เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (อุตรดิตถ์ 1)
วันที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายบัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ ประธานกรรมการ
2 นางอรสา ทรงศรี ผู้อำนวยการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ประธานกรรมการ
3 นายธารา น่วมศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ประธานกรรมการ
4 นางชวนชอบ จิสัณทนนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัย รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัย ประธานกรรมการ
5 นายวีระพนธ์ คำดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ รองประธานกรรมการ
6 นางสาวอัฉราภรณ์ เสวันนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ รองประธานกรรมการ
7 นายชัยดำรงค์ เสือหัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี รองประธานกรรมการ
8 นายสงบ คำน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี รองประธานกรรมการ
9 นายละม่อม ปิ่นอินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี รองประธานกรรมการ
10 นายเฉลิมศักดิ์ ดีมูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี รองประธานกรรมการ
11 นางนภาศรี สว่างแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัย รองประธานกรรมการ
12 นายประคอง สิทธินันท์ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการ
13 นางอรชร ครุธผาสุข ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการ
14 นางรุ่งนภา หมื่นเจริญ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการ
15 นางรัศมิ์ภัชสรณ์ เลิศวิริยะเดชา ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการ
16 นายดุลยวัตร สานอินทจักร์ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการ
17 นางธีนิดาวรรณ ทิพย์บุณยาพร ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการ
18 นางสาวปัทมา ศรีจันทร์ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการ
19 นายอดิศร ศิริพันธ์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ กรรมการ
20 นายแสนชัย พุ่มไสว ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ กรรมการ
21 นายนิติพัฒน์ เสนระศัพท์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ กรรมการ
22 นายกุลชาติ โกมลกาญจน ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ กรรมการ
23 นางสาวธารทิพย์ สีตาล ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ กรรมการ
24 นางวชิราภรณ์ อินมูล ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ กรรมการ
25 นายธีระวัฒน์ เทพสุภา ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ กรรมการ
26 นายวชิรศักดิ์ แก้วดี ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ กรรมการ
27 นายประครอง สิทธินันท์ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการ
28 นางอรชร ครุธผาสุข ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการ
29 นางกมลทิน พรมประไพ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการ
30 นางเพียงเดือน โล่ห์สุดใจ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการ
31 นางนงนุช ชัยเนตร ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการ
32 นายประเสริฐ แก้วพิน ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการ
33 นางกนกอร ผาสีกาย ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการ
34 นางเยาวลักษณ์ สิทธินันท์ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการ
35 นางจงกลณี หอมนาน ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการ
36 นายพลวิชญ์ วัยวุฒิ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการ
37 นางอรุณธดี คำดี ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการ
38 นางสาวพจนีย์ สิงห์โตทอง ครูโรงเรียนพิชัย กรรมการ
39 นางอนงค์นาฏ เอิบบุญญา ครูโรงเรียนพิชัย กรรมการ
40 นางสาวบุญส่ง นาคสุขมูล ครูโรงเรียนพิชัย กรรมการ
41 นางสาวธนิตา แสวงลาภ ครูโรงเรียนพิชัย กรรมการ
42 นางวิภาวรรณ เงินเมือง ครูโรงเรียนพิชัย กรรมการ
43 นายทศพล เหรียญเจริญ ครูโรงเรียนพิชัย กรรมการ
44 นายบุญลือ หนุนนาค ครูโรงเรียนพิชัย กรรมการ
45 นายเกียรติศักดิ์ แก้วหล้า ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการและเลขานุการ
46 นางสาววันเพ็ญ อ้นโทน ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ กรรมการและเลขานุการ
47 นายณัฐพนธ์ ฟูใจ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการและเลขานุการ
48 นางอนันต์ ชื่นชม ครูโรงเรียนพิชัย กรรมการและเลขานุการ
49 นางบุษบา วานิชสรรพ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการและเลขานุการ
50 นายปราโมทย์ คงนวล ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
51 นายตรัยมิตร รูปใส ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
