สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.อุตรดิตถ์ 1]
สรุปผลการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (อุตรดิตถ์ 1)
วันที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  อุตรดิตถ์ดรุณี ได้  118  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 130 เหรียญ 
อันดับที่ 2  อุตรดิตถ์ ได้  109  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 126 เหรียญ 
อันดับที่ 3  พิชัย ได้  91  เหรียญทอง  20  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 115 เหรียญ 
อันดับที่ 4  เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ได้  49  เหรียญทอง  22  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 81 เหรียญ 
อันดับที่ 5  ตรอนตรีสินธุ์ ได้  38  เหรียญทอง  20  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 67 เหรียญ 
อันดับที่ 6  ทองแสนขันวิทยา ได้  36  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   13  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 61 เหรียญ 
อันดับที่ 7  น้ำริดวิทยา ได้  29  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 46 เหรียญ 
อันดับที่ 8  เจริญวิทยา ได้  24  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 44 เหรียญ 
อันดับที่ 9  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้  23  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 32 เหรียญ 
อันดับที่ 10  ด่านแม่คำมันพิทยาคม ได้  20  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 31 เหรียญ 
อันดับที่ 11  ลับแลพิทยาคม ได้  19  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 34 เหรียญ 
อันดับที่ 12  บ้านโคนพิทยา ได้  19  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 32 เหรียญ 
อันดับที่ 13  นาอินวิทยาคม ได้  16  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 27 เหรียญ 
อันดับที่ 14  ทุ่งกะโล่วิทยา ได้  15  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   13  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 38 เหรียญ 
อันดับที่ 15  แสนตอวิทยา ได้  12  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 22 เหรียญ 
อันดับที่ 16  ลับแลศรีวิทยา ได้  11  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 31 เหรียญ 
อันดับที่ 17  ภราดานุสรณ์ ได้  9  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 20 เหรียญ 
อันดับที่ 18  สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้  8  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 18 เหรียญ 
อันดับที่ 19  ดาราพิทยาคม ได้  6  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 14 เหรียญ