สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เชียงราย เขต 4

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68
ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาคเหนือ จังหวัดพะเยา
ระหว่างวันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 13 โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กหญิงดาวเรือง  แซ่ฟ้า
 
1. นางสาวอลิสา  ชัยวงศ์
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 78.4 เงิน 17 โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กหญิงจิราพร   ดีมาก
2. เด็กหญิงยุพิน   แซ่ลี
3. เด็กหญิงวณิชยา  แซ่โง้ว
 
1. นางจุฑาทิพย์   ชัยวงศ์
2. นายปราโมช  ถาหมี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 76.8 เงิน 36 โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงธัญสุดา  สมใจ
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  อุดใจ
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  กรุดศรี
4. เด็กหญิงสุชาดา  ปันทิ
5. เด็กหญิงแพรนภา  ติ๊บเต็ม
 
1. นางยุพเรศ  อุดมทอสกุล
2. นางลำดวน  บุญเพียร
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 77.33 เงิน 29 โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงสุชาดา  ปันทิ
 
1. นางยุพเรศ  อุดมทอสกุล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 70 เงิน 30 โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 1. เด็กหญิงนัฐชานันท์  พรมตัน
2. เด็กหญิงสหัทจุฑา  ขัดแก้ว
 
1. นางสาววิลาสินี  วรรณสอน
2. นายณัฐวุฒิ  เนียมทัง
 
6 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 77 เงิน 15 โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 1. เด็กหญิงนลินนิภา  กาวีละ
 
1. นางสาววนิดา  ยะนันท์
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 72 เงิน 12 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. เด็กชายปวีณวัช  นิเกศรี
2. เด็กหญิงหนึ่งฉรินทร์  ภูมา
 
1. นายอินสม  ศรีคำ
2. นายอดิศักดิ์  จันกิติ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 72 เงิน 32 โรงเรียนบ้านกระแล 1. เด็กหญิงสุกัญญา  แซ่ล่อ
 
1. นางสาววัชราภรณ์  ม่อนมะขัน
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 78.3 เงิน 38 โรงเรียนบ้านดอนมหาวัน 1. เด็กชายกิตติโชติ  ลำพูน
 
1. นายณัฐวุฒิ  บุญเจิง
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 72.33 เงิน 36 โรงเรียนบ้านตีนเป็ด 1. เด็กหญิงสุนันฑา  สังข์สุข
 
1. นางสาวศริยา  ต๊ะหล้า
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 72.33 เงิน 29 โรงเรียนบ้านตีนเป็ด 1. เด็กชายดนัย  สารีเรือง
 
1. นางสาวกุพชกา  นุกาศ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79.3 เงิน 42 โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ 1. เด็กหญิงณีรนุช  ท้าวคำแสน
 
1. นางศิรดา  เกตุแก้ว
 
13 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78.67 เงิน 11 โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ 1. นางสาวชาลิสา  มินารินทร์
 
1. นางฐิติรัตน์  คำเหลือง
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 78 เงิน 23 โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี 1. เด็กชายสุภากร  กันทอน
 
1. นางอรุณี  แก้วเทพ
 
15 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 72 เงิน 7 โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง 1. เด็กหญิงกุลจิรา  ทะหล้า
 
1. นางเพ็ญศรี  มูลพร้อม
 
16 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 73.6 เงิน 13 โรงเรียนบ้านบุญเรือง 1. เด็กหญิงรวิสรา  ไล้รักษา
 
1. นางสาวสายสุนีย์  สุวรรณ
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 70.2 เงิน 22 โรงเรียนบ้านผาแล 1. เด็กหญิงกรวิกา  แซ่ลี
2. เด็กชายกิตติพงศ์  แซ่จ่าง
3. เด็กหญิงจณิสนันท์  อุสาใจ
4. เด็กหญิงชนากานต์  จิตไมตรีกุล
5. เด็กหญิงพรพิมล  หินแปง
6. เด็กหญิงพิมพ์สุภา  แซ่ลี
7. เด็กหญิงอนุสรา  ชัยนันต๊ะ
8. เด็กหญิงใจ  แซ่เล่า
 
1. นางกมลลักษณ์  คล้ายโพธิ์ทอง
2. นางสาววิจิตรา  ชัยปัญหา
3. นายสุรพงค์  ตันต้าว
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 73 เงิน 32 โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุธีวิระโชค
2. เด็กหญิงขวัญชนก  แซ่ฟ้า
3. เด็กหญิงพิมพิดา  แซ่โซ้ง
 
