::sp-center

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวฐิติรัตน์ สิทธิวังครู โรงเรียนบ้านบ่อหอย สพป.น่าน เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณธยา ขันจันทร์ครู โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2กรรมการ
3. นางสุมลรัตน์ ธรรมโมครู โรงเรียนบ้านก๊อน้อย สพป.พะเยา เขต 2กรรมการ
4. นางวิมลพรรณ ศรีใจวงศ์ครู โรงเรียนนิคม สพป.พิจิตร เขต 1กรรมการ
5. นายสุวัฒน์ กาติ๊บครู โรงเรียนบ้านฮวก สพป.พะเยา เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นายจำนง โปธาเกี๋ยงศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 4ประธานกรรมการ
2. นางกุลรญานันท์ เขื่อนปัญญาครู โรงเรียนสันโป่งวิทยา สพป.ลำปาง เขต 2กรรมการ
3. นางลำภู จอมอาจครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป.เชียงราย เขต 4กรรมการ
4. นางสาววิไลลักษณ์ หลักเมืองครู โรงเรียนบ้านป่าคา สพป.พะเยา เขต 2กรรมการ
5. นางชนากานต์ แก้วนันทะครู โรงเรียนบ้านดอนมูล สพป.พะเยา เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางสุภาพ รัตนประภาศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายวรเชษฐ์ วงค์กันตาครู โรงเรียนบ้านป่าแลว สพป.น่าน เขต 1กรรมการ
3. นางสาวอภิญญา ก๋าแก้วครู โรงเรียนขุนขวากพิทยา สพป.เชียงราย เขต 4กรรมการ
4. นางเรณู เหมืองจาครู โรงเรียนบ้านก๊อน้อย สพป.พะเยา เขต 2กรรมการ
5. นายทองคำ ทากันครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ สพป.พะเยา เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
1. นางสาวดวงใจ บุญยะภาสนักวิชาการศึกษา ผู้อำนวยการสถาบันภาษาไทยประธานกรรมการ
2. นายทรงฤทธิ์ ฉิมโหมดอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางบุษบา พรหมรักษ์ครู โรงเรียนบ้านดอนมูลศิลาเพชร สพป.น่าน เขต 2กรรมการ
4. นางสาวชวนพิศ เวียงคำครู โรงเรียนบ้านทุ่งเย็น สพป.พะเยา เขต 2กรรมการ
5. นางสุณัฏฐา วงศ์ขัติย์ครู โรงเรียนบ้านแม่กา สพป.พะเยา เขต 1กรรมการ
6. นายบงกช ใจกล้าศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
1. นางสาวดวงใจ บุญยะภาสนักวิชาการศึกษา ผู้อำนวยการสถาบันภาษาไทยประธานกรรมการ
2. นายทรงฤทธิ์ ฉิมโหมดอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสายพิน ศรีธิด้วงครู โรงเรียนบ้านพวงพยอม สพป.พะเยา เขต 2กรรมการ
4. นางสาวจริยาภรณ์ รัตนประภาครู โรงเรียนท่าวังผาประชารัฐวิทยาคาร สพป.น่าน เขต 2กรรมการ
5. นางสาววารีรัตน์ ยินดีครู โรงเรียนบ้านท่ามงคล สพป.น่าน เขต 1กรรมการ
6. นางปิยนุช คุ้มม่วงครู โรงเรียนอนุบาลภุซาง สพป.พะเยา เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวดวงใจ บุญยะภาสนักวิชาการศึกษา ผู้อำนวยการสถาบันภาษาไทยประธานกรรมการ
2. นายทรงฤทธิ์ ฉิมโหมดอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางเข็มทอง คดง้วนครู โรงเรียนไตรประชาวิทยา สพป.น่าน เขต 2กรรมการ
4. นางนันทกรานต์ สมศรีครู โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ สพป.พะเยา เขต 2กรรมการ
5. นางรัตนา หลวงขันธุ์ครู โรงเรียนบ้านไชยสถาน สพป.น่าน เขต 1กรรมการ
6. นางเยาวลักษณ์ กฤตินธรรมครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ สพป.พะเยา เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3
1. นายเสกสันต์ ผลวัฒนะอาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นายสุทธา รัตนศักดิ์อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกรรมการ
3. นายชัชวาล ลักษณะครู โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร สพป.น่าน เขต 1กรรมการ
4. นางพรรณวดี รัตนศักดิ์อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกรรมการ
5. นางสาวอัญชลี อินทกาโมทย์ครู โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด สพป.เชียงใหม่ เขต 2กรรมการ
6. นางสาวสรวงสุดา บุญเรศครู โรงเรียนวัดหนองหลวง สพป.พิจิตร เขต 1กรรมการ
7. นางอำพรรณ รัตนแพทย์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง สพป.พะเยา เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6
1. นายเสกสันต์ ผลวัฒนะอาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงมณี นันติครู โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด สพป.เชียงราย เขต 4กรรมการ
3. นางศิริขวัญ เพ็ญจิตต์ครู โรงเรียนบ้านแม่เงา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2กรรมการ
4. นางเกศยามณชุ์ ศิริคำครู โรงเรียนบ้านผาตั้ง สพป.พะเยา เขต 2กรรมการ
5. นายสุทธา รัตนศักดิ์อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกรรมการ
6. นางพรรณวดี รัตนศักดิ์อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกรรมการ
7. นางสาวอัญญรัชย์ บุญลาครู โรงเรียนบ้านป่าเหมือด สพป.เชียงใหม่ เขต 4กรรมการ
8. นางสาวสายสวลี วิทยาภัคศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
1. นางเสกสันต์ ผลวัฒนะอาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นางกัญญ์ภิญญา ป้อมบุปผาครู โรงเรียนบ้านแม่สวด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2กรรมการ
3. นายสุทธา รัตนศักดิ์อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกรรมการ
4. นางพรรณวดี รัตนศักดิ์อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกรรมการ
5. นายสิรพล ปัญญาศรีครู โรงเรียนบ้านปางขุม สพป.เชียงใหม่ เขต 2กรรมการ
6. นางสาวลัคกี้ ธงชัยครู โรงเรียนบ้านนาหลวง สพป.แพร่ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
1. นางสาวทิพวรรณ นามแก้วศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 5ประธานกรรมการ
2. นางสาวเยาวนาฏ กองช้างครู โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง สพป.พิจิตร เขต 2กรรมการ
3. นายเธียรโชติ ธรรมชื่นครู โรงเรียนบ้านไร่หลวงวิทยา สพป.เชียงราย เขต 3กรรมการ
4. นางรติพร วินิจมโนกุลครู โรงเรียนบ้านโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ สพป.เชียงราย เขต 2กรรมการ
5. นายอนุชา เชื้อเมืองพานครู โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี สพป.พะเยา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
1. นางทัศนีย์ จันทโคตรครู โรงเรียนบ้านไร่ สพป.น่าน เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางธัญญารัตน์ ณ น่านครู โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2กรรมการ
3. นางนงคิด พัฒนปฏิธานครู โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่ 169 สพป.เชียงราย เขต 3กรรมการ
4. นางสาวอวยพร สามารถครู โรงเรียนบ้านขุนกำลัง สพป.พะเยา เขต 2กรรมการ
5. นางศิริวรรณ คำภิระครู โรงเรียนบ้านต๋อม สพป.พะเยา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
1. นายชาติชาย ทนะขว้างศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายธนัช มหาสินทรัพย์ครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง สพป.ลำปาง เขต 1กรรมการ
3. นางสาวศรีวรรณา บุญเรืองครู โรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยา สพป.เชียงราย เขต 3กรรมการ
4. นางปทิตตา อนันต์กรณ์ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม.36กรรมการ
5. นางอมรรัตน์ สายแผลงครู โรงเรียนบ้านจำบอน สพป.พะเยา เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสุพัตรา วิรัตน์เกษมครู โรงเรียนบ้านต๊ำดอนมูล สพป.พะเยา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางพรพิชญ์ คำลือปลูกครู โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย สพป.เชียงราย เขต 2กรรมการ
3. นางสาวพิมใจ ใบชมภู่ครู โรงเรียนบ้านแม่สา สพป.เชียงใหม่ เขต 2กรรมการ
4. นายอินทุกร สิทธิวงศ์ครู โรงเรียนวัดดอนชัย สพป.เชียงใหม่ เขต 1กรรมการ
5. นางวินิจดา สมฤทธิ์ครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป.พะเยา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสาวศรีเสงี่ยม คำมูลครู โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล สพป.พะเยา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิราวรรณ จอมอูปครู โรงเรียนประดู่วิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2กรรมการ
3. นางจุฑามาศ เปียงใจครู โรงเรียนมณีพฤกษ์ สพป.น่าน เขต 2กรรมการ
4. นางอารมณ์ สถานป่าครู โรงเรียนไตรธารวิทยา สพป.น่าน เขต 1กรรมการ
5. นางนุชศิริ สุวรรณกุลครู โรงเรียนบ้านยางขาม สพป.พะเยา เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางนาตญา จันเสนครู โรงเรียนบ้านแพะพิทยา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางแสงดา ใจกล้าครู โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา ช่วยราชการ โรงเรียนบ้านท่าผา สพป.ลำปาง เขต 2กรรมการ
3. นางสาวเรนุกานต์ พงศ์พิสุทธิกุลครู โรงเรียนบ้านป่าบง สพป.เชียงใหม่ เขต 2กรรมการ
4. นายอุดม ยารวงครู โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม.36กรรมการ
5. นางศิริรัตน์ ชูกรครู โรงเรียนบ้านดง สพป.พะเยา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางฟองจันทร์ ทองคำครู โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี สพป.พะเยา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี อำพันธุ์ครู โรงเรียนบ้านปงวัง สพป.ลำปาง เขต 1กรรมการ
3. นางวาสนา กรรมชะนะครู โรงเรียนบ้านถืมตอง สพป.น่าน เขต 1กรรมการ
4. นางสาวปิยะฉัตร ทิพย์มณีครู โรงเรียนบ้านเปียงหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3กรรมการ
5. นางสาวณัฐณิชา ศุภวิชญ์สถิตคุณครู โรงเรียนบ้านร่องห้า สพป.พะเยา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3
1. นายธเนศ ก้อนคำครู โรงเรียนบ้านอิงโค้ง สพป.พะเยา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางพิมพิลา ตุ้ยสืบครู โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร สพป.เชียงราย เขต 4กรรมการ
3. นางทัศนาภรณ์ ดอกเกี๋ยงครู โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน สพป.น่าน เขต 2กรรมการ
4. นายณัฐปกรณ์ ศรีพระจันทร์ครู โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2กรรมการ
5. นายโกวิทย์ ปวงเหมืองครู โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) สพป.แพร่ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
1. นางสาวลีลา จำมะเทวีครู โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม.36ประธานกรรมการ
2. นางจีราภา สุริยะครู โรงเรียนบ้านร่องส้าน สพป.พะเยา 2กรรมการ
3. นางสาวจิรนันท์ ต๊ะวิกาครู โรงเรียนมงคลวิทยา จังหวัดลำพูนกรรมการ
4. นายจักรพันธ์ ปันดงผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิทยาศาสตร์ สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรรมการ
5. นายไพบูลย์ ณ เชียงใหม่ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม.36กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริรักษ์ ยศปัญญาครู โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม.41ประธานกรรมการ
2. นางอมล ปัญญาวงศ์ครู โรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่ สพป.พะเยา เขต 2กรรมการ
3. นายสันติ จินดาภานุกูลครู โรงเรียนอนุบาลแม่สาย สพป.เชียงราย เขต 3กรรมการ
4. นางสาวจิรนันท์ ต๊ะวิกาครู โรงเรียนมงคลวิทยา จังหวัดลำพูนกรรมการ
5. นางสาวปรียาลักษณ์ พงษ์อยู่ครู โรงเรียนตากพิทยาคม สพม.38กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายพงศธร ช่างปัดศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต ๔ประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี ซาวจำปาครูโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต ๒รองประธานกรรมการ
3. นางธวชินี มาหล้าครูโรงเรียนแม่พริกบน สพป.ลำปาง เขต ๒กรรมการ
4. นางทิพย์สุดา ใจปัญญาครูโรงเรียนบ้านร้องกวาง สพป.แพร่ เขต ๑กรรมการ
5. นางสาวรมัณย์ญา หมั่นค้าครูโรงเรียนบ้านดง สพป.พะเยา เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายอภิชาติ สุปินผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผำ สพป.เชียงราย เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางนภสร บุญสิงห์ครูโรงเรียนบ้านปรางค์ สพป.น่าน เขต ๒รองประธานกรรมการ
3. นางนพมาศ อภิรักษ์พนาเขตครูโรงเรียนบ้านทุ่งเย็น สพป.พะเยา เขต ๒กรรมการ
4. นายสุทธิสันติ์ ลำพงษ์เหนือครูโรงเรียนบ้านโป่งแดง สพป.เชียงราย เขต ๒กรรมการ
5. นางสาวกรรณิการ์ ทาใจครูโรงเรียนบ้านแม่งาวใต้ สพป.ลำปาง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางเรณู พลบุญครูโรงเรียนบ้านปางมดแดง สพป.พะเยา เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ขันทะครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป.เชียงราย ๑รองประธานกรรมการ
3. นางภูมิใจ ลำพงษ์เหนือครูโรงเรียนบ้านป่าบง สพป.เชียงราย เขต ๒กรรมการ
4. นางสาวประภัสสร สุยะใหญ่ครูโรงเรียนบ้านนาหวาย สพป.เชียงใหม่ เขต ๓กรรมการ
5. นายณัฐพงศ์ ถิ่นจันทร์ครูโรงเรียนบ้านแม่ทราย สพป.แพร่ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายพิเชษฐ์ ไชยบาลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง สพป.พะเยา เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิกา คำอั้นครูโรงเรียนวรนคร สพป.น่าน เขต ๒รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี เทพริยาครูโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ สพป.แพร่ เขต ๑กรรมการ
4. นางสุพิชชา ปันศิริครูโรงเรียนอินทนนท์วิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต ๖กรรมการ
5. นางสาวนริศรา แสงจันทร์ครูโรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" สพป.พิจิตร เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวินัย พงษ์ช้างผู้อำนวยการโรงเรียนแวนโค้ง สพป.พะเยา เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวประทุมภรณ์ ใจบุญครูโรงเรียนบ้านป่าตึง สพป.พะเยา เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นายจิรายุ เถาว์โทครูโรงเรียนบ้านเทพนคร สพป.กำแพงเพชร เขต ๑กรรมการ
4. นางสาวพลอยปภัส คำภีระครูโรงเรียนบ้านแม่สา สพป.เชียงใหม่ เขต ๒กรรมการ
5. นางวรนุช ชัยพัทธุ์ครูโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางสาวอุไรทิพย์ สวยสมครูโรงเรียนบ้านฮวก สพป.พะเยา เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางทรงศรี กันทะครูโรงเรียนป่างิ้ววิทยา สพป.เชียงราย เขต ๒รองประธานกรรมการ
3. นางณปภัช จันระวังครูโรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป.เชียงราย เขต ๔กรรมการ
4. นายประจักษ์ จันทร์ต๊ะครูโรงเรียนบ้านห้วยมอญ สพป.น่าน เขต ๑กรรมการ
5. นายศักดิ์ชาย ขวัญสินครูโรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ สพป.ลำพูน เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางสาวอุไรทิพย์ สวยสมครูโรงเรียนบ้านฮวก สพป.พะเยา เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายผดุงศักดิ์ เงินใสครูโรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม.เขต ๓๔รองประธานกรรมการ
3. นางวิไลย์ จิตสุขครูโรงเรียนบ้านกองแขก สพป.เชียงใหม่ เขต ๖กรรมการ
4. นางสาวประวัณสรณ์ ไชยวงค์ษาครูโรงเรียนอนุบาลลำพูน สพป.ลำพูน เขต ๑กรรมการ
5. นางรัชฏาภรณ์ แสงสุวรรณครูโรงเรียนบ้านโฮ้ง สพป.ลำพูน เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายวัลลพ ใจรักษาครูโรงเรียนบ้านวังหินวิทยา สพป.ลำปาง เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตรวี ซื่อสัตย์ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม สพม.เขต ๓๖ พะเยารองประธานกรรมการ
3. นายธีระพงษ์ สุทธะครูโรงเรียนบ้านสระ สพป.พะเยา เขต ๒กรรมการ
4. นายนันทพัทธ์ ยะสง่าครูโรงเรียนอนุบาลลำพูน สพป.ลำพูน เขต ๑กรรมการ
5. นางสาววรรณิศา สีกรณ์ครูโรงเรียนสบเมาะวิทยา สพป.ลำปาง เขต ๑กรรมการ
6. นายวีระพันธ์ ไชยบุตรครูโรงเรียนบ้านค้างปินใจ สพป.แพร่ เขต ๒กรรมการ
7. นางสาวรชต กาวีอ้ายครูโรงเรียนบ้านหมากหัววัง สพป.ลำปาง เขต ๑กรรมการ
8. นางสาวลี โยธาครูโรงเรียนบ้านแม่พริกวิทยา สพม.๓๕ ลำปางกรรมการ
9. นายศรัทธา รุ่งไพบูลย์กิจครูโรงเรียนบ้านจำบอน สพป.พะเยา เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายวัลลพ ใจรักษาครูโรงเรียนวังหินวิทยา สพป.ลำปาง เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตรวี ซื่อสัตย์ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม สพม. เขต ๓๖รองประธานกรรมการ
3. นายธีระพงษ์ สุทธะครู โรงเรียนบ้านสระ สพป.พะเยา เขต ๒กรรมการ
4. นายวีระพันธ์ ไชยบุตรครู โรงเรียนบ้านค้างปินใจ สพป.แพร่ เขต ๒กรรมการ
5. นางสาวรชต กาวีอ้ายครู โรงเรียนบ้านหมากหัววัง สพป.ลำปาง เขต ๑กรรมการ
6. นายนันทพัทธ์ ยะสง่าครูโรงเรียนอนุบาลลำพูน สพป.ลำพูน เขต ๑กรรมการ
7. นางสาววรรณิศา สีกรณ์ครูโรงเรียนสบเมาะวิทยา สพป.ลำปาง เขต ๑กรรมการ
8. นายดำรงชัย พุทธเมฆครู โรงเรียนบ้านดงอินตา สพป.พะเยา เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางวรนิษฐา คำยศผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันหลวง สพป.พะเยา เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ ตั้งวิบูลย์ชัยครู โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม สพป.เชียงราย เขต ๔รองประธานกรรมการ
3. นางดวงเดือน พันธมิตรครู โรงเรียนห้วยส้มป่อย สพป.เชียงใหม่ เขต ๖กรรมการ
4. นางสาววิลาวัลย์ เกิดพงษ์ครู โรงเรียนบ้านหนองเงือก สพป.ลำพูน เขต ๑กรรมการ
5. นางสาวทิพวรรณ สุดนุชครู โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู สพป.เชียงใหม่ เขต ๔กรรมการ
6. นางกุลจิรา ไกลถิ่นครู โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงธรรมนุประชา) สพป.เชียงราย เขต ๔กรรมการ
7. นางสาวนายิกา ตาคำครู โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต ๒กรรมการ
8. นายพิษณุ โรจนพานิชครู โรงเรียนบ้านหินประกาย สพป.พิษณุโลก เขต ๒กรรมการ
9. นางลำดวน วงศ์ฝั้นครู โรงเรียนบ้านห้วยห้า สพป.ลำพูน เขต ๒กรรมการ
10. นางอัจจิณา อ่อนนุ่มครู โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง สพป.พิจิตร เขต ๒กรรมการ
11. นางนิติมา บุญมาครู โรงเรียนอนุบาลตาก สพป.ตาก เขต ๑กรรมการ
12. นางกิ่งกาญจน์ สวาสดิ์พันธ์ครู โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว สพป.เชียงราย เขต ๓กรรมการ
13. นางกนกพร สุขสุวรรณครู โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม สพป.อุทัยธานี เขต ๒กรรมการ
14. นางเนาวรัตน์ พิผ่วนนอกครู โรงเรียนราษฎร์ภักดี สพป.เชียงราย เขต ๔กรรมการ
15. นายสรยุทธ กิจตะวงศ์ครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป.พะเยา เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางนิตยา วานิชพิพัฒน์ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๒ สพป.เชียงราย เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางอัฑฒ์ศยา เรือนคำครู โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป.เชียงราย เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นางประทุม คำฟูครู โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร สพป.น่าน เขต ๑กรรมการ
4. นางเรือนแก้ว จันทาพูนครู โรงเรียนบ้านบุญนาค สพป.เชียงราย เขต ๔กรรมการ
5. นางศิริขวัญ นามหนวดครู โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปะศาสตร์) สพป.เชียงราย เขต ๓กรรมการ
