งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68
ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาคเหนือ จังหวัดพะเยา
ระหว่างวันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

[ ทั้งหมด   19 ธ.ค. 2561   20 ธ.ค. 2561   21 ธ.ค. 2561   22 ธ.ค. 2561   23 ธ.ค. 2561   24 ธ.ค. 2561   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 21 ธ.ค. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคาร CE ห้อง CE 07202 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-10.30
2 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคาร CE ห้อง CE 07201 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-10.30
3 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคาร CE ห้อง CE 07310 และ CE 07309 (ห้องพักนักเรียน) 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
9.00 เป็นต้นไป
4 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคาร CE ห้อง CE 07214 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
9.00-10.00
5 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคาร CE ห้อง CE 07203 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
9.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพะเยา อาคาร 5 (สัตตบงกช) ชั้น 4 ห้อง 402-403 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.30-16.30
2 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพะเยา อาคาร 4 (บุษกร) ชั้น 2-3 ห้อง 202-207 และ 301-305 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.30 เป็นต้นไป
3 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพะเยา อาคาร 3 (สัตตบุษย์) ชั้น 2-3 ห้อง 202-206 และ 302-306 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.30 เป็นต้นไป
4 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพะเยา อาคาร 4 (บุษกร) ชั้น 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1-2 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.30-12.30
5 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพะเยา อาคาร 5 (สัตตบงกช) ชั้น 4 ห้อง 406 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.30-12.30
6 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพะเยา อาคาร 6 (บุษบัน) ชั้น 1 ห้อง ห้องนาฏศิลป์ 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.30 เป็นต้นไป
7 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพะเยา อาคาร 5 (สัตตบงกช) ชั้น 3 ห้อง 306 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.30-16.30
8 822 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพะเยา อาคาร 5 (สัตตบงกช) ชั้น 3 ห้อง 302-303 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.30-16.30

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา ตึก CE ห้อง ห้อง CE 07102 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.30
2 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารอุบาลี ชั้น ชั้นลอย ห้อง โซน1 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.30
3 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารอุบาลี ชั้น ลอย ห้อง โซน 2 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.30
4 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารอุบาลี ห้อง UB 002 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.30
5 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารสงวนเสริมศรี 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน ห้องประชุม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม 21 ธ.ค. 2561 9.00-17.00
2 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน เอนกประสงค์ 21 ธ.ค. 2561 9.00-17.00
3 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 สพป.พะเยา เขต 2 ห้อง ประชุมภูลังกา 21 ธ.ค. 2561 9.00-17.00
4 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 สพป.พะเยา เขต 2 ห้อง ประชุมภูนาง 21 ธ.ค. 2561 9.00-17.00
5 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านยางขาม ห้องประชุม 21 ธ.ค. 2561 9.00-17.00
6 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 วัดพระธาตุขิงแกง 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 22

22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 23 - 43
9.00-17.00
7 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 วัดพระธาตุขิงแกง ศาลาการเปรียญ ชั้น 2 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 20

22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 21 - 37
9.00-17.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 ที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ อาคารหอประชุม 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป
2 817 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) อาคารหอประชุม 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป
3 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่ใจ (เพาะวิทยาการ) หอประชุม 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) อาคาร 4 ห้อง 422,423 21 ธ.ค. 2561 09.00 - 12.00 น.
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) อาคาร 4 "111 ปี เชียงคำรำลึก" ชั้น 4 ห้อง 424, 425 21 ธ.ค. 2561 09.00-12.00
3 265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) อาคาร 4 "111 ปี เชียงคำรำลึก" ชั้น 4 ห้อง 432, 433 21 ธ.ค. 2561 09.00-12.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) อาคาร 4 "111 ปี เชียงคำรำลึก" ชั้น 4 ห้อง 434, 435 21 ธ.ค. 2561 13.00-16.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) อาคาร 4 "111 ปี เชียงคำรำลึก" ชั้น 4 ห้อง 442,443 21 ธ.ค. 2561 13.00-16.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) อาคาร 4 "111 ปี เชียงคำรำลึก" ชั้น 4 ห้อง 444, 445 21 ธ.ค. 2561 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง ม.4/1 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00
2 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง ม.4/2 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00
3 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง ม.1/1 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00
4 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง ม.1/2 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00
5 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ม.4/3 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00
6 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ม.5/1 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00
7 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ม.2/2 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00
8 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ม.5/2 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00
9 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ม.5/3 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00
10 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) อาคาร2 ชั้น 4 ห้อง ม.6/1 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00
11 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง ประชุม 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00
12 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) ห้อง ประชุมราชพฤกษ์ 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00
13 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเรียนรวม (PKY) ห้อง 2 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00
14 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเรียนรวม (PKY) ห้อง 3 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00
15 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเรียนรวม (PKY) ห้อง 4 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00
16 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเรียนรวม (PKY) ห้อง 5 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00
17 753 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารอุบาลี ห้อง UB001 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาศิลปะการแสดง ห้อง AR 091 - 092 /โรงอาหาร 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.00 เป็นต้นไป
2 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารอุบาลี ห้อง UB 005 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.00 เป็นต้นไป
3 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาศิลปะการแสดง ห้อง AR 101 - 102 /โรงอาหาร 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา CE ห้อง CE 05302-05303 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.30-16.30
2 803 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา CE ห้อง CE 05402-05403 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.30
3 814 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา ตึก CE ห้อง ห้อง CE 06303-06304 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.30-16.30
4 815 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา ตึก CE ห้อง ห้อง CE 05202-05203 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.30-16.30
5 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 สพป.พะเยา เขต 1 ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุมดอยหลวง 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.30 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก สนามฟุตบอล 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.00 น เป็นต้นไป
2 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 เทศบาลตำบลแม่กา หอประชุม 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 น เป็นต้นไป
3 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก ห้องชมพู อาคาร ไม้ ชั้น 2 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 น เป็นต้นไป
4 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก ห้อง อนุบาล 3 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
ลำดับ 1-22 เวลา 09.00น ลำดับ 23-44 เวลา 13.00 น