1. นางวิจิตรา  ภูติโส
2. นางประภัสสร  เลือดสงคราม
 
19 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 79 เงิน 9 โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน 1. เด็กหญิงถาวรีย์  แซ่เฮ้อ
2. เด็กหญิงนันทิยา  แซ่โซ้ง
3. เด็กหญิงพิยดา  แซ่ย่าง
 
1. นางวิจิตรา  ภูติโส
2. นางประภัสสร  เลือดสงคราม
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 76.2 เงิน 38 โรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เลิศแก้ว
2. เด็กชายธนโชติ  วันต๊ะ
3. เด็กชายภาณุวิชญ์  พยอม
 
1. นายกฤษณพงศ์  เสาสาร
2. นายบุญคำ  คำนนท์
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72.2 เงิน 17 โรงเรียนบ้านห้วยคุ 1. เด็กชายกรรชัย  เกษตรสุขถาวร
2. เด็กชายภูวดล  อนุสาวรีย์ดอย
 
1. นายพงกษิณ  วังอินต๊ะ
2. นางสาวกิริยาพร  อินทรศิษฎ์
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 74 เงิน 42 โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ 1. เด็กหญิงนวธิดา  อุ่นคำ
2. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  หล่อยดา
 
1. นางสาวไพรวัลย์  สมณคีรี
2. นางนันท์นลิน  เงินคำ
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 70 เงิน 18 โรงเรียนบ้านห้วยหาน 1. เด็กชายพงศ์พัฒน์  สุชนเสาวภาคย์
2. เด็กชายสุรศักดิ์  ลิ่มณี
 
1. นายพลกฤต  แก้วมหาคุณ
2. นายสายัณห์  ขิใสยา
 
24 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 73.33 เงิน 7 โรงเรียนบ้านห้วยเอียน 1. เด็กชายพิทวัส  บุญแสวง
 
1. นางดาริน  มาน้อย
 
25 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 72 เงิน 25 โรงเรียนบ้านห้วยเอียน 1. เด็กหญิงมีนา  สุวรรณเค็ม
 
1. นางสาวเจตสุภา  มาน้อย
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 78 เงิน 16 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงวริศรา  บุญประเสริฐ
 
1. นายสุพรรณ์  ธะนะหมอก
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 73 เงิน 28 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อินตั๋น
 
1. นายสมชาย  ปัญญาดี
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 77 เงิน 19 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายหัตสกร  บุญทา
 
1. นายสุพรรณ์  ธะนะหมอก
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 75.6 เงิน 24 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายจีรภัทร  ก๋องคำ
2. เด็กชายธนศิลป์  บุญสุข
3. เด็กหญิงนันทิดา  ธนะวงศ์
4. เด็กหญิงภัคจิรา  จันธิมา
5. เด็กชายรณกฤต  อ่อนสา
6. เด็กชายวรชัย  ปูชัย
7. เด็กหญิงวรนันท์  ไชยกุล
8. เด็กหญิงวริศรา  บุญประเสริฐ
9. เด็กหญิงวลัยพรรณ  ก๋องจันทร์
10. เด็กหญิงอติกานต์  ก้อนคำ
 
1. นายพนม  ปงกา
2. นางพยอม  สิมงาม
3. นางกัลยา  อุปการคำ
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 76 เงิน 27 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  มีพูล
2. เด็กชายฐิติ  ดวงมาลี
3. เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร  ก๋องจันทร์
 
1. นางวรรนทนี  ทำสวย
2. นางลำพึง  อุดตระการ
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 33 โรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงวิสสุตา  ทมถา
 
1. นางสาวบานอุบล  บำรุงชาติ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 79 เงิน 19 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงนงเยาว์  แซ่เล้า
2. เด็กหญิงประภารัตน์  ประชุมพร
3. เด็กหญิงสุมาลี  วิสิฐธนไพบูลย์
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  ทวิชัย
2. นางสาวปุญชรัศมิ์   ชัยวรรณะ
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 78 เงิน 14 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. นางสาวนรมน  คีรีแสนภูมิ
2. นางสาววนิดา  กุเลา
3. นางสาวอาหมี่  แซมื่อ
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  ทวิชัย
2. นางประภัสสร  ทาทอง
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 34 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กชายคุนัชญ์  นิพัทธ์สกุล
2. เด็กชายอนุพงษ์  แซ่ลี
 
