิไลวรรณ ด้วงรักษาโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางวิไลลักษณ์ แก้วเมืองโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นางสาวกมลพร ชัยยาโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
4. นางสาวศรัญญา ขันทองโรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอัญชลี จันจัดโรงเรียนพิชัยกรรมการ
6. นายฉัตรชัย คําบํารุงโรงเรียนแสนตอวิทยากรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสุพรรณิการ์ ธนาบูรณศักดิ์โรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางสาวสุมัลลิกา อุดาการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ วังวลสินธุ์โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
4. สิบเอกหญิงนุชนาฏ คะปุกคําโรงเรียนแสนตอวิทยากรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นายเกียรติศักดิ์ แก้วหล้าโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางบุญนาค บัวจันทร์โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นางสาวดาราวดี พุ่มจันทร์โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
4. นางสาวสุภิดา เทียงจันทร์โรงเรียนดาราพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอนุตรีย์ พานกุหลาบโรงเรียนพิชัยกรรมการ
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
1. นายมานพ ขันเอียโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายวิฑูรย์ เขียวชะอุ่มโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายไผท เสือน้อยโรงเรียนพิชัยกรรมการ
4. นายภาคิญ ไชยวงศ์โรงเรียนพิชัยกรรมการ
5. นางสาวอุษาพร หัดทํามาโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
6. นายบุญเกลื้อ บุญเสือโรงเรียนบ้านโคนพิทยาคมกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางทศพร เพียสามารถโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางเพ็ญศรี อยู่สืบโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นางกัลญา สวนสอนโรงเรียนน้ำริดวิทยากรรมการ
4. นายชินวัตร ชุมพลสุขโรงเรียนภราดานุสรณ์กรรมการ
5. นางเบญญาภา สังข์ทองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
6. นางสุวิมล ยงไสวโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางจันจิรา จุลรังสีโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางสาวเรือนแก้ว ภูริทัตสวัสดิ์โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
3. นางสาวสุภาพรรณ จิตรเกตุโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
4. นางสาวนัฐพร ดีก่อผลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางสาวสิรินทร์รัตน์ แก้วเปี้ยโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสุดใจ มีจันทร์โรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางสาวสุคนธา มะโนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นางณิชนันทน์ อุทโทโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
4. นางดาริกา ฉวีศักดิ์โรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
5. นางสุชัญสินี สีหะวงษ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางดวงฤทัย ปันนาวินโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางสาวนฤมล กิตยาการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นางสุจินดา มีรอดโรงเรียนพิชัยกรรมการ
4. นางทรงพร วังซ้ายโรงเรียนน้ำริดวิทยากรรมการ
5. นายนัฐพล ปลิวศรีแก้วโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางพรชีวิน นนทการโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางสาวศุภรดา พันธุ์โทโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางเกสินีย์ กรุณานำโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
4. นางสาวกุลชา แก้วน้ำอ่างโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางอรชร จันทร์ผ่องโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายแก้ว เกตุทองโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
3. นางสาวรัตนวราภรณ์ จันทะคุณโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
4. นางสาวจิราภรณ์ อุ่นทองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวิตรี เรือนจันทร์โรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางสาวพรพิมล บูรณศิริโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสาววิจิตรา จิตสุภาโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
4. นางสาวพรธนา จักรน้ำอ่างโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
5. นางศรีอุบล อ่วมแจงโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายณัชพล ดีอุดมโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายธีระ โอ่งวัลย์โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นางวิภา โอสถานนท์โรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
4. นางพรธิพา จันทร์เจือโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
5. นางสาวสุภัทรา ชัยสุ่ยโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวงกต จุลรังสีโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางสาวกานดา สุขแดงโรงเรียนพิชัยกรรมการ
3. นางสาวนารา คำสอนโรงเรียนเจริญวิทยากรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ จันทร์ผ่องโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายบุญเพ็ชร์ คำแก้วโรงเรียนพิชัยกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ กลิ่นเชตุโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายอุดม บุญเกตโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
2. นายสุรพัศ ฤทธิ์หิรัญโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายนฤพนธ์ น่วมศิริโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายปรานี เสียงดังโรงเรียนน้ำริดวิทยากรรมการ
2. นายเอนก มั่นกันนานโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
3. นายสมคิด อินทร์ทราโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นายมิตรชัย ทาบุดดาโรงเรียนพิชัยกรรมการ
2. นายศุภศิษย์ แก้วจีนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวเฉลย วันจิ๋วโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
2. นายมิตร จิ๋วภู่โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นายธงศักดิ์ บุญธนาธรรมโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวเฉลย วันจิ๋วโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
2. นายมิตร จิ๋วภู่โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นายธงศักดิ์ บุญธนาธรรมโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวมณฑา ทิมเที่ยงโรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
2. นายเกษม วิพลชัยโรงเรียนแสนตอวิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีพิศาล ดิษฐสุวรรณโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวมณฑา ทิมเที่ยงโรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
2. นายเกษม วิพลชัยโรงเรียนแสนตอวิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีพิศาล ดิษฐสุวรรณโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายผจญ ห่อทองโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นายวัชรศักดิ์ แย้งจันทร์โรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางเฉลิมเนตร จันนครโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายผจญ ห่อทองโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นายวัชรศักดิ์ แย้งจันทร์โรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางเฉลิมเนตร จันนครโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางสาวนงลักษณ์ จันทราชโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นางสาวอุทิศ มาดบังอ่อนโรงเรียนพิชัยกรรมการ
3. นางเฉลิมรัตน์ ชูเนียมโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางสาวคนึงนิต จันทร์สุขโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นางสาวปัญญา สุธีรภิญโญโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสุธีรา ดังดีโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสมศรี แสงซิวโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