6. นางสาวดานุรัตน์ จันทะรสครู โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า สพป.เชียงใหม่ เขต ๕กรรมการ
7. นางประภาภรณ์ ชมภูวงศ์ครู โรงเรียนบ้านห้วยกาน สพป.ลำพูน เขต ๒กรรมการ
8. นางสาวธนัชพร ตันมาครู โรงเรียนบ้านแม่แปง สพป.แพร่ เขต ๒กรรมการ
9. นายปฐมพงศ์ จันต๊ะครู โรงเรียนบ้านนาวงศ์ สพป.น่าน เขต ๒กรรมการ
10. นายสุวรรณ พินิจครู โรงเรียนบ้านดู่ สพป.เชียงราย เขต ๑กรรมการ
11. นางสาวพิชญาภา ฟองคำครู โรงเรียนบ้านร่องห้า สพป.พะเยา เขต ๑กรรมการ
12. นางสาวณัฐกฤตา กันทาใจครู โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) สพป.เชียงราย เขต ๒กรรมการ
13. นางสุกัลยา วงศ์บุญครู โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๒กรรมการ
14. นางสาวประทุมพร พลสันต์ครู โรงเรียนอนุบาลลำพูน สพป.ลำพูน เขต ๑กรรมการ
15. นางสาวกรณิกา แสงตารัตน์ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป.เชียงราย เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางณัฐภาส์ ทะสีครู โรงเรียนชุมชนศิลาแลง สพป.น่าน เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางกิ่งกาญจน์ สวาสดิ์พันธ์ครู โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว สพป.เชียงราย เขต ๓รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกนกพร สุขสุวรรณครู โรงเรียนบ้านบุ้งอ้ายเจี้ยม สพป.อุทัยธานี เขต ๒กรรมการ
4. นางสาวพิชญาภา ฟองคำครู โรงเรียนบ้านร่องห้า สพป.พะเยา เขต ๑กรรมการ
5. นางเนาวรัตน์ พิผ่วนนอกครู โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี สพป.เชียงราย เขต ๔กรรมการ
6. นางปทิตตา สมบุญโสดครู โรงเรียนบ้านตุงลอย สพป.เชียงใหม่ เขต ๕กรรมการ
7. นางสาวสนันท์ ชัยวรครู โรงเรียนบ้านปางงุ้น สพป.พะเยา เขต ๑กรรมการ
8. นางสาวณัฐกฤตา กันทาใจครู โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) สพป.เชียงราย เขต ๒กรรมการ
9. นางวิลาวัลย์ เกิดพงษ์ครู โรงเรียนบ้านหนองเงือก สพป.ลำพูน เขต ๑กรรมการ
10. นายทินกรณ์ พลบุญครู โรงเรียนบ้านปางมดแดง สพป.พะเยา เขต ๒กรรมการ
11. นายพีรันธร ยาคำครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป.พะเยา เขต ๑กรรมการ
12. นางอัฑฒ์ศยา เรือนคำครู โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป.เชียงราย เขต ๑กรรมการ
13. นางสุกัลยา วงศ์บุญครู โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร สพป.เเม่ฮ่องสอน เขต ๒กรรมการ
14. นางสาวระพีพรรณ กันฑะวงค์ครู โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สพป.น่าน เขต ๑กรรมการ
15. นายธนิตพงศ์ มงคลครู โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) สพป.พะเยา เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
1. นางพัชรินทร์ โลหะบาลครู โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม.๔๐ประธานกรรมการ
2. นายกฤษณพล ศรีประมัยครู โรงเรียนบ้านลานไผ่ สพป.กำแพงเพชร เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี จันจัดครู โรงเรียนพิชัย สพม.เขต ๓๙ อุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นายจักรินทร์ ขันเปี้ยครู โรงเรียนบ้านคุยป่ายาง สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ โลหะบาลครู โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม.๔๐รองประธานกรรมการ
3. นายกฤษณพล ศรีประมัยครู โรงเรียนบ้านลานไผ่ สพป.กำแพงเพชร เขต ๑กรรมการ
4. นางสาวอัญชลี จันจัดครู โรงเรียนพิชัย สพม.เขต ๓๙ อุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายศักดิ์สิทธิ์ ยะใจมั่นครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕ สพป.เชียงราย เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางศุมารินทร์ ไขยประโคมครู โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๒รองประธานกรรมการ
3. นางสาวิตตรี สูรยกานต์กูลครู โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต ๒กรรมการ
4. นางสาวขวัญฤทัย ใจใหญ่ครู โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทย์) สพป.เชียงราย เขต ๒กรรมการ
5. นางสาวเกศรา หน่อแก้วครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป.เชียงราย เขต ๔กรรมการ
6. นางสาวพรพรรณ ชิดสนิทครู โรงเรียนบ้านปางถ้ำ สพป.พะเยา เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสุภาพร มีธรรมครู โรงเรียนบ้านก่อ สพป.ลำปาง เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางศุมารินทร์ ไขยประโคมครู โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๒รองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรพรรณ ชิดสนิดครู โรงเรียนบ้านปางถ้ำ สพป.พะเยา เขต ๒กรรมการ
4. นางสาวขวัญฤทัย ใจใหญ่ครู โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทย์) สพป.เชียงราย เขต ๒กรรมการ
5. นายสุริยนต์ อุนจะนำครู โรงเรียนบ้านไร่อ้อย สพป.พะเยา เขต ๑กรรมการ
6. นางสาวชนัญทิตา กันทะวงศ์ครู โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว สพป.พะเยา เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
1. นางจุไรรัตน์ เอมสรรค์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ สพป.อุทัยธานี เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายจักรินทร์ กาวิโลครู โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน สพป.พิษณุโลก เขต ๓รองประธานกรรมการ
3. นายไกวัลย์ ถนอมสินครู โรงเรียนบ้านปิงใน สพป.น่าน เขต ๑กรรมการ
4. นางสาวธนีพันธ์ บุญเลอร์ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา สพป.เชียงราย เขต ๓กรรมการ
5. นายเทวราชา มะโนสาครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" สพป.พิจิตร เขต ๒กรรมการ
6. นางสาวประภัสสร สุยะใหญ่ครู โรงเรียนบ้านนาหวาย สพป.เชียงใหม่ เขต ๓กรรมการ
7. นายเทวารินทร์ ธรรมสอนครู โรงเรียนดอยลานพิทยา สพป.เขียงราย เขต ๑กรรมการ
8. นางภูมิใจ ลำพงษ์เหนือครู โรงเรียนบ้านป่าบง สพป.เชียงราย เขต ๒กรรมการ
9. นางสาวมัชฌิมา เรือนสอนครู โรงเรียนบ้านวังขอนแดง สพป.พะเยา เขต ๑กรรมการ
10. นางสาวชนัญทิตา กันทะวงศ์ครู โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว สพป.พะเยา เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
1. นายรัฐศาสตร์ สมฤทธิ์ครู โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง สพป.พะเยา เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายนัฐชัย ใจเขม็งครู โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม สพป.ลำปาง เขต ๓รองประธานกรรมการ
3. นายเกรียงไกร มาตรมูลครู โรงเรียนบ้านค่า สพป.พะเยา เขต ๑กรรมการ
4. นางเอมพิกา ใจกล้าครู โรงเรียนบ้านยางขาม สพป.พะเยา เขต ๒กรรมการ
5. นางสาวณัฐนันท์ การเก็บครู โรงเรียนบ้านสบเปา สพป.เชียงราย เขต ๔กรรมการ
6. นางยุพาพิน ไชยบาลครู โรงเรียนบ้านไร่อ้อย สพป.พะเยา เขต ๑กรรมการ
7. นางสาวนุสรา คำผัดครู โรงเรียนบ้านทุ่งแต สพป.พะเยา เขต ๒กรรมการ
8. นางธารารัตน์ เทพวงศ์ครู โรงเรียนบ้านสันจกปก สพป.พะเยา เขต ๑กรรมการ
9. นางสาวสวนันท์ ชัยวรครู โรงเรียนบ้านปางงุ้น สพป.พะเยา เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
1. นางสาวกรณิกา แสงตารัตน์ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป.เชียงราย เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวจุไรรัตน์ เอมสรรค์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ สพป.อุทัยธานี เขต ๒รองประธานกรรมการ
3. นายจักรินทร์ กาวิโลครู โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน สพป.พิษณุโลก เขต ๓กรรมการ
4. นางสาวณัฐนันท์ การเก็บครู โรงเรียนบ้านสบเปา สพป.เชียงราย เขต ๔กรรมการ
5. นางนพมาศ อภิรักษ์พนาเขตครู โรงเรียนบ้านทุ่งเย็น สพป.พะเยา เขต ๒กรรมการ
6. นางสาวปนัดดา แก้วมาครู โรงเรียนบ้านปง(อินทขิลวิทยาคาร) สพป.เชียงใหม่ เขต ๒กรรมการ
7. นายสุทธิสันต์ ลำพงษ์เหนือครู โรงเรียนบ้านโป่งแดงวิทยา สพป.เชียงราย เขต ๒กรรมการ
8. นางสาวรมัณย์ญา หมั่นค้าครู โรงเรียนบ้านดง สพป.พะเยา เขต ๑กรรมการ
9. นายรัฐศาสตร์ สมฤทธิ์ครู โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง สพป.พะเยา เขต ๒กรรมการ
10. นายเกรียงไกร มาตรมูลครู โรงเรียนบ้านค่า สพป.พะเยา เขต ๑กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวอาทิชา สุขสบายกุลครู โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) สพป.พะเยา เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางอำไพ หงษาคำครู โรงเรียนสันทรายงามวิทยา สพป.เชียงราย เขต ๔รองประธานกรรมการ
3. นางสาววรรณกร เรือกิจครู โรงเรียนบ้านมาบแฟบ สพป.พิจิตร เขต ๑กรรมการ
4. นางสาวอรอุมา คำประกอบครู โรงเรียนบ้านเขาดิน สพป.นครสวรรค์ เขต ๓กรรมการ
5. นางดวงดาว ธรรมสอนครู โรงเรียนบ้านแม่กา สพป.พะเยา เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายอินสม สารินจารองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตุงลอย สพป.เชียงใหม่ เขต ๕ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกฤตา เป็งวงศ์ครู โรงเรียนบ้านปงของ(ธรรมราษฎร์นุกูล) สพป.เชียงราย เขต ๓รองประธานกรรมการ
3. นายศิวากร แก้วมีครู โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง สพป.พิษณุโลก เขต ๒กรรมการ
4. นางสาวกัญญ์ชิสา พงศ์พัฒนโภคินครู โรงเรียนบ้านน้ำงาว สพป.น่าน เขต ๑กรรมการ
5. นางวรสิริ อักษรศิริ ครู โรงเรียนบ้านปาง สพป.พะเยา เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายชาตรี บุตรวงศ์ผู้อำนวยการ โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายสุรพงษ์ วิกะหะครู โรงเรียนบ้านแม่ทาย สพป.พะเยา เขต ๒รองประธานกรรมการ
3. นางจุฬาลักษณ์ จิตอารีครู โรงเรียนวรนคร สพป.น่าน เขต ๒กรรมการ
4. นางกาญจนา ยะใจมั่น ครู โรงเรียนบ้านป่าเหมือด สพป.เชียงราย เขต ๓ กรรมการ
5. นางนิวรรณ มูลสารครู โรงเรียนชุมชนป่าแฝกสามัคคี สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางเตือนใจ ณ รังษีศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ประธานกรรมการ
2. นางวรรณา กิตติกวินพัทธ์ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ สพป.พะเยา เขต ๒รองประธานกรรมการ
3. นางธันวธู สีพรมติ่งครู โรงเรียนบ้านเวียงพาน สพป.เชียงราย เขต ๓กรรมการ
4. นางสาวธิดารัตน์ สมแวงครู โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม สพป.พิจิตร เขต 1กรรมการ
5. นางจิตรลดา ธรรมขัน ครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป.พะเยา เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางวิลัยพร ซื่อสัตย์ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป.เชียงราย เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางประนอม พันธ์ดีครู โรงเรียนบ้านควร สพป.พะเยา เขต ๒ รองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรพิรุณ วงค์ใหญ่ครู โรงเรียนบ้านสบวาก สพป.เชียงใหม่ เขต 6กรรมการ
4. นายบรรดิษฐ์ ม่วงอ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกจั่นสพป.เพชรบูรณ์ เขต 1กรรมการ
5. นางสุวิมาส ใจเที่ยงครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป.พะเยา เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางประจิน เครืออินทร์ครู โรงเรียนอนุบาลจุน สพป.พะเยา เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางมัทนาพร ธรรมยา ครู โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว สพป.เชียงราย เขต ๒รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุพัฒิดา เรืองนามกิจครู โรงเรียนบ้านสันกำแพง สพป.เชียงใหม่ ๑กรรมการ
4. นายพุฒิพงศ์ เดชะครู โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง สพป.พิษณุโลก เขต ๒กรรมการ
5. นายกิตติศักดิ์ หงษ์ทองครู โรงเรียนบ้านวังขอนแดง สพป.พะเยา เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางอรทัย มังคลาดครู โรงเรียนบ้านจำบอน สพป.พะเยา เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตนา กาวีครู โรงเรียนบ้านห้วยชมภู สพป.เชียงราย เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. ดร.เสกสรร ศรีแสวงครู โรงเรียนบ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ กรรมการ
4. นางวันเพ็ญ อุทัยผลครู โรงเรียนวัดแม่แก๊ดน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต ๒กรรมการ
5. นางสาววัชรวีร์ ธนัชพรนิวัตน์ครู โรงเรียนบ้านดง สพป.พะเยา เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางวลัยลักษณ์ แก้วมณีศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ประธานกรรมการ
2. นางวิลัยพร หงุ่ยกระโทกครู โรงเรียนอนุบาลภูซาง สพป.พะเยา เขต ๒รองประธานกรรมการ
3. นางสาวเขมจิรา เครือตาครู โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน สพป.พิษณุโลก เขต 3กรรมการ
4. นางสาววัชรีภรณ์ กันทะวงศ์ครู โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ สพป.เชียงราย เขต ๒กรรมการ
5. นางทับทิม สิวะพลงาม ครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายอดุลย์ อินต๊ะอดทนครู โรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง สพป.เชียงราย เขต ๔ประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ ศิลลัยครู โรงเรียนบ้านผาตั้ง สพป.พะเยา เขต ๒รองประธานกรรมการ
3. นางสุนันท์ นิลรัตน์ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ กรรมการ
4. นายพสธร วงค์ชารีครู โรงเรียนบ้านาแซง สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๒ กรรมการ
5. นายคชา อ่องคำครู โรงเรียนบ้านร่องคำ สพป.พะเยา เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายทวีพงษ์ ยศพิมสาร ครู โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น สพป.เชียงราย เขต ๔ประธานกรรมการ
2. นางหอมหวล พิมลพันธ์ครู โรงเรียนอนุบาลจุน สพป.พะเยา เขต ๒รองประธานกรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ ซึมกลางครู โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ สพป.เชียงใหม่ เขต ๔กรรมการ
4. นายสุรเชษฐ์ โชติมนครู โรงเรียนบ้านมุง สพป.พิษณุโลก เขต ๒กรรมการ
5. นางสาวจีระภา พระวิสัตย์ครู โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี สพป.พะเยา เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายสุริยา จันทร์ประสพโชคครู โรงเรียนวัดบ้านพริก สพป. นครนายก เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายวศิน มังคลาดครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต ๓๖รองประธานกรรมการ
3. นายสินมหัต ฝ่ายลุยสถานบันเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรากรรมการ
4. นายเจษฎา ศรีนวลครู โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. เขต ๘กรรมการ
5. นายอดิศร คงเอมครู โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต ๔๒กรรมการ
6. นายคณิต สมฤทธิ์ครู โรงเรียนบ้านทุ่งมอก สพป.พะเยา เขต ๒กรรมการ
7. นายแอ๊ด ชาวน่านครู โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม สพม. เขต ๓๖กรรมการ
8. นายพิทักษ์ ตักโพธิ์ข้าราชการบำนาญ สพป. พะเยา เขต ๒กรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรียศ สักลอครู โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม สพม. เขต ๓๖กรรมการ
10. นายอนันต์ ปิงยศครู โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต ๑กรรมการ
11. นายศุภโชค บุญไว ครู โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. เขต ๘กรรมการ
12. นายเกษมสิน วรรณธนะครู โรงเรียนสาคลีวิทยา สพม. เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
1. นายพิทักษ์ ตักโพธิ์ข้าราชการบำนาญ สพป. พะเยา เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายสุริยา จันทร์ประสพโชคครู โรงเรียนวัดบ้านพริก สพป. นครนายก เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นายสินมหัต ฝ่ายลุยสถานบันเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรากรรมการ
4. นายเจษฎา ศรีนวลครู โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. เขต ๘กรรมการ
5. นายอดิศร คงเอมครู โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต ๔๒กรรมการ
6. นายคณิต สมฤทธิ์ครู โรงเรียนบ้านทุ่งมอก สพป.พะเยา เขต ๒กรรมการ
7. นายแอ๊ด ชาวน่านครู โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม สพม. เขต ๓๖กรรมการ
8. นายวศิน มังคลาดครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต ๓๖กรรมการ
9. นายเกษมสิน วรรณธนะครู โรงเรียนสาคลีวิทยา สพม. เขต ๓กรรมการ
10. นายอนันต์ ปิงยศครู โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต ๑กรรมการ
11. นายศุภโชค บุญไว ครู โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. เขต ๘กรรมการ
12. ว่าที่ร้อยตรียศ สักลอครู โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม สพม. เขต ๓๖กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายวศิน มังคลาดครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต ๓๖ประธานกรรมการ
2. นายสุริยา จันทร์ประสพโชคครู โรงเรียนวัดบ้านพริก สพป. นครนายก เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นายสินมหัต ฝ่ายลุยสถานบันเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรากรรมการ
4. นายเจษฎา ศรีนวลุครู โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. เขต ๘ กรรมการ
5. นายอดิศร คงเอมครู โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต ๔๒กรรมการ
6. นายคณิต สมฤทธิ์ครู โรงเรียนบ้านทุ่งมอก สพป.พะเยา เขต ๒กรรมการ
7. นายเกษมสิน วรรณธนะครู โรงเรียนสาคลีวิทยา สพม. เขต ๓กรรมการ
8. นายพิทักษ์ ตักโพธิ์ข้าราชการบำนาญ สพป. พะเยา เขต ๒กรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรียศ สักลอครู โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม สพม. เขต ๓๖กรรมการ
10. นายอนันต์ ปิงยศครู โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต ๑กรรมการ
11. นายศุภโชค บุญไว ครู โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. เขต ๘กรรมการ
12. นายแอ๊ด ชาวน่านครู โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม สพม. เขต ๓๖กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายอดิศร คงเอมครู โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต ๔๒ประธานกรรมการ
2. นายสุริยา จันทร์ประสพโชคครู โรงเรียนวัดบ้านพริก สพป. นครนายก เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นายสินมหัต ฝ่ายลุยสถานบันเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรากรรมการ
4. นายเจษฎา ศรีนวลครู โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. เขต ๘กรรมการ
5. นายวศิน มังคลาดครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต ๓๖กรรมการ
6. นายแอ๊ด ชาวน่านครู โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม สพม. เขต ๓๖กรรมการ
7. นายเกษมสิน วรรณธนะครู โรงเรียนสาคลีวิทยา สพม. เขต ๓กรรมการ
8. นายพิทักษ์ ตักโพธิ์ข้าราชการบำนาญ สพป. พะเยา เขต ๒กรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรียศ สักลอครู โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม สพม. เขต ๓๖กรรมการ