52 นางวัฒนา คำแก้ว ครูโรงเรียนพิชัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
53 นางสาวหทัยกาญจน์ รักสัจจา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
54 ดร.รสสุคนธ์ อินชัยเขา ผู้อำนวยการโรงเรียนลับแลศรีวิทยา ประธานกรรมการการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
55 นายจิรภัทร ทองสุทธิ์ ครูโรงเรียนลับแลศรีวิทยา กรรมการการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
56 นางอำนวย ดาคำ ครูโรงเรียนลับแลศรีวิทยา กรรมการการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
57 นางสาวพรธนา จักรน้ำอ่าง ครูโรงเรียนลับแลศรีวิทยา กรรมการการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
58 นางเฉลิมเนตร จันนคร ครูโรงเรียนลับแลศรีวิทยา กรรมการการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
59 นางรักษา ดวงอุปะ ครูโรงเรียนลับแลศรีวิทยา กรรมการการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
60 นางจินดา นนทิตบุตร ครูโรงเรียนลับแลศรีวิทยา กรรมการการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
61 นางกนกวรรณ ทองสุทธิ์ ครูโรงเรียนลับแลศรีวิทยา กรรมการการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
62 นางวิภา โอสถานนท์ ครูโรงเรียนลับแลศรีวิทยา กรรมการการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
63 นางดาริกา ฉวีศักดิ์ ครูโรงเรียนลับแลศรีวิทยา กรรมการการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
64 ว่าที่ร้อยตรีพิศาล ดิษฐสุวรรณ ครูโรงเรียนลับแลศรีวิทยา กรรมการการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
65 นายปริยดนัย จันทร์มี ครูโรงเรียนลับแลศรีวิทยา กรรมการการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
66 นางศุภณิชา สิริคุณาลัย ครูโรงเรียนลับแลศรีวิทยา กรรมการการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
67 นายเฉลียว ผสม ครูโรงเรียนลับแลศรีวิทยา กรรมการการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
68 นายนิคม ทองเณร ครูโรงเรียนลับแลศรีวิทยา กรรมการการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
69 นางสาวสุพร จรัสศรี ครูโรงเรียนลับแลศรีวิทยา กรรมการการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
70 นางอนงค์ คมกฤช ครูโรงเรียนลับแลศรีวิทยา กรรมการการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
71 นางธัญลักษณ์ สิงห์ทอง ครูโรงเรียนลับแลศรีวิทยา กรรมการการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
72 นางอรุณี ตันตราจินต์ ครูโรงเรียนลับแลศรีวิทยา กรรมการการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
73 นางสาวนงนุช จาดแห นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนลับแลศรีวิทยา กรรมการการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
74 นายสรวิชญ์ เรืองพิพัฒน์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนลับแลศรีวิทยา กรรมการการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
75 นางสาวนวพร หมวกทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนลับแลศรีวิทยา กรรมการการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
76 นางสาวสมฤทัย แก้วกล้า นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนลับแลศรีวิทยา กรรมการการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
77 นางสาวสุริยุพร ภู่แพ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนลับแลศรีวิทยา กรรมการการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
78 นายจิรภัทร เปลี่ยนอำรุง นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนลับแลศรีวิทยา กรรมการการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
79 นางสาวเบญจพร วีระคำ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนลับแลศรีวิทยา กรรมการการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
80 นางสาวขวัญฤทัย สุ่มสมบูรณ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนลับแลศรีวิทยา กรรมการการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
81 นางสาวณัฐชดาภรณ์ เสนา นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนลับแลศรีวิทยา กรรมการการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
82 นายดำรงค์ กลมพุก ครูโรงเรียนลับแลศรีวิทยา รองประธานกรรมการการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
83 นางปัตถมา ศิริประทุม ครูโรงเรียนลับแลศรีวิทยา กรรมการและเลขานุการการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
84 นายกฤษดา เกตุทิม ครูอัตราจ้างโรงเรียนลับแลศรีวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
85 นางกนิษฐา ตุนาค พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนลับแลศรีวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
