งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68
ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาคเหนือ จังหวัดพะเยา
ระหว่างวันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

[ ทั้งหมด   19 ธ.ค. 2561   20 ธ.ค. 2561   21 ธ.ค. 2561   22 ธ.ค. 2561   23 ธ.ค. 2561   24 ธ.ค. 2561   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 23 ธ.ค. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน ห้องประชุม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม 23 ธ.ค. 2561 9.00-17.00
2 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน อาคารเอนกประสงค์ 23 ธ.ค. 2561 9.00-17.00
3 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง 22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 13

23 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 14 - 22
9.00-17.00
4 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอจุน หอประชุม 50 ปี 23 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 7

24 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 8 - 10
9.00-17.00
5 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 สพป.พะเยา เขต 2 ห้อง ประชุมภูนาง 23 ธ.ค. 2561 9.00-17.00
6 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยางขาม ห้องประชุม 23 ธ.ค. 2561 9.00-17.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 819 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) อาคารหอประชุม 23 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 784 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารอุบาลี ห้อง UB003 23 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00
2 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเรียนรวม (PKY) ห้อง 2 23 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00
3 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเรียนรวม (PKY) ห้อง 3 23 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00
4 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเรียนรวม (PKY) ห้อง 4 23 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00
5 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเรียนรวม (PKY) ห้อง 5 23 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00
6 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารคณะศิลปศาสตร์ ห้อง CE 10206 23 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารอุบาลี ห้อง UB 001 23 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.00 เป็นต้นไป
2 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารอุบาลี ห้อง UB 005 23 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 285 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 5 ใต้ถุนอาคารพระอุบาลี 23 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 - 16.00
2 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารอเนกประสงค์ 23 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 - 16.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสาวรุสนันท์ แก้วตา( จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน ของ สพป.080-1268093 )
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]