รายชื่อทีมชนะ อันดับที่ 1-3 ระดับชาติ

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68
ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาคเหนือ จังหวัดพะเยา
ระหว่างวันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 1. เด็กหญิงญาณิศา  สันติสุขวนา
2. เด็กหญิงวีรยา  แซ่ว่าง
3. เด็กหญิงสาธิตา  แซ่ว่าง
 
1. นางสาวไพนาริน  เย็นใจ
2. นางบุศรา  มาลีแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ 1. เด็กชายกิตินัช  ปิงวัง
2. เด็กชายชวพล  ปรีชาเจิดศรี
3. เด็กชายณัฐฐินันท์  มั่งมี
4. เด็กชายตุลญวัต   ศรีภา
5. เด็กชายธนรัตน์  กัญญา
6. เด็กชายธีรภัทร  เสรีวัฒนาชัย
7. เด็กชายนวมินทร์  อายิกุ
8. เด็กหญิงพัชรวิดา  มอญแสง
9. เด็กชายพัทธพล  พลนาคู
10. เด็กหญิงมินท์ตา  พิมพ์มีลาย
11. เด็กชายอนันต์สิทธิ์  สุทธะ
12. เด็กชายเกรียงศักดิ์  อุตตะมัง
 
1. นายจักรภพ   สุริยมงคล
2. นางจุฑาทิพย์   ดิษฐาน
3. นายนรินทร์  โพธิสมบัติ
4. นายนพดล  สายเมืองแก้ว
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงชนิตรา  คำปันปู่
 
1. นางจงจินต์  เหลาแตว
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กหญิงณัฐชยาภรณ์  สุขสบาย
2. เด็กหญิงบุญฑรีย์  สังข์แสง
 
1. นางวรนุช  ทรัพย์ศรี
2. นางณัฏฐวี  นาคเอี่ยม
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กชายณฐกร  สาคะรัง
 
1. นางกาญจนา  บัวอิ่มพันธ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ทาอินทร์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ฉิมพาลี
3. เด็กหญิงประภาดา  มั่งคั่ง
4. เด็กชายพิษณุ   เงาเงิน
5. เด็กชายวรากร  เลายี่ปา
6. เด็กชายอนุพงศ์  บุญตั้ง
7. เด็กหญิงอภิญญา  ใจกล้า
8. เด็กหญิงเบญญาภา   ลิ้มพูล
 
1. นายสมพงษ์  ขมหวาน
2. นางรำพึง  วรางกูร
3. นายปรีชา  ไชยวงค์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 1. เด็กชายวสุพล  ประชาคมเสรี
2. เด็กชายศักดิภัทร  คำปา
 
1. นายถาวร  ชุมสงฆ์
2. นางเจริญศรี  รัตนเพ็ญ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กชายจักรพล  จันทร์เกิด
2. เด็กหญิงจิรภัทร์  เขียวขุนศรี
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  เผือกพ่วง
4. เด็กหญิงสุภัทรสินี  สุขเกษม
5. เด็กหญิงอานันธิยา  คำกอง
 
1. นางผ่องฉวี  จิตศรัณยูกุล
2. นายปิยะ  บัวแก้ว
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล 1. เด็กชายนพรัตน์  ศรีสะอาด
2. เด็กชายอนวัทย์  โสภา
 
1. นายพิเชษฐ์  ปิ่นทอง
2. นางสาวกุลธิดา  เดือนหงาย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน 1. เด็กชายรัตนวิชญ์  โกสิงห์
 
1. นางอุษา  ตรงต่อกิจ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 88.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน 1. เด็กชายกรวิชญ์  สุดสวาสดิ์
 
1. นางประเสริฐศรี  กำจาย
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89.05 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านคาย 1. เด็กชายคำป่าง  ลุงโท๊ะ
2. เด็กชายนุ  ลุงละ
3. เด็กชายพีรพจน์  ดวงแก้ว
4. เด็กชายภูวเดช  แซงสิงห์
5. เด็กชายยุ  ปากน้อย
6. เด็กชายละ  ลุงพ่อง
7. เด็กชายหลู่  ปานหมอก
8. เด็กชายอ่องทูน  ปากน้อย
 
