สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.อุตรดิตถ์ 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อุตรดิตถ์ดรุณี 65 40 14 119 118 11 1 0 130
2 อุตรดิตถ์ 56 33 15 104 109 11 6 0 126
3 พิชัย 26 28 19 73 91 20 4 1 115
4 ตรอนตรีสินธุ์ 10 4 6 20 38 20 9 5 67
5 บ้านโคนพิทยา 9 2 3 14 19 8 5 2 32
6 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 8 12 17 37 49 22 10 1 81
7 เจริญวิทยา 4 10 5 19 24 11 9 0 44
8 ทองแสนขันวิทยา 4 8 8 20 36 12 13 3 61
9 น้ำริดวิทยา 4 5 4 13 29 11 6 0 46
10 ด่านแม่คำมันพิทยาคม 4 1 4 9 20 5 6 0 31
11 แสนตอวิทยา 3 3 1 7 12 3 7 1 22
12 นาอินวิทยาคม 2 4 2 8 16 4 7 1 27
13 ลับแลพิทยาคม 2 4 1 7 19 10 5 1 34
14 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 2 1 8 11 23 2 7 2 32
15 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 3 3 7 8 4 6 2 18
16 ภราดานุสรณ์ 1 2 2 5 9 8 3 0 20
17 ทุ่งกะโล่วิทยา 1 1 1 3 15 10 13 1 38
18 ดาราพิทยาคม 0 2 0 2 6 4 4 0 14
19 ลับแลศรีวิทยา 0 1 5 6 11 14 6 2 31
รวม 202 164 118 484 652 190 127 22 969