2. นางสาวสุภาภรณ์ หว่าเกตุโรงเรียนพิชัยกรรมการ
3. นางกัลยกร เปลี่ยนอำรุงโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสมศรี แสงซิวโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
2. นางสาวสุภาภรณ์ หว่าเกตุโรงเรียนพิชัยกรรมการ
3. นางกัลยกร เปลี่ยนอำรุงโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางนวลนิภา นิลกัณหะโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นางชวลี กัลยาณมิตรโรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุเพ็ญรัตน์ จานศรีเพ็ญโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางนวลนิภา นิลกัณหะโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นางชวลี กัลยาณมิตรโรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุเพ็ญรัตน์ จานศรีเพ็ญโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นางกาญจนา วิรัชชัยโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นายไฉน มั่งคล้ายโรงเรียนดาราพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุมาลี โสดจำปาโรงเรียนพิชัยกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายอุดม มีทองโรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนิธิพัฒน์ ไพเราะโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสาวนิตติยา สนโตโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
4. นางวันเพ็ญ พันธุ์พิชัยโรงเรียนแสนตอวิทยากรรมการ
5. นางสาวอรวรรณ พรมรักษ์โรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
6. นางอารีรัตน์ ทองมาโรงเรียนพิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6
1. นายอำนวย แหยมยินดีอุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. นายมะเนศร์ อ่อนทองโรงเรียนอุตรดิตถ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาววาสนา จันทร์น้อยโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
1. นายอำนวย แหยมยินดีอุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. นายมะเนศร์ อ่อนทองโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสาววาสนา จันทร์น้อยโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6
1. นายอำนวย แหยมยินดีอุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. นายมะเนศร์ อ่อนทองโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสาววาสนา จันทร์น้อยโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางนิ่มนวล โล่พานิชโรงเรียนลับแลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจิตติมา ศิวาดำรงค์โรงเรียนน้ำริดวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอาณัติ อยู่นัดโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
4. นางสาวเมริตา มะตันโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
5. นายตุลธร ไหวเคลื่อนโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
6. นางสาวธิดารัตน์ บุญเมิงโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายสมชาย สุขสมบูรณ์โรงเรียนอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา จีราคมโรงเรียนพิชัยรองประธานกรรมการ
3. นายรามณรงค์ มณีศรีโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
4. นายธงชัย คำป้องโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางนิ่มนวล โล่พานิชโรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุดารัตน์ อินอยู่โรงเรียนดาราพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายชูชาติ โรจนอังกูรโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางมัณฑนา พุ่มไสวโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นางอุศนา ธีรวรรณโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายฝนสั่งฟ้า พาเขียวโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางปัตถมา ศิริประทุมโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายชูชาติ โรจนอังกูรโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางมัณฑนา พุ่มไสวโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นางอุศนา ธีรวรรณโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายฝนสั่งฟ้า พาเขียวโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางปัตถมา ศิริประทุมโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสาววิไลรัตน์ อยู่บางโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นายณัฐภล ศักดิ์สงวนโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายชนินทร์ ยะอนันต์โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
4. นายวิบูลย์ ทองสุขโรงเรียนพิชัยกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางสาววิไลรัตน์ อยู่บางโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นายณัฐภล ศักดิ์สงวนโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายชนินทร์ ยะอนันต์โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
4. นายวิบูลย์ ทองสุขโรงเรียนพิชัยกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางสาววิไลรัตน์ อยู่บางโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นายณัฐภล ศักดิ์สงวนโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายชนินทร์ ยะอนันต์โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
4. นายวิบูลย์ ทองสุขโรงเรียนพิชัยกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางสาววิไลรัตน์ อยู่บางโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นายณัฐภล ศักดิ์สงวนโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายชนินทร์ ยะอนันต์โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
4. นายวิบูลย์ ทองสุขโรงเรียนพิชัยกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายชลธร คงชูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางสาวอิสราภรณ์ อ่อนทองโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นายพนธกฤต นนขุนทศโรงเรียนภราดานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายชลธร คงชูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางสาวอิสราภรณ์ อ่อนทองโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นายพนธกฤต นนขุนทศโรงเรียนภราดานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายชูชาติ โรจนอังกูรโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางมัณฑนา พุ่มไสวโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นางอุศนา ธีรวรรณโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายฝนสั่งฟ้า พาเขียวโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางปัตถมา ศิริประทุมโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายชลธร คงชูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางสาวอิสราภรณ์ อ่อนทองโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นายพนธกฤต นนขุนทศโรงเรียนภราดานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายชลธร คงชูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางสาวอิสราภรณ์ อ่อนทองโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นายพนธกฤต นนขุนทศโรงเรียนภราดานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายชูชาติ โรจนอังกูรโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางมัณฑนา พุ่มไสวโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นางอุศนา ธีรวรรณโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายฝนสั่งฟ้า พาเขียวโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