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 002 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา ตึก ICT ห้อง ICT 1103 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
2 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา ตึก ICT ห้อง ICT 1102 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-14.00
3 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา ตึก ICT ห้อง ICT 1102/1 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-14.00
4 025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา ตึก ICT ห้อง ICT 1103/1 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
5 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา ตึก ICT ห้อง ICT 1104 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
6 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา ศิลปศาสตร์ ห้อง CE 10206 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.30

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านต๋อม อาคารเอนกประสงค์ ด้านหลัง ชั้น 1 ห้อง 1 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-13.00
2 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านต๋อม อาคารเอนกประสงค์ ด้านหน้า ชั้น 1 ห้อง 1 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
3 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 3 โรงยิม 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
4 019 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
5 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
6 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
7 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
8 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ อาคารเอนกประสงค์ 21 ธ.ค. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 074 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 วัดศรีโคมคำ อาคารปวงผญา (พะเยาทีวี) ชั้น 1 ห้อง 1 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.0-16.00
2 705 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 วัดศรีโคมคำ อาคารปวงผญา (พะเยาทีวี) ชั้น 3 ห้อง 3 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.0-16.00
3 079 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 วัดศรีโคมคำ อาคารปวงผญา (พะเยาทีวี) ชั้น 3 ห้อง 4 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.0-16.00
4 081 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 วัดศรีโคมคำ อาคารปวงผญา (พะเยาทีวี) ชั้น 3 ห้อง 2 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.0-16.00
5 749 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 วัดศรีโคมคำ อาคารปวงผญา (พะเยาทีวี) ชั้น 1 ห้อง (ห้องประชุม) 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.0-16.00
6 101 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 วัดศรีโคมคำ อาคารปวงผญา (พะเยาทีวี) ชั้น 3 ห้อง 1 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.0-16.00
7 104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 วัดศรีโคมคำ อาคารปวงผญา (พะเยาทีวี) ชั้น 2 ห้อง 1 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.0-16.00
8 105 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 วัดศรีโคมคำ อาคารปวงผญา (พะเยาทีวี) ชั้น 2 ห้อง 2 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.0-16.00
9 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 วัดศรีโคมคำ ศาลาปฏิบัติธรรม มจร. พะเยา 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.0-16.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 วัดศรีโคมคำ อาคารพระปริยัติธรรม ชั้น 1 ห้อง พรมแดง 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.0-16.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 5 อาคาร MEP ชั้น 3 ห้อง 1-2 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 - 12.00
2 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 5 อาคาร MEP ชั้น 2 ห้อง 1-2 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
13.00 - 16.00
3 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 5 อาคาร MEP ชั้น 2 ห้อง 1-2 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 - 12.00
4 249 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 5 อาคาร MEP ชั้น 2 ห้อง 3-4 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 - 12.00
5 276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารอเนกประสงค์ 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 - 16.00
6 283 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารอเนกประสงค์ 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 - 16.00
7 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 5 ใต้ถุนอาคารพระอุบาลี 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 - 16.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยบง บริเวณสนาม 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
2 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยบง บริเวณสนาม 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
3 195 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยบง อาคารอเนกประสงค์ 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
4 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยบง อาคารอเนกประสงค์ 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
13.00-16.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสาวรุสนันท์ แก้วตา( จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน ของ สพป.080-1268093 )
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]