1. นายกฤตภาส  ทิพย์มาน
2. นายทวีชัย  ไทยใหม่
3. นางตรียุคล  ผัดมอย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  คำหว่าง
2. เด็กหญิงพิชากานต์  สุนทร
3. เด็กหญิงรวิสรา  จงจิตร
4. เด็กหญิงวราภรณ์  ปัญญาติ๊บ
5. เด็กหญิงโพธิรัตน์  กันธิยะ
 
1. นางสาวเกศรา  หลวงทะ
2. นางณัฐกานต์  คำภีระ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. นายจิรายุ  วิเชียรชัยคีรี
 
1. นางรัชนก  โชติอมรรัตน์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กหญิงกุลนันท์  โพธิ์บุญ
2. เด็กหญิงพนิดา  อาญาชัย
 
1. นางรัชนก  โชติอมรรัตน์
2. นายปิยะ  โชติอมรรัตน์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. นายสมศักดิ์  ใฝ่ประสิทธิ์
 
1. นางรัชนก  โชติอมรรัตน์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. นายชาตรี  ฉัตรชูชัย
2. นายณัฐสิทธิ์  คีรีเฉลาเลิศ
3. นางสาวธิรา  วังอาชา
4. เด็กชายธีรเดช  สกุลชิดสกุล
5. นางสาวนิชกานต์  มูลวงศ์
6. นายพงศภัค  มานะคีรีกุล
7. นายวินัย  วาสนาดีชาวพนา
8. นางสาวอลิสา  สันติดงสกุล
9. นางสาวอารยา  จอมแดนพนา
10. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  กวีกมลลาศภานุ
 
1. นายพิชิต  กองแก้ว
2. นางสาวทิพวรรณ  เลียลา
3. นางสาวนิโลบล  เทพทิพย์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กหญิงนราวดี  ไพรเจือแก้ว
2. เด็กหญิงพรพนา  คณนันท์สกุล
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  -
4. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  จาริกคีรี
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  มะโนวงศ์
6. เด็กหญิงสุพิชชา  ศรีอำไพเลิศ
 
1. นางสาวปริศรา  สิทธิปัญญา
2. นางสุดารัตน์  รอดมณี
3. นางสาวสุนิษา  เปี้ยน้ำล้อม
4. นายพิชิต  กองแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงธัญชนก  ใฝ่เจริญกิจ
 
1. นางสมปอง  แสนวิจิตร
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายณัฐพล  ชำนาญ
 
1. นางสาวจีระพา  มีมาก
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย 1. เด็กหญิงฐาปนี  กาศโอสถ
2. เด็กหญิงฐิตาภา  รีบร้อน
3. เด็กหญิงสุชาวดี  อมรรัตน์
 
1. นางอัจฉริยาภรณ์  ขำฉา
2. นางปนัดดา  ศรีชัยศักดิ์
 
0 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 1. เด็กหญิงจิราภัค  ม่านตา
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  สุวรรณมงคล
3. เด็กหญิงไอยลดา  นันต๊ะเลิศ
 
1. นางสาวิตรี  เบาจิตต์
2. นางสาวศิริประภา  สุกิน
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. นายชัยรัตน์  พุฒตาล
 
1. นางสาวปิยาภัทร  อินผูก
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กหญิงธัญชนก  เชื้อผาเต่า
 
1. นางสาวปิยาภัทร  อินผูก
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงปภาวรินท์  ชนะสิมมา
 
1. นายประธาน  ยศรุ่งเรือง
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กหญิงทอฝัน  กองแก้ว
2. นายปริพล  สรณารักษ์โสภณ
3. เด็กหญิงปิยมาศ  ฐานะกิจ
 
1. นายสุทธอิทธ  ภาหวานเสียง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกศยา  กล้าณรงค์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กชายภานุวิชญ์  พรประเสริฐ
2. เด็กหญิงสุทธิดา  วิไล
 
1. นายสุรินทร์  สุวิชัย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทาติ๊บ
2. เด็กหญิงชลิตา  แมวป่า
3. เด็กหญิงเดือน  จะนะ
 
1. นายสมบัติ  รัตน์ชัยศิลป์
2. นายทวีวัฒน์  ภิระบรรณ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) 1. เด็กชายธนายุทธ  โตพุ่ม
 
1. นายสมมาตร  พรมมา
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) 1. เด็กหญิงธนพร  พิมพา
2. เด็กหญิงนิตยา  เพชรยิ้มพะเนา
3. เด็กหญิงนิษญา  พูลทอง
 
