สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เชียงราย เขต 4

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68
ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาคเหนือ จังหวัดพะเยา
ระหว่างวันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  อะโนมา
 
1. นางลำภู  จอมอาจ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 84.2 ทอง 8 โรงเรียนบ้านห้วยก้าง(รัฐประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงนภาพร  หล่อดี
 
1. นายสมศักดิ์  ลิ้มวิเศษศิลป์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1. เด็กหญิงปภาดา  ชาสมบัติ
 
1. นางปราณี  วิจิตรโชติ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86.6 ทอง 16 โรงเรียนบ้านชมภู 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ช่างตี
 
1. นางธัญชนก  สมฤทธิ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92.8 ทอง 26 โรงเรียนบ้านครึ่งใต้ 1. เด็กหญิงนภัสสร  พรมน้อย
 
1. นางอมรา  ศรีวิชัย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86.4 ทอง 10 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงวณิชชา  นันศิริ
 
1. นางพยอม  สิมงาม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 82 ทอง 11 โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  คำบุปผา
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  นะใจ
 
1. นายรุ่งธรรม  บุญสุระ
2. นางกัญญา  บุญสุระ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 80 ทอง 29 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 1. เด็กหญิงธิญาดา  เชิงดอย
2. เด็กชายธีรเมธ  สุทธศิลป์
 
1. นางบุรัสกร  ศรีคำจักร์
2. นางคันธรัตน์  วงศ์วุฒิ
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 89.6 ทอง 4 โรงเรียนบ้านร่องแช่ 1. เด็กชายศุภสิน  จารุจิตร
2. เด็กหญิงอภัสรา  สาระคุณ
3. เด็กชายเทวฤทธิ์  ทิพยมาตย์
 
1. นางสาวสุภาวดี  เชยบาล
2. นางสาวมัญชุศา  ฟังเร็ว
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 86.1 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายปวริศร  แก้วรากมุก
2. เด็กชายวรเดช  เม่งบุตร
 
1. นางสาวเกศรา  หน่อแก้ว
2. นางชุติภา  บริบูรณ์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายหยกเพชร  ชัยสุวรรณ์
 
1. นางสาวเกศรา  หน่อแก้ว
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น 1. เด็กชายธีรดนย์  หอมพันธ์
2. เด็กหญิงพลอยวริน  ชินูนทิศ
3. เด็กหญิงภานุดา  แซ่อึ้ง
 
1. นายทวีพงษ์  ยศพิมสาร
2. นางสาวนิตยา  อาทิตย์เจริญ
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 89.2 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น 1. เด็กชายฉัตรวณิชย์  บุดดี
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา  สร้อยทอง
3. เด็กหญิงณัฐชานันท์  อินเทพ
 
1. นายทวีพงษ์  ยศพิมสาร
2. นางสาวศิริลักษณ์  ชัยวงศ์
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. นายนนทัช  วิสิฐธนไพบูลย์
2. นายสุชาติ  แซ่ลี
3. นายแสงชัย  แซ่ลี
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  ทวิชัย
2. นางสาวปุญชรัศมิ์   ชัยวรรณะ
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 83 ทอง 18 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กหญิงกชนันท์  ตั้งธนาเจริญชัย
2. เด็กหญิงจิรญาภา  ใจจำรัสกุล
3. เด็กหญิงชนันภรณ์  หัตถกอง
 
1. นางภัชษนัญฑ์  พวงมาลา
2. นางกมลลักษณ์  บุตรดี
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 81.2 ทอง 36 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงน้ำฝน  แซ่ลี
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์   แซ่ย้าง
3. เด็กหญิงยุพาพร  แซ่ย้า
4. เด็กหญิงสิริวิมล  ฟ้ารุ่งทวีทรัพย์
5. เด็กหญิงสุพิชญา  สวัสดิ์พูน
 
1. นายประดิษฐ์  ธรรมราช
2. นางสาวปรียา  วงศ์บุญชัยเลิศ
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88.4 ทอง 4 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กหญิงกฤษณา  ใจเจริญกุลยิ่ง
2. เด็กหญิงกัลยดา  แซ่ฟ้า
3. เด็กหญิงสุตาภัทร  หัตถกอง
4. เด็กหญิงสุพัตรา  หัตถกอง
5. เด็กหญิงอรทัย  หมั่นพัฒนาการ
 
