สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.อุตรดิตถ์ 1]
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อุตรดิตถ์ดรุณี 118 11 1 0 130
2 อุตรดิตถ์ 109 11 6 0 126
3 พิชัย 91 20 4 1 115
4 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 49 22 10 1 81
5 ตรอนตรีสินธุ์ 38 20 9 5 67
6 ทองแสนขันวิทยา 36 12 13 3 61
7 น้ำริดวิทยา 29 11 6 0 46
8 เจริญวิทยา 24 11 9 0 44
9 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 23 2 7 2 32
10 ด่านแม่คำมันพิทยาคม 20 5 6 0 31
11 ลับแลพิทยาคม 19 10 5 1 34
12 บ้านโคนพิทยา 19 8 5 2 32
13 นาอินวิทยาคม 16 4 7 1 27
14 ทุ่งกะโล่วิทยา 15 10 13 1 38
15 แสนตอวิทยา 12 3 7 1 22
16 ลับแลศรีวิทยา 11 14 6 2 31
17 ภราดานุสรณ์ 9 8 3 0 20
18 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 8 4 6 2 18
19 ดาราพิทยาคม 6 4 4 0 14
รวม 652 190 127 22 969