ที่ เขตพื้นที่การศึกษา ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สพป. เชียงใหม่ เขต 3 144 39 29 17 212
2 สพป. ตาก เขต 2 132 58 25 23 215
3 สพป. กำแพงเพชร เขต 1 129 61 25 21 215
4 สพป. พิษณุโลก เขต 2 124 63 24 20 211
5 สพป. อุทัยธานี เขต 2 119 67 26 19 212
6 สพป. นครสวรรค์ เขต 2 115 63 21 21 199
7 สพป. น่าน เขต 2 114 61 33 19 208
8 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 113 66 35 23 214
9 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 112 79 28 18 219
10 สพป. เชียงใหม่ เขต 1 112 65 27 25 204
11 สพป. นครสวรรค์ เขต 1 112 52 32 17 196
12 สพป. เชียงราย เขต 3 111 51 33 24 195
13 สพป. เชียงใหม่ เขต 2 107 67 23 22 197
14 สพป. พิษณุโลก เขต 3 107 66 45 22 218
15 สพป. นครสวรรค์ เขต 3 107 66 21 24 194
16 สพป. กำแพงเพชร เขต 2 105 66 28 26 199
17 สพป. เชียงราย เขต 2 105 59 31 25 195
18 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 103 68 28 20 199
19 สพป. สุโขทัย เขต 2 103 56 41 25 200
20 สพป. พิจิตร เขต 2 101 61 34 22 196
21 สพป. พิษณุโลก เขต 1 101 59 42 22 202
22 สพป. เชียงราย เขต 4 99 59 34 27 192
23 สพป. ตาก เขต 1 98 61 30 21 189
24 สพป. น่าน เขต 1 97 72 26 18 195
25 สพป. เชียงใหม่ เขต 4 97 69 22 19 188
26 สพป. เชียงราย เขต 1 97 57 35 23 189
27 สพป. ลำปาง เขต 2 96 67 25 20 188
28 สพป. ลำปาง เขต 1 95 60 36 19 191
29 สพป. พะเยา เขต 1 94 57 31 19 182
30 สพป. ลำพูน เขต 2 91 56 37 20 184
31 สพป. พิจิตร เขต 1 90 61 33 21 184
32 สพป. แพร่ เขต 1 84 59 32 16 175
33 สพป. สุโขทัย เขต 1 82 60 25 20 167
34 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 81 72 23 25 176
35 สพป. พะเยา เขต 2 80 64 33 20 177
36 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 77 53 37 25 167
37 สพป. แพร่ เขต 2 74 56 36 23 166
38 สพป. อุทัยธานี เขต 1 73 56 38 25 167
39 สพป. เชียงใหม่ เขต 5 72 70 32 23 174
40 สพป. ลำพูน เขต 1 72 70 29 22 171
41 สพป. ลำปาง เขต 3 72 64 28 12 164
42 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 69 58 33 26 160
43 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 54 61 44 26 159
44 สพป. เชียงใหม่ เขต 6 43 56 25 16 124
รวม 4,263 2,711 1,355 941 8,329