10. นายอนันต์ ปิงยศครู โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต ๑กรรมการ
11. นายศุภโชค บุญไว ครู โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. เขต ๘กรรมการ
12. นายคณิต สมฤทธิ์ครู โรงเรียนบ้านทุ่งมอก สพป.พะเยา เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายวศิน มังคลาดครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต ๓๖ประธานกรรมการ
2. นายอดิศร คงเอมครู โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต ๔๒รองประธานกรรมการ
3. นายพิทักษ์ ตักโพธิ์ข้าราชการบำนาญ สพป. พะเยา เขต ๒กรรมการ
4. นายคณิต สมฤทธิ์ครู โรงเรียนบ้านทุ่งมอก สพป. พะเยา เขต ๒กรรมการ
5. นายสุริยันต์ ไทยโคกศรีครู โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม สพม. เขต ๓๖กรรมการ
6. นายวิศิษฐ์ ราชเนตรครู โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. เขต ๓๖กรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรียศ สักลอครู โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม สพม. เขต ๓๖กรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายศรศักดิ์ บัวผัดผอ.โรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง สพป.พะเยา เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวพุทธชาติ ยะใจมั่นครูโรงเรียนบ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา) สพป.เชียงราย เขต 2กรรมการ
3. นางวนัญญา พลธนะครูโรงเรียนบ้านคำเรือง สพป.น่าน เขต 1กรรมการ
4. นายพนม แจ้งใจครูโรงเรียนบ้านแม่ปาน สพป.แพร่ เขต 2กรรมการ
5. นางสาวสุพรรณิการ์ ไชยะครูโรงเรียนบ้านก๊อน้อย สพป.พะเยา เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายณัฐ คำมูลผอ.โรงเรียนบ้านผาลาด สพป.พะเยา เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายทรงกรด วงษ์มาครูโรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา สพป.ลำปาง เขต 1กรรมการ
3. นางสาวจุรัรัตน์ ขัตติโยครูโรงเรียนบ้านพัดโบก สพป.กำแพงเพชร เขต 2กรรมการ
4. นางปวีณา วงศ์กัณหาครูโรงเรียนบ้านแม่รัง (จัดสรรราษร์สงเคราะห์)กรรมการ
5. นางราตรี ธูปมงคลครูโรงเรียนบ้านสบทุ "คีรีราษฏร์สงเคราะห์" สพป.พะเยา เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาววรินทร์ธรา ภัคอัมพาพันธ์ผอ.โรงเรียนศิริราษฏร์สามัคคี สพป.นครสวรรค์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางภุมรินทร์ ขันเพ็ชรครูโรงเรียนบ้านสันทรายหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2กรรมการ
3. นางสาวฐิติอาภา ปิ่นพัดครูโรงเรียนบ้านเพียงหลวง (บ้านท่าตอนในทูลกระหม่อมหญิง) สพป.เชียงใหม่ เขต 3กรรมการ
4. นางอัมพร เจริญเรืองครูโรงเรียนบ้านเปาปมดงยาง สพป.แพร่ เขต 2กรรมการ
5. นางรัชนีวรรณ พัฒใหม่ครูโรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) สพป.พะเยา เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายจำนงค์ จันแปงเงินผอ.โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) สพป.พะเยา เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางชลธิภา วัชรภัทรครูโรงเรียนบ้านคลองเมือง สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
3. นายศรายุทธ แก้วเรือนครูโรงเรียนบ้านวาวี สพป.เชียงราย เขต 2กรรมการ
4. นางวิภาวรรณ ฝั้นเครือครูโรงเรียนบ้านน้ำริน สพป.แพร่ เขต 2กรรมการ
5. นางประภัสสร ดีอุ่นครูโรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) สพป.พะเยา เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายนิธิศ ไชยปินผอ.โรงเรียนบ้านสบขาม สพป.พะเยา เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ทัศนศรครูโรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์ มิตรภาพที่ 189 สพป.กำแพงเพชร เขต 2กรรมการ
3. นายกิตติคุณ บุดดีครูโรงเรียนบ้านม่วงยาย สพป.เชียงราย เขต 4กรรมการ
4. นางประทุม มิ่งขวัญครูโรงเรียนค้างปินใจ สพป.แพร่ เขต 2กรรมการ
5. นางพวงเพชร ชัยแก้วครูโรงเรียนบ้านแวนโค้ง สพป.พะเยา เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายนิกร มะโนผอ.โรงเรียนบ้านแม่ลาย สพป.เชียงใหม่ เขต 5ประธานกรรมการ
2. นางธนิตตา รอดสุนทราครูโรงเรียนสามเงาวิทยา สพม.เขต 38กรรมการ
3. นางสาวธนัชญา สุยานะครูโรงเรียนบ้านหาดรั่ว สพป.แพร่ เขต 2กรรมการ
4. นางสาววารีมาศ รุจิวรรธนะกุลครูโรงเรียนบ้านเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 สพป.เชียงใหม่ เขต 3กรรมการ
5. นางสาวนิภาลัย แรกข้าวครูโรงเรียนบ้านแฮะ สพป.พะเยา เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายนคินทร์ ภูริพงษ์ผอ.โรงเรียนบ้านไร่ สพป.ลำปาง เขต 3ประธานกรรมการ
2. นายพนม มณีชัยครู โรงเรียนอนุบาลปง (บ้านนาปรัง) สพป.พะเยา เขต 2กรรมการ
3. นายสุบิน ปาโตครูโรงเรียนบ้านหย่วน (เชียงคำนาคโรวาท) สพป.พะเยา เขต 2กรรมการ
4. นางเตือนใจ สุกใสครูโรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 2กรรมการ
5. นายคำรณ จวนอาจศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางเยาวรัตน์ เลิศพิพัฒน์กุลผอ.โรงเรียนบ้านต้นงุ้น สพป.ลำปาง เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางสาวแก้วกาญจน์ ต้นกล้าครูโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป.เชียงราย เขต 3กรรมการ
3. นายสมเกียรติ แสนป้อครูโรงเรียนบ้านน้ำจุน สพป.พะเยา เขต 2กรรมการ
4. นายไกรศักดิ์ มีวรรณสุขกุลครูโรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง สพป.แพร่ เขต 2กรรมการ
5. นายจักรวรรดิ์ ญาณกรสกุลศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายสมบัติ ราษีผอ.โรงเรียนบ้านแฮะ สพป.พะเยา เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางรวิสรา บุญทาหอมครูโรงเรียนบ้านปงกา สพป.ลำปาง เขต 2กรรมการ
3. นางจินตนา เชื้อต่อมาครูโรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79 สพป.พิจิตร เขต 1กรรมการ
4. นางกัลยาณีย์ ปลาทองครูโรงเรียนเวียงแก้ววิทยา สพป.เชียงราย เขต 1กรรมการ
5. นางแสงอรุณ นัดดากุลครูโรงเรียนบ้านดงอินตา สพป.พะเยา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นางสุวภัทร สุคันธาครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ สุขประสารครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก สพม.36 รองประธานกรรมการ
3. นางพอนญ์ เทพเสาร์ข้าราชการบำนาญ สพป.พะเยา เขต 2กรรมการ
4. นางปรานอม ปทุมวิง ครูโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ สพป.แพร่ เขต 1กรรมการ
5. นางเกสร แก้วตาครูโรงเรียนอนุบาลหัวฝาย สพป.เชียงราย เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวสุขุมาภรณ์ กิตติวงศากูลครูโรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางภุมรินทร์ ขันเพ็ชรครูโรงเรียนบ้านสันทรายหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2กรรมการ
3. นางสาวสุพรรณ สุริยะครูโรงเรียนบ้านแม่กา สพป.พะเยา เขต 1กรรมการ
4. นางอัมพรรณ บุญยืนครูโรงเรียนบ้านดอนแก้ว สพป.พะเยา เขต 2กรรมการ
5. นางวิมลสิริ ประเทืองศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวสุขุมาภรณ์ กิตติวงศากูลครูโรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางภุมรินทร์ ขันเพ็ชรครูโรงเรียนบ้านสันทรายหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2กรรมการ
3. นางสาวสุพรรณ สุริยะครูโรงเรียนบ้านแม่กา สพป.พะเยา เขต 1กรรมการ
4. นางสาวประทุมวรรณ อุ่นเรือนครูโรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว สพป.พะเยา เขต 2กรรมการ
5. นางวิมลสิริ ประเทองศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางบุญต้อม นะคำครูโรงเรียนบ้านสันทรายหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวประทุมวรรณ อุ่นเรือนครูโรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว สพป.พะเยา เขต 2กรรมการ
3. นางแสงเดือน ทาขัดครูโรงเรียนบ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์) สพป.แพร่ เขต 2กรรมการ
4. นางสาวสุพรรณ สุริยะครูโรงเรียนบ้านแม่กา สพป.พะเยา เขต 1กรรมการ
5. นายเอกรัฐ ทุ่งอ่วนศึกษานิเทศก์ สพม.37 กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางคมคาย จันทร์กลิ่นผอ.โรงเรียนบ้านหนองขาว สพป.พิจิตร เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางศิวพร จติกุลข้าราชการบำนาญ จังหวัดพะเยากรรมการ
3. นางประไพพรรณ ผลิศักดิ์ข้าราชการบำนาญ จังหวัดพะเยากรรมการ
4. นางสุพัตรา จักรจุ่มครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป.ตาก เขต 2กรรมการ
5. นางสมทรง ทองสว่างครูโรงเรียนบ้านหัวดง สพป.พิจิตร เขต 1กรรมการ
6. นางสาวเกศรินทร์ บัวผัดครูโรงเรียนบ้านราษฏร์ภักดี สพป.เชียงราย เขต 4กรรมการ
7. นายสฤษดิ์ธิชัย จักร์แก้วครูโรงเรียนบ้านปรางค์ สพป.น่าน เขต 2กรรมการ
8. นางกาญจนา ทินนาครูโรงเรียนวัดเมืองสาตร สพป.เชียงใหม่ เขต 1กรรมการ
9. นางธีรพรรณ แจ้ใสครูโรงเรียนบ้านโจ้โก้ สพป.พะเยา เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางคมคาย จันทร์กลิ่นผอ.โรงเรียนบ้านหนองขาว สพป.พิจิตร เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางศิวพร จติกุลข้าราชการบำนาญ จังหวัดพะเยากรรมการ
3. นางประไพพรรณ ผลิศักดิ์ข้าราชการบำนาญ จังหวัดพะเยากรรมการ
4. นางสุพัตรา จักรจุ่มครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป.ตาก เขต 2กรรมการ
5. นางสมทรง ทองสว่างครูโรงเรียนบ้านหัวดง สพป.พิจิตร เขต 1กรรมการ
6. นางสาวเกศรินทร์ บัวผัดครูโรงเรียนบ้านราษฏร์ภักดี สพป.เชียงราย เขต 4กรรมการ
7. นายสฤษดิ์ธิชัย จักร์แก้วครูโรงเรียนบ้านปรางค์ สพป.น่าน เขต 2กรรมการ
8. นางกาญจนา ทินนาครูโรงเรียนวัดเมืองสาตร สพป.เชียงใหม่ เขต 1กรรมการ
9. นางธีรพรรณ แจ้ใสครูโรงเรียนบ้านโจ้โก้ สพป.พะเยา เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางคมคาย จันทร์กลิ่นผอ.โรงเรียนบ้านหนองขาว สพป.พิจิตร เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางศิวพร จติกุลข้าราชการบำนาญ จังหวัดพะเยากรรมการ
3. นางประไพพรรณ ผลิศักดิ์ข้าราชการบำนาญ จังหวัดพะเยากรรมการ
4. นางสุพัตรา จักรจุ่มครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป.ตาก เขต 2กรรมการ
5. นางสมทรง ทองสว่างครูโรงเรียนบ้านดง สพป.พิจิตร เขต 1กรรมการ
6. นางสาวเกศรินทร์ บัวผัดครูโรงเรียนบ้านราษฏร์ภักดี สพป.เชียงราย เขต 4กรรมการ
7. นายสฤษดิ์ธิชัย จักร์แก้วครูโรงเรียนบ้านปรางค์ สพป.น่าน เขต 2กรรมการ
8. นางกาญจนา ทินนาครูโรงเรียนวัดเมืองสาตร สพป.เชียงใหม่ เขต 1กรรมการ
9. นางธีรพรรณ แจ้ใสครูโรงเรียนบ้านโจ้โก้ สพป.พะเยา เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. พระครูปลัดศรีไว คุณวํโสวัดอัปสรสวรรค์วรวิหาร กรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
2. นางกิ่งษร เปาวัลย์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบอน สพป.พะเยา เขต ๒รองประธานกรรมการ
3. นายจรัล คำมูลครูโรงเรียนพินิตประสาธน์ จังหวัดพะเยากรรมการ
4. นางพิศมัย เตชะกุลวณิชย์ครูโรงเรียนบ้านร่องห้า สพป.พะเยา เขต ๑กรรมการ
5. นางสาวแสงอัมพา หริมูลวงศ์ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต ๓ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. พระครูพิศาลสรกิจ, ดร. รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต มจร.วิทยาเขตพะเยาประธานกรรมการ
2. นางสาวภคณภัทร เจริญสุขครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)รองประธานกรรมการ
3. ดร.ชูชาติ สุทธะอาจารย์ มจร. วิทยาเขตพะเยากรรมการ
4. นางสาวแสงจันทร์ แสงแก้วครูโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป.เชียงราย เขต ๓ กรรมการ
5. นางจารุพรรณ ไชยบาลครูโรงเรียนบ้านมังกาล่า สพป.เชียงราย เขต ๒กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. ดร.ปราณี อยู่ศิริอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาประธานกรรมการ
2. นายขวัญชัย ดาสา ครูโรงเรียนบ้านแม่ใจ สพป.พะเยา เขต 1รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกุลชาดา ศรีใสอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่รองประธานกรรมการ
4. นางภัทรวดี ศรีกวนชาศึกษานิเทศก์ กศจ.น่านสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านกรรมการ
5. นางกัญจน์ชญา นันท์ธราพงศ์อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. ดร.ปราณี อยู่ศิริอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาประธานกรรมการ
2. นายวชิรศรณ์ เครือธิครูโรงเรียนบ้านไร่อ้อย สพป.พะเยา เขต 1รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกุลชาดา ศรีใสอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่รองประธานกรรมการ
4. นางภัทรวดี ศรีกวนชาศึกษานิเทศก์ กศจ.น่านสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านกรรมการ
5. นางกัญจน์ชญา นันท์ธราพงศ์อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
1. นายประพัฒน์ ห่านตระกูลครูโรงเรียนบ้านอิงโค้ง สพป.พะเยา เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ เย็นศรีครูโรงเรียนบ้านพรานกระต่าย สพป.กำแพงเพชร เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นายอนุชา กาบสนิทครูโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม.๓๖ เชียงรายกรรมการ
4. นายอนุพงษ์ สิงห์ทองไชยครูโรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ สพป.ลำปาง เขต ๑กรรมการ
5. นายณรงค์ นามวงศ์ครูโรงเรียนประชาบำรุง ศธจ.พะเยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
1. นายเกียรติพงษ์ วงศ์กาศครูโรงเรียนบ้านค่า สพป.พะเยา เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ เย็นศรีครูโรงเรียนบ้านพรานกระต่าย สพป.กำแพงเพชร เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นายอนุชา กาบสนิทครูโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม.๓๖ เชียงรายกรรมการ
4. นายอนุพงษ์ สิงห์ทองไชยครูโรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ สพป.ลำปาง เขต ๑กรรมการ
5. นายณรงค์ นามวงศ์ครูโรงเรียนประชาบำรุง ศธจ.พะเยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6
1. นายประพัฒน์ ห่านตระกูลครูโรงเรียนบ้านอิงโค้ง สพป.พะเยา เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ เย็นศรีครูโรงเรียนบ้านพรานกระต่าย สพป.กำแพงเพชร เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นายอนุชา กาบสนิทครูโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม.๓๖ เชียงรายกรรมการ
4. นายอนุพงษ์ สิงห์ทองไชยครูโรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ สพป.ลำปาง เขต ๑กรรมการ
5. นายณรงค์ นามวงศ์ครูโรงเรียนประชาบำรุง ศธจ.พะเยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
1. นายเกียรติพงษ์ วงค์กาศครูโรงเรียนบ้านค่า สพป.พะเยา เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ เย็นศรีครูโรงเรียนบ้านพรานกระต่าย สพป.กำแพงเพชร เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นายอนุชา กาบสนิทครูโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม.๓๖ เชียงรายกรรมการ
4. นายอนุพงษ์ สิงห์ทองไชยครูโรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ สพป.ลำปาง เขต ๑กรรมการ
5. นายณรงค์ นามวงศ์ครูโรงเรียนประชาบำรุง ศธจ.พะเยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายถนอม นาแพร่ครูโรงเรียนบ้านแม่กา สพป.พะเยา เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายอนุชา รัตนอุบลศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.น่าน เขต ๒รองประธานกรรมการ
3. นายอุทิศ พื้นงามครูโรงเรียนบ้านป่าแดง สพป.เชียงราย เขต ๓กรรมการ
4. นายนิกร ใจไหวครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน๑) สพป.ลำปาง เขต ๑กรรมการ
5. นายพรเลิศ คำมาเร็วครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สพป.พย.๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายถนอม นาแพร่ครูโรงเรียนบ้านแม่กา สพป.พะเยา เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายอนุชา รัตนอุบลศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.น่าน เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นายอุทิศ พื้นงามครูโรงเรียนบ้านป่าแดง สพป.เชียงราย เขต ๓กรรมการ
4. นายนิกร ใจไหวครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน๑) สพป.ลำปาง เขต ๑กรรมการ
5. นายพรเลิศ คำมาเร็วครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สพป.พย.๑กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายธานี มณีจันทราครูโรงเรียนบ้านหลุก สพป. ลำปาง เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายจักรเพชร แสงคล้าครูโรงเรียนหนองตะเคียน สพป.พิษณุโลก เขต ๑กรรมการ
3. นายคะนอง เมืองมูล ครูโรงเรียนบ้านปงใหม่ สพป.พะเยา เขต ๒กรรมการ
4. นายพงษ์ศิริ บุญอำนวยครูโรงเรียนบ้านปางขุม สพป. เชียงใหม่ เขต ๑กรรมการ
5. นายเสรี ชัยแก้วครูโรงเรียนบ้านแวนโค้ง สพป.พะเยา เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายสุวัฒน์ โยปัญญาผอ.โรงเรียนบ้านแม่ทาย สพป.พะเยา เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายโพธิ์ทอง ปริมิตรครูโรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป.เชียงราย เขต ๔กรรมการ
3. นางอัมพิกา ลือชาครูโรงเรียนอนุบาลยางฮอม สพป.เชียงราย เขต ๔กรรมการ
4. นางสาวพิมพ์ชนก ศรีประเสริฐ ครูโรงเรียนศิลปะพิมพ์ศิลป์ จังหวัดพะเยากรรมการ
5. นางกุหลาบ เกิดสินครูโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี สพป. เชียงราย เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายเสน่ห์ สัตบุษข้าราชการบำนาญ จังหวัดพะเยาประธานกรรมการ
2. นายพีระ ยาปะโลหิตครูโรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป. เชียงราย เขต 4กรรมการ
3. นางศุกฤตา ภู่ระหงษ์ครูโรงเรียนบึงบัวพิทยาคม สพป.พิจิตร เขต 1กรรมการ
4. นายชยุตม์ เกิดสินผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์ สุยะนาครูโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม สพม.เขต 37กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางหนึ่งฤทัย ชัยดาราศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 6ประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ปานอินทร์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง สพป.เชียงราย เขต 4กรรมการ
3. นางดวงจันทร์ จ้องสาระครูโรงเรียนบ้านปางมดแดง สพป.พะเยา เขต 2กรรมการ
4. นายเอกนรินทร์ รุ่งอินทร์ครูโรงเรียนวัดอรัญญิก สพป. พิษณุโลก เขต 1กรรมการ
5. นางสาวอำพรพันธ์ สะสางครูโรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) สพป.พะเยา เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางนงคราญ ชัยพงษ์ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายวินัย มีเย็นครูโรงเรียนอนุบาลโพทะเล“รัฐบำรุง” สพป.พิจิตร 2กรรมการ
3. นายเชวงศักดิ์ บุญกนิษฐ์ครูโรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา สพป.เชียงราย เขต 3กรรมการ
4. นายธน ไชยเสนศิลปินอิสระ จ.เชียงใหม่กรรมการ
5. นายถนอม แจ่มใสครูโรงเรียนปิยมิตรวิทยา สพป.พะเยา เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายจักรวรรดิ ญาณกรสกุลศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ จินะครูโรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน สพป.เชียงราย เขต 4กรรมการ