1. นายสุรพศ  ช่วยบ้าน
2. นายขจรศักดิ์  พวงกุหลาบ
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 70.5 เงิน 32 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. นายชาคริต  ยอดใจ
2. นายสุทธินันท์  บาหลา
3. นายเอกชัย  แซ่ลี
 
1. นายอำพล  ณ น่าน
2. นายเกรียงศักดิ์  ช่วยแก้ไข
 
36 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 78.16 เงิน 14 โรงเรียนบ้านเวียงหมอก 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  สงวนประชา
2. เด็กหญิงจันจีรา  สงวนประชา
3. เด็กหญิงจันทิรา  ยอดมณีบรรพต
4. เด็กหญิงฐิติกา  มาเยอะ
5. เด็กหญิงณิชา  มาศกิตติวงศ์
6. เด็กหญิงศศิภา  แซ่ย่าง
7. เด็กหญิงศิรดา  วงค์นภาไพศาล
8. เด็กหญิงสุชารัตน์  ส้าบอง
9. เด็กหญิงอ้อยทิพย์  สงวนประชา
10. เด็กหญิงเจนจิรา  แซ่เล้า
 
1. นางสาวจีรนันท์  อวรรณา
2. นางพัชราพร  ตั้นวัฒนา
3. นางสาวรุจิราภาย์  ราชไชย
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 72 เงิน 15 โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  แสงส่งเจริญ
2. เด็กหญิงธิดา  แซ่ว่าง
3. เด็กหญิงพัชรา  แซ่ย่าง
4. เด็กหญิงลลิตา  แซ่โซ้ง
5. เด็กหญิงเมษิณี  แซ่ว่าง
 
1. นายอนุวัฒน์  นันท์โภคินวงษ์
2. นางสาวพริ้มเพรา  อะทะไชย
 
38 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 76.6 เงิน 32 โรงเรียนปอวิทยา 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  บุญมา
2. นายชนากานต์  ยาวิเลิง
3. เด็กชายนันทวัฒน์  แสงงาม
4. นายนิธิศ  จรัสจรุงเกียรติ
5. นายอภิชาติ  ตันถิลา
 
1. นายนฐากร  จำรัส
2. นายวีรพล  ยั่วยวน
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 77.3 เงิน 16 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กหญิงกัญจนา  แซ่มัว
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  แซ่ว่าง
3. เด็กหญิงพรชิตา  ฉัตรธรรมกร
4. เด็กหญิงสุวนันท์  พลยุทธศาสตร์
5. เด็กหญิงอธิชา  แซ่มือ
 
1. นายศักดิ์ณรงค์  สมตุ้ย
2. นางสุพิชฌาย์  สมตุ้ย
 
40 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 70 เงิน 25 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กหญิงดารารัตน์  จันทวงศ์
2. เด็กหญิงรักษิณา  หัตถกอง
 
1. นางเพ็ญศรี  สุภาราษฎร์
2. นางสาวจงรัก  กาญจนกัญโห
 
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 72 เงิน 11 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กชายชลชาติ  วุฒิ
2. เด็กหญิงสุภาวดี  แซ่เติ๋น
 
1. นายฉัตรชัย  วิสามารถ
2. นายธีรพงษ์  ปานต๊ะรังษี
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 76.8 เงิน 16 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กชายอนุศร  แซ่เติ๋น
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แซ่มัว
 
1. นายฉัตรชัย  วิสามารถ
2. นางสาวจงรัก  กาญจนกัญโห
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 76 เงิน 9 โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1. เด็กหญิงสิริลภัส  พรมโสภา
 
1. นางจินตนา   ขรรค์ชัย
 
44 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73.5 เงิน 21 โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม 1. เด็กหญิงคณัสนันท์   ศิริพันธ์
 
1. นางรติกานต์  คักกันหา
 
45 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 77.4 เงิน 28 โรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงกิรณา  ปัญญาไชยวงค์
2. เด็กหญิงธัญชนก  พุทธมาตา
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ปัญญะติ
4. เด็กหญิงภัทรวดี  ปงเมฆ
5. เด็กหญิงศุจีภรณ์  นันสอน
6. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  สารพัฒน์
 
1. นางนงค์รัก  อินต๊ะศิลป์
2. นางศิรินยา  เวียงเงิน
3. นางมาลี  จันทร์เสาร์
4. นางสาวเด่นนภา  นิทะโน
 