86 นางสาวชุติมา สุพลดี เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนลับแลศรีวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
87 นายชูชาติ โรจนอังกูร ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ กรรมการตัดสินการแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.๑-ม.๓ และ ม.๔-ม.๖
88 นางมัณฑนา พุ่มไสว ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการตัดสินการแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.๑-ม.๓ และ ม.๔-ม.๖
89 นางอุศน ธีระวรรณ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ กรรมการตัดสินการแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.๑-ม.๓ และ ม.๔-ม.๖
90 นายฝนสั่งฟ้า พาเขียว ครูโรงเรียนเตรียมอุมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ กรรมการตัดสินการแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.๑-ม.๓ และ ม.๔-ม.๖
91 นางปัตถมา ศิริประทุม ครูโรงเรียนลับแลศรีวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.๑-ม.๓ และ ม.๔-ม.๖
92 นางสาววิไลรัตน์ อยู่บาง ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการตัดสินการแข่งขัน การเขียนภาพไทยประเพณี ม.๑-๓ และ ม.๔-๖
93 นายณัฐภล ศักดิ์สงวน ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ กรรมการตัดสินการแข่งขัน การเขียนภาพไทยประเพณี ม.๑-๓ และ ม.๔-๖
94 นายชนินทร์ ยะอนันต์ ครูโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ กรรมการตัดสินการแข่งขัน การเขียนภาพไทยประเพณี ม.๑-๓ และ ม.๔-๖
95 นายวิบูลย์ ทองสุข ครูโรงเรียนพิชัย กรรมการตัดสินการแข่งขัน การเขียนภาพไทยประเพณี ม.๑-๓ และ ม.๔-๖
96 นางสาววิไลรัตน์ อยู่บาง ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการตัดสินการแข่งขัน การวาดภาพระบายสี ม.๑-๓ และ ม.๔-๖
97 นายณัฐภล ศักดิ์สงวน ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ กรรมการตัดสินการแข่งขัน การวาดภาพระบายสี ม.๑-๓ และ ม.๔-๖
98 นายชนินทร์ ยะอนันต์ ครูโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ กรรมการตัดสินการแข่งขัน การวาดภาพระบายสี ม.๑-๓ และ ม.๔-๖
99 นายวิบูลย์ ทองสุข ครูโรงเรียนพิชัย กรรมการตัดสินการแข่งขัน การวาดภาพระบายสี ม.๑-๓ และ ม.๔-๖
100 นายชลธร คงชู ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ กรรมการตัดสินการแข่งขัน การเขียนภาพไทยเอกรงค์ ม.๑-๓ และ ม.๔-๖
101 นางสาวอิสราภรณ์ อ่อนทอง ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการตัดสินการแข่งขัน การเขียนภาพไทยเอกรงค์ ม.๑-๓ และ ม.๔-๖
102 นายพนธกฤต นนขุนทศ ครูโรงเรียนภราดานุสรณ์ กรรมการตัดสินการแข่งขัน การเขียนภาพไทยเอกรงค์ ม.๑-๓ และ ม.๔-๖
103 นายชูชาติ โรจนอังกูร ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ กรรมการตัดสินการแข่งขัน การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.๑-๓ และ ม.๔-๖
104 นางมัณฑนา พุ่มไสว ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการตัดสินการแข่งขัน การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.๑-๓ และ ม.๔-๖
105 นางอุศน ธีระวรรณ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ กรรมการตัดสินการแข่งขัน การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.๑-๓ และ ม.๔-๖
106 นายฝนสั่งฟ้า พาเขียว ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ กรรมการตัดสินการแข่งขัน การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.๑-๓ และ ม.๔-๖
107 นางปัตถมา ศิริประทุม ครูโรงเรียนลับแลศรีวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขัน การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.๑-๓ และ ม.๔-๖
108 นายชลธร คงชู ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ กรรมการตัดสินการแข่งขัน การวาดภาพลายเส้น ม.๑-๓ และ ม.๔-๖
109 นางสาวอิสราภรณ์ อ่อนทอง ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการตัดสินการแข่งขัน การวาดภาพลายเส้น ม.๑-๓ และ ม.๔-๖
110 นายพนธกฤต นนขุนทศ ครูโรงเรียนภราดานุสรณ์ กรรมการตัดสินการแข่งขัน การวาดภาพลายเส้น ม.๑-๓ และ ม.๔-๖
111 นายชูชาติ โรจนอังกูร ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ กรรมการตัดสินการแข่งขัน ประติมากรรม ม.๑-๓ และ ม.๔-๖
112 นางมัณฑนา พุ่มไสว ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการตัดสินการแข่งขัน ประติมากรรม ม.๑-๓ และ ม.๔-๖
113 นางอุศน ธีระวรรณ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ กรรมการตัดสินการแข่งขัน ประติมากรรม ม.๑-๓ และ ม.๔-๖
114 นายฝนสั่งฟ้า พาเขียว ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ กรรมการตัดสินการแข่งขัน ประติมากรรม ม.๑-๓ และ ม.๔-๖
115 นางปัตถมา ศิริประทุม ครูโรงเรียนลับแลศรีวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขัน ประติมากรรม ม.๑-๓ และ ม.๔-๖
