สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.อุตรดิตถ์ 2]
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 น้ำปาดชนูปถัมภ์ 95 2 0 0 97
2 ท่าปลาประชาอุทิศ 83 4 0 0 87
3 บ้านโคกวิทยาคม 75 2 0 1 77
4 ฟากท่าวิทยา 55 0 0 1 55
5 สหคริสเตียน 48 3 1 0 52
รวม 356 11 1 2 368