1. นางปราณี  แดงดี
2. นางจรรยารัตน์  ชื่นหิรัญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง 1. เด็กชายกีรติ  ศักดิ์ดี
 
1. นายอรรถพล  บุญอินทร์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 1. เด็กหญิงกานต์รวี  เข็มเงิน
2. เด็กชายจิรเมธ  บุตรตาวงษ์
3. เด็กชายณัฐฐาพล  พูลสวัสดิ์
4. เด็กชายณัฐพนธ์  เข็มทอง
5. เด็กหญิงศริณย์พร  อู่สิน
 
1. นายจิตกร  สมาคม
2. นางภัคจิรา  สมาคม
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กชายจักรีนฤเบศธ์  ศรีนามะ
2. เด็กชายศุภโชค  แสนปัญญา
 
1. นางกนกภรณ์  วงศ์อ้าย
2. นางสาวไอศิกานต์  เตชะ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  เรือนใหญ่
2. เด็กหญิงสตรีรัตน์  ฉั่วจา
3. เด็กหญิงสตรีวิทย์   ฉั่วจา
 
1. นางบุศรินทร์  อภัยโรจน์
2. นางสาวธนพร  จั่นเพชร
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 1. เด็กหญิงจิณณพัต  สะขัดอ้อย
2. เด็กหญิงรวีกร  เตชเอี่ยมสกุล
3. เด็กชายอภิเชษฐ์  ยั่งยืน
 
1. นางวารุณี  เทียนนาวา
2. นายชัยวัฒน์  เทียนนาวา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงฐิติพร   คีรีพิทักษ์
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สินศรานนท์
3. เด็กหญิงปุณยนุช   กันธวัง
4. เด็กชายพชรพล   ไทยแท้
5. เด็กหญิงเจนจิรา    วิภาวรธรรม
 
1. นายทวนทอง   บุญชู
2. นางเดือนเพ็ญ   รักประชา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 1. เด็กหญิงพรญาณี  อาทิใจ
 
1. นางยุพิน  วงศ์ประเสริฐ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 1. เด็กหญิงจิราภา  ลุงตะ
 
1. นางพิมพร  ไตรยานุภาพ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ 1. เด็กชายนิพิฐพงษ์  อินต๊ะปัญญา
2. เด็กหญิงพิชญาภา  ภัทรางกุล
3. เด็กหญิงศศิพิมพ์  ปิ่นสกุล
4. เด็กชายเสฎฐวุฒิ   แก้วฟู
5. เด็กหญิงแสงนวล  -
 
1. นายทองดี  น้อยวงศ์
2. นายกิตติพงศ์  สุดใจ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 1. เด็กหญิงกึด  รอจิ่ง
 
1. นางสาวปรียาภัทร์  แก้วมูล
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กชายรัฐนันท์  วิบูลจันทร์
2. เด็กชายอรรถพล  เรือนแก้ว
3. เด็กหญิงเบญญทิพย์  เรือนคำ
 
1. นางเสาวภา  ใจสม
2. นายชิตินทรีย์  สุภโกศล
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กชายธนพล  สิมสา
 
1. นางสาวลัดดาวรรณ  ยิ้มอยู่
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ 1. เด็กชายกฤษณะ  จาบทอง
2. เด็กหญิงขนิษฐา  คุ้มสุวรรณ
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  บัวโฮม
4. เด็กหญิงปุณยภรณ์  คลังแสง
5. เด็กชายพิสิทธิ์  เอี่ยมเมือง
6. เด็กหญิงวรรณิดา  หรั่งเอม
7. เด็กหญิงวริศรา  บุญไพโรจน์
8. เด็กชายสมพร  จิ๋วธรรมรงค์
9. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เอี่ยมเมือง
10. เด็กชายอภิวัฒน์  กลีบเมฆ
11. เด็กชายอิศรา  ประกอบแก้ว
12. เด็กหญิงโชติรส  มาอยู่
 
1. นางกมล  เกิดผล
2. นางกัลยา  เจริญพันธ์
3. นางสาวพรนิภา  นมนาน
4. นายวุทธิ์  ดีอุดม
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 1. เด็กชายชยุต  ทาบุดดา
2. เด็กชายศุภชัย   รินแก้ว
 
1. นางสาวมัณฑนา  มะโนแป๊ก
2. นางกาญจน์กวิน  เพชรอมรเมธากุล
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดคลองปลากด 1. เด็กชายอับดุลลาติฟ  ศรีหมั่น
 