5. นางปัตถมา ศิริประทุมโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายชูชาติ โรจนอังกูรโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางมัณฑนา พุ่มไสวโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นางอุศนา ธีรวรรณโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายฝนสั่งฟ้า พาเขียวโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางปัตถมา ศิริประทุมโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. ดร.อำนาจ บุญอนนท์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางจุฑามาส นาคำภาโรงเรียนบ้านดงคู่กรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ ปันดอนตองมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายเกริกขจร รื่นณรงค์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางอรัญวดี แสงทองมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. ดร.อำนาจ บุญอนนท์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางจุฑามาส นาคำภาโรงเรียนบ้านดงคู่กรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ ปันดอนตองมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายเกริกขจร รื่นณรงค์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางอรัญวดี แสงทองมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. ดร.อำนาจ บุญอนนท์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางจุฑามาส นาคำภาโรงเรียนบ้านดงคู่กรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ ปันดอนตองมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายเกริกขจร รื่นณรงค์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางอรัญวดี แสงทองมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. ดร.อำนาจ บุญอนนท์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางจุฑามาส นาคำภาโรงเรียนบ้านดงคู่กรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ ปันดอนตองมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายเกริกขจร รื่นณรงค์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางอรัญวดี แสงทองมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. ดร.อำนาจ บุญอนนท์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางจุฑามาส นาคำภาโรงเรียนบ้านดงคู่กรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ ปันดอนตองมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายเกริกขจร รื่นณรงค์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางอรัญวดี แสงทองมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. ดร.อำนาจ บุญอนนท์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางจุฑามาส นาคำภาโรงเรียนบ้านดงคู่กรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ ปันดอนตองมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายเกริกขจร รื่นณรงค์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางอรัญวดี แสงทองมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. ดร.อำนาจ บุญอนนท์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางจุฑามาส นาคำภาโรงเรียนบ้านดงคู่กรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ ปันดอนตองมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายเกริกขจร รื่นณรงค์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางอรัญวดี แสงทองมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. ดร.อำนาจ บุญอนนท์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางจุฑามาส นาคำภาโรงเรียนบ้านดงคู่กรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ ปันดอนตองมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายเกริกขจร รื่นณรงค์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางอรัญวดี แสงทองมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. ดร.อำนาจ บุญอนนท์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางจุฑามาส นาคำภาโรงเรียนบ้านดงคู่กรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ ปันดอนตองมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายเกริกขจร รื่นณรงค์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางอรัญวดี แสงทองมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. ดร.อำนาจ บุญอนนท์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางจุฑามาส นาคำภาโรงเรียนบ้านดงคู่กรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ ปันดอนตองมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายเกริกขจร รื่นณรงค์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางอรัญวดี แสงทองมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. ดร.อำนาจ บุญอนนท์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางจุฑามาส นาคำภาโรงเรียนบ้านดงคู่กรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ ปันดอนตองมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายเกริกขจร รื่นณรงค์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางอรัญวดี แสงทองมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. ดร.อำนาจ บุญอนนท์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางจุฑามาส นาคำภาโรงเรียนบ้านดงคู่กรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ ปันดอนตองมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายเกริกขจร รื่นณรงค์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางอรัญวดี แสงทองมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. ดร.อำนาจ บุญอนนท์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางจุฑามาส นาคำภาโรงเรียนบ้านดงคู่กรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ ปันดอนตองมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายเกริกขจร รื่นณรงค์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางอรัญวดี แสงทองมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. ดร.อำนาจ บุญอนนท์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางจุฑามาส นาคำภาโรงเรียนบ้านดงคู่กรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ ปันดอนตองมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายเกริกขจร รื่นณรงค์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางอรัญวดี แสงทองมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. ดร.อำนาจ บุญอนนท์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางจุฑามาส นาคำภาโรงเรียนบ้านดงคู่กรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ ปันดอนตองมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายเกริกขจร รื่นณรงค์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางอรัญวดี แสงทองมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. ดร.อำนาจ บุญอนนท์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางจุฑามาส นาคำภาโรงเรียนบ้านดงคู่กรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ ปันดอนตองมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายเกริกขจร รื่นณรงค์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางอรัญวดี แสงทองมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. ดร.อำนาจ บุญอนนท์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางจุฑามาส นาคำภาโรงเรียนบ้านดงคู่กรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ ปันดอนตองมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายเกริกขจร รื่นณรงค์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางอรัญวดี แสงทองมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. ดร.อำนาจ บุญอนนท์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางจุฑามาส นาคำภาโรงเรียนบ้านดงคู่กรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ ปันดอนตองมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายเกริกขจร รื่นณรงค์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางอรัญวดี แสงทองมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. ดร.อำนาจ บุญอนนท์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางจุฑามาส นาคำภาโรงเรียนบ้านดงคู่กรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ ปันดอนตองมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายเกริกขจร รื่นณรงค์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางอรัญวดี แสงทองมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. ดร.