1. นายธีรศักดิ์  สุขใหญ่
2. นางรัตนา  สุวรรณผูก
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 80.2 ทอง 12 โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย 1. เด็กชายคัดไว้  ใจน่าน
2. เด็กหญิงณิชนันทน์  แก้วจินดา
3. เด็กชายปภาวิชญ์  ต่อมแก้ว
4. เด็กหญิงพรปวีณ์  ถาน้อย
5. เด็กหญิงวีระดา  นักกล้า
 
1. นางพานแก้ว  อิ่นสุทะ
2. นางสาวธมลวรรณ  อิ่นสุทะ
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 80.7 ทอง 8 โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1. เด็กหญิงประภัสสร  ชูจุ้ย
2. เด็กหญิงพรพฤกษา  เวชศรี
3. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  ชัยชนะ
4. เด็กหญิงสิรินทรา  สมควร
5. เด็กหญิงเอริก้า  คอฟแลนด์
 
1. นางวศินี  จันทาพูน
2. นางสาวขวัญแก้ว  กองสุข
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 80.6 ทอง 29 โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 1. เด็กชายกฤตเมธ  ชัยเนตร
2. เด็กชายบุญยกร  ดีนา
3. เด็กหญิงวรารินทร์  สุทธิเสน
4. เด็กหญิงศศิกานต์  คำนะ
5. เด็กหญิงสุพิชญา  ศรีวิราช
 
1. นางสาวพจนาพร  ทิพสิริศักดิกร
2. นายศุภกร  อะสะนิธิ
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82.75 ทอง 12 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงนงเยาว์  แซ่เล้า
2. เด็กหญิงประภารัตน์  ประชุมพร
3. เด็กชายสุชาติ  แซ่ลี
4. เด็กหญิงสุมาลี  วิสิฐธนไพบูลย์
5. นายแสงชัย  แซ่ลี
 
1. นายสุรพศ  ช่วยบ้าน
2. นางสาวอุไรวรรณ  ทวิชัย
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1. เด็กหญิงณัฏฐชา  หน่อกันทา
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  อุตมะ
3. เด็กหญิงทิกิชา  ปินคำ
4. เด็กชายธีรภัทร  เพียงต่อ
5. เด็กชายนนทพัฎน์  วงศ์ประสิทธิ์
6. เด็กชายนพเก้า  จองแสง
7. เด็กชายนภัทพงษ์  สะหะบุรี
8. เด็กชายบูรพา  ศิริชัย
9. เด็กชายปฏิภาณ  งามแดง
10. เด็กหญิงฟ้าใส  มโนวิเชียร
11. เด็กหญิงยุพารัตน์  อุดยานะ
12. เด็กหญิงวราภรณ์  ร้กษาศิล
13. เด็กชายอธิปพันธ์  อุปทน
14. เด็กหญิงอิสยาห์  ปัญญาแหลม
15. เด็กหญิงเกศรินทร์  เทศโล
16. เด็กหญิงเมษณีย์  คำเรือง
17. เด็กหญิงแพรวา  ก้อนราช
 
1. นางจิรายุ  ภัทรวุฒิ
2. นางพวงผการ์   กวงแหวน
3. นางจันทร์ฉาย  เทพวงศ์
4. นางกรรณิการ์  จรัลอารีกุล
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86.2 ทอง 22 โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง 1. เด็กหญิงณภัชชา  สมทะนะ
 
1. นายวีระ  เมธาธรรมกุล
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.6 ทอง 5 โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง 1. เด็กหญิงธารีรัตน์  อินทรวงค์
 
1. นายวีระ  เมธาธรรมกุล
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 23 โรงเรียนริมโขงวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญา  ธรรมวงค์
 
