งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68
ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาคเหนือ จังหวัดพะเยา
ระหว่างวันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพะเยา อาคาร 5 (สัตตบงกช) ชั้น 4 ห้อง 402-403 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.30-16.30 รายงานตัว 07.00-08.00 น. ใต้ถุนอาคาร 5 (สัตตบงกช)
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพะเยา อาคาร 5 (สัตตบงกช) ชั้น 4 ห้อง 404-405 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.30-16.30 รายงานตัว 07.00-08.00 น. ใต้ถุนอาคาร 5 (สัตตบงกช)
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพะเยา อาคาร 5 (สัตตบงกช) ชั้น 4 ห้อง 402-403 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.30-16.30 รายงานตัว 07.00 - 08.00 น. ใต้ถุนอาคาร 5 (สัตตบงกช)
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพะเยา อาคาร 4 (บุษกร) ชั้น 2-3 ห้อง 202-207 และ 301-305 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.30 เป็นต้นไป รายงานตัว 07.00-08.00 น. ใต้ถุนอาคาร 5 (สัตตบงกช)
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพะเยา อาคาร 4 (บุษกร) ชั้น 2-3 ห้อง 202-207 และ 301-305 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.30 เป็นต้นไป รายงานตัว 07.00-08.00 น. ใต้ถุนอาคาร 5 (สัตตบงกช)
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพะเยา อาคาร 3 (สัตตบุษย์) ชั้น 2-3 ห้อง 202-206 และ 302-306 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.30 เป็นต้นไป รายงานตัว 07.00-08.00 น. ใต้ถุนอาคาร 5 (สัตตบงกช)
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพะเยา อาคาร 3 (สัตตบุษย์) ชั้น 2-3 ห้อง 202-206 และ 302-306 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.30 เป็นต้นไป รายงานตัว 07.00-08.00 น. ใต้ถุนอาคาร 5 (สัตตบงกช)
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพะเยา อาคาร 4 (บุษกร) ชั้น 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1-2 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.30-12.30 รายงานตัว 07.00-08.00 น. ใต้ถุนอาคาร 5 (สัตตบงกช)
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพะเยา อาคาร 4 (บุษกร) ชั้น 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1-2 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.30-12.30 รายงานตัว 07.00-08.00 น. ใต้ถุนอาคาร 5 (สัตตบงกช)
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพะเยา อาคาร 5 (สัตตบงกช) ชั้น 4 ห้อง 406 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.30-12.30 รายงานตัว 07.00-08.00 น. ใต้ถุนอาคาร 5 (สัตตบงกช)
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพะเยา อาคาร 5 (สัตตบงกช) ชั้น 4 ห้อง 401 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.30-12.30 รายงานตัว 07.00-08.00 น. ใต้ถุนอาคาร 5 (สัตตบงกช)
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพะเยา อาคาร 5 (สัตตบงกช) ชั้น 4 ห้อง 406 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.30-12.30 รายงานตัว 07.00-08.00 น. ใต้ถุนอาคาร 5 (สัตตบงกช)
13 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพะเยา อาคาร 6 (บุษบัน) ชั้น 1 ห้อง ห้องนาฏศิลป์ 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.30 เป็นต้นไป รายงานตัว 07.00-08.00 น. ใต้ถุนอาคาร 5 (สัตตบงกช)
14 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพะเยา อาคาร 6 (บุษบัน) ชั้น 1 ห้อง ห้องนาฏศิลป์ 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.30 เป็นต้นไป รายงานตัว 07.00-08.00 น. ใต้ถุนอาคาร 5 (สัตตบงกช)
15 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพะเยา อาคาร 5 (สัตตบงกช) ชั้น 3 ห้อง 306 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.30-16.30 รายงานตัว 07.00-08.00 น. ใต้ถุนอาคาร 5 (สัตตบงกช)
16 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพะเยา อาคาร 5 (สัตตบงกช) ชั้น 3 ห้อง 306 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.30-16.30 รายงานตัว 07.00-08.00 น. ใต้ถุนอาคาร 5 (สัตตบงกช)
17 820 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพะเยา อาคาร 5 (สัตตบงกช) ชั้น 2 ห้อง 202-203 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.30-16.30 รายงานตัว 07.00-08.00 น. ใต้ถุนอาคาร 5 (สัตตบงกช)
18 821 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพะเยา อาคาร 5 (สัตตบงกช) ชั้น 3 ห้อง 302-303 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.30-16.30 รายงานตัว 07.00-08.00 น. ใต้ถุนอาคาร 5 (สัตตบงกช)
19 822 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพะเยา อาคาร 5 (สัตตบงกช) ชั้น 3 ห้อง 302-303 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.30-16.30 รายงานตัว 07.00-08.00 น. ใต้ถุนอาคาร 5 (สัตตบงกช)


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสาวรุสนันท์ แก้วตา( จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน ของ สพป.080-1268093 )
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]