1. นางสำอาง  ผิวอ่อน
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ฉัตรธง
2. เด็กหญิงนภัสสร  ไชยะเกิด
3. เด็กหญิงน้ำเพชร  จอยทอง
4. เด็กหญิงพรหมรพี   โทนแจ้ง
5. เด็กชายวุฒิชัย   พระกำเนิด
 
1. นางลัฐิกา  ผาบไชย
2. นางนารีรัตน์  โทนแจ้ง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  ยาจ๊ะ
2. เด็กหญิงณหทัย  ก้อนแก้ว
3. เด็กหญิงพรรณราย  เอิงเอย
4. เด็กหญิงพรวิลัย  ธรรม
5. เด็กหญิงรัตนาวดี  พูลพิพัฒน์
6. เด็กหญิงลินดา  ลุงคำ
7. เด็กหญิงสุธัญญา  พุทธวงศ์
8. เด็กหญิงเจน  ลุงทร
9. เด็กหญิงเหมย  -
10. เด็กหญิงเหมยจ๋าม  -
 
1. พระมหาสมหวัง  สิทธตฺโถ
2. นางอัญชลี  กองเงิน
3. นางจิรพรรณ  จิตพัฒนชัย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม 1. เด็กหญิงเมทินี  วิชัยวงษ์
 
1. นายวีระศักดิ์  สีสวย
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล) 1. เด็กหญิงจันทิชา  อินทร์นิ่ม
2. เด็กหญิงลลิศา  คงเพชรศักดิ์
3. เด็กหญิงสุวลักษณ์   จงกุล
 
1. นางสายฝน  กล่ำทอง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 1. เด็กชายพงศภัค  แซ่โซ้ง
 
1. นางกานต์พิชชา  พรมรังกา
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 1. เด็กชายชัยวัฒน์  สุขตั๋น
2. เด็กชายณัฐนันท์  สูงโคตร
 
1. นายกล้าณรงค์  ทูแก้ว
2. นายธวัชชัย  สิทธิ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. เด็กชายญาณรินทร์  อื้อตระกูลชัย
 
1. นายจตุรงค์  เปรมเสถียร
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม 1. นางสาวสุรภา  เพชรลานน์
 
1. นายวินัย  เพ็ชรไทย
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดรุณพัฒนา 1. เด็กชายณัฐพงศ์  สูตรเลข
 
1. นายณัฐวุฒิ  สมวะเวียง
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงจิราพร  พลศรี
2. เด็กหญิงจีน  ติยะพิษณุไพศาล
3. เด็กหญิงฐิติพร  วังคำ
4. เด็กหญิงทับทิม  คำจันทร์
5. เด็กหญิงมนภรณ์  ตาน้อย
6. เด็กหญิงวรัชญา  วุฒินันชัย
7. เด็กหญิงศตพร   แก้วคำ
8. เด็กหญิงสุภัสสรา  วงค์บุญธรรม
9. เด็กหญิงเกรซ  ศรัญญา บาร์ฟอร์ด
10. เด็กหญิงเทย่า  แองเจิลลิน่าไอฟส์
 
1. นายสุวิจักขณ์  นาใจ
2. นายเอกลักษณ์  ทิพย์มณี
3. นางสาวสุชญา  พันธุรัตน์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนไชยวิทยา 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  แก้วมี
 
1. นางสาววาทิตา  แซ่ซีน
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงชัญญานุช   ชอุ่มเกตุ
2. เด็กชายธนากร    สุบรรณรัตน์
 