1. นางรัศมี  ธรรมวงศ์
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ไชยสิทธิ์
2. เด็กหญิงณัฐธิภาลักษณ์  ติ๊บโคตร
3. เด็กชายพันธุ์ธัช  กันทวี
4. เด็กหญิงพิชชา  จินะราช
5. เด็กชายภานุวิวัฒน์  พงษ์ตะรุวรรณ
6. เด็กชายภูธเนศ  สิทธิวิชัย
7. เด็กหญิงยุวรินทร์  ไชยทน
8. เด็กชายรัชชานนท์  วงศ์ใหญ่
9. เด็กหญิงวรรณฑษา  จันระวังยศ
10. เด็กชายศุภวิชญ์  วันร้อง
 
1. นายวิเศษ  วงศ์ขัติ
2. นางสาวสาริกา  วงศ์ใหญ่
3. นางสาววิลาวรรณ  เทพตัน
 
27 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 92.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเวียงหมอก 1. เด็กหญิงกันตาภา  วจนะไพโรจน์
2. เด็กหญิงธนพร  มาเยอะ
3. นางสาวธีรดา  กมลาสน์กมุท
4. นายพงศกร  เชหมื่อ
5. นางสาวยุวดี  ป้อปุง
6. นางสาวลูเม  ยียูง
7. เด็กหญิงสุจิณณา  หม่อโป๊ะ
8. เด็กหญิงหมี่จู  แซ่เหมา
9. เด็กหญิงเชง  สงวนประชา
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แซ่ลี
 
1. นางสุภาพร  จันตา
2. นางศรีแพร  อ่อนดี
3. นางกาญจนา  อินทรสิทธิ์
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 86 ทอง 17 โรงเรียนบ้านกระแล 1. เด็กชายทรงพล  แซ่โซ้ง
 
1. นางสาววัชราภรณ์  ม่อนมะขัน
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกระแล 1. เด็กหญิงยุพิมพ์  แซ่เล่า
 
1. นางสาววัชราภรณ์  ม่อนมะขัน
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  แซ่วื่อ
 
1. นายอดิศักดิ์  จันกิติ
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 86 ทอง 29 โรงเรียนวรรณศรวิทยา 1. เด็กหญิงบุญญธิดา  สุทธิแสน
2. เด็กหญิงอนุสรา  จางศิริกูล
 
1. นางสาวทัศนีย์  วงศ์ชัย
2. นางสาวดารุณี  ไชยลังการ
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง 6 โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงนิชนิภา  แซ่ลี
 
1. นางรดา  แสวงธรรม
2. นางปรียาพร  นนท์ธนาวิชญ์
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง 26 โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กหญิงลิ่วเหว่น  แซ่จ๋าว
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ภูพาดทอง
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 17 โรงเรียนบ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) 1. เด็กหญิงนิชาภัทร  หงษ์คำ
2. เด็กหญิงบุษบาวรรณ  จันต๊ะคาด
3. เด็กหญิงภดี  เซอแลน
 
1. นางอำพา  วงศ์โกฎ
2. นางสาวจุฑาทิพย์  จันต๊ะคาด
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 8 โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี 1. เด็กชายจำลอง  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงรวิภา  ไชยบวรนันท์
3. เด็กหญิงเกติน์สิรี  แซ่ว้า
 
1. นายปุณณวัฒน์  โพธิ์คง
2. นางสาวมนต์ธิดา  ตามัย
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 82 ทอง 10 โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา   แซ่ซ้ง
 
1. นางสาวอำภวัน   สบบง
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านร่องแช่ 1. เด็กชายสุทธินันท์  กาสาวัง
 
1. นางกุพชกา  อักษรดิษฐ์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง 9 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. นางสาวสุดธิดา  เกสรธีรพันธ์
 
1. นางภัชษนัญฑ์  พวงมาลา
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 8 โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า 1. เด็กชายอัษฎาปรัชญา  อุดใจ
 
1. นางลำดวน  บุญเพียร
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. นายภาสกร  นิกรสุข
 
1. นายอดิศักดิ์  จันกิติ
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 28 โรงเรียนบ้านร่องแช่ 1. เด็กหญิงสิริยากร  คนห้วย
 
1. นางกุพชกา  อักษรดิษฐ์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านร่องแช่ 1. เด็กหญิงจิดาภา  ศรีกุลวงศ์
 
1. นางกุพชกา  อักษรดิษฐ์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.33 ทอง 7 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงทอฝัน  สมนาม
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  หมอยา
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.3 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น 1. เด็กชายศุภณัฐ  ศูนย์นอก
 