116 ดร.อำนาจ บุญอนนท์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กรรมการตัดสินการแข่งขัน เดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง ม.๑-๓ และ ม.๔-๖
117 นางจุฑามาส นาคำภา ครูโรงเรียนบ้านดงคู่ กรรมการตัดสินการแข่งขัน เดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง ม.๑-๓ และ ม.๔-๖
118 นายณัฐพงศ์ ปันดอนตอง อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กรรมการตัดสินการแข่งขัน เดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง ม.๑-๓ และ ม.๔-๖
119 นายเกริกขจร รื่นณรงค์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กรรมการตัดสินการแข่งขัน เดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง ม.๑-๓ และ ม.๔-๖
120 นางอรัญวดี แสงทอง อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กรรมการตัดสินการแข่งขัน เดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง ม.๑-๓ และ ม.๔-๖
121 นายเริงฤทธิ์ วังราช ครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขัน วงดนตรีสตริง ม.๑-๓ และ ม.๔-๖
122 นายสรรเสริญ สาขา ครูโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขัน วงดนตรีสตริง ม.๑-๓ และ ม.๔-๖
123 นายพันเอก ใจหลวง อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กรรมการตัดสินการแข่งขัน วงดนตรีสตริง ม.๑-๓ และ ม.๔-๖
124 นายพิศาล ฉวีศักดิ์ ครูโรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด กรรมการตัดสินการแข่งขัน ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย - หญิง ม.๑-๓ และ ม.๔-๖
125 ว่าที่ร้อยตรีพงษ์พัฒน์ เกตุทิม ครูโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ กรรมการตัดสินการแข่งขัน ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย - หญิง ม.๑-๓ และ ม.๔-๖
126 นายสายพิน พลูจ่าง ครูโรงเรียนนาอินวิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขัน ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย - หญิง ม.๑-๓ และ ม.๔-๖
127 สอ.ศศิวิมล ศรีโมรา หมวดดุริยางค์มณฑลทหารบกที่ ๓๕ กรรมการตัดสินการแข่งขัน ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย - หญิง ม.๑-๓ และ ม.๔-๖
128 นายการชัย ประสิทธิ์ไทย ครูโรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ ๒๑๔ กรรมการตัดสินการแข่งขัน ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย - หญิง ม.๑-๓ และ ม.๔-๖
129 ว่าที่ร้อยตรีบัณทูล เกตุทิม ครูโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ กรรมการตัดสินการแข่งขัน ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย - หญิง ม.๑-๓ และ ม.๔-๖
130 นายธีรราช ทองหลาง อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กรรมการตัดสินการแข่งขัน ขับร้องเพลงสากล ชาย - หญิง ม.๑-๓ และ ม.๔-๖
131 นายฉัตรกมล สมแตง ครูโรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) กรรมการตัดสินการแข่งขัน ขับร้องเพลงสากล ชาย - หญิง ม.๑-๓ และ ม.๔-๖
132 นางสาววรวลัญช์ ขุนสุข ครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ กรรมการตัดสินการแข่งขัน ขับร้องเพลงสากล ชาย - หญิง ม.๑-๓ และ ม.๔-๖
133 ดร.บุญลอย จันทร์ทอง อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กรรมการตัดสินการแข่งขัน ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย - หญิง ม.๑-๓ และ ม.๔-๖
134 นายทรัพย์สิน รักษา ครูโรงเรียนบ้านวังโป่งดำรงวิทย์ กรรมการตัดสินการแข่งขัน ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย - หญิง ม.๑-๓ และ ม.๔-๖
135 นายธนกร จันทร์เส็ง ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ) กรรมการตัดสินการแข่งขัน ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย - หญิง ม.๑-๓ และ ม.๔-๖
136 นายประดิษฐ์ เหล็กสิงห์ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีประเภทเครื่องลม (Wind Ensemble)
137 นายชวน ตันแก้ว ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีประเภทเครื่องลม (Wind Ensemble)
138 นายขจรศักดิ์ สีเหลือง ครูโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีประเภทเครื่องลม (Wind Ensemble)
139 นายประดิษฐ์ เหล็กสิงห์ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ กรรมการตัดสินการประกวดขับขานประสานเสียง
140 นายชวน ตันแก้ว ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ กรรมการตัดสินการประกวดขับขานประสานเสียง
141 นายขจรศักดิ์ สีเหลือง ครูโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ กรรมการตัดสินการประกวดขับขานประสานเสียง
142 นางณัฐธยาน์ ชัยวรรณธรรม ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ กรรมการตัดสินการแข่งขัน รำวงมาตรฐาน ม.๑-๓ และ ม.๔-๖
143 นางอังสุดา สิงห์ใส ครูโรงเรียนน้ำริดวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขัน รำวงมาตรฐาน ม.๑-๓ และ ม.๔-๖
144 นางธริษตรี ประสิทธิ์ไทย ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการตัดสินการแข่งขัน รำวงมาตรฐาน ม.๑-๓ และ ม.๔-๖