3. นายเสรี ชัยแก้ว ครูโรงเรียนบ้านแวนโค้ง สพป.พะเยา เขต 2กรรมการ
4. นายบุญรอด บัวเจริญข้าราชการบำนาญ จังหวัดกำแพงเพชร กรรมการ
5. นางสาวณัฐพร อึ้งภาภรณ์ครูโรงเรียนบ้านดงซ่อม สพป. กำแพงเพชร เขต 1 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายยงยุทธ สินสวาท ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ แก้วแพร่ครูโรงเรียนขุนขวากพิทยา สพป.เชียงราย เขต 4 กรรมการ
3. นางสาวณัฐพร อึ้งภาภรณ์ ครูโรงเรียนบ้านดงซ่อม สพป. กำแพงเพชรเขต 1กรรมการ
4. นางศศิธร สมหารวงศ์ครูโรงเรียนบ้านวังน้ำขาว สพป. สุโขทัย เขต 1กรรมการ
5. นายสุวัฒน์ โยปัญญาผอ.โรเงรียนบ้านแม่ทาย สพป.พะเยาเขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายวรรณพร จันทร์ไทยศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายรัฐพล โหนขุนทดครูโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ สพป.เชียงราย เขต 3กรรมการ
3. นายเชวงศักดิ์ บุญกนิษฐ์ครูโรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา สพป.เชียงราย เขต 2กรรมการ
4. นายเสรี ชัยแก้วครูโรงเรียนบ้านแวนโค้ง สพป.พะเยา เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางสาวปัณณพร เดชขจรศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายสุทธิชัย ใบยาครูโรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" สพป.น่าน เขต 2กรรมการ
3. นายอนันต์ หมื่นถาครูโรงเรียนบ้านแม่ตะละ สพป.เชียงราย เขต 2กรรมการ
4. นางกฤษฎาพร นครไทยภูมิครูโรงเรียนบ้านจำป่าหวาย สพป.พะเยา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายบุญรอด บัวเจริญ ข้าราชการบำนาญ จังหวัดกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นายชูศักดิ์ จันทร์อ่อนครูโรงเรียนบ้านหนองปลิง สพป.กำแพงเพชร เขต 1 กรรมการ
3. นางพัทยา ปัญญาดาครูโรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า "ภูลังกาอนุสรณ์" สพป.พะเยาเขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายปัณณทัตถ์ ปวงคำครูโรงเรียนบ้านห้วยไคร้(ฝาง) สพป. เชียงใหม่ เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา สมฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านร่องส้าน สพป.พะเยา เขต 2กรรมการ
3. นายสิทธิพงษ์ ช่างหัตถ์ครูโรงเรียนบ้านห้วยหาน สพป.เชียงรายเขต 4กรรมการ
4. นายเชาว์ รอดเกตุครูโรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
5. นายอธิพรรณ อินต๊ะชัยครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 สพป.พะเยา เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายทศพล พูลพุฒศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายถนอม แจ่มใสครูโรงเรียนปิยมิตรวิทยา สพป.พะเยา เขต 2กรรมการ
3. นายบุญรอด บัวเจริญข้าราชการบำนาญ จังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
4. นายวีระวุฒิ ตุ้ยสารครูโรงเรียนบ้านน้ำมิน สพป.พะเยา เขต 2กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์ สุยะนาครูโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม สพม. เขต 37กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายนิมน สร้อยเปี้ยครู โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สพม.41ประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ นามเมืองครูโรงเรียนบ้านห้วยมะแกง สพป.เชียงราย เขต 3กรรมการ
3. นายธนัถสิทธิ์ ปันสมครูโรงเรียนบรรพตวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายพงษ์เชษฐ พลแก้วครูโรงเรียนบ้านลานไผ่ สพป. กำแพงเพชร เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายสุทธิชัย ใบยาครูโรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" สพป.น่าน เขต 2กรรมการ
3. นายคนึง บุญประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านหนองเลา สพป.พะเยา เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายกัมปนาท สุ่มมาตย์ศึกษานิเทศก์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายธน ไชยเสนศิลปินอิสระ จ. เชียงใหม่กรรมการ
3. นางจิระภา เอมเอี่ยมครู โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม.41กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีครู โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนาวิทยานุสรณ์ กองการศึกษา เทศบาลเมืองตากประธานกรรมการ
2. นายนพดล อุ่นใจครู โรงเรียนสองพิทยา สพม.เขต 37กรรมการ
3. นายวินัย คำยันต์โรงเรียนวาวีวิทยาคม สพม. เขต 36กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายพรหเมศวร์ สรรพศรีข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีครู โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนาวิทยานุสรณ์ กองการศึกษา เทศบาลเมืองตากกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นางสินีนาถ รสเครือผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำด้วน สพป.ตาก เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายศรัญญู อะมะมูลครู โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) สพป.สุโขทัย เขต 1กรรมการ
3. นายอนุสรณ์ ไทยโกษาครู โรงเรียนบ้านร่องส้าน สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายอนุสรณ์ ไทยโกษาครูโรงเรียนบ้านร่องส้าน สพป.พะเยา เขต 2 ประธานกรรมการ
2. นายศรัญญู อะมะมูลครู โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) สพป.สุโขทัย เขต 1กรรมการ
3. นางสินีนาถ รสเครือผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านน้ำด้วน สพป.ตาก เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีชาติชาย รุ่งระวีข้าราชการบำนาญ จังหวัดแพร่ ประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ คำลือครูโรงเรียนบ้านปงสนุก สพป.พะเยา เขต 2กรรมการ
3. นางสาวสุนิสา จันทิพย์ครูโรงเรียนบ้านขุนกลาง สพป.เชียงใหม่ เขต 6 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีชาติชาย รุ่งระวีข้าราชการบำนาญ จังหวัดแพร่ ประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ คำลือครูโรงเรียนบ้านปงสนุก สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการ
3. นางสาวสุนิสา จันทิพย์ครูโรงเรียนบ้านขุนกลาง สพป.เชียงใหม่ เขต 6 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสิทธิโชค หากิจครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 ประธานกรรมการ
2. นายพิพัฒน์พงศ์ มาศิริอาจารย์มหาวิทยาลัยพายัพกรรมการ
3. นายทรงธรรม สร้อยยานะครู โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป.เชียงราย เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสิทธิโชค หากิจครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม.เขต 36 ประธานกรรมการ
2. นายพิพัฒน์พงศ์ มาศิริอาจารย์มหาวิทยาลัยพายัพกรรมการ
3. นายทรงธรรม สร้อยยานะครู โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป.เชียงราย เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายสุคำ แก้วศรีครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายนพพงษ์ ขัติยะครูโรงเรียนบ้านห้วยโก๋น สพป.น่าน เขต 2กรรมการ
3. นางสาวภัทราวดี นวลแจ่ม ครูโรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) สพป. พะเยา เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสุคำ แก้วศรีครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายนพพงษ์ ขัติยะครูโรงเรียนบ้านห้วยโก๋น สพป.น่าน เขต 2กรรมการ
3. นางสาวภัทราวดี นวลแจ่ม ครูโรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) สพป. พะเยา เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายกนก บุญอุดมครู โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม สพม.เขต 35ประธานกรรมการ
2. นายจาตุรันต์ หงษ์หิน ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย จังหวัดพะเยากรรมการ
3. นางสุกัญญา อุทังกาศครูโรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) สพป.แพร่ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายกนก บุญอุดม ครูโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม สพม. เขต 35ประธานกรรมการ
2. นายจาตุรันต์ หงษ์หินผู้เชียวชาญด้านดนตรีไทย จังหวัดพะเยากรรมการ
3. นางสุกัญญา อุทังกาศ ครู โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) สพป.แพร่ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นางเยาวเรศ จันทร์สุพัฒน์ครูโรงเรียนชัยมงคลพิทยา สพม. เขต 38ประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยาณี สายสุขอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
3. นางวิไลพร หงษ์ทองกองการศึกษา เทศบาลเมืองพะเยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางเยาวเรศ จันทร์สุพัฒน์ครูโรงเรียนชัยมงคลพิทยา สพม. เขต 38ประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยาณี สายสุขอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
3. นางวิไลพร หงษ์ทองกองการศึกษา เทศบาลเมืองพะเยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายทำนอง รุ่งระวีรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) สพม.เขต38ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเอกรินทร์ อินต๊ะวิกูลผู้เชียวชาญด้านดนตรีไทย จังหวัดเชียงใหม่กรรมการ
3. นายเวธัส เกษสุวรรณครูโรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด สพป.ตาก เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายทำนอง รุ่งระวีรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) สพม.เขต38ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเอกรินทร์ อินต๊ะวิกูลผู้เชียวชาญด้านดนตรีไทย จังหวัดเชียงใหม่กรรมการ
3. นายเวธัส เกษสุวรรณครูโรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด สพป.ตาก เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายสุรพงษ์ สุขเกษมข้าราชการบำนาญ จังหวัดพะเยาประธานกรรมการ
2. นายกิจชัย ส่องเนตรครูโรงเรียนราชานุบาล สพป. น่าน เขต 1กรรมการ
3. นายนวรัฐ วรินทร์ครู โรงเรียนบ้านกล้อทอ สพป.ตาก เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสุรพงษ์ สุขเกษมข้าราชการบำนาญ จังหวัดพะเยาประธานกรรมการ
2. นายกิจชัย ส่องเนตรครูโรงเรียนราชานุบาล สพป. น่าน เขต 1กรรมการ
3. นายนวรัฐ วรินทร์ครู โรงเรียนบ้านกล้อทอ สพป.ตาก เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายสิรวิชญ์ อ่อนคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งมอก สพป. พะเยา เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางกัลย์ณภัส ถุงคำศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1กรรมการ
3. นางสาวณัฐฐินันท์ คุณยศยิ่งครูโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สพป.เชียงราย เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสิรวิชญ์ อ่อนคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งมอก สพป. พะเยา เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางกัลย์ณภัส ถุงคำศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1กรรมการ
3. นางสาวณัฐฐินันท์ คุณยศยิ่งครูโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สพป.เชียงราย เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นางกัญจุฑา โรจนหัสดินทร์ผู้อำนวยการ รร.ศึกษาบุตร สพป.พิษณุโลก เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นายดิเรก คุ้มเนตรรองผู้อำนวยการโรงเรียนนารีรัตน์ สพม.เขต 37กรรมการ
3. นายจักรวาลย์ ราชศรีชัยครูโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน สพป. เชียงราย เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายดิเรก คุ้มเนตรรองผู้อำนวยการโรงเรียนนารีรัตน์ สพม.เขต 37ประธานกรรมการ
2. นางกัญจุฑา โรจนหัสดินทร์ผู้อำนวยการ รร.ศึกษาบุตร สพป.พิษณุโลก เขต ๓กรรมการ
3. นายจักรวาลย์ ราชศรีชัยครูโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน สพป. เชียงราย เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายนิเวศน์ แก้วหล้าข้าราชการบำนาญ จังหวัดพะเยาประธานกรรมการ
2. นายวิชา อยู่แย้มครูโรงเรียนวัดมุจลินทราม สพป.สุโขทัย เขต 1กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองครูโรงเรียนบ้านแม่จัน สพป.เชียงราย เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นายอุทัย สมศรีครูโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน สพป.พะเยา 1ประธานกรรมการ
2. นายวิชา อยู่แย้มครูโรงเรียนวัดมุจลินทราม สพป.สุโขทัย เขต 1กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองครูโรงเรียนบ้านแม่จัน สพป.เชียงราย เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีชาติชาย รุ่งระวีข้าราชการบำนาญ จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นายนิเวศน์ แก้วหล้าข้าราชการบำนาญ จังหวัดพะเยากรรมการ
3. นายปริญญา บุญมาศครู โรงเรียนบ้านป่าเหมือด สพป.เชียงราย เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นายทรงพล กาณะรักษ์ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ ศธจ.เชียงรายประธานกรรมการ
2. นายพิพัฒน์พงค์ มาศิริอาจารย์มหาวิทยาลัยพายัพกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองครูโรงเรียนบ้านแม่จัน สพป. เชียงราย เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายเกษม ดวงงามข้าราชการบำนาญ จังหวัดเชียงรายประธานกรรมการ
2. นายวิชา อยู่แย้มครู โรงเรียนวัดมุจลินทาราม สพป.สุโขทัย เขต 1รองประธานกรรมการ
3. นายพลาเดช พินิจมนตรีครู โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ สพป.พะเยา เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายวิชา อยู่แย้มครู โรงเรียนวัดมุจลินทาราม สพป.สุโขทัย เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายบุญลอย จันทร์ทองอาจารย์มหาวิทยาราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายพลาเดช พินิจมนตรีครู โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ สพป.พะเยา เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายบุญลอย จันทร์ทองอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. นายอณิรุจน์ สมจิตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม สพป.พะเยา เขต 2รองประธานกรรมการ
3. นายวรวิทยา ลาวตุมครู โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป.เชียงราย เขต 2กรรมการ
4. นายชัชชัย เทพนามวงค์ครู โรงเรียนป่าตัน สพป.ลำปาง เขต ๒กรรมการ
5. นายสมศักดิ์ เวียงคำครู โรงเรียนราชานุเคราะห์ สพป.พะเยา เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายบุญลอย จันทร์ทองอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. นายอณิรุจน์ สมจิตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม สพป.พะเยา เขต 2รองประธานกรรมการ
3. นายวรวิทยา ลาวตุมครู โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป.เชียงราย เขต 2กรรมการ
4. นายชัชชัย เทพนามวงค์ครู โรงเรียนป่าตัน สพป.ลำปาง เขต ๒กรรมการ
5. นายสมศักดิ์ เวียงคำครู โรงเรียนราชานุเคราะห์ สพป.พะเยา เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายอดุลย์ อุฬารโชคครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครประธานกรรมการ
2. นายจีรวิทย์ มณีวรรณ์ครู โรงเรียนบ้านดอยเวียงผา สพป.เชียงราย เขต ๒กรรมการ
3. นายธนพงศ์ เด็ดแก้วอาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายชัยยันต์ ช่วยพรมครูโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ สพป.น่าน เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายชัยรุจน์ กาวิชัยครูโรงเรียนบ้านน้ำดิบวิทยาคม สพม.เขต 35กรรมการ
3. นายฤทธิพล อินธิมาครูโรงเรียนบ้านปางมดแดง สพป.พะเยา เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชัยยันต์ ช่วยพรมครูโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ สพป.น่าน เขต 1ประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.รัฐพน สติมั่นข้าราชการ หมวดดุริยางค์มณฑลทหารบกที่ 34 จังหวัดพะเยากรรมการ
3. นายฤทธิพล อินธิมาครูโรงเรียนบ้านปางมดแดง สพป.พะเยา เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายชัชชัย เทพนามวงค์ครูโรงเรียนป่าตันวิทยา สพป.ลำปาง เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายชัยยันต์ ช่วยพรมครู โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ สพป.น่าน เขต ๑กรรมการ
3. นายฤทธิพล อินธิมาครูโรงเรียนบ้านปางมดแดง สพป.พะเยา เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชัชชัย เทพนามวงค์ครูโรงเรียนป่าตันวิทยา สพป.ลำปาง เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายชัยยันต์ ช่วยพรมครู โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ สพป.น่าน เขต ๑กรรมการ
3. นายฤทธิพล อินธิมาครูโรงเรียนบ้านปางมดแดง สพป.พะเยา เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางนฤมล สุขใสบุลย์ครูโรงเรียนบ้านยางขาม สพป.พะเยา เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายอิสระ เดือนดาวครูโรงเรียนบ้านแม่ยางร้อง สพป.แพร่ เขต 1กรรมการ
3. นางสาวชมพูนุท ทาชมภูครู โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง สพป.เชียงราย เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางนฤมล สุขใสบุลย์ครูโรงเรียนบ้านยางขาม สพป.พะเยา เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายอิสระ เดือนดาวครูโรงเรียนบ้านแม่ยางร้อง สพป.แพร่ เขต 1กรรมการ
3. นางสาวชมพูนุท ทาชมภูครู โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง สพป.เชียงราย เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางนฤมล สุขใสบุลย์ครูโรงเรียนบ้านยางขาม สพป.พะเยา เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายอิสระ เดือนดาวครูโรงเรียนบ้านแม่ยางร้อง สพป.แพร่ เขต 1กรรมการ
3. นางสาวชมพูนุท ทาชมภูครู โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง สพป.เชียงราย เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอิสระ เดือนดาวครูโรงเรียนบ้านแม่ยางร้อง สพป.แพร่ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายทรงพล กาณะรักษ์ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ ศธจ.เชียงรายกรรมการ
3. นางสาวชมพูนุท ทาชมพูครู โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง สพป.เชียงราย เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายยศวริศ โชติการจักรรัตน์ครูโรงเรียนบ้านป่ายาง สพป.เชียงราย เขต 3ประธานกรรมการ
2. นายนิชวัฒน์ ยถาธนากุลครูโรงเรียนบ้านวาวี สพป.เชียงราย เขต 2กรรมการ
3. นางสาวอรญา ใจเสมอครูโรงเรียนวังแก้ววิทยา สพป.ลำปาง เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายยศวริศ โชติการจักรรัตน์ครูโรงเรียนบ้านป่ายาง สพป.เชียงราย เขต 3ประธานกรรมการ
2. นายนิชวัฒน์ ยถาธนากุลครูโรงเรียนบ้านวาวี สพป.เชียงราย เขต 2กรรมการ
3. นางสาวอรญา ใจเสมอครูโรงเรียนวังแก้ววิทยา สพป.ลำปาง เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายยศวริศ โชติการจักรรัตน์ครูโรงเรียนบ้านป่ายาง สพป.เชียงราย เขต 3ประธานกรรมการ