อำนาจ บุญอนนท์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางจุฑามาส นาคำภาโรงเรียนบ้านดงคู่กรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ ปันดอนตองมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายเกริกขจร รื่นณรงค์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางอรัญวดี แสงทองมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. ดร.อำนาจ บุญอนนท์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางจุฑามาส นาคำภาโรงเรียนบ้านดงคู่กรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ ปันดอนตองมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายเกริกขจร รื่นณรงค์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางอรัญวดี แสงทองมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. ดร.อำนาจ บุญอนนท์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางจุฑามาส นาคำภาโรงเรียนบ้านดงคู่กรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ ปันดอนตองมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายเกริกขจร รื่นณรงค์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางอรัญวดี แสงทองมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. ดร.อำนาจ บุญอนนท์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางจุฑามาส นาคำภาโรงเรียนบ้านดงคู่กรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ ปันดอนตองมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายเกริกขจร รื่นณรงค์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางอรัญวดี แสงทองมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. ดร.อำนาจ บุญอนนท์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางจุฑามาส นาคำภาโรงเรียนบ้านดงคู่กรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ ปันดอนตองมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายเกริกขจร รื่นณรงค์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางอรัญวดี แสงทองมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายเริงฤทธิ์ วังราชโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
2. นายสรรเสริญ สาขาโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
3. นายพันเอก ใจหลวงมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายสรรเสริญ สาขาโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
2. นายเริงฤทธิ์ วังราชโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
3. นายพันเอก ใจหลวงมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายสรรเสริญ สาขาโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
2. นายเริงฤทธิ์ วังราชโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
3. นายพันเอก ใจหลวงมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายสรรเสริญ สาขาโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
2. นายเริงฤทธิ์ วังราชโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
3. นายพันเอก ใจหลวงมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพิศาล ฉวีศักดิ์โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาดกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีพงษ์พัฒน์ เกตุทิมโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการ
3. นายสายพิน พลูจ่างโรงเรียนนาอินวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายพิศาล ฉวีศักดิ์โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาดกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีพงษ์พัฒน์ เกตุทิมโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการ
3. นายสายพิน พลูจ่างโรงเรียนนาอินวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพิศาล ฉวีศักดิ์โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาดกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีพงษ์พัฒน์ เกตุทิมโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการ
3. นายสายพิน พลูจ่างโรงเรียนนาอินวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายพิศาล ฉวีศักดิ์โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาดกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีพงษ์พัฒน์ เกตุทิมโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการ
3. นายสายพิณ พลูจ่างโรงเรียนนาอินวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. สิบเอกหญิง ศศิวิมล ศรีโมรากรรมการ
2. นายการชัย ประสิทธิ์ไทยโรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ ๒๑๔กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีบัณทูล เกตุทิมโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. สิบเอกหญิง ศศิวิมล ศรีโมรากรรมการ
2. นายการชัย ประสิทธ์ไทยโรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ ๒๑๔กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีบัณทูล เกตุทิมโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. สิบเอกหญิง ศศิวิมล ศรีโมรา กรรมการ
2. นายการชัย ประสิทธ์ไทยโรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ ๒๑๔กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีบัณทูล เกตุทิมโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. สิบเอกหญิง ศศิวิมล ศรีโมรา กรรมการ
2. นายการชัย ประสิทธิ์ไทยโรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ ๒๑๔กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีบัณทูล เกตุทิมโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธีรราช ทองหลางมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายฉัตรกมล สมแตงโรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)กรรมการ
3. นางสาววรวลัญช์ ขุนสุขโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายธีรราช ทองหลางมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายฉัตรกมล สมแตงโรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)กรรมการ
3. นางสาววรวลัญช์ ขุนสุขโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธีรราช ทองหลางมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายฉัตรกมล สมแตงโรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)กรรมการ
3. นางสาววรวลัญช์ ขุนสุขโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายธีรราช ทองหลางมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายฉัตรกมล สมแตงโรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)กรรมการ
3. นางสาววรวลัญช์ ขุนสุขโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ดร.บุญลอย จันทร์ทองมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายทรัพย์สิน รักษาโรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์กรรมการ
3. นายธนกร จันทร์เส็งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. ดร.บุญลอย จันทร์ทองมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายทรัพย์สิน รักษาโรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์กรรมการ
3. นายธนกร จันทร์เส็งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ดร.บุญลอย จันทร์ทองมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายทรัพย์สิน รักษาโรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์กรรมการ
3. นายธนกร จันทร์เส็งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. ดร.บุญลอย จันทร์ทองมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายทรัพย์สิน รักษาโรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์กรรมการ
3. นายธนกร จันทร์เส็งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ)กรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ เหล็กสิงห์โรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายชวน ตันแก้วโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายขจรศักดิ์ สีเหลืองโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6
