สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เชียงราย เขต 4

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68
ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาคเหนือ จังหวัดพะเยา
ระหว่างวันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 34 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงหาน  ลุงอ่อง
 
1. นายศราวุธ  ไชยยศ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 22 โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงเกสรา  คำดวงดี
 
1. นายทัศนัย  คำมีผล
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 64.8 ทองแดง 24 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 1. เด็กหญิงชนิกานต์  พิณโสดา
2. เด็กหญิงพลอยน้ำเพชร  อรุณสันติโรจน์
3. เด็กหญิงสุกฤตา  เกาะแก้ว
 
1. นายนิรุท  รุ่งรุจี
2. นางสาวนพรัตน์  รุ่งรุจี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 60 ทองแดง 44 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายชัชวรินทร์  ธีระธนินท์ฉัตร
2. เด็กชายนำชัย  มานะสวัสดิ์
 
1. นางชุติภา  บริบูรณ์
2. นางสาวเกศรา  หน่อแก้ว
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านห้วยหาน 1. เด็กชายจรัญวุฒิ  แซ่ลี
2. เด็กชายปรีชา  แซ่ว่าง
 
1. นางบุญฑริกา  จันต๊ะคาด
2. นายสิทธิพงษ์  รัศมี
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 63.8 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านห้วยหาน 1. นายจือฟี่  แซ่ย่าง
2. นายธีราวุฒิ  กตเวทีธรรม
 
1. นายสิทธิพงษ์  รัศมี
2. นางบุญฑริกา  จันต๊ะคาด
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 37 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. เด็กชายกังวาล  บุญเป็ง
2. เด็กชายญาณวรุตม์  สุวรรณวงศ์
 
1. นางสาวฐิติยา  ปินคำ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 65.28 ทองแดง 37 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายรัชชานนท์  ร้องบุญลือ
2. เด็กหญิงศุภสุตา  ทันใจ
 
1. นางสาวสายสวาท  เหลี่ยมพันธุ์
2. นางสาวพรทิวา  ชมคำ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 69.42 ทองแดง 44 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. เด็กหญิงมณฑิรา  เนื่องนาคา
2. เด็กชายวรพล  พุกำพันธ์
 
1. นายสืบศักดิ์  นุกูลการ
2. นางเขมภัสสร์  ชอบธรรม
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 64.8 ทองแดง 39 โรงเรียนวรรณศรวิทยา 1. เด็กหญิงฐานนิดา  ลือชา
2. เด็กหญิงทัตพิชา  วงศ์ชัย
3. เด็กหญิงธัญญรัตน์  บุญยวง
4. เด็กชายธีระพัฒน์  นาระต๊ะ
5. เด็กชายภาณุพงศ์  จันระวัง
6. เด็กชายรพีภัทร  หมื่นลาง
7. เด็กชายอภิชยานินท์  คงทะ
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  วรรณพรม
2. นางสาววดาล  ก้อนราช
3. นางสาวดารุณี  ไชยลังการ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 37 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงพีรดา  รัตนไพบูลย์เจริญ
 
1. นายโพธิ์ทอง  ปริมิตร
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 31 โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย 1. นางสาวสุภัสสร  วงค์ชัย
 
1. นางนิภา  สุขเกตุ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 62 ทองแดง 43 โรงเรียนบ้านหลู้ 1. เด็กชายดนัย  บุญเจิง
2. เด็กหญิงดุจเดือน  บุญเจิง
3. เด็กหญิงพิลาสินี  แซ่เติ๋น
 
1. นางสาวกานต์พิชชา  บุดดี
2. นางปวันรัตน์  รวมจิตต์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 69 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านป่ารวก 1. เด็กชายวัชรากร  ยอดปา
 
1. นายจักรพงษ์  สุทธศิลป์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายกฤษณพล  ตันติ๊บ
 
1. นายสุพรรณ์  ธะนะหมอก
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 65 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านป่ารวก 1. เด็กหญิงอัปสร  คำทองจักร์
 
1. นายจักรพงษ์  สุทธศิลป์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 69.67 ทองแดง 25 โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พิลันคำ
2. เด็กหญิงกิตติกา  ศรีกันชัย
3. เด็กหญิงฉัตรพร  มังกร
4. เด็กหญิงชาลิสา  พรมรักษา
5. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แซ่ตัง
6. เด็กหญิงดวงใจ  แซ่หล้า
7. เด็กหญิงธัญรดา  เรียบร้อยกิจ
8. เด็กหญิงธัญวรัตน์  สิทธิแปง
9. เด็กชายนพัตฌานนท์  ไชยชมพล
10. เด็กหญิงนลินนิภา  กาวีละ
11. เด็กหญิงปนัสยา  รักษา
12. เด็กหญิงปุญญวา  รู้ยาม
13. เด็กหญิงพิชญธิดา  ยะตั๋น
14. เด็กชายพิชัยภูษิต  รู้ทำนอง
15. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ป้องกัน
16. เด็กหญิงวชิรธิดา  รู้ทำนอง
17. เด็กชายวรภัทร  รักนา
18. เด็กชายวรานนท์  เงินเศษ
19. เด็กหญิงสุวพิชชา  เสียงหวาน
20. เด็กหญิงอชิรญา  รักเรือน
 