2. นายนิชวัฒน์ ยถาธนากุลครูโรงเรียนบ้านวาวี สพป.เชียงราย เขต 2กรรมการ
3. นางสาวอรญา ใจเสมอครูโรงเรียนวังแก้ววิทยา สพป.ลำปาง เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายยศวริศ โชติการจักรรัตน์ครูโรงเรียนบ้านป่ายาง สพป.เชียงราย เขต 3ประธานกรรมการ
2. นายนิชวัฒน์ ยถาธนากุลครูโรงเรียนบ้านวาวี สพป.เชียงราย เขต 2กรรมการ
3. นางสาวอรญา ใจเสมอครูโรงเรียนวังแก้ววิทยา สพป.ลำปาง เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายธีรพันธ์ ปิงแก้วครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม.เขต 35ประธานกรรมการ
2. นายสุทธินันท์ ญาณะตันครูโรงเรียนทาขุนเงินวิทยาคาร สพม.เขต 35กรรมการ
3. นายธัญพิสิษฐ์ ธุระครูโรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี สพป.เชียงราย เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางนิพิชฌม์ชา บุญทากลางครูโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยวงศาอุปถัมภ์ สพป.ลำพูน เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายสุทธินันท์ ญาณะตันครูโรงเรียนทาขุนเงินวิทยาคาร สพม.เขต 35กรรมการ
3. นายธัญพิสิษฐ์ ธุระครูโรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี สพป.เชียงราย เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายธีรพันธ์ ปิงแก้วครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม.เขต 35ประธานกรรมการ
2. นายสุทธินันท์ ญาณะตันครูโรงเรียนทาขุนเงินวิทยาคาร สพม.เขต 35กรรมการ
3. นายธัญพิสิษฐ์ ธุระครูโรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี สพป.เชียงราย เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุทธินันท์ ญาณะตันครูโรงเรียนทาขุนเงินวิทยาคาร สพม.เขต 35ประธานกรรมการ
2. นางนิพิชฌม์ชา บุญทากลางครูโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยวงศาอุปถัมภ์ สพป.ลำพูน เขต 2กรรมการ
3. นายธัญพิสิษฐ์ ธุระครูโรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี สพป.เชียงราย เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6
1. ร้อยโทฉัตรศิลา สุขตัวผู้บังคับหมวดดุริยางค์มณฑลทหารบกที่ 34 จังหวัดพะเยาประธานกรรมการ
2. นายกฤช บุญอุดมครู โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๒กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑารัตน์ นิลโขงครูโรงเรียนบ้านเทอดไทย สพป.เชียงราย เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
1. ร้อยโทฉัตรศิลา สุขตัวผู้บังคับหมวดดุริยางค์มณฑลทหารบกที่ 34 จังหวัดพะเยาประธานกรรมการ
2. นายกฤช บุญอุดมครู โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๒กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑารัตน์ นิลโขงครูโรงเรียนบ้านเทอดไทย สพป.เชียงราย เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายขจรกิตติ์ ชะเอครูโรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา สพป.เชียงราย เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายศราวุฒิ จินดาครูโรงเรียนเวียงมอกวิทยา สพม.เขต 35กรรมการ
3. นายกฤษณะ สิงหวรรณะครูโรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา ศธจ.เชียงรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายขจรกิตติ์ ชะเอครูโรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา สพป.เชียงราย เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายศราวุฒิ จินดาครูโรงเรียนเวียงมอกวิทยา สพม.เขต 35กรรมการ
3. นายกฤษณะ สิงหวรรณะครูโรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา ศธจ.เชียงรายกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายศราวุธ จันทรขำอาจารย์ประจำสาขาศิลปะการแสดง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาประธานกรรมการ
2. นางรัชนีวรรณ เกิดสวัสดิ์ครู โรงเรียนนารีรัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกฤษ์นารี ยะวิญชาญครู โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕กรรมการ
4. นายสุเมธ มาบางครู โรงเรียนเทศบาล ๒ เด่นห้า สำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงรายกรรมการ
5. นางเนาวรัตน์ ปาวิชัยครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายศราวุธ จันทรขำอาจารย์ประจำสาขาศิลปะการแสดง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาประธานกรรมการ
2. นางรัชนีวรรณ เกิดสวัสดิ์ครู โรงเรียนนารีรัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกฤษ์นารี ยะวิญชาญครูโรงเรียนบ้านห้วยไม้หก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕กรรมการ
4. นายสุเมธ มาบางครูโรงเรียนเทศบาล ๒ เด่นห้า สำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงรายกรรมการ
5. นางเนาวรัตน์ ปาวิชัยครูโรงเรียนอนุบาลพะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายบุญวงศ์ วงศ์วิรัตน์ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมและกรรมการหลักสูตรนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ จันทรขำอาจารย์ประจำสาขาศิลปะการแสดง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยารองประธานกรรมการ
3. นางมยุรี มณีขัติย์ครูโรงเรียนวัดขี้เหล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑กรรมการ
4. นางสาวกัลยาณี ด่านนคินทร์รัตน์ครูโรงเรียนวัดวังเรือน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๒กรรมการ
5. นางเนตรนภิศ จันทนประยูรครูโรงเรียนเทศบาล 1 (พะเยาประชานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายบุญวงศ์ วงศ์วิรัตน์ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมและกรรมการหลักสูตรนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ จันทรขำอาจารย์ประจำสาขาศิลปะการแสดง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยารองประธานกรรมการ
3. นางมยุรี มณีขัติย์ครูโรงเรียนวัดขี้เหล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑กรรมการ
4. นางสาวกัลยาณี ด่านนคินทร์รัตน์ครูโรงเรียนวัดวังเรือน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๒กรรมการ
5. นางเนตรนภิศ จันทนประยูรครูโรงเรียนเทศบาล 1 (พะเยาประชานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางเตือนใจ ดอกบุญนาครองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางสุดาพร นิ่มขำอาจารย์ประจำสาขาศิลปะการแสดง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยารองประธานกรรมการ
3. นางสดใส สวนยศครูโรงเรียนท่าวังผาประชารัฐวิทยาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒กรรมการ
4. นางสาวสุชาดา บุปผาครูโรงเรียนอนุบาลแม่สาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓ กรรมการ
5. นางสาวรุ่งนภา เป็งโทครูโรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกุล) กองการศึกษาเทศบาลเมืองพะเยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางเตือนใจ ดอกบุญนาครองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางสุดาพร นิ่มขำอาจารย์ประจำสาขาศิลปะการแสดง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยารองประธานกรรมการ
3. นางสดใส สวนยศครูโรงเรียนท่าวังผาประชารัฐวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒กรรมการ
4. นางสาวสุชาดา บุปผาครูโรงเรียนอนุบาลแม่สาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓กรรมการ
5. นางสาวรุ่งนภา เป็งโทครูโรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกุล) กองการศึกษาเทศบาลเมืองพะเยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายบุญวงศ์ วงศ์วิรัตน์ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมและกรรมการหลักสูตรนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครประธานกรรมการ
2. นางเตือนใจ ดอกบุญนาครองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วรองประธานกรรมการ
3. นายลิขิต ใจดีอาจารย์ประจำสาขาศิลปะการแสดง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยากรรมการ
4. นางสาวศิริอำภา สายหล้าครูโรงเรียนบ้านโล๊ะวังผา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔กรรมการ
5. นายวรพัทธ์ คำมีพัทธรัตน์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายบุญวงศ์ วงศ์วิรัตน์ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมและกรรมการหลักสูตรนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครประธานกรรมการ
2. นางเตือนใจ ดอกบุญนาครองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วรองประธานกรรมการ
3. นายลิขิต ใจดีอาจารย์ประจำสาขาศิลปะการแสดง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยากรรมการ
4. นางสาวศิริอำภา สายหล้าครูโรงเรียนบ้านโล๊ะวังผา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔กรรมการ
5. นายวรพัทธ์ คำมีพัทธรัตน์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางพัทธนันท์ พิพิธนวงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ประธานกรรมการ
2. นางวิลัย วชิรตรากูลครูโรงเรียนบ้านท่านฟ้าใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต.๒รองประธานกรรมการ
3. นางสาวประภัสสร วรปรางกุลครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗กรรมการ
4. นายภูษิต อยู่ประจักษ์ครูโรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓กรรมการ
5. นางเฉิดฉาย บุญช่วยครูโรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นายพัทธนันท์ พิพิธนวงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ประธานกรรมการ
2. นางเยาวรักษ์ สมฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านปง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒รองประธานกรรมการ
3. นางสาวประภัสสร วรปรางกุลครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗กรรมการ
4. นายภูษิต อยู่ประจักษ์ครูโรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓กรรมการ
5. นางเฉิดฉาย บุญช่วยครูโรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1. นางสาวบงกช กาญจนารัตนากรนักวิชาการ จังหวัดพะเยาประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ สักการะครู โรงเรียนบ้านแม่โป่งสามัคคี สพป.เชียงใหม่ เขต 1กรรมการ
3. นางสาวเจนจิรา สารตันครู โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ สพป.เชียงราย เขต 2กรรมการ
4. นางพัทธ์ธิดา โพธิ์เกตุครู โรงเรียนบ้านบุญนาค สพป.เชียงราย เขต 4กรรมการ
5. นางสาวนิภาพรรณ สมศรีครู โรงเรียนบ้านต๋ำดอนมูล สพป.พะเยา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1. นางเพียงจันทร์ ยอดแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลพระเนตร สพป.เชียงรายเขต 4 ประธานกรรมการ
2. นางสาวจรูญศรี มูลสวสัดิ์ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1กรรมการ
3. นางทรัพย์ศิริ กิตติสาเรศ นักวิชาการอิสระ จ.พะเยากรรมการ
4. Mr.Martin Cummingsครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง สพป.ลำปาง เขต 1กรรมการ
5. นายณรงค์ฤทธิ์ วิชาครู โรงเรียนบ้านปิน สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางสาวยุพิน บุญประเสริฐศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสุพิชฌาย์ สมตุ้ยครู โรงเรียนบ้านปางหัดสหศาสตร์ สพป.เชียงราย เขต 4กรรมการ
3. Mr.Raymond Scott Pertครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการ
4. นางสาวกรองทอง ศรีนวลตา ครูโรงเรียนบ้านตุงลอย สพป. เชียงใหม่ เขต 5กรรมการ
5. นางสาวศิรภัสสร คำถาวร ครูโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(ศรีถ้อย)สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางเกล็ดทอง ภู่ไพศาลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสมบุญ เสาร์ปา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ สพป.เชียงราย เขต 2กรรมการ
3. นางนนทวรรณ รวมสุขครู โรงเรียนบ้านก๊อน้อย สพพป.พะเยา เขต 2 กรรมการ
4. นายวชิรปิลัณญ์ พงษ์มณี ครู โรงเรียนหนองน้ำรัด สพป.แพร่ เขต1กรรมการ
5. นายเสกสรร ช่วยแก้ไขครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป.เชียงราย เขต 4 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวพัชรโรบล จริยฐิตินันท์อาจารย์ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาประธานกรรมการ
2. นางภาวิณี คุ้มทองครู โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง สพป.พิจิตร เขต 2 กรรมการ
3. นางจุฑามาศ วงศ์ประสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านจำไก่ สพป.พะเยา เขต 1กรรมการ
4. นายวัฒนา ปัญญาอุดมรัตน์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป.ตาก เขต 2กรรมการ
5. นายธนดล นิติมณฑลครู โรงเรียนบ้านดงบุญนาค สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางสาวสุพรรณิการ์ สุทธหลวงศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน เขต 2 ประธานกรรมการ
2. นางกมลวรรณ ธนาสิทธิรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา)สพป.แพร่ เขต 1 กรรมการ
3. Mr.Vincent McCauleyครูอาสาสมัคร โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก กรรมการ
4. นางสาวมยุรี พวงอาภัย ครู โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู สพป.เชียงราย เขต 2 กรรมการ
5. นางฌัลลิกา แข่งขันครู โรงเรียนบ้านหนองหล่ม สพป.พะเยา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. Mr.Jerry Da Silvaครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป.พะเยา เขต 1 ประธานกรรมการ
2. นางสาวฑวิวสรร โล่ห์สุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านน้ำหงาว สพป.น่าน เขต 1 กรรมการ
3. นางวิจิตรา มีสุข ครู โรงเรียนบ้านโฮ่ง สพป.เชียงราย เขต 2กรรมการ
4. นางสาวชมพูนุช ปันนำครู โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 3กรรมการ
5. นายกมลรัตน์ เจนใจ ครู โรงเรียนบ้านไร่อ้อย สพป.พะเยา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวรักษ์ วรุณวนารักษ์ ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายประธานกรรมการ
2. Mr.Mate Pettrich ครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการ
3. นางสาวเบญจมาศ จันทิพย์ ครู โรงเรียนบ้านปางงุ้น สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการ
4. นางดวงตา ล้ำลึก ศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน เขต 1กรรมการ
5. นายกรัณฑ์ สมจิตต์ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวจรูญศรี วงศ์ใหญ่อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคพะเยาประธานกรรมการ
2. นายอนุชา ชาญช่างครู โรงเรียนพิริยาลัย สพม.37 แพร่กรรมการ
3. MissFan Chaoครูชาวจีนกรรมการ
4. นางอิสรา ธริญาติครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม.36 เชียงรายกรรมการ
5. นางสาวถกลรัตน์ ปันแก้วครู โรงเรียนเทศบาล 5 จังหวัดพะเยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวจรูญศรี วงศ์ใหญ่อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคพะเยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอังคณา ฮั่นตระกูลครู โรงเรียนพิริยาลัย สพม.37 แพร่กรรมการ
3. MissFan Chaoครูชาวจีนกรรมการ
4. นางอิสรา ธริญาติครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม.36 เชียงรายกรรมการ
5. นางสาวฑิฆัมพร เค้าโคนครู โรงเรียนเทศบาล 6 จังหวัดพะเยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. รศ.ดร.ฉันทนา จันทร์บรรจง อดีต รองคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรประธานกรรมการ
2. นายชวกร วิชัยโน นักวิชาการอิสระกรรมการ
3. นางสาวภัทรภร ดวงประเสริฐ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี สพป.เชียงราย เขต 3 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
1. นางวาสิฎฐี คงเปี่ยม ครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป.พะเยา เขต 1 ประธานกรรมการ
2. นางณัชกมล นพคุณ ครู โรงเรียนบ้านป่าจี้วังแดงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 กรรมการ
3. นายเพ็ง สอนสกุล ครู โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
4. นางสาวกมลรัศมิ์ แจ่มวิจิตโตครู โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ สพป.พิษณุโลก เขต 2กรรมการ
5. นางสาวเฉลิมขวัญ บุญเจริญ ครู โรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้ สพป.พะเยา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นายเพ็ง สอนสกุลครู โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) สพป.กำแพงเพชร เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายเคน มหาชนะวงศ์ครู โรงเรียนห้วยหญ้าไซ สพป.เชียงราย เขต 2 กรรมการ
3. นางสาววัลยาณีย์ สุริยะครู โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี สพปพะเยา เขต 1กรรมการ
4. นางอุไรพร ตระการธำรงค์ ครู สพป.ลำปาง เขต 1กรรมการ
5. นางอารีรัตน์ โพธาวัน ครู โรงเรียนบ้านปาง สพป.พะเยา เขต 1กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายณัฐนันท์ นนท์ศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลา สพป.พะเยาเขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายปฏิพงษ์ ไชยเลิศผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควรดง สพป.พะเยาเขต ๒รองประธานกรรมการ
3. นายทรงยศ หล้าสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระนอน สพป.เชียงใหม่ เขต ๒กรรมการ
4. นายเมธี อ้วนล่ำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงถ้ำ สพป.ลำปาง เขต ๓กรรมการ
5. นายดามพ์ กันแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร สพป.น่านเขต ๑ กรรมการ
6. นายกฤษฎา ยะรินทร์ครูโรงเรียนเทศบาล ๑ สพป.พะเยาเขต ๑กรรมการ
7. นางหนูทิพย์ ไวไธสงครูโรงเรียนบ้านอิงโค้ง สพป.พะเยาเขต ๑กรรมการ
8. นายกวิน ทนันไชยครูโรงเรียนอนุบาลปง สพป.พะเยาเขต ๒กรรมการ
9. นายณรงค์ ไชยลังกาครูโรงเรียนบ้านทุ่งแต สพป.พะเยาเขต ๒กรรมการ
10. นายสมจิตร ศรีจันทร์ครูโรงเรียนบ้านผาลาด สพป.พะเยาเขต ๒กรรมการ
11. นางสาวชาลินี เขื้อนันไชยครูโรงเรียนบ้านไร่ สพป.ลำปางเขต ๓กรรมการ
12. นายวรวิช ปัญญาเยาว์ครูโรงเรียนบ้านไม้สะเป่ สพป.แม่ฮ่องสอนเขต ๑กรรมการ
13. นายสง่า สิทธิครูโรงเรียนบ้านสบหาร สพป.แม่ฮ่องสอนเขต ๒กรรมการ
14. นายนเรศ วงค์จันทร์ครูโรงเรียนบ้านบุ่งสัก สพป.สุโขทัยเขต ๒กรรมการ
15. นายวิสุทธิ์ พงษ์ลังกาครูโรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ สพป.สุโขทัยเขต ๒กรรมการ
16. นายวินัย เรือนคำข้าราชการบำนาญ สพป.สุโขทัยเขต ๒กรรมการ
17. นางปวีณา ปรามีครูโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงรายเขต ๑กรรมการ
18. นายนรา สุยะเพี้ยงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสระ สพป.พะเยาเขต ๑กรรมการและเลขานุการ
19. ว่าที่ร้อยตรีสุรพล จันทร์ฝั้นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่หีด สพป.ลำปางเขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ชัย ศรีเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องห้า สพป.พะเยาเขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายสุรพงษ์ อินทจักรผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป.เชียงรายเขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นายฉลาด เสนาธรรมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝายกวาง สพป.พะเยาเขต ๒กรรมการ