145 นางณัฐพัชร์ มหายศนันท์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กรรมการตัดสินการแข่งขัน ระบำมาตรฐาน ม.๑-๓ และ ม.๔-๖
146 นายพิสิษฐ์สุธา มหายศนันท์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กรรมการตัดสินการแข่งขัน ระบำมาตรฐาน ม.๑-๓ และ ม.๔-๖
147 นางเตือนใจ ชาลีวัลย์ ครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ กรรมการตัดสินการแข่งขัน ระบำมาตรฐาน ม.๑-๓ และ ม.๔-๖
148 นางสาวสุณิชา จันจีด ครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ กรรมการตัดสินการแข่งขัน ระบำมาตรฐาน ม.๑-๓ และ ม.๔-๖
149 นางนพวรรณ โศจิธาดาเจริญ ครูโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ กรรมการตัดสินการแข่งขัน ระบำมาตรฐาน ม.๑-๓ และ ม.๔-๖
150 นางณัฐพัชร์ มหายศนันท์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กรรมการตัดสินการแข่งขัน นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.๑-๓ และ ม.๔-๖
151 นายพิสิษฐ์สุธา มหายศนันท์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กรรมการตัดสินการแข่งขัน นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.๑-๓ และ ม.๔-๖
152 นางเตือนใจ ชาลีวัลย์ ครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ กรรมการตัดสินการแข่งขัน นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.๑-๓ และ ม.๔-๖
153 นางสาวสุณิชา จันจีด ครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ กรรมการตัดสินการแข่งขัน นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.๑-๓ และ ม.๔-๖
154 นางนพวรรณ โศจิธาดาเจริญ ครูโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ กรรมการตัดสินการแข่งขัน นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.๑-๓ และ ม.๔-๖
155 นางจรัสโสม ดีณรงค์ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการตัดสินการแข่งขัน นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.๑-ม.๓ และ ม.๔-ม.๖
156 นายลำธาร ก้อนคลัง ครูโรงเรียนพิชัย กรรมการตัดสินการแข่งขัน นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.๑-ม.๓ และ ม.๔-ม.๖
157 นายถนัดกิจ ขวัญแก้ว ครูโรงเรียนเตรียมอุมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ กรรมการตัดสินการแข่งขัน นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.๑-ม.๓ และ ม.๔-ม.๖
158 นางจรัสโสม ดีณรงค์ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงตลก ม.๑-ม.๓ และ ม.๔-ม.๖
159 นางธริษตรี ประสิทธิ์ไทย ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงตลก ม.๑-ม.๓ และ ม.๔-ม.๖
160 นายถนัดกิจ ขวัญแก้ว ครูโรงเรียนเตรียมอุมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงตลก ม.๑-ม.๓ และ ม.๔-ม.๖
161 นายนฤพนธ์ มั่นถึง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันการวาดภาพระบายสี นักเรียนเรียนรวม
162 นางสาวกาญนาพร คำแจ้ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันการวาดภาพระบายสี นักเรียนเรียนรวม
163 นายสิปปนนท์ สุดใจ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันการวาดภาพระบายสี นักเรียนเรียนรวม
164 นายชูชาติ โรจนอังกูร ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันการวาดภาพระบายสี นักเรียนเรียนรวม
165 นางสาววิไลรัตน์ อยู่บาง ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการตัดสินการแข่งขันการวาดภาพระบายสี นักเรียนเรียนรวม
166 นายสรายุทธ์ เพ็งวัน ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง นักเรียนเรียนรวม
167 นางสาวชนิดา ทุมสะกะ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง นักเรียนเรียนรวม
168 นางสาวอารีวรรณ โพธิหิรัญ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง นักเรียนเรียนรวม
169 นายพิศาล ฉวีศักดิ์ ครูโรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด กรรมการตัดสินการแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง นักเรียนเรียนรวม
170 ว่าที่ร้อยตรีพงษ์พัฒน์ เกตุทิม ครูโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ กรรมการตัดสินการแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง นักเรียนเรียนรวม
171 ดร.อำนาจ บุญอนนท์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันวงดนตรีไทย ม.๑ - ม.๖
172 นางจุฑามาส นาคำภา ครูโรงเรียนบ้านดงคู่ กรรมการตัดสินการแข่งขันวงดนตรีไทย ม.๑ - ม.๖
173 นายณัฐพงศ์ ปันดอนตอง อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันวงดนตรีไทย ม.๑ - ม.๖
174 นายเกริกขจร รื่นณรงค์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันวงดนตรีไทย ม.๑ - ม.๖
175 นางอรัญวดี แสงทอง อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันวงดนตรีไทย ม.๑ - ม.๖
176 นายวิราช น้อยศิริ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ ผู้ดูแลระบบบริหารจัดการแข่งขัน