1. นายกรณ์ทิพัช  ลิบไพรวัลย์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.3 ทอง 17 โรงเรียนบ้านร่องแช่ 1. เด็กชายสุทธินันท์  กาสาวัง
 
1. นางกุพชกา  อักษรดิษฐ์
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.7 ทอง 17 โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ 1. เด็กหญิงณีรนุช  ท้าวคำแสน
 
1. นางศิรดา  เกตุแก้ว
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 19 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงวนิดา  ลำพูน
 
1. นายสามารถ  คัญทัพ
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แซ่เห้อ
2. เด็กชายจตุภูมิ  ทามงคล
3. เด็กชายตฤณภพ  กันหา
4. เด็กหญิงปนัดดา  หมายโชค
5. เด็กหญิงภัทราวดี  ศรีนาราง
6. เด็กชายภานุวัฒน์  ยอดสุวรรณ
7. เด็กหญิงภาวินี  จันต๊ะคราม
8. เด็กชายศิราวัฒน์  เดชากุลวัฒน์
9. เด็กชายสุทธิรัก  ทนทาน
 
1. นายปฏิญญา  วรทอง
2. นางสาวอารีย์  จินะราช
3. นายชนะไพร  ยอดบุญเรือง
 
49 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงกมลกาญจน์  ธิชาญ
2. เด็กหญิงชนัญธิดา  ชัยเมืองชื่น
3. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  มูลดังชัย
4. เด็กหญิงธนพร  จินะสาม
5. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ธิชาญ
6. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ธิชาญ
7. เด็กหญิงนันทิยา  ประเสริฐ
8. เด็กหญิงภัทรธิดา  ธิชาญ
9. เด็กหญิงวัทนวิภา  ดวงทา
10. เด็กหญิงวันดี  แซ่ย่า
11. เด็กหญิงวันทนวิภา  ดวงทา
12. เด็กหญิงศิริกัญญา  ธิชาญ
 
1. นางจันทรา  ปัญญาธิวุฒิ
2. นางแสงจันทร์  แสงเพชร
3. นางอรุณี  ใจเฝือ
4. นางสาววารุณี  เมืองมิ่ง
5. นางสาวอำนวย  ปาระมะ
 
50 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 82 ทอง 16 โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา 1. เด็กหญิงวทันยา  ไชยราช
2. นางสาวศศิกานต์  ปินใจ
 
1. นางเรณุมาศ  อำนวยการสกุล
2. นางพุทธพร  กระภูฤทธิ์
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 88.6 ทอง 28 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงพิมพ์รดา  ยาละ
 
1. นายเสกสรร    ช่วยแก้ไข
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 91 ทอง 8 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 1. เด็กชายสุกฤษณ์  หอมนาน
 
1. นางยุพา  ตินารี
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงตรีเกสรมาศ  องอาจรักษ์อุดร
 
1. นายเสกสรร  ช่วยแก้ไข
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 87.2 ทอง 30 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์รดา  แก้วมาลา
 
1. นางสาวรัศมี  สิทธิเดช
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82.1 ทอง 24 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงดรุณวรรณ  บุญเลิศอนันต์
 
1. นางสาวเมธาวดี  ริจนา
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงชวัญญา  หน้อยเศษ
2. เด็กหญิงฐปนัท  พิชัยยา
3. เด็กชายณัฐวัชต์  เกิดบำรุง
4. เด็กหญิงพรรณปณต  บุดดี
5. เด็กหญิงลักษนารา  ยาวิเลิง
 
1. นางเมธาวดี  ริจนา
2. นางสาวยุพกานต์  บุดดี
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 94.8 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงธัญญาทิพย์  แซ่หลี
2. เด็กหญิงวทันยา  บริบูรณ์
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ปินทรายมูล
2. นางสาวสุภรณ์ทิพย์  สร้อยสุวรรณ์
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 93.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบรรพตวิทยา 1. เด็กหญิงรัตนพร   แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงอุทุมพร  แซ่วื้อ
 