1. นางคณารัตน์  คุณชัย
2. นางพิชญาพร  เชิญขวัญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อยู่ขำมี
2. เด็กหญิงกมลชนก  หมั่นมั่น
3. เด็กชายคัมภีร์  พัชรวังสกุล
4. เด็กชายจักกฤษ  เอี่ยมสำอาง
5. เด็กชายจิรายุ  แก้วนิล
6. เด็กหญิงฐิติรัชต์  สารีพันดอน
7. เด็กชายณฐพล  ใจยา
8. เด็กหญิงณัฐมน  พูนใจสม
9. เด็กชายธนภรณ์  รัตนไพบูลย์วิทย์
10. เด็กชายธนายุต  อ่องเพ็ง
11. เด็กชายนวพรรษ  ทิมแหง
12. เด็กชายนันทวัฒน์  เครือใย
13. เด็กหญิงนันทิชา  ศิวิใจ
14. เด็กชายปรมินทร์  ยิ่งสูงเนิน
15. เด็กหญิงปราณี  -
16. เด็กหญิงพรมณี  นามวิชัย
17. เด็กชายพิชญางกรู  ก๋ามา
18. เด็กหญิงมณฑิรา  ตาลปั้น
19. เด็กหญิงมริสา  แหนขุนทด
20. เด็กหญิงวรรณิษา  คำหมี
21. เด็กชายวรายุ  แสงสี
22. เด็กหญิงวารินทร์  ป้อมภา
23. เด็กหญิงวิภารัตน์  ลัดลอย
24. เด็กหญิงศศิธร  พรมนอก
25. เด็กหญิงสิราวรรณ  ขำมี
26. เด็กชายสุรสิทธิ์  ชากัณฑ์
27. เด็กชายอธิศ  ทองอยู่
28. เด็กชายอภิวัฒน์  เส็งเพิ่ม
29. เด็กหญิงอินทิรา  ด้วงอ้น
30. เด็กชายเจษฎา  ยะวงษ์
31. เด็กหญิงเนตรนภา  เส็งเพิ่ม
32. เด็กหญิงเมริษา  พนาเจริญศรี
33. เด็กชายเรวัต  จีนเพชร
34. เด็กชายเอกรินทร์  ชัยแจ้ง
35. เด็กหญิงแพวทอง  สิทธรรม
36. เด็กหญิงโชติกา  ใจเอี่ยม
 
1. นายเสวก  บุญประสพ
2. นายกฤติพงศ์  จันทร์ปา
3. นางสาววรากร  ทองทวี
4. นางจิรพร  ทองใหญ่
5. นายวันชนะ  เมฆี
6. นายแสนสุข  แซ่ว่าง
7. นางสาวกมลพัชร  อันลูกท้าว
8. นายจักรพรรณ์  พุ่มพวง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกชพร  เปียเอี่ยม
2. เด็กหญิงกนิษฐา  แจ่งวงษ์อินทร์
3. เด็กหญิงกัญชพร  อยู่เมฆ
4. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โพธิ์เนียม
5. เด็กหญิงรินลดา  เพ็งอำไพ
6. เด็กหญิงรุจรวี  มณีนารถ
7. เด็กหญิงลลิตา  สิทธิวงศ์
8. เด็กหญิงวิชญาดา  ศรีเผือก
9. เด็กหญิงสิริวิมล  ขันติวงษ์
10. เด็กหญิงอมรรัตน์  วรรโณภาศ
 
1. นายศักดิ์ศรี  บุญสา
2. นางนที  อ่อนทอง
3. นางสายพิณ  เมฆหมอก
4. นางสุภาพร  ชัยศรี
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186 1. เด็กหญิงพิมพินันท์  ยศอินทร์
2. เด็กหญิงหิรัญยกุล  ตันน้อย
 
1. นางพรรณทอง  สิริกาญจนขจี
2. นายทวิน  มั่นเหมาะ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 1. เด็กชายสรภพ  บุญคอย
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ชัยทอง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) 1. เด็กหญิงกชกร  จันทร์ทิพย์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ถาวร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา 1. เด็กชายนพพร  อาหยิ
2. เด็กชายวันชนะ  เบเช
3. เด็กชายอาก่อ  วุยยือ
 
1. นายเจษฎาวุฒิ  วงศ์ชัย
2. นางนงลักษณ์  ภิมาลย์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ 1. เด็กหญิงนันนภา  มาตย์เถื่อน
 
1. นายธนกิจ  ปานเรือง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 93.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบรรพตวิทยา 1. เด็กหญิงรัตนพร   แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงอุทุมพร  แซ่วื้อ
 
1. นางสาวยุภาพันธ์  สิทธิผง
2. นางสาวรุ่งทิพย์   เบื้องกลาง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางระกำ 1. เด็กชายโสภณ  มะลิดิน
 
1. นางวราพร  เนียมเปี่ยม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธินี  หลวงปราบ
2. เด็กหญิงรัตนา  สุขเรือง
3. เด็กชายฤทธิเดช  กลัดดิษฐ
 