4. นายทนงศักดิ์ มณีเวียงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งฮี สพป.ลำปางเขต ๓กรรมการ
5. นายสินชัย ไชยโพธิ์ครูโรงเรียนบ้านอิงโค้ง สพป.พะเยาเขต ๑กรรมการ
6. นายสุรไกร หมื่นแก้วครูโรงเรียนบ้านดู่ สพป.พะเยาเขต ๒กรรมการ
7. นายบรรจง ภิญโญครูโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก สพป.พะเยาเขต ๑กรรมการ
8. นายเศกสรรค์ อิทธิพลครูโรงเรียนบ้านแม่เปิน สพป.ลำปางเขต ๓กรรมการ
9. นายจักรชัย กลิ่นหอมครูโรงเรียนผาช่อวิทยา สพป.ลำปางเขต ๓กรรมการ
10. นายฤทธี สรรพเนตรครูโรงเรียนแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป.เชียงรายเขต ๑กรรมการ
11. นางปวีณา ปารมีครูโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎ์พัฒนาคาร) สพป. เชียงรายเขต ๑กรรมการ
12. นายเอกพงษ์ พิทักษ์กำพลพนักงานราชการโรงเรียนแม่มอญวิทยา สพป.เชียงรายเขต ๑กรรมการ
13. นายวรวิช ปัญญาเยาว์ครูโรงเรียนบ้านไม้สะเป่ สพป.แม่ฮ่องสอนเขต ๑กรรมการ
14. นายนเรศ วงค์จันทร์ครูโรงเรียนบ้านบุ่งสัก สพป.สุโขทัยเขต ๒กรรมการ
15. นายวิสุทธิ์ พงษ์ลังกาครูโรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ สพป.สุโขทัยเขต ๒กรรมการ
16. นายวินัย เรือนคำข้าราชการบำนาญโรงเรียนบ้านสันติวิทยาคาร สพป.สุโขทัยเขต ๒กรรมการ
17. นายวีรยุทย์ นันทขว้างข้าราชการบำนาญกรรมการ
18. นายสง่า สิทธิครูโรงเรียนบ้านสบหาร สพป.แม่ฮ่องสอนเขต ๒กรรมการ
19. นายบรรจง ศรีสมบัติครูโรงเรียนบ้านค่าบน สพป.พะเยาเขต ๑กรรมการและเลขานุการ
20. นายวิชิต กลิ่นหอมครูโรงเรียนบ้านร่องค้อม สพป.พะเยาเขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ชัย ศรีเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องห้า สพป.พะเยาเขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ เวียงลอผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลเวียงลอ สพป.พะเยา เขต ๒รองประธานกรรมการ
3. นายบรรจง ภิญโญครูโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก สพป.พย. เขต ๑กรรมการ
4. นายณัฐกฤช ชัยชนะครูโรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) สพป.พย. เขต ๒กรรมการ
5. นายชรินทร์ ธิวงค์ครูโรงเรียนบ้านสักลอ สพป.พย. เขต ๒กรรมการ
6. นายราชภัฎ ไชยยะข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. นายนิกรณ์ ซื่อสัตย์ครูโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ สพป.พย. เขต ๒กรรมการ
8. นายนเรศ วงค์จันทร์ครูโรงเรียนบ้านบุ่งสัก สพป. สท. เขต ๒กรรมการ
9. นายวิสุทธิ์ พงษ์ลังกาครูโรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ สพป.สท. เขต ๒ กรรมการ
10. นายวินัย เรือนคำข้าราชการบำนาญ กรรมการ
11. นายวีรยุทธ์ นันทขว้างข้าราชการชำนาญกรรมการ
12. นายเอกพงษ์ พิทักษ์กำพล พนักงานราชการโรงเรียนแม่มอญวิทยา สพป.เชียงราย เขต ๑ กรรมการ
13. นางสาวทัศนีย์ กองสินผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านข้าม สพป.ลำปาง เขต ๓กรรมการ
14. นายทศพร สิงห์แก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง สพป.ลำปาง เขต ๓กรรมการ
15. นายสมัย ดำรงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาไหม้ สพป.ลำปาง เขต ๓กรรมการ
16. นายสุรพงษ์ อินทจักรผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป.เชียงรายเขต ๑กรรมการ
17. นายทรงยศ หล้าสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระนอน สพป.เชียงใหม่ เขต ๒กรรมการ
18. นายบรรจง ศรีสมบัติครูโรงเรียนบ้านค่าบน สพป.พย. เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
19. นายเมธี อ้วนล่ำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงถ้ำ สพป. ลำปาง เขต ๓ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายวีระวัฒน์ เอี้ยมละออครูโรงเรียนบ้านร่องส้าน สพป.พะเยา เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสดศรี สุทธการศึกษานิเทศน์ สพป.น่าน เขต ๒รองประธานกรรมการ
3. นางนาทกัญญา นงภาครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สพม.๔๐กรรมการ
4. นายพนม ปงกาครูโรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป.เชียงราย เขต ๔กรรมการ
5. นางเนตรนภา โกสม ครูโรงเรียนบ้านร่องจว้า สพป. พะเยา เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นายวีระวัฒน์ เอี้ยมละออครูโรงเรียนบ้านร่องส้าน สพป.พะเยา เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสดศรี สุทธการศึกษานิเทศน์ สพป.น่าน เขต ๒รองประธานกรรมการ
3. นางนาทกัญญา นงภาครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สพม.๔๐กรรมการ
4. นางกุหลาบ การเก็บครูโรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุบำรุง) สพป.เชียงราย เขต ๔กรรมการ
5. นางเนตรนภา โกสม ครูโรงเรียนบ้านร่องจว้า สพป.พะเยา เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นายอภิเชษฐ จันทนาครูโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา สพม.๔๑ประธานกรรมการ
2. นางกรรณานุช มูลคำครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ สพม.๓๔รองประธานกรรมการ
3. นางเพลินพิศ ศรีสุวรรณครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.๓๘กรรมการ
4. นางสุทิศา จารุเดชาครูโรงเรียนยาวีห้วยโป่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
5. นางสาวพรพิมล เพ็ชรกุลนักจิตวิทยาจิตเวชคลินิคชำนาญ ฯ รพ.พะเยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาวนิภาภรณ์ บุญนาวาครูโรงเรียนบ้านเหล่า สพป.พะเยาเขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตชญา เพชรสุวรรณครูโรงเรียนบ้านหนองซะแอน สพป.กำแพงเพชร เขต ๒รองประธานกรรมการ
3. นางกิ่งดาว พุทธวงค์ครูโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว สพป.น่านเขต ๑กรรมการ
4. นางกาญจนา ภิยารมย์ครูโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ สพป.เชียงราย เขต 2กรรมการ
5. นางสาวนันท์นภัส ภาชนะครูโรงเรียนบ้านร่องปอ สพป.พะเยาเขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายน่านนที คำแปงตันผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำปาย สพป.น่านเขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ เนียมประพันธ์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี สพป.พะเยาเขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นางสาวฐิติวรดา จันทร์แมนครูโรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง สพป.ลำปางเขต ๓กรรมการ
4. นางวิจิตรา ภูติโสครูโรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน สพป.เชียงรายเขต ๔กรรมการ
5. นางประนอม เชื้้อเมืองพานครูโรงเรียนบ้านม่วงคำ สพป.พะเยาเขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางนัยนา ยะตาครูโรงเรียนบ้านร่องห้า สพป.พะเยาเขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายพิทยา รอดสุนทราครูโรงเรียนสามเงาวิทยาคม สพม.๓๘รองประธานกรรมการ
3. นางกาญจณีย์ ธีระเดชครูโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ฯ) สพป.เชียงรายเขต ๑กรรมการ
4. นางทิพย์วรรณ คงเนตรครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม.๓๙กรรมการ
5. นางรุ่งทิวา กาญจนวาสครูโรงเรียนบ้านค่าบน สพป.พะเยาเขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวผริดา ปัญญาดาครูโรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป.พะเยาเขต๑ประธานกรรมการ
2. นายพิทยา รอดสุนทราครูโรงเรียนสามเงาวิทยาคม สพม.๓๘รองประธานกรรมการ
3. นางกาญจณีย์ ธีระเดชครูโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ฯ) สพป.เชียงรายเขต ๑กรรมการ
4. นางทิพย์วรรณ คงเนตรครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม.๓๙กรรมการ
5. นางสาวสาวิตรี บุญแรงครูโรงเรียนบ้านม่วง สพป.พะเยาเขต ๒กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสาวธัญสุธินี เตชะธิโรงเรียนอนุบาลลำปาง สพป.ลำปาง เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางวันวิสาข์ วังชุมทองโรงเรียนบ้านรวมใจ สพป.เชียงราย เขต ๓รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ ดวงแสงโรงเรียนป่าแป๋วิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต ๒กรรมการ
4. นางมลิวัลย์ ปานน้อยโรงเรียนบ้านน้ำริน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑กรรมการ
5. นางปรมาพร โยธาวัฒนากูลโรงเรียนบ้านป่าตึง สพป.พะเยา เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีวรภพ หมื่นโฮ้งครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ เชียงราย เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางสาวเจนจิรา โพธิ์ชัย ครู โรงเรียนบ้านปากตก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3รองประธานกรรมการ
3. นายครรชิต ครูบาครูโรงเรียนบ้านเลาลี สพป. เชียงราย เขต ๒กรรมการ
4. นางพรณิพา เครือสบจาง ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง สพป.ลำปาง เขต ๑กรรมการ
5. นายมงคล ปราศรัยครูโรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ 17) สพป.พะเยา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
1. นายปรัชญา กานิลครูโรงเรียนวัดร้องอ้อ สพป. เชียงใหม่ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ ธิมาครูโรงเรียนบ้านแม่ตะละ สพป. เชียงราย เขต ๒รองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิราช เตชะนอกครูโรงเรียนบ้านหัวเมือง สพป. ลำปาง เขต ๒กรรมการ
4. นายประวิทย์ นาคมอญ ครูบ้านพญาวัง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
5. นายปิยะวุฒิ โนขัติมาครูโรงเรียนบ้านร่องห้า สพป.พะเยา เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวกุลฑลี เทพศิริโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ สพป.เชียงราย เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายอภิชัย สมบัติใหม่โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม สพม.เขต ๓๖รองประธานกรรมการ
3. นายชาญชัย จันทรฺ์ทิพย์โรงเรียนบ้านแม่ลามา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต ๒กรรมการ
4. ว่าที่พันตรีนิวัฒน์ มาตย์นอกครู โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ กรรมการ
5. นายเรวัฒน์ ไชยบาลครู โรงเรียนบ้านแม่สาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุธี พาทีทิน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายพิสุทธิ์สวัสดิ์ คงกรุด ครูวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) สพป.พิษณุโลก เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นายธีรภัทร ทองบุญโรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี สพป.เชียงใหม่ เขต ๑กรรมการ
4. นางสาววราพร เอี่ยมลออครูโรงเรียนบ้านลำตะคร้อ สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
5. นายกิติคุณ เมฆอากาศครูโรงเรียนบ้านดง สพป.พะเยา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวจิราภรณ์ บั้งเงินโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม.เขต ๓๖ประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร ทูลศิริโรงเรียนฝั่งตื้น สพป.เชียงราย เขต ๒รองประธานกรรมการ
3. นายธนศุภกิจ เชื้อน่วมครู โรงเรียนบ้านวังแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1กรรมการ
4. นายสุภพงษ์ สุวรรณมาศโรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ สพป. เชียงใหม่ เขต ๑กรรมการ
5. นายปิยะวุฒิ โนขัติมาครูโรงเรียนบ้านร่องห้า สพป.พะเยา เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายรธาราธิป ยอดวงศ์ครู โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายเรวัฒน์ ไชยบาลครู โรงเรียนบ้านแม่สาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓รองประธานกรรมการ
3. นายสมเกียรติ โทอ่อนครูบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา สพป.ตาก เขต ๒กรรมการ
4. นายอาทิตย์ ทาอุปรงค์ ครูโรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู สพป. เชียงราย เขต ๒กรรมการ
5. นางจันทรัตน์ เลิศทองครูโรงเรียนบ้านบุญเรือง สพป.พะเยา.เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางอมรรัตน์ จิติครูโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย สพป.สุโขทัย เขต ๑ ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชิษฐา เทพท้าวครูโรงเรียนบ้านห้วยมะแกง สพป.เชียงรายเขต ๒ รองประธานกรรมการ
3. นายสุภาพ บริบูรณ์ครูโรงเรียนบ้านโป่งน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต ๑ กรรมการ
4. นางสาวกฤษณา อินตามูลครูโรงเรียนวัดขี้เหล็ก สพป.ลำพูน เขต ๑ กรรมการ
5. นางรุจิรา กันทายวงครูโรงเรียนบ้านสาง สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายถิรวัฒน์ คุ้มทอง ครูโรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญ สพป.พิจิตร เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ ผสมครู โรงเรียนบ้านเขาน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒รองประธานกรรมการ
3. นายชวลิต ธิจันดาครูโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเชียงราย สพม. เขต ๓๖ กรรมการ
4. นางสาววิลาสินี เสมอครูโรงเรียนบ้านสระ สพป.พะเยา เขต ๒กรรมการ
5. นายนครินทร์ ปัญจขันธ์ครูโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายพิสิฐศักดิ์ ดวงพรมครูโรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต ๖ประธานกรรมการ
2. นายอินสม ศรีคำครู โรงเรียนบ้านสบเปา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔รองประธานกรรมการ
3. นายมาโนช นันทาครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต ๑กรรมการ
4. นายกรณพัฒน์ ทิพย์อุโมงค์พนักงานราชการ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒กรรมการ
5. นายประหยัด ใฝ่จิตครูโรงเรียนเจริญใจ สพป.พะเยา เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายปิยะดนัย วิเคียน ครูโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต ๓๕ประธานกรรมการ
2. นายธราพงศ์ พุฒิพุทธ ครู โรงเรียนบ้านป่าแดง (รัฐราษฎร์รังสรรค์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นายอภิเชษฐ์ หมื่นเทพ ครูโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๒กรรมการ
4. นายภาณุวัฒน์ กีฬาแปง ครูโรงเรียนบ้านใบหนา สพป.เชียงใหม่ เขต ๕กรรมการ
5. นายมงคล ปราศรัยครูโรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ 17) สพป.พะเยา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวมยุรี ฟองจันสมครูโรงเรียนบ้านบึงนาจาน สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๓ ประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ ใจจะดีโรงเรียนครูโรงเรียนวัดล้านตอง สพป. เชียงใหม่ เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นางสาวประไพพักตร์ สุวรรณโน ครูโรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป.ลำปาง เขต ๒กรรมการ
4. นายสุธี สอนน้อยครูโรงเรียนบ้านวาวี สพป.เชียงราย เขต ๒กรรมการ
5. นายดิเรก สุปิครู โรงเรียนบ้านต๋อม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
1. นายโยธิน ปงสนิทย์ครู โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น สพป.เชียงราย เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายจักรภพ บุญขาวครู โรงเรียนหนองบัว สพม. ๔๒รองประธานกรรมการ
3. นายพัฒนพงษ์ ฟูใจครู โรงเรียนวัดเสด็จ สพป.ลำปาง เขต ๑กรรมการ
4. นายสิทธิราช เตชะนอกครู โรงเรียนบ้านหัวเมือง สพป.ลำปาง เขต ๓กรรมการ
5. นายมาโนชญ์ สุขสุมครูโรงเรียนบ้านหนองบัว สพม.42กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายโยธิน ปงสนิทย์ครู โรงรียนบ้านห้วยน้ำเย็น พสป.เชียงราย เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายจักรภพ บุญขาวครู โรงเรียนหนองบัว สพม. ๔๒รองประธานกรรมการ
3. นายหรินทร์ อินสุขินครู โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า สพป.พะเยา เขต ๑กรรมการ
4. นายอรรถสิทธิ์ สุขพันธ์ครู โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ สพป.เชียงราย เขต ๒กรรมการ
5. นางวันเพ็ญ ปงคำเฟยครูโรงเรียนบ้านดง สพป.พะเยา เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
1. นายประวิทย์ นาคมอญครู โรงเรียนบ้านพญาวัง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นายสิทธิโชค แซ่พร่านครู โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น สพป.เชียงรายเขต ๒รองประธานกรรมการ
3. นางประวีณา ติงครู โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป.ลำปาง เขต ๑กรรมการ
4. นายรังสิมันต์ น้อยเจริญครูวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นายประวิทย์ นาคมอญครู โรงเรียนบ้านพญาวัง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นายสิทธิโชค แซ่พร่านครู โรงรียนบ้านห้วยน้ำเย็น พสป.เชียงราย เขต ๒รองประธานกรรมการ
3. นายนิรันดร์ มหายศนันท์ครู โรงเรียนบ้านสันทะ สพป.น่าน เขต ๑กรรมการ
4. นายศุภณัฐ พัฒนสารินทร์ครู โรงเรียนบ้านสันติคีรี สพป.เชียงราย เขต ๓กรรมการ
5. นายชาญ ธนะครูโรงเรียนบ้านห้วยแก้ว สพป.พะเยา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
1. นายมงคล อู๋สูงเนินครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป.นครสวรรค์เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายเจริญชัย วงศ์สิริธาราครู โรงเรียนหนองบัว สพม. ๔๒รองประธานกรรมการ
3. นางสาวดวงนภา อินยะยศครู โรงเรียนสบป้าดวิทยา สพม.ลำปาง เขต ๑กรรมการ
4. นายวสันต์ แปงจิตต์ศึกษานิเทศก์ ศึกษาธิการจังหวัดลำปางกรรมการ
5. นายพนธ์วศิษฎ์ กลางนภาครู โรงเรียนกำแพงเพชรวิทยาคม สพม.๔๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1. นายมงคล อู๋สูงเนินครู โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป.นครสวรรค์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายเจริญชัย วงศ์สิริธาราครู โรงเรียนหนองบัว สพม. ๔๒รองประธานกรรมการ
3. นายดิเรก สุปิครู โรงเรียนบ้านต๋อม สพป.พะเยา เขต ๑กรรมการ
4. นายเชาวรัช ศิริอำมาตครู โรงเรียนบ้านปางห้า สพป.เชียงราย เขต ๓กรรมการ
5. นายพนธ์วศิษฎ์ กลางนภาครู โรงเรียนกำแพงเพชรวิทยาคม สพม.๔๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6
1. นายเฉลิมพล มีดวงครูโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ปกสุขครู โรงเรียนหนองบัว สพม. ๔๒รองประธานกรรมการ
3. นายอธิพัชร์ นิธิกิตติ์สุขเกษมศึกษานิเทศก์ ศธจ.ลำปางกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีนิวัตน์ กิติคำผู้อำนวยการ รร.บ้านดอนแก้ว สพป.ลำปาง เขต ๓กรรมการ
5. นายอำนาจกฤช บัวแฝงรร.วิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยพิษณุโลก สพม.๓๙กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3
1. นายวรณัฐ หมีทองครู โรงเรียนหนองบัว สพม. ๔๒ประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ปกสุขครู โรงเรียนหนองบัว สพม. ๔๒รองประธานกรรมการ
3. นายดีลาภ ปราบสงบครู โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) สพป.แพร่ เขต ๑กรรมการ
4. นายธนเดช บุตรน้ำเพ็ชรครู โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง สพป.อุทัยธานี เขต 1กรรมการ