1. นางสาวยุภาพันธ์  สิทธิผง
2. นางสาวรุ่งทิพย์   เบื้องกลาง
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 88.56 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงกุลธารินท์  ปลัดคุณ
2. เด็กหญิงมาลาวดี  ฐิดาภารุ่งเรือง
 
1. นายเสกสรร  ช่วยแก้ไข
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81.5 ทอง 18 โรงเรียนบ้านเวียงหมอก 1. เด็กหญิงกันณิกา  แซ่เล้า
2. เด็กหญิงจริตา  เยอต๊ะ
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  แซ่ย่าง
4. เด็กหญิงวรนุช  แซ่ย่าง
5. เด็กชายสุชาติ  ส้าบอง
6. เด็กชายอนุชิต  อินต๊ะ
 
1. นายเอกพงษ์  เมืองแก่น
2. นางชุติมณฑน์  เมืองแก่น
3. นายนรินทร์  ศรีวิชัย
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.3 ทอง 15 โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ 1. นายจันทร์  แซ่เฮ่อ
2. เด็กชายฉัตรมงคล  แซ่ย่าง
3. เด็กชายชาญชัย  แซ่ว่าง
4. เด็กชายบุญช่วย   แซ่ท้าว
5. เด็กชายวัชพล  เตชะเลิศพนากุล
6. เด็กชายสุเมธ   แซ่ย่าง
7. เด็กชายเดชา  แซ่ว่าง
8. เด็กชายเรวัฒน์  แซ่ลี
 
1. นายณัฐวุฒิ  ช่างฆ้อง
2. นางสาวอัมพร  นามศักดิ์
3. นางพิสมัย  ทิเลา
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง 8 โรงเรียนเพียงหลวง 16 1. เด็กหญิงดวงจิตร  วิสุทธิ์บัณฑิต
2. เด็กชายธรรศธรรม  เจริญหาญสกุล
 
1. นางสาวธันวาลักขณ์  ช่างปัด
2. นางสาววิไลพรรณ  ธรรมสอน
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. เด็กหญิงกัลยกร  สมร่าง
2. เด็กชายชุติไชย  คิดดี
 
1. นายอินสม  ศรีคำ
2. นายอดิศักดิ์  จันกิติ
 
64 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงสายพิณ   มุชินนชัย
2. เด็กหญิงสิริพร   แซ่ลิ้ม
3. เด็กหญิงอาภัสรา    ขันคำ
 
1. นางศุภลักษณ์  กัณธปุก
2. นายทองลี  ศรีเตชะ
 
65 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกุล) 1. เด็กหญิงทิพปภา   สุริยะมงคล
2. เด็กหญิงนาวารินทร์   วงศ์พัก
3. เด็กหญิงวริศรา   มะโนรา
4. เด็กหญิงอาทิตยา  นันไชยกัน
5. เด็กหญิงอารียา   อุดทา
6. เด็กหญิงเบญญาภา   ทำว่อง
 
1. นางวิไลวรรณ  เขียวอ้าย
2. นางสาคร  ไชยชนะ
3. นางสาวขวัญจินตนา  อินต๊ะวิกุล
 
66 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88 ทอง 18 โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 1. เด็กหญิงบุญยวีร์  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  แซ่เฮ่อ
3. เด็กหญิงพัชรี  แซ่ลี
4. เด็กหญิงวันเพ็ญ  แซ่เห้อ
5. เด็กหญิงสุพรรณี  แซ่เล่า
6. เด็กหญิงสุภาพร  แซ่ลี
 
1. นางวลัยพรรณ  ธราพร
2. นายปวรกฤษฏิ์  จันระวัง
3. นางสาวรัชนีกร  ฝั้นปันวงศ์
 
67 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง 11 โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา 1. เด็กหญิงพฤกษา  วงษา
2. เด็กหญิงพัทรธิดา  ครึ่งธิ
3. เด็กหญิงวิลาวัณย์  พุฒอิ
 
1. นางสาวณัชนันท์  ริจนา
2. นางสาววันณี  สำเนียงเย็น
 
68 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. นางสาวกมลรัตน์  แซ่ซ้ง
2. นางสาววราพร  สว่างธนานันท์
3. นางสาวศิริลักษณ์   เล่าวิริยะธนชัย
 
