สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) สพป. นครสวรรค์ เขต ๓

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68
ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาคเหนือ จังหวัดพะเยา
ระหว่างวันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 74.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  เรืองศรี
 
1. นายนิวัฒน์  โพธิ์ชัยโถ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 78.36 เงิน 20 1. เด็กชายพงศพัศ  ภักดี
2. เด็กชายอิทธิวัชร  คงเถื่อน
 
1. นายนิวัฒน์  โพธิ์ชัยโถ
2. นางสาวบุษณี  สุบุญ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 87.4 ทอง 8 1. เด็กหญิงธนัชพร  แสงสว่าง
2. เด็กหญิงภคพร  อินทรประสาท
3. เด็กหญิงภัทชา  จันทร์ครุธ
 
1. นายพิฆเนศ  บัวสนิท
2. นางอรุณศรี  ชินจิตร์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 75 เงิน 14 1. เด็กชายปิติพงศ์  สังข์กลม
2. เด็กชายอัครวินท์  ชาญเดช
 
1. นางอรุณศรี  ชินจิตร์
2. นายพิฆเนศ  บัวสนิท
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนัญท์ณภัส  ชิโนเรสโยธิน
 
1. นายจิรายุ  บุญจิตร
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์  บำรุงทอง
 
1. นายจิรายุ  บุญจิตร
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 95 ทอง 4 1. เด็กหญิงจันทร์จิราภา  ลาภะ
 
1. นายจิรายุ  บุญจิตร
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 93.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงหนึ่งสกุล  อินทร์เพ็ญ
 
1. นายจิรายุ  บุญจิตร
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 87.66 ทอง 4 1. เด็กหญิงวาสินี  ปิ่นแก้ว
 
1. นายจิรายุ  บุญจิตร
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงวิรัลยา  ยอดทองดี
 
1. นายจิรายุ  บุญจิตร
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  อินทรเรืองศร
 
1. นายจิรายุ  บุญจิตร
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพัฒนิกาณ์  รบประเสริฐ
 
1. นายจิรายุ  บุญจิตร
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 96.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนดล  สกุลมี
2. เด็กหญิงนัญท์ณภัส  ชิโนเรสโยธิน
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  อินทรเรืองศร
4. เด็กหญิงบุญยาพร  โพธิ์ทอง
5. เด็กหญิงพัฒนิกาณ์  รบประเสริฐ
6. เด็กหญิงภัทรวดี  ลิลา
7. เด็กหญิงวิรัลยา  ยอดทองดี
8. เด็กหญิงสุรัสวดี  รัตนสีหา
9. เด็กหญิงหนึ่งสกุล  อินทร์เพ็ญ
 
1. นายจิรายุ  บุญจิตร
2. นางนิตยา  บุญประเทือง
3. นางพิมทิพย์  บัวสนิท
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทร์จิราภา  ลาภะ
2. เด็กชายธนดล  สกุลมี
3. เด็กชายนครินทร์  สร้อยสังวาลย์
4. เด็กหญิงนัญท์ณภัส  ชิโนเรสโยธิน
5. เด็กหญิงบุญยาพร  โพธิ์ทอง
6. เด็กหญิงพัฒนิกาณ์  รบประเสริฐ
7. เด็กหญิงพัณณิตา  นุ่มสกุล
8. เด็กหญิงภัทรวดี  ลิลา
9. เด็กหญิงวชิรญาณ์  บำรุงทอง
10. เด็กหญิงวรรณภา  ทองปาน
11. เด็กหญิงวริษา  สีภักดี
12. เด็กหญิงวาสินี  ปิ่นแก้ว
13. เด็กหญิงวิภาดา  ขำโชติ
14. เด็กหญิงวิรัลยา  ยอดทองดี
15. เด็กหญิงหนึ่งสกุล  อินทร์เพ็ญ
 