177 นายปกิจพจน์ กมลวรเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนลับแลพิทยาคม ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
178 นายวีระพันธ์ุ ดอนท้วม ผู้อำนวยการโรงเรียนทองแสนขันวิทยา ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
179 นายเลิศสุวัฒน์ ทองก้อนศิลา ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบบริหารจัดการแข่งขัน
180 นางสาวธนภรณ์ แก้วโสภา ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบบริหารจัดการแข่งขัน
181 นายประสงค์ สินเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
182 นายประจวบ พิมละมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
183 นายนุกูล บัวเผื่อน ครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยา รองประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
184 นางนิ่มนวล โล่พานิช ครูโรงเรียนลับแลพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
185 นายปริญญา สุธีรภิญโญ ครูโรงเรียนลับแลพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
186 นายณัฐวุฒิ ประสมวงศ์ ครูโรงเรียนลับแลพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
187 นางสาวอรวรรณ พรมรักษ์ ครูโรงเรียนลับแลพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
188 นางสาวศุภาพิชญ์ หารภาพ ครูโรงเรียนลับแลพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
189 นายอนุชา คำไท้ ครูโรงเรียนลับแลพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
190 นายอาทิตย์ อิ่มแสง ครูโรงเรียนลับแลพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
191 นายศุภณัฐ คลังกรณ์ ครูโรงเรียนลับแลพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
192 นางสาวมณฑิรา อุปถัมภ์ ครูโรงเรียนลับแลพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
193 นางสาวเกตน์นิภา โมอินทร์ ครูโรงเรียนลับแลพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
194 นายอุดม มีทอง ครูโรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
195 นางอุบล เชียงส่ง ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
196 นางสุธีรา ดังดี ครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
197 นางธันวาพร ศรีสมุดคำ ครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
198 นายเดชชาติ แสนประเสริฐ ครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
199 นายคฑาวุธ ขันไชย ครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
200 นายอภิเชษฐ์ นามอื่น ครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
201 นางสาวนภาพร เผื่อนทิม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนทองแสนขันวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
202 นางสาววราพร น้อยวงษ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนทองแสนขันวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
203 นายเอกสิทธิ์ ลือแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนทองแสนขันวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
204 นางสาวศศิภา ริดสีมา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนทองแสนขันวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
205 นางสาวกนกกาญจน์ ทิศอาจ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนทองแสนขันวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
206 นางสาวพิชชาภัทร์ มาปัด นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนทองแสนขันวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
207 นายวสุรัตน์ กาแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนทองแสนขันวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
208 นางสาวแตงกวา บันลือทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนทองแสนขันวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
209 นางสาวตติยาภรณ์ ใจจันทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนทองแสนขันวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
210 นายวัชราวุฒิ บุญเสือ ครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
211 นายเอนก มั่นกันนาน ครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
212 นายธนพล ดีสีปาน ครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
213 นายสุวิทย์ ปานคะเชนทร์ ครูโรงเรียนลับแลพิทยาคม กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
214 นายถาวร ศรีบุญเรือง ครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยา กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
215 นางสาวสิริทิพย์ ดิบทิพย์ ครูโรงเรียนลับแลพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
216 นางสาววันเพ็ญ จานตาดี ครูโรงเรียนลับแลพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
