สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.อุตรดิตถ์ 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 น้ำปาดชนูปถัมภ์ 44 26 21 91 95 2 0 0 97
2 ฟากท่าวิทยา 31 14 9 54 55 0 0 1 55
3 บ้านโคกวิทยาคม 30 21 13 64 75 2 0 1 77
4 ท่าปลาประชาอุทิศ 22 30 17 69 80 4 0 0 84
5 สหคริสเตียน 17 11 14 42 48 3 1 0 52
รวม 144 102 74 320 353 11 1 2 365