เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 (อุตรดิตถ์ กลุ่มที่ 2)
ณ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์
วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายวสันต์ บุญประกอบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ดูแลระบบการแข่งขัน  
2 นางภคพร สีกา ผู้อำนวยการโรงเรียนฟากท่าวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
3 นายชยพล เอ็บมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
4 นายสุรักษ์ รักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ  
5 นางหทัยรัตน์ สกุลปัน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสหคริสเตียน คณะกรรมการอำนวยการ  
6 นายวสันต์ บุญประกอบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ  
7 นายพงศกร กวางอธิษฐ์โภคิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ คณะกรรมการอำนวยการ  
8 นายพงษ์เทพ ทองคำพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.39 คณะกรรมการอำนวยการ  
9 นายกฤษฎา พรหมอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.39 คณะกรรมการอำนวยการ  
10 นายจลัญ อินตายวง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ ประธานจัดการแข่งขัน  
11 นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 กรรมการที่ปรึกษา  
12 นายสุทธิดล กล่ำรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 กรรมการที่ปรึกษา  
13 นายวสันต์ บุญประกอบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจัดการแข่งขัน  
14 นางพรศรี เพ็งเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนสหคริสเตียน คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจัดการแข่งขัน  
15 นางบุปผา ศรีเจริญ ครูโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจัดการแข่งขัน  
16 นางจันทนา ถิ่นจอม ครูโรงเรียนฟากท่าวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจัดการแข่งขัน  
17 ว่าที่ร้อยตรีทิพย์รถ พุ่มไม้ ครูโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจัดการแข่งขัน  
18 นายสุทิน กรงทอง ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจัดการแข่งขัน  
19 นางสาวรัตนาภรณ์ ใจด้วง ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจัดการแข่งขัน  
20 นายมาโนช ใจนวล ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจัดการแข่งขัน  
21 นายสุรักษ์ รักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
22 นายกฤษฎา บุญทา ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
23 ว่าที่ร้อยโทประลำ พุฒลา ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
24 นายบุญแทน ลาบาง ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
25 นางสาววิไลลักษณ์ ขิงหอม ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
26 นางศุภลักษณ์ กริอุณะ ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
27 นางรัตนาพร นาสอน ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
28 นายชัยณรงค์ อยู่จันทร์ ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
29 นายสงกรานต์ ไชยธรรมมา ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
30 นายสุวิน เกินพา ช่างไม้ระดับ ช4 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
31 นายนิรันต์ คลังสีดา ช่างไม้ระดับ ช4 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
32 นายมานพ คำสิงห์ ช่างไม้ระดับ ช4 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
33 นางจันธนกาญจน์ ผลาหาญ พนักงานพิมพ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
34 นางศิริภาวรรณ ผิวมา แม่บ้าน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
35 นายบวร ทิมทอง พนักงานขับรถ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
36 นายเจริญ วันดีสอน คนสวน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
37 นางสุภาวดี ขิงหอม ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
38 นายสุรักษ์ รักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม  
39 นางมณีรัตน์ สิงห์ฉลาด ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม  
40 นางเจน ใจนวล ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม  
41 นายอุเทน มาทำมา ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม  
42 นางสุภาวดี ขิงหอม ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม  
43 นางสาวอรณี อินทำ เจ้าหน้าที่บัญชีโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม  
44 นางเฉลิมพร ราชภูมี เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม  
45 นายไพฑูรย์ ทิพย์ศรีมูล ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม  
46 นายสุรักษ์ รักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
47 นายสุเทพ จันทร์ตรง ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
48 นายวัชร แพทย์กูล ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
49 นายฐาปกรณ์ ภู่สวัสดิ์ ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
50 นายธีรยุทธ จันทะบุดศรี ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
51 นางสุดารัตน์ วันนาหม่อง ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
52 นายวสันต์ บุญประกอบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบบริหารการแข่งขัน  
53 นางสาววรรณวิภา จรรยานะ ครูโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบบริหารการแข่งขัน  
54 นายมาโนช ใจนวล ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบบริหารการแข่งขัน  
55 นายณัฐพงษ์ จันทร์มณี ครูโรงเรียนฟากท่าวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบบริหารการแข่งขัน  
56 นางสุพัตรา คำลือ ครูโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบบริหารการแข่งขัน  
57 นางสาวอังสุมารินทร์ ต๊ะอ้อม ครูโรงเรียนสหคริสเตียน คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบบริหารการแข่งขัน  
58 นายฐาปกรณ์ ภู่สวัสดิ์ ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบบริหารการแข่งขัน  
59 นางสาวรัตนาภรณ์ ใจด้วง ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบบริหารการแข่งขัน  
60 นายสุทิน กรงทอง ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบบริหารการแข่งขัน  
61 นางสาวพิพาภรณ์ ปัญญาวงค์ ครูโรงเรียนสหคริสเตียน คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบบริหารการแข่งขัน  
62 นายวสันต์ บุญประกอบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการลงทะเบียนและประมวลผลการแข่งขัน  
63 นายสุทิน กรงทอง ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการลงทะเบียนและประมวลผลการแข่งขัน  
64 นายมาโนช ใจนวล ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการลงทะเบียนและประมวลผลการแข่งขัน  
65 นายฐาปกรณ์ ภู่สวัสดิ์ ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการลงทะเบียนและประมวลผลการแข่งขัน  
66 นางสาวคุณากร คำทอง ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการลงทะเบียนและประมวลผลการแข่งขัน  
67 นางสาวรัตนาภรณ์ ใจด้วง ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการลงทะเบียนและประมวลผลการแข่งขัน  
68 นางสาวรัตนาภรณ์ ใจด้วง ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและสูจิบัตร  
69 นายวสันต์ บุญประกอบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและสูจิบัตร  
70 นายมาโนช ใจนวล ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและสูจิบัตร  
71 นายฐาปกรณ์ ภู่สวัสดิ์ ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและสูจิบัตร  
72 นางเพียงใจ กองมา ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและสูจิบัตร  
73 นางสาวคุณากร คำทอง ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและสูจิบัตร  
74 นางวันเพ็ญ แสนปัญญา ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและสูจิบัตร  
75 นายสุทิน กรงทอง ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและสูจิบัตร  
76 นายธรรมรัฐ นาเอก นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและสูจิบัตร  
77 นายปฏิภาณ ทองพงษ์เนียม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและสูจิบัตร  
78 นางสาวชุติกาญจน์ นามอิน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและสูจิบัตร  
79 นายอภิเดช วันมา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและสูจิบัตร  
80 นางสาวสกาวเดือน ทาสา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและสูจิบัตร  
81 นางสาววันวิสาข์ ระวังภัย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและสูจิบัตร  
82 นางสาวนภัสสร ทองมา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและสูจิบัตร  
83 นางสาวมาริสา พรมมา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและสูจิบัตร  
84 นางสาวนฤมล ขัดสี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและสูจิบัตร  
85 นางสาวเกวลิน ใจเอื้อ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและสูจิบัตร  
86 นางสาวลัดดาพร แก้วบ้านฝาย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและสูจิบัตร  
87 นางสาวจุฑาทิพย์ พรมมี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและสูจิบัตร  
88 นางสาวฉันชนก มีสอน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและสูจิบัตร  
89 นางสาวทิพย์สุดา บุญพิมพ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและสูจิบัตร  
90 นางสาวสุพิชญา วงษ์บ้านใหม่ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและสูจิบัตร  
91 นายจลัญ อินตายวง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายวสันต์ บุญประกอบ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร.0871861903
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]