สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 008 โรงเรียนนาอินวิทยาคม 30 64 45
2 003 โรงเรียนดาราพิทยาคม 15 22 17
3 002 โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม 31 65 49
4 004 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 80 173 129
5 006 โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 65 121 95
6 007 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา 40 85 58
7 009 โรงเรียนน้ำริดวิทยา 49 99 77
8 010 โรงเรียนบ้านโคนพิทยา 36 73 50
9 011 โรงเรียนพิชัย 120 257 185
10 013 โรงเรียนลับแลพิทยาคม 41 78 61
11 014 โรงเรียนลับแลศรีวิทยา 33 63 49
12 018 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 131 323 214
13 019 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 133 374 213
14 005 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 85 163 118
15 016 โรงเรียนแสนตอวิทยา 24 38 32
16 012 โรงเรียนภราดานุสรณ์ 20 31 20
17 001 โรงเรียนเจริญวิทยา 46 93 68
18 017 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 46 97 69
19 015 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 20 37 31
รวม 1045 2256 1580
3836

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]