46 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 73.8 เงิน 25 โรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงกวิธิดา  ผัดหน้า
2. เด็กหญิงธิดาพร  หาทรัพย์
3. เด็กหญิงพิชชา   อนันต์
4. เด็กหญิงอิสรา  ธิโนชัย
5. เด็กหญิงเทพสุดา  ตันต้าว
6. เด็กหญิงเมธิณี  สุดาเนตร
 
1. นางนงค์รัก  อินต๊ะศิลป์
2. นางสาวเด่นนภา  นิทะโน
3. นางมาลี  จันทร์เสาร์
4. นางศิรินยา  เวียงเงิน
 
47 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 79 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 1. เด็กหญิงเขมจิรา  ปันต่า
 
1. นางพิมพิลา  ตุ้ยสืบ
 
48 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 76 เงิน 33 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายกิตติธร  ส่องแสง
2. เด็กชายชาดินันท์  บริบูรณ์
 
1. นางลำภู  จอมอาจ
2. นายวีระยุทธ  ปัญญาแก้ว
 
49 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 11 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงปราณปรียา  น้อยหมอ
2. เด็กหญิงปวีณา  บุญมิ่ง
3. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  กันทวี
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  วงศ์ชัย
2. นางกันธณา  ศิริมังคลากุล
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 77.6 เงิน 27 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงกฤตพร  ภิระบัน
2. เด็กหญิงกุลธิดา  หมั้นเยือน
3. เด็กหญิงดอกฟ้า  จางยอดมณีสยาม
4. เด็กหญิงพรธิดา  พุทธวีวรรณ
5. เด็กหญิงพิทยารัตน์  ม่วงคำหมื่น
6. เด็กหญิงวัฒนารี  นุเมฆ
7. เด็กหญิงวาทินี  จันต๊ะคาด
8. เด็กหญิงหทัยรัตน์  คำอาณา
9. เด็กหญิงอนัญญาพร  เงินสม
10. เด็กหญิงอารีรัตน์  แสงเพชร์
 
1. นางสาววทัญญา  วงศ์ชัย
2. นางสาวสาริกา  วงศ์ใหญ่
3. นางสาววิลาวรรณ  เทพตัน
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 73 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงกานธิญา  วันน้อย
2. เด็กหญิงชัญญานุช  ลายเรือง
 
1. นายวัชรินทร์  รู้ทำนอง
2. นายสาโรจน์  เครื่องสาย
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 75 เงิน 27 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายธรรพ์นรธีร์  แสงเพชร
 
1. นางสาววัชราภรณ์  ไชยขัติย์
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 70.5 เงิน 30 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายธนภัทร  สนิทดี
2. เด็กชายศศิสุกิจจ์  วงค์เสือ
 
1. นายเสกสรร  ช่วยแก้ไข
 
54 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 73.43 เงิน 17 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายก้องเกียรติ  วงค์ษา
2. เด็กชายจิรเมธ  แซ่เล่า
3. เด็กชายณัฐวีร์  สิทธิประเสริฐ
 
1. นางอัญชลี  ยอดบุญเรือง
2. นางสาวเพ็ญพักตร์  บุญเสริม
 
55 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 75 เงิน 14 โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น 1. เด็กชายกรกฎ  วงศ์ชัย
2. เด็กชายพศวีร์  ชัยแก้ว
 
1. นายทวีพงษ์  ยศพิมสาร
2. นายวชิรวิทย์  ชินะข่าย
 
56 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 74 เงิน 15 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  มะโนวงศ์
 
1. นางสาวดวงจันทร์  ภูกาบิน
 
57 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 70 เงิน 24 โรงเรียนเพียงหลวง 16 1. นายณัฐพล  แซ่โซ่ง
2. นายศักดิ์ชาย  แซ่หาญ
3. นายเฮ้อ  แซ่ย่าง
 
1. นายโกศล  เป็กสาร
2. นางสาวชไมพร  วงศ์วุฒิ
 
58 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 72.4 เงิน 22 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 1. เด็กหญิงจิรภัทร  โนราช
2. เด็กหญิงพิธพร  พึ่งเขื่อนขันธ์
3. เด็กหญิงวิชญาพร  ชารัมย์
 
1. นายนิรุท  รุ่งรุจี
2. นางสาวนพรัตน์  รุ่งรุจี
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 73 เงิน 26 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 1. เด็กหญิงชลธิชา  ใจแปง
2. เด็กหญิงพิมพิกา  ปัจจัตตัง
 
1. นายทรงศักดิ์  ทาคำวงค์
2. นายกอบกิจ  เมืองอินทร์