1. นางวาสนา  แสนขันแก้ว
2. นางสาวธิดา  คิดรักเมือง
3. นายธีรนัย  ตันติเกียรติเจริญ
4. นางสาวอารมณ์  สุขจินดา
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 66.4 ทองแดง 31 โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  คำนนท์
2. เด็กหญิงดาวกานดา    กิลัย
3. เด็กหญิงพรรณกาญจน์   พฤกษาสวรรค์
4. นายสอน   บุญเจิง
5. เด็กหญิงสุวิมล   สมควร
6. เด็กชายไก่   แซ่ท่อ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์   แข่งขัน
2. นางสาวอำภวัน   สบบง
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 64.33 ทองแดง 36 โรงเรียนเพียงหลวง 16 1. เด็กชายสาธิต  บาย่อ
 
1. นายหัสนัยน์  ปันนา
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 63.85 ทองแดง 27 โรงเรียนเพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย 1. เด็กชายชาญชัย  แซ่หาญ
2. เด็กหญิงญาณิศา  วุฒิ
3. เด็กหญิงนฤมล  แซ่ท่อ
4. เด็กหญิงพัชรี  อนุชิตวรการ
5. เด็กชายโยเอล  วิวรณ์รัตนชัย
6. เด็กชายไชยนันท์  แซ่หาญ
 
1. นางสาวดารุณี  รุ่งเรือง
2. นางสาวมาลินี  วิศิษฏ์โสทร
3. ว่าที่ร้อยตรีจักรกฤช  ณ เชียงใหม่
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 69 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. นายทอง  แซ่ซ่ง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  นาแก้ว
3. นายประสบชัย  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวสาริกา  ธรรมรักษา
2. นางปิยะธิดา  ทุ่งเก้า
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 31 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายธิติธรณ์  อภิวงค์
2. เด็กหญิงรุ่งพร  พุ่มม่วง
 
1. นายอดิศักดิ์  กำแพงแก้ว
2. นายโพธิ์ทอง  ปริมิตร
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 62 ทองแดง 25 โรงเรียนปอวิทยา 1. นายล่งยี่  แซ่จาง
2. นายวีรภัทร  ภาระกุล
 
1. นายนฐากร  จำรัส
2. นางบุญญาดา  คำบุญ
 
24 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านห้วยหาน 1. เด็กหญิงจินตนา  ยอดมณีบรรพต
2. เด็กหญิงอรทัย  แซ่มัว
3. เด็กหญิงอำไพ  แซ่จาง
 
1. นายพลกฤต  แก้วมหาคุณ
2. นายสายัณห์  ขิใสยา
 
25 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 65 ทองแดง 39 โรงเรียนปอวิทยา 1. เด็กชายชินพัฒน์  อุสาใจ
2. เด็กชายณัฐพล  แสงงาม
3. เด็กชายโชคปิติ  อุสาใจ
 
1. นายนฐากร  จำรัส
2. นายสุริยา  ใจแปง
 
26 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 68 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี 1. เด็กชายชาติชาย  ชุติเดชไชยพด
2. เด็กชายชินวิช  แซ่ย่าง
3. เด็กชายเซอ  แซ่ท่อ
 
1. นายมงคล  พิผ่วนนอก
2. นางเนาวรัตน์  พิผ่วนนอก
 
27 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 โรงเรียนปอวิทยา 1. เด็กชายนัทธพงษ์  ถาวงศ์
2. เด็กชายพัชรพงษ์  ถาวงศ์
3. นายล่งยี่  แซ่จาง
 
1. นายนฐากร  จำรัส
2. นายวีรพล  ยั่วยวน
 
28 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 68 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านกระแล 1. เด็กหญิงกันยา  แซ่โซ้ง
2. เด็กชายธงชัย  แซ่โซ้ง
3. เด็กหญิงป้า  แซ่โซ้ง
 
1. นางสาวตวงพร  คำศรี
 
29 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 61.67 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านร่องแช่ 1. เด็กชายรัฐภูมิ  ศรีทา
 
1. นายฉลาด  สาทอง
 
30 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 60 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  แสงงาม
 
1. นางสิริกาญจน์  ดวงสุข
 
31 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 21 โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า 1. เด็กชายธนกฤต  หม้อดี
 
1. นางยุพเรศ  อุดมทอสกุล
 
32 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 69 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านห้วยเอียน 1. เด็กชายวรภพ  จังจอม
 
1. นางสาวเจตสุภา  มาน้อย
 
33 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 63 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 1. เด็กหญิงจา  แซ่ลี
2. เด็กหญิงชไมพร  แซ่ซ้ง
3. เด็กหญิงสุวรรณี  แซ่เจียง
 
1. นางวลัยพรรณ  ธราพร
2. นายปวรกฤษฏิ์  จันระวัง
 
34 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 64 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านแม่เปา 1. เด็กชายกิตติพันธุ์  คำจันทร์
2. เด็กชายวัชรกรณ์  นันลือ
 
1. นางพัชรา  เรือนสิทธิ์
2. นางพิศมอญ  ลาภใหญ่