สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.อุตรดิตถ์ 1]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อุตรดิตถ์ดรุณี 118 11 1 0 130
2 อุตรดิตถ์ 109 11 6 0 126
3 พิชัย 90 20 4 1 114
4 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 47 22 10 1 79
5 ตรอนตรีสินธุ์ 38 20 9 5 67
6 ทองแสนขันวิทยา 36 12 13 3 61
7 น้ำริดวิทยา 25 11 6 0 42
8 เจริญวิทยา 24 11 9 0 44
9 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 23 2 7 2 32
10 ด่านแม่คำมันพิทยาคม 20 5 6 0 31
11 ลับแลพิทยาคม 19 10 5 1 34
12 บ้านโคนพิทยา 19 8 5 2 32
13 ทุ่งกะโล่วิทยา 15 10 13 1 38
14 นาอินวิทยาคม 14 4 7 1 25
15 ลับแลศรีวิทยา 11 14 6 2 31
16 ภราดานุสรณ์ 9 8 3 0 20
17 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 8 4 6 2 18
18 แสนตอวิทยา 8 3 7 1 18
19 ดาราพิทยาคม 5 4 4 0 13
รวม 638 190 127 22 977