217 นางสาวสุมาลี ไพจิตรกุญชร ครูโรงเรียนลับแลพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
218 นางสาวภูรีรัตน์ สุกใส ครูโรงเรียนลับแลพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
219 นางสาวแพรวนิต จันทะคุณ ครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
220 นางสาวนวยนาด ทิมให้ผล ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
221 นางฐิติรัตน์ เกษศรี ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
222 นางกาญจนา วิรัชชัย ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
223 นายปัณณทัต ภาคพิชัย ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
224 นางสุเพ็ญรัตน์ จานศรีเพ็ญ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
225 นางพรรณี ภวภูตานนท์ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
226 นางสาวจันทราภา จินดากุล ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
227 นางนวลนิภา นิลกัณหะ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
228 นายบัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ ประธานกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
229 นายวีระพันธุ์ ดอนท้วม ผู้อำนวยการโรงเรียนทองแสนขันวิทยา รองประธานกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
230 นายวีระพนธ์ คำดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ รองประธานกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
231 นางจันทนา สุวรรณอาศน์ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
232 นางวาสนา สุวรรณบูลย์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
233 นางรัศมี ธัญน้อม ครูโรงเรียนพิชัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
234 นายบุญเกลื้อ บุญเสือ ครูโรงเรียนบ้านโคนพิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
235 นางสาวลํายงค์ ทองตีบ ครูโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
236 นายจิรภัทร ทองสุทธิ์ ครูโรงเรียนลับแลศรีวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
237 นายนุกูล บัวเผื่อน ครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
238 นางฐาปนันท์ สอนอินทร์ ครูโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
239 นายฉัตรชัย คําบํารุง ครูโรงเรียนแสนตอวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
240 นางกฤตติกา กาวิน ครูโรงเรียนน้้ำริดวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
241 นางวรรณา พิมละมาศ ครูโรงเรียนลับแลพิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
242 นายไพฑูรย์ ภูตะมี ครูโรงเรียนด่านแม่คํามันพิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
243 นายกฤษฎา พรหมอินทร์ ศึกษานิเทศก์ สพม.๓๙ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
244 นายวิฑูรย์ เขียวชะอุ่ม ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ กรรมการและเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
245 นางระวีวรรณ ดอนท้วม ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
246 นางสายใจ เกรททิ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
247 นายมานพ รัตคธา ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
248 นายมณฑล วังวลสินธุ์ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ กรรมการฝ่ายสถานที่ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
249 นายนาวี ศักดาเดช ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ กรรมการฝ่ายสถานที่ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
250 นางสุจิตรา รอดทองดี ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
251 นางสาวสุทธิรัตน์ อินมา ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ กรรมการฝ่ายปฏิคม การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
252 นางสาวเฉลิมพร ทองศรีอ้น ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ กรรมการฝ่ายปฏิคม การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
253 นางอัชรี อุ่นมาก ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ ประธานกรรมการฝ่ายประเมินและสรุปผล การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
254 นางนฎานิษฐ์ มีศิริพันธุ์ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ กรรมการฝ่ายประเมินและสรุปผล การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
255 นางสุพรรณิการ์ ธนาบูรณศักดิ์ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ กรรมการฝ่ายประเมินและสรุปผล การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
256 นายมานพ ขันเอีย ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ กรรมการฝ่ายประเมินและสรุปผล การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]