5. นายกฤษฎา เดชะบุญครูโรงเรียนบ้านอิงโค้ง สพป.พะเยา เขต 1กรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางอำนวย เมฆบุญส่งลาภครูโรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป.พะเยา เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายองครักษ์ ณ อุบลรองผู้อำนวยการโรงเรียน สพป.เชียงราย เขต ๔รองประธานกรรมการ
3. นายสงวน ทิฐธรรมครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว สพป.ลำปาง เขต ๑กรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ หลวงขันธุ์ครูโรงเรียนบ้านถืมตอง สพป.น่าน เขต ๑กรรมการ
5. นายสุนทรา ปาละวงษ์ครูโรงเรียนบ้านใหม่น้ำเงิน สพป.พะเยา เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายจิราวุฒิ สมวงษาครูโรงเรียนบ้านไร่อ้อย สพป.พะเยา เขต ๑ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีพิทักษ์ชัย ปันเต็มครูโรงเรียนบ้านดอนชัย (ประชาอุทิศ) สพป.แพร่ เขต 1รองประธานกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ หลวงขันธุ์ครูโรงเรียนบ้านถืมตอง สพป.น่าน เขต ๑กรรมการ
4. นายสงวน ทิฐธรรมครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว สพป.ลำปาง เขต ๑กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายวินิจ ราชเนตร์ครูโรงเรียนบ้านปางงุ้น สพป.พะเเยา เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา ทัพใหญ่ครูโรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา สพป.พิจิตร เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นางสาวนภาพร แสงแก้วครูโรงเรียนบ้านแก่น สพป.ลำปาง เขต ๒กรรมการ
4. นายสุภาพ คำจันทร์ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป.เชียงราย เขต ๔กรรมการ
5. นางกิ่งกาญจน์ ฝึกฝนครูโรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน สพป.พะเยา เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายวินิจ ราชเนตร์ครูโรงเรียนบ้านปางงุ้น สพป.พะเยา เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา ทัพใหญ่ครูโรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา สพป.พิจิตร เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นายสมสิทธิ์ ทะลิครูโรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง สพป.เชียงราย เขต ๔กรรมการ
4. นางสาวภาณุมาศ ดาวดึงส์ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 สพป.แพร่ เขต 1กรรมการ
5. นายอุดม ปงคำเฟยครูโรงเรียนชุมชนบ้านบอน สพป.พะเยา เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางพัชนีย์ ทนันชัยครู โรงเรียนบ้านดงอินตา สพป.พะเยา เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายประดับ ศรีโยทัยครู โรงเรียนบ้านปงเคียน สพป.เชียงราย เขต ๑กรรมการ
3. นางปรียา พันธ์จำนงครู โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร สพป.ลำปาง เขต ๑กรรมการ
4. นางสาวพัชราภรณ์ อินทะรังษีครู โรงเรียนบ้านไร่ สพป.น่าน เขต ๒กรรมการ
5. นางสาวเกื้อกูล ไชยอักษรครู โรงเรียนบ้านหนองท่าควาย สพป.พะเยา เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางพัชนีย์ ทนันชัยครู โรงเรียนบ้านดงอินตา สพป.พะเยา เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสายรุ้ง โหนขุนทดครู โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ สพป.เชียงราย เขต ๓กรรมการ
3. นางสิริวรรณ พันธุ์กสิกรครู โรงเรียนทุ่งขามวิทยา สพป.ลำปาง เขต ๑กรรมการ
4. นางสมาภรณ์ จตุภาพรรณครู โรงเรียนวัดดงโคกขาว สพป.พิษณุโลก เขต ๑กรรมการ
5. นางประทินนา มาเรียนครู โรงเรียนบ้านท่าม่าน สพป.พะเยา เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายสังคม ณ น่านศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต ๔ประธานกรรมการ
2. นางสาวกนิฐตา เพ็งละมูลครู โรงเรียนบ้านหนองกรับ สพป.พิษณุโลก เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร หลวงปันครู โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) สพป.เชียงราย เขต ๒กรรมการ
4. นางสุดา กองมะลิครู โรงเรียนบ้านผาฮาว สพป.พะเยา เขต ๒กรรมการ
5. นางสุพรรณ สันทรายครู โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก สพป.พะเยา เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายอิสรีย์ ทองภูมิพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนราชานุเคราะห์ สพป.พะเยา เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายสังคม ณ น่านศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต ๔กรรมการ
3. นายวิฑูรย์ คำจริงผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม สพม.เขต ๔๑กรรมการ
4. นางจุฑามาศ งามจิตครู โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก สพป.พะเยา เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายประสงค์ อาจหาญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงบุนนาค สพป.พะเยา เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวชลธิชา งานดีครู โรงเรียนดอยเวียงวิทยา สพป.เชียงราย เขต ๒กรรมการ
3. นางสาวรัตนาภรณ์ ภัทรกุลดุษฎีศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน เขต ๒กรรมการ
4. นายอัจฉริยดนย์ กันทะยศครูชำนาญการ อปท.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงรายกรรมการ
5. นางสุกัญญา ประเสริฐสังข์ครู โรงเรียนบ้านผาลาด สพป.พะเยา เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายจีรพงษ์ ทันห่วงครู โรงเรียนบ้านปิน สพป.พะเยา เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายเสมือน สายศรครู โรงเรียนจักรคำคณาทร สพม.เขต ๓๕กรรมการ
3. นายนิมิต มาก๋าครู โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย สพป.เชียงราย เขต ๒กรรมการ
4. นายมนู คชพรครู โรงเรียนแม่กุ๋งวิทยา สพป.ลำปาง เขต ๑กรรมการ
5. นางพัชรี ตุ้ยคำครูโรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้ สพป.พะเยา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางกัลยา จำรัสรองผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๖ (ดอกคำใต้) สพป.พะเยา เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวเนาวรัตน์ จันทร์รอดครู โรงเรียนบ้านไร่ สพป.กำแพงเพชร เขต ๑กรรมการ
3. นางภัทรภร ทาอุปรงค์ครู โรงเรียนบ้านเด่นศาลา สพป.เชียงราย เขต ๒กรรมการ
4. นางขวัญฤทัย ใจชุ่มครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๖ (ดอกคำใต้) สพป.พะเยา เขต ๑กรรมการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางนุชสรา ดะรงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนประดู่มะค่าประชาสรรค์ สพป.พิษณุโลก เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ อุปนันชัยครู โรงเรียนบ้านแต สพป.แพร่ เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นางจุลี บุมาลีครู โรงเรียนอนุบาลลำพูน สพป.ลำพูน เขต ๑กรรมการ
4. นายสุรชาติ เกิดศรีครู โรงเรียนบ้านไร่ สพป.กำแพงเพชร เขต ๑กรรมการ
5. นางเพ็ญศรี ไชยวงศ์ครู โรงเรียนบ้านปาง สพป.พะเยา เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นายปาน สุวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปง สพป.พะเยา เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสุภัควดี จันทร์ปัญญาครู โรงเรียนบ้านห้วยคุ สพป.เชียงราย เขต ๔รองประธานกรรมการ
3. นายจักรพันธ์ โพธิ์ศรีครู โรงเรียนศรีบุญยืน-วังทอง สพป.ลำพูน เขต ๑กรรมการ
4. นางณัฐชากร นุชท่าโพธิ์ครู โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) สพป.พิษณุโลก เขต ๑กรรมการ
5. นางอำพร ขันแก้วครู โรงเรียนบ้านหนองสระ สพป.พะเยา เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางนงคราญ วงศ์ขัติย์ครู โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย สพป.พะเยา เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาววิสุทธิ์โฉม อบเชยครู โรงเรียนเวียงผาวิทยา สพป.เชียงราย เขต ๒รองประธานกรรมการ
3. นางรัตนา ชัยธรรมครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ สพป.แพร่ เขต ๑กรรมการ
4. นายธิรพันธ์ อินจันทร์ครู โรงเรียนบ้านน้ำริดราษฎร์บำรุง สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑กรรมการ
5. นางยุพิน สร้อยสวิงครู โรงเรียนบ้านปงใหม่ สพป.พะเยา เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
1. นางสาวมลฤดี ง่วนหอมครู โรงเรียนบ้านแม่เลา สพป.เชียงใหม่ เขต ๒รองประธานกรรมการ
2. นางนภัสสร ศิลประเสริฐครู โรงเรียนอนุบาลลำพูน สพป.ลำพูน เขต ๑กรรมการ
3. นางนเรนทร พยอมหวลครู โรงเรียนวัดวังอิทก สพป.พิษณุโลก เขต ๑กรรมการ
4. นางนงลักษณ์ วงค์ประกายครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) สพป.พะเยา เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางมาลี นันตาลิตครู โรงเรียนบ้านร่องจว้า สพป.พะเยา เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวสรวงสุดา เจริญวงค์ครู โรงเรียนป๋าแป๋วิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต ๒รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกฤษณี ธานินทร์วิวัฒน์ครู โรงเรียนบ้านหินประกาย สพป.พิษณุโลก เขต ๒กรรมการ
4. นางวลัยพรรณ ธราพรครู โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย สพป.เชียงราย เขต ๔กรรมการ
5. นางโปรย ขัติยศครู โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง สพป.พะเยา เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางบงกช ปัญญาไวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่ สพป.พะเยา เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางปฏิญญา ภู่ทัยกุลครู โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม สพป.เชียงราย เขต ๒รองประธานกรรมการ
3. นางดาวเรือง คชพรมข้าราชการบำนาญ สพป.ลำปาง เขต ๑กรรมการ
4. นางกชพรรณ รวมจิตรครู โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ สพป.เชียงราย เขต ๔กรรมการ
5. นางศรศรี บุราณรมย์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สพป.พะเยา เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางบงกช ปัญญาไวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่ สพป.พะเยา เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางปฏิญญา ภู่ทัยกุลครู โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม สพป.เชียงราย เขต ๒กรรมการ
3. นางดาวเรือง คชพรมข้าราชการบำนาญ สพป.ลำปาง เขต ๑กรรมการ
4. นางกชพรรณ รวมวิจิตรครู โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ สพป.เชียงราย เขต ๔กรรมการ
5. นางศรศรี บุราณรมย์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สพป.พะเยา เขต ๑กรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. ดร.เกศรินทร์ ศรีธนะอาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายประธานกรรมการ
2. นางสุดธิดา จันทร์ทองศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2กรรมการ
3. นางภัทรภร รัตนชมภูครูโรงเรียนบ้านดงอินตา สพป.พะเยา เขต 1กรรมการ
4. นางชัญธิกัลป์ภรณ์ นันทะน้อยครูโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) สพป.น่าน เขต 1กรรมการ
5. นางดารุณี ชนะกาญจน์ ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1กรรมการ
6. นางเบญจมาภรณ์ มลิลาข้าราชการบำนาญ จังหวัดพะเยากรรมการ
7. นางไพรินทร์ หงษ์สี่ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน สพป.พะเยา เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางกรรณิการ์ แซ่ใช้ อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายประธานกรรมการ
2. นางนฤมล จันทร์ฉายศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต ๒รองประธานกรรมการ
3. นางสุทธิวรรณ พัฒนจันทร์ครูโรงเรียนบ้านร้องกวาง (จันทิมาคม) สพป.แพร่ เขต 1กรรมการ
4. นางสมพร วงศ์ประสิทธิ์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 สพป.พะเยา เขต 1กรรมการ
5. นางฑัณฑิกา คำเงินครูโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) สพป.เชียงราย เขต 1กรรมการ
6. นางเบญจมาภรณ์ มลิลาข้าราชการบำนาญ จังหวัดพะเยากรรมการ
7. นางกาญจนา ตาคมครูโรงเรียนชุมชนบ้านบอน สพป.พะเยา เขต 2กรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางพิกุล ธรรมลังกาครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป.เชียงราย เขต๑ประธานกรรมการ
2. นางประภัสสร เลือดสงครามครูโรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน สพป.เชียงราย เขต ๔กรรมการ
3. นางอัญชลี เทวินทร์ครูโรงเรียนบ้านอิงโค้ง สพป.พะเยา เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางพิกุล ธรรมลังกาครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป.เชียงราย เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางประภัสสร เลือดสงครามครูโรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน สพป.เชียงราย เขต ๔กรรมการ
3. นางลำดวน ปิงยศครูโรงเรียนบ้านปาง สพป.พะเยา เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวเรณูกานต์ พงศ์พิสุทธิกุลครูโรงเรียนบ้านป่าบง สพป. เชียงใหม่ เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวกชณิกา มาสิมครูโรงเรียนอนุบาลห้วยสัก สพป.เชียงราย เขต ๑กรรมการ
3. นางศิริรัตน์ ชูกรครูโรงเรียนบ้านดง สพป.พะเยา เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางปวีณา บุญวงศ์ครู โรงเรียนบ้านป่าตึง สพป.พะเยา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวกชณิกา มาสิมครูโรงเรียนบ้านห้วยสัก สพป.เชียงราย เขต ๑กรรมการ
3. นางฟองจันทร์ ทองคำครูโรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี สพป.พะเยา เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวกุลวัลย์ ยอดรักครูโรงเรียนบ้านป่าตาล สพป. ลำปาง เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางปวีณา บุญวงศ์ครู โรงเรียนบ้านป่าตึง สพป.พะเยา เขต 1กรรมการ
3. นางพวงพิศ ปิงเมืองครูโรงเรียนบ้านดาวเรือง สพป.พะเยา เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวกุลวัลย์ ยอดรักครูโรงเรียนป่าตาล สพป.ลำปาง เขต ๒ ประธานกรรมการ
2. นางยุพิน วงศ์ประเสริฐครูโรงเรียนบ้านต๋อม สพป.พะเยา เขต 1กรรมการ
3. นางสาวเรณู วงศ์ปัญญาครูโรงเรียนบ้านจำป่าหวาย สพป.พะเยา เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวารุจี วุฒินนท์ชัยศึกษานิเทศก์ สพม.๓๕ ลำปาง-ลำพูน ประธานกรรมการ
2. นางกรรณิกา ฟูสีกุลครูโรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง สพป.พะเยา เขต 1กรรมการ
3. นางลาวัลย์ คำตั๋นครูโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยา(บ้านโทกหวาก) สพป.พะเยา เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางปรียธิดา ม่วงโกศัยครูโรงเรียนบ้านดอยฮาง สพป.เชียงราย เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางเกวลี เต็งรัตน์ล้อมครูโรงเรียนวังพร้าววิทยา สพป.ลำปาง เขต ๒กรรมการ
3. นางสาวสุกุลธิยา พิสุทธิมงคลครูโรงเรียนบ้านปิน สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางศรีสมร ใจผูกข้าราชการบำนาญ สพป.เชียงราย เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางเกวลี เต็งรัตน์ล้อมครูโรงเรียนวังพร้าววิทยา สพป.ลำปาง เขต ๒กรรมการ
3. นางจิราพร คำสมุทรครูโรงเรียนบ้านไร่ สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางวารุจี วุฒินนท์ชัยศึกษานิเทศก์ สพม.๓๕ ลำปาง-ลำพูน ประธานกรรมการ
2. นางศรีสมร ใจผูกข้าราชการบำนาญ สพป.เชียงราย เขต ๑กรรมการ
3. นางอรุณี วงศ์ประสิทธิ์โรงเรียนครูโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยา(บ้านโทกหวาก) กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางพวงผกา ทนันไชยศึกษานิเทศก์ สพม.๓๕ ลำปาง-ลำพูน ประธานกรรมการ
2. นางจันทร์หอม วังมณีข้าราชการบำนาญ สพป.เชียงราย เขต ๑กรรมการ
3. นางอุไร ปิงน้ำโท้งครูโรงเรียนบ้านกาดถี สพป.พะเยา เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางปรียธิดา ม่วงโกศัยครูโรงเรียนบ้านดอยฮาง สพป.เชียงราย เขต ๑ ประธานกรรมการ
2. นางสาวนัยนา จินะป๊อกครูโรงเรียนบ้านห้วยส้ม สพป.น่าน เขต ๑ กรรมการ
3. นางขวัญตา วีระตาครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก สพป.พะเยา เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางชนัดดา ทิพย์เลิศศึกษานิเทศก์ สพม.๓๕ ลำปาง-ลำพูน ประธานกรรมการ
2. นางไพเราะ อัศพันธ์ครูโรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป.เชียงราย เขต ๑กรรมการ
3. นางกัลยา เขื่อนแก้วครูโรงเรียนบ้านปาง สพป.พะเยา เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกชวิมล ไชยะโสดาศึกษานิเทศ สพป.พิษณุโลก เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวนัยนา จินะป๊อกครูโรงเรียนบ้านห้วยส้ม สพป.น่าน เขต ๑กรรมการ
3. นางกรรณิกา ฟูสีกุลครูโรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง สพป.พะเยา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางพวงผกา ทนันไชยศึกษานิเทศก์ สพม.๓๕ ลำปาง-ลำพูนประธานกรรมการ
2. นางจิราพร คำสมุทรครูโรงเรียนบ้านไร่ สพป.พะเยา เขต 1กรรมการ
3. นางสาววรรณพร จุลเจริญครูโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำบุญโยง สพป.พะเยาเขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางยุพิน เตมียะครูโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน สพป.เชียงราย เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางชนัดดา ทิพย์เลิศศึกษานิเทศ สพม.๓๕ ลำปาง -ลำพูนกรรมการ
3. นางยุพิน วงศ์ประเสริฐครูโรงเรียนบ้านต๋อม สพป.พะเยา เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางยุพิน เตมียะครูโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน สพป.เชียงราย เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายพีรวุทธิ์ สีตาบุตรศึกษานิเทศก์ สพม.๓๕ ลำปาง-ลำพูนกรรมการ
3. นางดวงเดือน วงศ์ปัญญาวิวัฒน์ครู โรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ 17) สพป.พะเยา เขต 1กรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายนภดล เขื่อนเป็กผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียงลอ สพป.พะเยา เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางธัญธิดา หัวนาครูโรงเรียนบ้านม่วงคำ สพป.พะเยา เขต ๑กรรมการ
3. นางสาววิสุตรา บุญธิศรีครูโรงเรียนแม่โถวิทยาคม สพป. เชียงใหม่ เขต ๕กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายนพดล เขื่อนเป็กผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียงลอ สพป.พะเยา เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ วิริยะบัณฑิตศึกษานิเทศก์ สพป. สุโขทัย เขต 2กรรมการ
3. นางศรีวัย พิพัฒน์พงศ์ครูโรงเรียนบ้านค่าบนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพรเพ็ญ นักปราชญ์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งป่าข่า สพป.พะเยา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ วิริยะบัณฑิตศึกษานิเทศก์ สพป. สุโขทัย เขต 2กรรมการ
3. นายสมัย เชียงแสนครู โรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางรุจิรา หทัยดำรงวิทยาครู โรงเรียนบ้านไร่อ้อย สพป.พะเยา เขต ๑ ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา สิ่งของครู โรงเรียนบรรพตวิทยา สพป.เชียงราย เขต ๔ กรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี กาจะลากีครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต ๑ กรรมการ