1. นายประดิษฐ์ เหล็กสิงห์โรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายชวน ตันแก้วโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายขจรศักดิ์ สีเหลืองโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ เหล็กสิงห์โรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายชวน ตันแก้วโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายขจรศักดิ์ สีเหลืองโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายประดิษฐ์ เหล็กสิงห์โรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายชวน ตันแก้วโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายขจรศักดิ์ สีเหลืองโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางณัฐธยาน์ ชัยวรรณธรรมโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางอังสุดา สิงห์ใสโรงเรียนน้ำริดวิทยากรรมการ
3. นางธริษตรี ประสิทธ์ไทยโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางณัฐธยาน์ ชัยวรรณธรรมโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางอังสุดา สิงห์ใสโรงเรียนน้ำริดวิทยากรรมการ
3. นางธริษตรี ประสิทธ์ไทยโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางณัฐพัชร์ มหายศนันท์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายพสิษฐ์สุธา มหายศนันท์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางเตือนใจ ชาลีวัลย์โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางสาวสุณิชา จันจีดโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางนพวรรณ โศจิธาดาเจริญโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางณัฐพัชร์ มหายศนันท์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายพสิษฐ์สุธา มหายศนันท์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางเตือนใจ ชาลีวัลย์โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางสาวสุณิชา จันจีดโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางนพวรรณ โศจิธาดาเจริญโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางณัฐพัชร์ มหายศนันท์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายพสิษฐ์สุธา มหายศนันท์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางเตือนใจ ชาลีวัลย์โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางสาวสุณิชา จันจีดโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางนพวรรณ โศจิธาดาเจริญโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางณัฐพัชร์ มหายศนันท์โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายพสิษฐ์สุธา มหายศนันท์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางเตือนใจ ชาลีวัลย์โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางสาวสุณิชา จันจีดโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางนพวรรณ โศจิธาดาเจริญโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางจรัสโสม ดีณรงค์โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นายลำธาร ก้อนคลังโรงเรียนพิชัยกรรมการ
3. นายถนัดกิจ ขวัญแก้วโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางจรัสโสม ดีณรงค์โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นายลำธาร ก้อนคลังโรงเรียนพิชัยกรรมการ
3. นายถนัดกิจ ขวัญแก้วโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางจรัสโสม ดีณรงค์โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นางธริษตรี ประสิทธ์ไทยโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นายถนัดกิจ ขวัญแก้วโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางจรัสโสม ดีณรงค์โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นายลำธาร ก้อนคลังโรงเรียนพิชัยกรรมการ
3. นายถนัดกิจ ขวัญแก้วโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์กรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางวจีพร สุขสมบูรณ์โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นางเตือน พิมพ์จันทร์โรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางนพภัสสร ใจหวังโรงเรียนแสนตอวิทยากรรมการ
4. นางชลอ อุ่นทองโรงเรียนน้ำริดวิทยากรรมการ
5. Mr.Cheki Wangmoโรงเรียนตรอนตรีสินธุิ์กรรมการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6
1. นางสาวเต็มศิริ เอี่ยมสกุลโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. Mr.Othniel Morganโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางธัญวลัย คำแสนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางประทุมมา ปานทองโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
5. นางรักษา ดวงอุปะโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐกานต์ มีทองโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นางปทุมทิพย์ จรเกตุโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสุนันท์ ดำคำโรงเรียนดาราพิทยาคมกรรมการ
4. นางจิตรา อินทจักร์โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
5. Mr.Anthony B Magayonโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นายอำนาจ ตัลพัฒน์โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นางกรจิรัสย์ ชัยวัณณคุปต์โรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสุจินดา จิตต์มั่นโรงเรียนน้ำริดวิทยากรรมการ
4. นางสาวศิริพร กุลศิริโรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
5. Mr.Kristhian Claveria Camoโรงเรียนพิชัยกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวสิริธร ชัยนกูลโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นางสาวปัจฉิมา วานิชสรรพ์โรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
3. MissAmalina Awangโรงเรียนพิชัยกรรมการ
4. นางสายชล มีจันทร์โรงเรียนตรอนตรีสินธุิ์กรรมการ
5. นายธนานนท์ ศรีคำโรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางธีนิดาวรรณ ทิพย์บุณยาพรโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. Mr.Francisco JR. Ganzan Manluluโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางธันวาพร ศรีสมุดคำโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
4. นางสาวพิสมัย หอมสุนทรโรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสมสุข ถีปรีโรงเรียนพิชัยกรรมการ
2. นางอรุณี ตันตราจินต์โรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ทองเดชศรีโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
4. นางจิตติพร คชไกรโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
5. MissMary Graceโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางเพ็ญตะวัน ถายาโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นางสาวนิตยา แก้วทองมาโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางพัธยา บุญเสือโรงเรียนพิชัยกรรมการ
4. นางสำเภา เกรัมย์โรงเรียนน้ำริดวิทยากรรมการ
5. Mr.Janet Songanoโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. ดร.มัลลิกา ดวงภักดีอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
2. นายพชร เตชณสิทธิ์โรงเรียนบ้านโคกวิทยากรรมการ
3. MissXiao Minอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. ดร.มัลลิกา ดวงภักดีอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
2. นายพชร เตชณสิทธิ์โรงเรียนบ้านโคกวิทยากรรมการ
3. MissXiao Minอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางศิริพร คำขาดมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายมานิต วงศ์มูลโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
3. Mrs.Ai Wanatabeโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางศิริพร คำขาดมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายมานิต วงศ์มูลโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
3. Mr.Ai Wanatabeโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางสาวธนพร สมผดุงมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
2. Mr.Lee Byung Doมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