1. นางสาวสุภาวดี   ประสมทรัพย์
2. นางอัญลิตา  ธรรมวงค์
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 80.5 ทอง 36 โรงเรียนบ้านเวียงหมอก 1. เด็กชายชัยวัฒน์  แซ่หว้า
2. เด็กชายดี  แซ่ท่อ
3. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  แซ่มัว
 
1. นางกิรัณ  มหาวรรณ์
2. นางวิภาภรณ์  วงค์สรรศรี
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 16 โรงเรียนเพียงหลวง 16 1. นางสาวพรรณา  แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงมานี  แซ่โซ่ง
3. เด็กชายเล่าป๋อ  แซ่มัว
 
1. นายโกศล  เป็กสาร
2. นางสาวชไมพร  วงศ์วุฒิ
 
71 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงกนกนิตย์  นวลพุ่ม
2. เด็กหญิงนันทพร  แซ่กอ
3. เด็กหญิงพรนภา  เสร็จอิน
 
1. นางอิสรีย์  ชัยวรรณะ
2. นางสาวอรณิชา  กันทวี
 
72 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  หนานอ้าย
2. นางสาวพัฒน์นรี  แสนสมบัติ
3. เด็กหญิงเบญจมาศ   หมั้นเยือน
 
1. นางสาวสาริกา  ธรรมรักษา
2. นางสาวนุชรี  ไชยเนตร
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 80 ทอง 38 โรงเรียนบ้านปล้องตลาด 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  หายทุกข์
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ทำสวย
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  ทารินทร์
 
1. นางเสาวนีย์  ช่างกันทา
2. นางมัทนา  โสภายิ่ง
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83.2 ทอง 25 โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กหญิงพิมพิศา   มนัสมโนธรรม
2. เด็กหญิงมาลี   แซ่ท่อ
3. เด็กหญิงมาลี   แซ่วื้อ
 
1. นางจงกลณี   ท้าวราช
2. นางปวีณา  แสนเรื่อง
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 91 ทอง 22 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงรินลดา   แซ่ลี
2. เด็กหญิงศิริพร  แซ่ลี
3. เด็กหญิงสุพัตรา  แซ่ลี
 
1. นายสวัสดิ   แสงงาม
2. นางสาวนุชรี  ไชยเนตร
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 89 ทอง 22 โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กหญิงณิชากร   แซ่ว้า
2. เด็กหญิงวิมล   วงศ์บุญชัยเลิศ
3. เด็กหญิงเชี้ย   แซ่มัว
 
1. นางจงกลณี   ท้าวราช
2. นางกุลนิษฐ์   ตุลยนิษก์
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 89 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) 1. เด็กหญิงกรรณิกา  กับปินะ
2. เด็กหญิงชุมพูนุช  รอดชาติ
3. เด็กชายพฤชธกร  ใจยะ
 
1. นายอนุชา  อริยา
2. นางสาววิลิม  รู้ทำนอง
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 84 ทอง 18 โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. นางสาวนุช  แซ่ฟ้า
2. นางสาวพิมพ์   อนุชิตวรการ
3. นางสาวเมธิณี  ธนาวุฒิชัย
 
1. นางจงกลณี   ท้าวราช
2. นางภูษิตา  กิลัย
 
79 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85.66 ทอง 8 โรงเรียนบ้านห้วยก้าง(รัฐประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายสพล  วนารักษ์
 
1. นางสาวสุพรรณษา  ใจเย็น
 
80 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 14 โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงธัญรดา  สืบสาย
 
1. นางยุพเรศ  อุดมทอสกุล
 
81 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.3 ทอง 17 โรงเรียนบ้านงิ้วใหม่ 1. เด็กหญิงอารยา  แก้วจินดา
 
1. นายภูวดล  จินะราช
 
82 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน 1. เด็กหญิงกานติมา  สกลศรีศักดิ์
2. เด็กหญิงจั๊วะ  แซ่ท่อ
3. เด็กหญิงดาริณี  แซ่เฮ้อ
 
1. นางวิจิตรา  ภูติโส
2. นางประภัสสร  เลือดสงคราม
 
83 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.67 ทอง 17 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงจิดาภา  ศรีเชียงสา
2. เด็กชายณัฐทนันท์  แซ่ฝ่า
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์  ทองเจียว
2. นางสาวอาทิตภรณ์  เสนสาร
 