4. นายจตุพงษ์ มังแก้วพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านแม่ตื่น สพป.เชียงใหม่ เขต ๕ กรรมการ
5. นางสาวปัทมา รอดกูล ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)สพป.พะเยา เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายชาญวิทย์ ประวงศ์เทพครู โรงเรียนบ้านภูเงิน สพป.พะเยา เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวธนิกานต์ ทาอ้ายครู โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า สพป.เชียงใหม่ เขต ๒ กรรมการ
3. นายอำนวย ยศคำ ครู โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา สพป.เชียงราย เขต ๔กรรมการ
4. นายอนันต์ หมื่นถาครู โรงเรียนแม่ตะละวิทยา สพป.เชียงราย เขต ๒กรรมการ
5. นายเสรี ชัยแก้วครู โรงเรียนบ้านแวนโค้ง สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอำไพ เกาะม่วงหมู่ ข้าราชการบำนาญ สพป.พะเยา เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวธนิกานต์ ทาอ้ายครู โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า สพป.เชียงใหม่ เขต ๒กรรมการ
3. นายอำนวย ยศคำครู โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา สพป.เชียงราย เขต ๔ กรรมการ
4. นายอนันต์ หมื่นถาครู โรงเรียนแม่ตะละวิทยา สพป.เชียงราย เขต ๒ กรรมการ
5. นายเสรี ชัยแก้วครู โรงเรียนบ้านแวนโค้ง สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางรุจิรา หทัยดำรงวิทยาครู โรงเรียนบ้านไร่อ้อย สพป.พะเยา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา สิ่งของครู โรงเรียนบรรพตวิทยา สพป.เชียงราย เขต ๔ กรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี กาจะลากี ครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต ๑ กรรมการ
4. นายจตุพงษ์ มังแก้วพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านแม่ตื่น สพป.เชียงใหม่ เขต ๕ กรรมการ
5. นายณรันย์ โชติสิริสกุลครู โรงเรียนเทศบาล๔ (ภูมินทร์ราษฎร์นุกุล) กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายชาญวิทย์ ประวงศ์เทพครู โรงเรียนบ้านภูเงิน สพป.พะเยา เขต ๑ ประธานกรรมการ
2. นายธนันท์ชัย ปันสุขครู โรงเรียนเทศบาล ๒ (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) กรรมการ
3. นายสุวิทย์ นามเมืองครู โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง สพป.เชียงราย เขต ๒ กรรมการ
4. นางรัชวงค์ เสมากูลครู โรงเรียนวัดหนองขุนชาติ สพป.อุทัยธานี เขต ๒กรรมการ
5. นางสาวอำพรพันธ์ สะสางครู โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางรัชวงค์ เสมากูลครู โรงเรียนวัดหนองขุนชาติ สพป.อุทัยธานี เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวพลอยไพลิน ชีววงศ์ถาวร ครู โรงเรียนบ้านต๋อม สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการ
3. นายสุวิทย์ นามเมืองครู โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง สพป.เชียงราย เขต ๒ กรรมการ
4. นายธนันท์ชัย ปันสุข ครู โรงเรียนทศบาล ๒ (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) กรรมการ
5. นางสาวอำพรพันธ์ สะสาง ครู โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายชาญวิทย์ ประวงศ์เทพ ครู โรงเรียนบ้านภูเงิน สพป.พะเยา เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวธนิกานต์ ทาอ้ายครู โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า สพป.เชียงใหม่ เขต ๒กรรมการ
3. นายอำนวย ยศคำครู โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา สพป.เชียงราย เขต ๔กรรมการ
4. นางรัชวงค์ เสมากูล ครู โรงเรียนวัดหนองขุนชาติ สพป.อุทัยธานี เขต ๒กรรมการ
5. นายณรันย์ โชติสิริสกุลครู โรงเรียนเทศบาล ๔ (ภูมินทร์ราษฎร์นุกุล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอำไพ เกาะม่วงหมู่ข้าราชการบำนาญ สพป.พะเยา เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ นามเมือง ครู โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง สพป.เชียงราย เขต ๒กรรมการ
3. นางสาวนิตยา สิ่งของครู โรงเรียนบรรพตวิทยา สพป.เชียงราย เขต ๔กรรมการ
4. นายจตุพงษ์ มังแก้วพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านแม่ตื่น สพป.เชียงใหม่ เขต ๕กรรมการ
5. นายธนันท์ชัย ปันสุข ครู โรงเรียนเทศบาล ๒ (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางรุจิรา หทัยดำรงวิทยาครู โรงเรียนบ้านไร่อ้อย สพป.พะเยา เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี กาจะลากี ครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวนิตยา สิ่งของ ครู โรงเรียนบรรพตวิทยา สพป.เชียงราย เขต ๔กรรมการ
4. นายจตุพงษ์ มังแก้ว พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านแม่ตื่น สพป.เชียงใหม่ เขต ๕ กรรมการ
5. นางสาวปัทมา รอดกูล ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางรุจิรา หทัยดำรงวิทยา ครู โรงเรียนบ้านไร่อ้อย สพป.พะเยา เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี กาจะลากี ครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต ๑ กรรมการ
3. นางสาวนิตยา สิ่งของครู โรงเรียนบรรพตวิทยา สพป.เชียงราย เขต ๔ กรรมการ
4. นายจตุพงษ์ มังแก้วพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านแม่ตื่น สพป.เชียงใหม่ เขต ๕ กรรมการ
5. นางสาวปัทมา รอดกูล ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) สพป.พะเยา เขต ๒ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางเนียรนภา กิจจาข้าราชการบำนาญ สพป.พะเยา เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาววิลาสินี ยะมะโนครู โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต ๒กรรมการ
3. นายกริชวัช ฐานะกิจครู โรงเรียนบ้านสบรวก สพป.เชียงราย เขต ๓ กรรมการ
4. นายสุเทพ ดวงสุวรรณครู โรงเรียนบ้านป่าซาง(ป่าซางดรุณานุสรณ์) สพป.เชียงราย เขต ๓ กรรมการ
5. นางสาวศศิธร แสงดอกครูโรงเรียนอนุบาลภูกามยาว สพป.พะเยา เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. พันตรีกรณัฐ รัตนยรรยง ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต ๑ ประธานกรรมการ
2. นางกัลยา เยาว์ธานีครู โรงเรียนบ้านหนองแว่น สพป.เชียงราย เขต ๓ กรรมการ
3. นางเนียรนภา กิจจาข้าราชการบำนาญ สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการ
4. นายกริชวัช ฐานะกิจครู โรงเรียนบ้านสบรวก สพป.เชียงราย เขต ๓กรรมการ
5. นางสาวศศิธร แสงดอกครู โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. พันตรีกรณัฐ รัตนยรรยงศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต ๑ ประธานกรรมการ
2. นายนพพร กิจจา ข้าราชการบำนาญ สพป.พะเยา เขต ๑กรรมการ
3. นายรัตนะ ชาวนาครู โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต ๑ กรรมการ
4. นายกัลยา เยาว์ธานี ครู โรงเรียนบ้านหนองแว่น สพป.เชียงราย เขต ๓ กรรมการ
5. นางธรรมมาภรณ์ พญาใจครู โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป.เชียงราย เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวชิดชนก ชูเจริญกาญจน์ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต ๓๔ ประธานกรรมการ
2. นายกริชวัช ฐานะกิจครู โรงเรียนบ้านสบรวก สพป.เชียงราย เขต ๓กรรมการ
3. นายสุเทพ ดวงสุวรรณครู โรงเรียนบ้านป่าซาง(ป่าซางดรุณานุสรณ์) สพป.เชียงราย เขต ๓กรรมการ
4. นางสาววิลาสินี ยะมะโน ครู โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต ๒ กรรมการ
5. นางอรัญญา สุขเกษมครู โรงเรียนบ้านไร่อ้อย สพป.พะเยา เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางอรัญญา สุขเกษม ครู โรงเรียนบ้านไร่อ้อย สพป.พะเยา เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาววิลาสินี ยะมะโนครู โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต ๒กรรมการ
3. นายรัตนะ ชาวนา ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต ๑ กรรมการ
4. นายสุเทพ ดวงสุวรรณครู โรงเรียนบ้านป่าซาง(ป่าซางดรุณานุสรณ์) สพป.เชียงราย เขต ๓ กรรมการ
5. นางธรรมมาภรณ์ พญาใจครู โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป.เชียงราย เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางเนียรนภา กิจจา ข้าราชการบำนาญ สพป.พะเยา เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาววิลาสินี ยะมะโน ครู โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต ๒กรรมการ
3. นางกัลยา เยาว์ธานีครู โรงเรียนบ้านหนองแว่น สพป.เชียงราย เขต ๓กรรมการ
4. นายรัตนะ ชาวนาครู โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต ๑ กรรมการ
5. นางธรรมาภรณ์ พญาใจครู โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป.เชียงราย เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. พันตรีกรณัฐ รัตนยรรยงศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต ๑ ประธานกรรมการ
2. นายนพพร กิจจาข้าราชการบำนาญ สพป.พะเยา เขต ๑กรรมการ
3. นายกริชวัช ฐานะกิจ ครู โรงเรียนบ้านสบรวก สพป.เชียงราย เขต ๓กรรมการ
4. นางสาวชิดชนก ชูเจริญกาญจน์ ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต ๓๔กรรมการ
5. นางสาวศศิธร แสงดอกครู โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว สพป.พะเยา เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายนพพร กิจจาข้าราชการบำนาญ สพป.พะเยา เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาววิลาสินี ยะมะโนครู โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต ๒ กรรมการ
3. นายสุเทพ ดวงสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านป่าซาง(ป่าซางดรุณานุสรณ์) สพป.เชียงราย เขต ๓ กรรมการ
4. นายรัตนะ ชาวนาครู โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต ๑ กรรมการ
5. นายวินัย คำยันต์ ครู โรงเรียนวาวีวิทยาคม สพม.เขต ๓๖กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. พันตรีกรณัฐ รัตนยรรยง ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต ๑ ประธานกรรมการ
2. นางกัลยา เยาว์ธานี ครู โรงเรียนบ้านหนองแว่น สพป.เชียงราย เขต ๓ กรรมการ
3. นางสาวชิดชนก ชูเจริญกาญจน์ ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต ๓๔กรรมการ
4. นางเนียรนภา กิจจาข้าราชการบำนาญ สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการ
5. นางอรัญญา สุขเกษมครู โรงเรียนบ้านไร่อ้อย สพป.พะเยา เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. พันตรีกรณัฐ รัตนยรรยง ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต ๑ ประธานกรรมการ
2. นายวินัย คำยันต์ครู โรงเรียนวาวีวิทยาคม สพม.เขต ๓๖ กรรมการ
3. นายสุเทพ ดวงสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านป่าซาง(ป่าซางดรุณานุสรณ์) สพป.เชียงราย เขต ๓ กรรมการ
4. นายรัตนะ ชาวนาครู โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต ๑ กรรมการ
5. นางสาวศศิธร แสงดอกครู โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว สพป.พะเยา เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวชิดชนก ชูเจริญกาญจน์ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต ๓๔ประธานกรรมการ
2. นางโชติกา ธนโชติจำรัสเจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยากรรมการ
3. นางกัลยา เยาว์ธานีครู โรงเรียนบ้านหนองแว่น สพป.เชียงราย เขต ๓ กรรมการ
4. นายกริชวัช ฐานะกิจครู โรงเรียนบ้านสบรวก สพป.เชียงราย เขต ๓ กรรมการ
5. นางกัญจน์ชยา นัน์ธราพงศ์อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีแปซิฟิก พะเยา กรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางปานชีพ เกษามูลศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวจินฆภา หนูทองครูโรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก สพป.พิษณุโลก เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวโสภิดา เพชรกูลครูโรงเรียนบ้านป่าคา สพป.พะเยา เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกชวิมล ไชยะโสดาศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวสรญารักษ์ ปานดำศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต ๒กรรมการ
3. นางอัจฉรา นิเกษครูโรงเรียนบ้านห้วยแทง สพป.ลำพูน เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวเสาวรัก อัมภาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้ง สพป.อุทัยธานี เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี อาจหาญครูโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) สพป.พะเยา เขต 1กรรมการ
3. นางสาวศุทธินี ไกลถิ่นครูโรงเรียนบ้านห้วยก้างฯ สพป.เชียงราย เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุรี เสนวิรัชผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห่างหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต ๕ประธานกรรมการ
2. นายวัชรกร อ่อนคำวิทยากรภายนอก/ผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ ไชยมงคลพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านดอกคำใต้ สพป.พะเยา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางรติพร สุโพธิ์ศึกษานิเทศก์ สพม.๔๐ประธานกรรมการ
2. นายเกียรติชาตรี ไชยะโสดาครูโรงเรียนวัดลำบึง สพป.พิษณุโลก เขต ๑กรรมการ
3. นางพีรภาว์ หัตถังครูโรงเรียนบ้านแม่กา สพป.พะเยา เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวอารยา ทานิสุทธิ์ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสิทธกานต์ ธนสัมบันน์ครูโรงเรียนศึกษาลัย สพป. พิษณุโลก เขต ๒กรรมการ
3. นางวรรณา ศิริพันธ์ุครูโรงเรียนบ้านห้วยบง สพป.พะเยา เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางนงเยาว์ นามทองดีศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางโสภิดา เพชรกูลครูโรงเรียนบ้านป่าคา สพป.พะเยา เขต ๑กรรมการ
3. นางทัศณีย์ ทะนันไชยครูโรงเรียนบ้านปิน สพป.พะเยา เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายจิโรจน์ สุพัฒน์ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสิทธกานต์ ธนสัมบันน์ครูโรงเรียนศึกษาลัย สพป. พิษณุโลก เขต ๒กรรมการ
3. นางอุทัยวรรณ เจริญยิ่งครูโรงเรียนบ้านแม่กา สพป.พะเยา เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวเสาวรัก อัมภาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้ง สพป.อุทัยธานี เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวสภัสสร น่วมวัฒน์ครูโรงเรียนศึกษาลัย สพป.พิษณุโลก เขต ๒กรรมการ
3. นางสิริวรรณ พันธุ์กสิกรครูโรงเรียนทุ่งหนองขาม สพป.ลำปาง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาววราภรณ์ บวรอุดมวงศ์ครูโรงเรียนศึกษาลัย สพป.พิษณุโลก เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางอนัญพร นาคเงินทองครูโรงเรียนศึกษาลัย สพป. พิษณุโลก เขต ๒กรรมการ
3. นางวันเพ็ญ ไชยมงคลพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านดอกคำใต้ สพป.พะเยา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวมยุรี ฟองจันสมครูโรงเรียนบ้านบึงนาจาน เพชรบูรณ์ เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางสาวกุลฑลี เทพศิริครูโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ สพป.เชียงราย ๒รองประธานกรรมการ
3. นายศุภชัย แสงคำครูโรงเรียนบ้านไทรทอง สพป.เชียงราย เขต ๓กรรมการ
4. นายสิทธิราช เตชะนอกครูโรงเรียนบ้านหัวเมือง สพป.ลำปาง เขต ๓กรรมการ
5. นางรุจิรา กันทายวงครูโรงเรียนบ้านสาง สพป.พะเยา เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางวันวิสาข์ วังชุมทองครูโรงเรียนบ้านรวมใจ สพป.เชียงราย เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางนพรัตน์ ปราศรัยครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม.๓๖รองประธานกรรมการ
3. นางผ่องโสม ศรีพระจันทร์ครูโรงเรียนศรีลังกาวิทยา สพป.ลำปาง เขต ๒กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิ่มนุช ผ่องใสครูโรงเรียนบ้านโป่งนก สพป.เชียงราย เขต ๒ กรรมการ
5. นายกิติคุณ เมฆอากาศ ครูโรงเรียนบ้านดง สพป.พะเยา เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีวรภพ หมื่นโฮ้งครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา สพป.เชียงราย เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นายฉัตรพงศ์ บ่อแก้วครู โรงเรียนบ้านปางแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นางสาวววนิดา มีสุข ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านร่องค้อม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ กรรมการ
4. นายประหยัด ใฝ่จิตโรงเรียนเจริญใจ สพป.พะเยา เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางผ่องโสม ศรีพระจันทร์ครูโรงเรียนศรีลังกาวิทยา สพป. ลำปาง เขต ๒ประธานกรรมการ
2. สิบเอกศุภสิทธิ์ กวินรัตน์ชัย ครูโรงเรียนบ้านปางกิ่ว สพป. เชียงราย เขต ๒รองประธานกรรมการ
3. นางปรมาพร วงศ์วังครูโรงเรียนวัดหัวฝาย สพป. ลำปาง เขต ๑กรรมการ
4. นางสาวจิราภรณ์ บั้งเงินครูโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม. เขต ๓๖กรรมการ
5. นายมงคล ปราศรัยครูโรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ 17) สพป.พะเยา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ แสนชุมภู ครูโรงเรียนป่างิ้ววิทยา สพป.เชียงราย เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายสุภพงศ์ สุวรรณมาศครู โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1กรรมการ
3. นายธนัชชนม์ มาตระออ ครูโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ สพป.เชียงใหม่ เขต ๑ กรรมการ
4. นายดิเรก สุปิครู โรงเรียนบ้านต๋อม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. ว่าที่พันตรีนิวัฒน์ มาตย์นอกครูโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี สพป. เพชรบูรณ์ ๓ ประธานกรรมการ
2. นางพัชนี ถูกจิตร์ ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม สพม.๓๖รองประธานกรรมการ
3. นายเอก วิจันทร์ตา ครูโรงเรียนวัดเสาร์หิน สพป.เชียงใหม่ เขต ๑กรรมการ
4. นายนครินทร์ ปัญจขันธ์ครูโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ สพป.พะเยา เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกชนันท์ โนรินทร์ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางกชวิมล ไชยะโสดาศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต ๑กรรมการ
3. นายสมเชื่อม กิจพิทักษ์ครูโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) สพป.พะเยา เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวปฏิญญา อิ่มเทศครู ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดตากประธานกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ บวรอุดมวงศ์ครูโรงเรียนศึกษาลัย สพป. พิษณุโลก เขต ๒กรรมการ
3. นางสุพรรณี อาจหาญครูโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) สพป.พะเยา เขต ๑กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสาวรุสนันท์ แก้วตา( จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน ของ สพป.080-1268093 )
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]