3. Mr.Jeong Kwang Moมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางรุ่งนภา หมื่นเจริญโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นางนิรมล ชัยสิทธิ์โรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางฑิติมา ภู่พัฒน์วิบูลย์โรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวกิตติยา ตุ้ยคำอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
2. นายพชร เตชณสิทธิ์โรงเรียนบ้านโคกวิทยากรรมการ
3. Mr.Shang Dongโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางศิริพร คำขาดมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายมานิต วงศ์มูลโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
3. MissAi Wanatabeโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางสาวธนพร สมผดุงมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
2. Mr.Lee Byung Doมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
3. Mr.Jeong Kwang Moมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางรุ่งนภา หมื่นเจริญโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นางนิรมล ชัยสิทธิ์โรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางฑิติมา ภู่พัฒน์วิบูลย์โรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. ดร.มัลลิกา ดวงภักดีมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
2. MissXiong Shiyuโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรรมการ
3. Mr.Shang Dongโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางศิริพร คำขาดมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายมานิต วงศ์มูลโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
3. Mrs.Ai Wanatabeโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางรุ่งนภา หมื่นเจริญโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นางนิรมล ชัยสิทธิ์โรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางทิติมา ภู่พัฒน์วิบูลย์โรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางสาวธนพร สมผดุงมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
2. Mr.Lee Byung Doมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
3. Mr.Jeong Kwang Moมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6
1. ดร.มัลลิกา ตุ้ยคำอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
2. นางสาวกิตติยา ตุ้ยคำมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
3. Mr.Shang Dongโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริพร คำขาดมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายมานิต วงศ์มูลโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
3. Mrs.Ai Wanatabeโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางธนพร สมผดุงมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
2. Mr.Lee Byung Doมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
3. Mr.Jeong Kwang Moมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นางพันธนิพา พรมแก้วต่อโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นางธัญญารัตน์ พรหมแก้วต่อโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสาวนิภาภรณ์ เตชัยโรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6
1. นางสาวณัฎฐกลฉัตร์ สระทองอยู่โรงเรียนพิชัยกรรมการ
2. นางนิวดี เอื้ออนุวงศ์โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นางสาวชนกานต์ พันธุ์พิศาลสหกิจโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายมานิตย์ วงศ์มูลโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายวิทย์นิธิ พรหมบุญวรรัตน์โรงเรียนแสนตอวิทยากรรมการ
3. นายตุลธร ไหวเคลื่อนโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายมานิตย์ วงศ์มูลโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายวิทย์นิธิ พรหมบุญวรรัตน์โรงเรียนแสนตอวิทยากรรมการ
3. นายตุลธร ไหวเคลื่อนโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายสุชาติ กิ่งกัลยาโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นายวิทยา เชื้อสะอาดโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยโทพงษ์เทพ นาคมีโรงเรียนม่อนดินแดงวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางสาวเพลินจิตร จันทร์เสน โรงเรียนตรอนตรีสินธ์กรรมการ
2. นางสุธีรา ดังดีโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
3. นายพลวิเดช ดนัยดุริยะโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางสาวเพลินจิตร จันทร์เสน โรงเรียนตรอนตรีสินธ์กรรมการ
2. นางสุธีรา ดังดีโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
3. นายพลวิเดช ดนัยดุริยะโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางอัจฉรา สีสืบวงษ์โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นางสาวอุมาพร สายพาโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางจารุวรรณ เลียวฤวรรณ์โรงเรียนสาธิตราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางอำพร จันทร์ดาโรงเรียนตรอนตรีสินธ์กรรมการ
2. นางอุษา เสริมศรีโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นางนพหทัยกมณ บุญอิ่มโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางอุษณ แก้วไทรหงวนโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางวันเพ็ญ พันธุ์พิชัยโรงเรียนแสนตอวิทยากรรมการ
3. นางสมศรี เขียวชะอุ่มโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางอุษณ แก้วไทรหงวนโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางวันเพ็ญ พันธุ์พิชัยโรงเรียนแสนตอวิทยากรรมการ
3. นางสมศรี เขียวชะอุุ่มโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
1. นางเรณู เอกกาโรงเรียนตรอนตรีสินธ์ุกรรมการ
2. นางจงกลณี หอมนานโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นายวชิรศักดิ์ แก้วดีโรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ กรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวชนกนาถ นมะภัทรโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายพลวิชญ์ วัยวุฒิโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นางสาวสุรัตน์ ปานศักดิ์โรงเรียนพิชัยกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวิทยา อยู่แจ่มโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายนงนุช ชัยเนตรโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นางสาวรัชฎาภรณ์ มีเจริญโรงเรียนตรอนตรีสินธ์ุกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายทยา อยู่แจ่มโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางนงนุช ชัยเนตรโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นางสาวรัชฎาภรณ์ มีเจริญโรงเรียนตรอนตรีสินธ์ุกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางกมลทิน พรมประไพโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นางศิริโสภา พรหมมีโรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ กรรมการ
3. นางสาวสุพร จรัสศรี โรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางกมลทิน พรมประไพโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นางศิริโสภา พรหมมีโรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ กรรมการ
3. นางสาวสุพร จรัสศรีโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6
1. นางเพียงเดือน โล่ห์สุดใจโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นางศุภมาศ สุขวิทย์โรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
3. นางสมหทัย บุญมหาเกื้อกูลโรงเรียนแสนตอวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางกนกอร ผาสีกายโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นางสุรันต์ อินทะปัญโญ โรงเรียนตรอนตรีสินธ์ุกรรมการ
3. นางขวัญมณัฐ รวดพวงโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายโกมุท แก้วไทรหงวนโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางสาวอลิษา ติ๊บคำโรงเรียนน้ำริดวิทยากรรมการ
