สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เชียงราย เขต 4

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68
ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาคเหนือ จังหวัดพะเยา
ระหว่างวันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 46 เข้าร่วม 20 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงพีรดา  ไชยชนะ
 
1. นางลำภู  จอมอาจ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 38 โรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) 1. เด็กหญิงธนัญญา  รักยา
 
1. นางวิไลวรรณ  ชิดชม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 35 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายซัน  สง่าผล
 
1. นายวีระยุทธ  ปัญญาแก้ว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 28 เข้าร่วม 5 โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1. เด็กหญิงศิรประภา  รักเรือน
 
1. นางสาวสุธาสินี  กิจแก้ว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 21.5 เข้าร่วม 29 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงกันตาภา  ชัยมานะ
 
1. นางสาวหนึ่งนภา  ธรรมชัย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 19 เข้าร่วม 30 โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) 1. เด็กหญิงอนัญญา  ชายดอน
 
1. นางฐิมิลตรา   พลสาร
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 34 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายทินภัทร  บุญต่อม
 
1. นางสาวจิดาภา  จันทิมา
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 26 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. นายสรวิศ  ตันลุง
 
1. นางสาวโสภา  รังษี
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 12.88 เข้าร่วม 43 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กหญิงซัว  แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงพัชรา  แซ่ลี
 
1. นายแมงค์  แซ่ฟ้า
2. นางสาวกานต์ชนก  บุดดี
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 35.75 เข้าร่วม 16 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กหญิงนภรัตน์  แซ่ฟ้า
2. เด็กหญิงลดา  แซ่มัว
 
1. นายแมงค์  แซ่ฟ้า
2. นายสมศักดิ์  ไอศวรรย์ชัชวาล
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 24 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงธิดา  แซ่ลี
 
1. นางสาวพัชรียา  ลังกาแก้ว
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 27 โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา 1. เด็กชายวิชชากร  อินฝั้น
 
1. นางมนัญชยา  ไกลถิ่น
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 21 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. เด็กหญิงโสภิดา  สุริยา
 
1. นางสาวโสภา  รังษี
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 32.5 เข้าร่วม 35 โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 1. เด็กชายอภิญวัจณ์  สัมฤทธฺ์ดี
 
1. นางพรรณา  พงษ์มณี
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 18.5 เข้าร่วม 41 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กหญิงหทัยกานต์  นภาวงศ์สกุล
 
1. นางสาวชุติกานต์  หาญชนะ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 32 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1. เด็กชายพีรพัฒน์  แซ่มา
 
1. นางสาวชนิดา  ดั้นหมอก
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 22.75 เข้าร่วม 30 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงตุลยดา  วงศ์ชัย
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  สุยะเหล็ก
3. เด็กหญิงศิระประภา  คำเหล็ก
 
1. นางสาวอริศรา  คำประเสริฐ
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 28.5 เข้าร่วม 29 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  ค้าไหมคำ
2. เด็กหญิงดารินทร์  กินเลศ
3. เด็กหญิงอินทิรา  บัวจ้อย
 
1. นางสาวอัจจิมา  จันธิมา
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 28 โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา 1. เด็กชายภาสกรณ์  ทะระมา
2. เด็กชายมงคล  อะทะเทพ
 
1. นายสมชาย  ปริมิตร
2. นางสายพิณ  ปริมิตร
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 44 โรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนา 1. เด็กชายทนงกร  แซ่ย้า
2. เด็กชายวรานนท์  ท่อไพศาล
 
1. นางสาวธิดาพร  นามษร
2. นางชิตวรี  เถาวัลยา
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 56.28 เข้าร่วม 24 โรงเรียนหนองแรดวิทยา 1. เด็กหญิงทักษพร  มอยมี
2. เด็กชายวรัญญู  ไชยภาฤทธิ์
 
1. นางสาวกัญญา  ค้าแก้ว
2. นางชไมพร  สุวรรณเสน
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 55.6 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) 1. เด็กชายถิรวัฒน์  ทำการ
2. เด็กชายธนันธร  วงศ์ปินตา
3. เด็กชายธัชนนท์  ผัดสัก
4. เด็กชายธีรภัทร  อิธิยศ
5. เด็กชายบัญญวัต  รักคำ
6. เด็กชายพงศพัศ  อิสระ
7. เด็กชายภควัต  ขัติยะ
8. เด็กชายมนตรี  เรียบร้อยกิจ
9. เด็กชายวิทยากรณ์  เต่ารู้
10. เด็กชายอดิศักดิ์  ดินดิบ
 
1. นางสาวเฟื่องฟ้า  หอมจันทร์
2. นางวัฒนา  พิชัยยา
3. นางวิไลวรรณ  ชิดชม
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 28 โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย 1. เด็กหญิงคุณัญญา  วงศ์ชัย
2. เด็กชายนราภัทร  วงค์ชัย
 
1. นายศรัณย์  สมณา
2. นางสุวิมล  สุทธะ
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 40 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายพีรภัทร  คำดี
 
1. นายสมชาย  ปัญญาดี
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายชินดนัย  ทองรส
 
1. นายสุพรรณ์  ธะนะหมอก
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 52.67 เข้าร่วม 41 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กหญิงสุดธิดา  เกสรธีรพันธ์
 
1. นายกุศล  สว่างศีลธรรม
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 55.63 เข้าร่วม 16 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายชวัลกร  คำตื้อ
 
1. นางสาววัชราภรณ์  ไชยขัติย์