1. นายจิรายุ  บุญจิตร
2. นายจรัญ  มหาวีระตระกูล
3. นางพิมทิพย์  บัวสนิท
4. นางนิตยา  บุญประเทือง
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันทร์จิราภา  ลาภะ
2. เด็กหญิงนัญท์ณภัส  ชิโนเรสโยธิน
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  อินทรเรืองศร
4. เด็กหญิงบุญยาพร  โพธิ์ทอง
5. เด็กหญิงพัณณิตา  นุ่มสกุล
6. เด็กหญิงภัทรวดี  ลิลา
7. เด็กหญิงวชิรญาณ์  บำรุงทอง
8. เด็กหญิงวิภาดา  ขำโชติ
9. เด็กหญิงวิรัลยา  ยอดทองดี
10. เด็กหญิงสุรัสวดี  รัตนสีหา
 
1. นายจิรายุ  บุญจิตร
2. นางพิมทิพย์  บัวสนิท
3. นางนิตยา  บุญประเทือง
4. นายจรัญ  มหาวีระตระกูล
 
16 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 84.5 ทอง 17 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ยิ้มสาระ
2. เด็กชายคำศร  แก้วภาพ
3. เด็กชายชนาธิป  ดวงแก้ว
4. เด็กหญิงชลพรรษ  คำมี
5. เด็กหญิงนันท์นภัส  มนตรี
6. เด็กหญิงบุญสิตา  เบ็งจันทึก
7. เด็กชายพิชญ  หุ่นดี
8. เด็กชายสันนิวาศ  อ่วมทอน
 
1. นางสาวมณฑิชา  สืบสวัสดิ์
2. นางสาวโสภิดา  จิตสุวรรณ
 
17 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 82.6 ทอง 12 1. เด็กหญิงณัฐชานันท์  เขียวกำจัด
2. เด็กหญิงธนัชญา  รักนา
3. เด็กหญิงธมนันท์  ปานนุ่น
4. เด็กหญิงธัญชนก  ขำสุข
5. เด็กหญิงปภาวดี  เกษมสงคราม
6. เด็กหญิงปิยาพัชร  คุ้มวงษ์
7. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ประทุมศรี
8. เด็กหญิงวิมลสิริ  รัตนสีหา
 
1. นางสาวโสภิดา  จิตสุวรรณ
2. นางสาวมณฑิชา  สืบสวัสดิ์
 
18 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 65 ทองแดง 13 1. เด็กชายธณกร  เรืองวงษ์
2. เด็กชายพีรวิชญ์  ธนวัฒนไพศาล
3. เด็กชายอภินันชัย  ปะริวันตา
 
1. นายประเสริฐ  บุญโห้
2. นายกฤติเดช  พูลจิตร์
 
19 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 93 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  มาขุนทศ
2. เด็กชายภานุพงศ์  จันทร์วิชัย
3. เด็กชายภีมเดช  โลหะเวช
 
1. นายอนันต์  ศิลป์เจริญ
2. นายประเสริฐ  บุญโห้
 
20 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง 7 1. เด็กหญิงกาญจนา  สุขอ่ำ
 
1. นายคมชาญ  พงษ์ประเสริฐ
 
21 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงวรัทยา  สว่างแสง
 
1. นางสาวจิรภา  อิสสระ
 
22 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนพล  ปานทอง
 
1. นางอรุณศรี  ชินจิตร์
 
23 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง 5 1. เด็กหญิงจัญจนพร  จิตรชนะ
2. เด็กหญิงจิราภา  จุลพันธ์
3. เด็กหญิงณัฐชยา  ชาภักดี
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  ปรางวิเศษ
5. เด็กหญิงฟ้าใหม่  แสงเอี่ยม
6. เด็กหญิงรินรดา  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวโสภิดา  จิตสุวรรณ
2. นายภาณุพงษ์  ฉิมโห้
3. นางอรุณศรี  ชินจิตร์
 
24 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 13 1. เด็กชายธนกร  ใยอินทร์
2. เด็กชายพีรดนย์  เสือนา
 
1. นายกฤติเดช  พูลจิตร์
2. นางฐิติมา  เพชรสัมฤทธิ์