3. นางดวงเดือน สัญญะโรงเรียนพิชัยกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นางชะนัตร์ตา ตุ้มบุตรโรงเรียนพิชัยกรรมการ
2. นางนุสลา รัฐธรรมโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ สว่างทิตย์โรงเรียนทองแสนขันวิทยา กรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางเรณู เอกกาโรงเรียนตรอนตรีสินธ์ุกรรมการ
2. นางจงกลณี หอมนานโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นายวชิรศักดิ์ แก้วดีโรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ กรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายเกียรติชัย แสนศรีโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางสาวชุลีพร ปานธูปโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
3. นายธีระวัฒน์ เทพสุภาโรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ กรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายเกียรติชัย แสนศรีโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางสาวชุลีพร ปานธูปโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
3. นายธีระวัฒน์ เทพสุภาโรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ กรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายนิคม ทองเณรโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ สิทธินันท์โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นายศุภณัฐ อ้นน่วมโรงเรียนนาอินวิทยาคมกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ แก้วพินโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นางฑัณทิกา บุญเกตุโรงเรียนตรอนตรีสินธ์ุกรรมการ
3. นางชลันดา จันทร์มลฑาโรงเรียนพิชัยกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐ แก้วพินโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นางทัณฑิกา บุญเกตุโรงเรียนตรอนตรีสินธ์ุกรรมการ
3. นางชลันดา จันทร์มลฑาโรงเรียนพิชัยกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นายตรัยมิตร รูปใสโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นายเลิศสุวัฒน์ ทองศิลาโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฉัตรกมล เชื้อสะอาดโรงเรียนพิชัยกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6
1. นายตรัยมิตร รูปใสโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นายเลิศสุวัฒน์ ทองศิลาโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฉัตรกมล เชื้อสะอาดโรงเรียนพิชัยกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1. นายวิราช น้อยศิริโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายกุลชาติ โกมลกาญจนโรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ กรรมการ
3. นายนุกูล การุณประชาโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6
1. นายวิราช น้อยศิริโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายกุลชาติ โกมลกาญจนโรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ กรรมการ
3. นายนุกูล การุณประชาโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3
1. นางธนิดา แก้วคำฟูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายอภิเชษฐ์ นามอื่น โรงเรียนทองแสนขันวิทยา กรรมการ
3. นางสาวนางสาวหนึ่งฤทัย การเกณขายโรงเรียนพิชัยกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นางธนิดา แก้วคำฟูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายอภิเชษฐ์ นามอื่น โรงเรียนทองแสนขันวิทยา กรรมการ
3. นางสาวหนึ่งฤทัย การเกณขายโรงเรียนพิชัยกรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางศุภณิชา สิริคุณาลัยโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
2. นายแสนชัย พุ่มไสวโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายกัมปนาท สังบัวแก้วโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางศุภณิชา สิริคุณาลัยโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
2. นายแสนชัย พุ่มไสวโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายกัมปนาท สังบัวแก้วโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ ศรีโยยอดโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
2. นายประเทือง พรมแก้วต่อโรงเรียนแสนตอวิทยากรรมการ
3. นายพัลลภ คล้ามนฤมลโรงเรียนน้ำริดวิทยากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายสุชาติ ศรีโยยอดโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
2. นายประเทือง พรมแก้วต่อโรงเรียนแสนตอวิทยากรรมการ
3. นายพัลลภ คล้ามนฤมลโรงเรียนน้ำริดวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายชานน นพศรีโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางอำนวย ดาคำโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
3. นางเพ็ญศรี เสียงดังโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นายกิตติกัณฐากรณ์ การุณประชาโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นางอำนวย ดาคำโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
3. นางเพ็ญศรี เสียงดังโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสุธีร์ สัตยาภรณ์โรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางสาวรัชดา ทองอ้วนโรงเรียนพิชัยกรรมการ
3. นางวชิราภรณ์ อินมูลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายสุธีร์ สัตยาภรณ์โรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางสาวรัชดา ทองอ้วนโรงเรียนพิชัยกรรมการ
3. นางวชิราภรณ์ อินมูลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางอุทัยวรรณ แก้วเปี้ยโรงเรียนน้ำริดวิทยากรรมการ
2. นายประดิษฐ์ เดชพรมโรงเรียนพิชัยกรรมการ
3. นายเฉลียว ผสมโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายมานพ ดีอุดมโรงเรียนพิชัยกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ จันทร์แยงโรงเรียนบ้านโคนพิทยากรรมการ
3. นายปราโมทย์ คงนวลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางกฤษฎิ์ปิญธา กาวิชัยโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางขันทอง ฝายนันทะโรงเรียนน้ำริดวิทยากรรมการ
3. นางมณีรัตน์ ปันปวงโรงเรียนแสนตอวิทยากรรมการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางกฤษฎิ์ปิญธา กาวิชัยโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางขันทอง ฝายนันทะโรงเรียนน้ำริดวิทยากรรมการ
3. นางมณีรัตน์ ปันปวงโรงเรียนแสนตอวิทยากรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางวิเชียร ทองใหญ่โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ แดงกองโคโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางธนวัฒน์ รัตนพันธุ์โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางวิเชียร ทองใหญ่โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ แดงกองโคโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางธนวัฒน์ รัตนพันธุ์โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางขวัญจิตร เนตรจันทร์โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
2. นางสุกัญญา ทองอิ่มโรงเรียนพิชัยกรรมการ
3. นางณัฐวรรณ ศรีรักษ์โรงเรียนน้ำริดวิทยากรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6
1. นางขวัญจิตร เนตรจันทร์โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
2. นางสุกัญญา ทองอิ่มโรงเรียนพิชัยกรรมการ
3. นางณัฐวรรณ ศรีรักษ์โรงเรียนน้ำริดวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสายทอง คล้ามนฤมลโรงเรียนน้ำริดวิทยากรรมการ
2. นายสุชาติ สาดอ่ำผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแกะสลักกรรมการ
3. นางสาวนันณภัชสรณ์ ผูกพันธ์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสายทอง คล้ามนฤมลโรงเรียนน้ำริดวิทยากรรมการ
2. นายสุชาติ สาดอ่ำผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแกะสลักกรรมการ
3. นางสาวนันณภัชสรณ์ ผูกพันธ์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวบุญส่ง นาคสุขมูลโรงเรียนพิชัยกรรมการ
2. นางสาวรัชนก ยอดยงศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสาวพรวิภา หมื่นยาศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวบุญส่ง นาคสุขมูลโรงเรียนพิชัยกรรมการ