84 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กชายข่า  แซ่ท้อ
 
1. นางผกาแก้ว  คำเรือง
 
85 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง 9 โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง 1. เด็กหญิงวรรณิศา  คำหมั้น
 
1. นางวราภรณ์  วงค์ชัย
 
86 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 26 โรงเรียนบ้านดอนไชย 1. เด็กชายสุริยาหิรัญ  ช่างเกิด
 
1. นางพรภัณฑ์  เครือกลางรงค์
 
87 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง 6 โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ 1. เด็กหญิงกชกร  แซ่ลี
 
1. นางรดา  แสวงธรรม
 
88 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงมาลัย  แซ่เฮ่อร์
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  ทวิชัย
 
89 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยเอียน 1. เด็กชายพิทวัส  บุญแสวง
 
1. นางสาวเจตสุภา  มาน้อย
 
90 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงกรองพร  แซ่ลี
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แซ่ลี
3. เด็กหญิงนภสร  แซ่ลี
4. เด็กหญิงบุษกร  แซ่เท้า
5. เด็กหญิงสุรีรัตน์  เล่าปัญญาศักดิ์
6. เด็กหญิงเพชรา  แซ่ย่าง
7. เด็กหญิงแก้ววรรณา  แซ่จั้ง
 
1. นางสาวกมลชนก  ยองคำ
2. นางสาวสุภาวดี  ประสมทรัพย์
3. นางสาวรพีพรรณ  หลวงแก้ว
 
91 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ยอดตระกูลลี
2. เด็กหญิงพลอย  อุดมคีรีราษฎร์
3. เด็กหญิงฤทัยทิพย์  รักษ์คีรีเขต
 
1. นางอิสรีย์  ชัยวรรณะ
2. นายสวัสดิ   แสงงาม
 
92 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กชายธีรพล  บรรพตพัฒนา
2. เด็กชายพีรวัส  เชอมือ
3. เด็กชายสุรเดช  แสงจันทร์
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ช่วยแก้ไข
2. นายอำพล  ณ
 
93 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กชายคงเดช  สมศักดิ์
2. เด็กชายภานุ  สุวรรณ
3. เด็กชายสรศักดิ์   แสงจันทร์
 
1. นายอำพล  ณ น่าน
2. นายเกรียงศักดิ์  ช่วยแก้ไข
 
94 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83.25 ทอง 4 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 1. เด็กชายกันตพัฒน์  กันแก้ว
2. เด็กชายนราวิชญ์  หินแก้ว
 
1. นายสุนทร  เหลี่ยมใส
2. นางสาวพนิดา  จุ้ยกระโทก
 
95 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กชายธนาดุล  แซ่ย้า
 
1. นายขจรศักดิ์  พวงุหลาบ
2. นายสุรพศ  ช่วยบ้าน
 
96 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 8 โรงเรียนริมโขงวิทยา 1. เด็กชายทวี  แก้วดำ
2. เด็กชายยุทธชัย  ธรรมวงค์
 
1. นางเกศินีย์  อุดมพันธ์
2. นายวุฒิชัย  ยอดบุญเรือง
 
97 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง 17 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1. เด็กชายจักรินทร์  แซ่หว่าง
2. เด็กชายสมชาติ  หมื่อแหละ
 
1. นางสาวดลพร  สุภาพ
2. นางสาววิรัญชนา  แซ่มัว
 
98 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปอวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แซ่ท่อ
2. เด็กหญิงวรกานต์  วงศ์บุญชัยเลิศ
3. เด็กหญิงเจนจิรา  วงศ์บุญชัยเลิศ
 
1. นายนฐากร  จำรัส
2. นางถนอมศรี  ธรรมานุวงศ์
 
99 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 11 โรงเรียนบรรพตวิทยา 1. เด็กชายชนัญชัย   แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงนาซ้อ   แซ่ลี
3. เด็กชายเจริญ   สกลศรีศักดิ์
 
1. นายจรัญ  กองสี
2. นางสาวตินันภรณ์  ทนันชัย