2. นางสาวรัชนก ยอดยงศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสาวพรวิภา หมื่นยาศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอัจฉรา สีสืบวงษ์โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นางสาวอุมาพร สายพาโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางจารุวรรณ เลียวฤวรรณ์โรงเรียนสาธิตราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางอำพร จันทร์ดาโรงเรียนตรอนตรีสินธ์กรรมการ
2. นายอุษา เสริมศรีโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นางนพหทัยกมณ บุญอิ่มโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายนฤพนธ์ มั่นถึงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางสาวกาญจนาพร คำแจ้ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายสิปปนนท์ สุดใจศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายชูชาติ โรจนอังกูรโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางสาววิไลรัตน์ อยู่บางโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายนฤพนธ์ มั่นถึงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางสาวกาญจนาพร คำแจ้ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายสิปปนนท์ สุดใจศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายชูชาติ โรจนอังกูรโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางสาววิไลรัตน์ อยู่บางโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายนฤพนธ์ มั่นถึงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางสาวกาญจนาพร คำแจ้ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายสิปปนนท์ สุดใจศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายชูชาติ โรจนอังกูรโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางสาววิไลรัตน์ อยู่บางโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายนฤพนธ์ มั่นถึงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางสาวกาญจนาพร คำแจ้ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายสิปปนนท์ สุดใจศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายชูชาติ โรจนอังกูรโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางวิไลรัตน์ อยู่บางโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายนฤพนธ์ มั่นถึงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางสาวกาญจนาพร คำแจ้ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายสิปปนนท์ สุดใจศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายชูชาติ โรจนอังกูรโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางสาววิไลรัตน์ อยู่บางโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายสรายุทธ์ เพ็งวันศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางสาวชนิดา ทุมสะกะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสาวอารีวรรณ โพธิหิรัญศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายพิศาล ฉวีศักดิ์โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาดกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีพงษ์พัฒน์ เกตุทิมโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสรายุทธ์ เพ็งวันศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางสาวชนิดา ทุมสะกะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสาวอารีวรรณ โพธิหิรัญศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายพิศาล ฉวีศักดิ์โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาดกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีพงษ์พัฒน์ เกตุทิมโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสรายุทธ์ เพ็งวันศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางสาวชนิดา ทุมสะกะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสาวอารีวรรณ โพธิหิรัญศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายพิศาล ฉวีศักดิ์โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาดกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีพงษ์พัฒน์ เกตุทิมโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสรายุทธ์ เพ็งวันศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางสาวชนิดา ทุมสะกะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสาวอารีวรรณ โพธิหิรัญศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายพิศาล ฉวีศักดิ์โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาดกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีพงษ์พัฒน์ เกตุทิมโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสรายุทธ์ เพ็งวันศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางสาวชนิดา ทุมสะกะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสาวอารีวรรณ โพธิหิรัญศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายพิศาล ฉวีศักดิ์โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาดกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีพงษ์พัฒน์ เกตุทิมโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายสรายุทธ์ เพ็งวันศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางสาวชนิดา ทุมสะกะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสาวอารีวรรณ โพธิหิรัญศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายพิศาล ฉวีศักดิ์โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาดกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีพงษ์พัฒน์ เกตุทิมโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายสรายุทธ์ เพ็งวันศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางสาวชนิดา ทุมสะกะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสาวอารีวรรณ โพธิหิรัญศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายพิศาล ฉวีศักดิ์โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาดกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีพงษ์พัฒน์ เกตุทิมโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายสรายุทธ์ เพ็งวันศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางสาวชนิดา ทุมสะกะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสาวอารีวรรณ โพธิหิรัญศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายพิศาล ฉวีศักดิ์โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาดกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีพงษ์พัฒน์ เกตุทิมโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายสรายุทธ์ เพ็งวันศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางสาวชนิดา ทุมสะกะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสาวอารีวรรณ โพธิหิรัญศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายพิศาล ฉวีศักดิ์โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาดกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีพงษ์พัฒน์ เกตุทิมโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นายสรายุทธ์ เพ็งวันศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางสาวชนิดา ทุมสะกะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสาวอารีวรรณ โพธิหิรัญศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายพิศาล ฉวีศักดิ์โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาดกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีพงษ์พัฒน์ เกตุทิมโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการ

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางชะนัตร์ตา ตุ้มบุตรโรงเรียนพิชัยกรรมการ
2. นางนุสลา รัฐธรรมโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ สว่างทิตย์โรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางชะนัตร์ตา ตุ้มบุตรโรงเรียนพิชัยกรรมการ
2. นางนุสลา รัฐธรรมโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ สว่างทิตย์โรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]