1. นางสุพัตรา  ทัพใหญ่
2. นางอำพิน  สุขสวัสดิ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  ปิ่นเกตุ
2. เด็กหญิงสิรินทรา  อภิชัยนภากุล
3. เด็กชายเสกสรร  นาคเอี่ยม
 
1. นางสุพัตรา  ทัพใหญ่
2. นางอำพิน  สุขสวัสดิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  สุกหลวง
2. เด็กหญิงกัญญาพักตร์  เจริญสุข
3. เด็กหญิงฐานิดา  มูลลี
4. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ช้างนาม
5. เด็กหญิงณัฏฐณิดา  ช้างนาม
6. เด็กหญิงณัฐณิฌา  ศรีทาบ
7. เด็กชายธนโชติ  ปาละชาติ
8. เด็กหญิงนภัสสร  หนูโชติ
9. เด็กหญิงบงกชกร  นารถานนท์
10. เด็กหญิงบัณฑิตา  บุญลือ
11. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  พิมจำลอง
12. เด็กชายวันชนะ  รูปทรง
13. เด็กชายศุภชัย  อุบลอ่อน
14. เด็กหญิงสมิตา  จุ้ยเย็น
15. เด็กหญิงสุรัมภา  เดชสนธิ
16. เด็กหญิงอมรรัตน์  กุลรอด
17. เด็กหญิงอรทัย  จิตบรรจง
18. เด็กหญิงอังคนา  กล่ำโภช
19. เด็กหญิงอุมากร  อุ้ยตา
20. เด็กหญิงเกสรา  กลทิพย์
 
1. นายมนศักดิ์  เง่าลี
2. นายวิริต  ชื่นเรือง
3. นางจินดารัตน์  ควรพันธ์
4. นางสาวพัชรา   จันทร์ทอง
5. นางสาววิภารัตน์  หอมสุวรรณ
6. นางสาววารุณี  ไกรศร
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา 1. เด็กหญิงบูคู  มาเยอะ
2. เด็กชายวรชาติ  เหว่ยแม
3. เด็กหญิงศิริกรณ์  คะติ
4. เด็กหญิงสุพัตรา  เชอก้อง
5. เด็กชายอาแบ  มาเยอะ
6. เด็กหญิงเดือนดาว  มาเยอะ
 
1. นายยงยุทธ  จักคำ
2. นางสาวแขนภา  อินต๊ะอดทน
3. นายชวลิต  ธนเจริญเกษม
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงประภาสิริ  ทรัพย์ประเสริฐ
 
1. นางนันทพร  แก้วแท้
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ 1. เด็กชายพิชากร  สมัครการ
2. เด็กชายสิทธิพล  มาสาย
3. เด็กหญิงอนุธิดา  ราชบุตร
 
1. นางสาวชมัยพร  แจ่มหะทัย
2. นางแสงนภา  สุขเนตร
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางดง 1. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  วงศ์ถาติ๊บ
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  โทสูงเนิน
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกิ่วจันทร์ 1. เด็กหญิงกนกขวัญ  แสนสุภา
2. เด็กหญิงกันตพร  สวัสดิ์ศิริศิลป์
3. เด็กหญิงกัลยารัตน์  แปงอุด
4. เด็กชายกิตติศักดิ์  คำต๋อม
5. เด็กหญิงดารุณี  แปงอุด
6. เด็กชายทรงเกียรติ  แปงอุด
7. เด็กหญิงพรพิมล  ลิมาลัย
8. เด็กหญิงภาวดี  แปงอุด
9. เด็กชายวิทวัส  แปงอุด
10. เด็กหญิงศรัทชินี  แปงอุด
11. เด็กหญิงศศิพร  แปงอุด
12. เด็กชายอนุกูล  แปงอุด
13. เด็กหญิงอังคณา  วงศ์กระโซ่
14. เด็กชายอัศวนนท์  แปงอุด
15. เด็กหญิงเจนจิรา  แปงอุด
16. เด็กชายเฉลิมชัย  แปงอุด
 
1. นางสาวฆนรส  ร่อนทอง
2. นายเสกสรร   รุณรักษา
3. นายนพดล  สิทธิ
4. นายยศศักดิ์  ศศิพงศ์ธาดากุล
5. นางสาวทัดดาว  แปงอุด
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอบด้ง 1. เด็กชายอาโยย  ส่างกาน
 
1. นายวรัญญู  บุญเทพ
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอบด้ง 1. เด็กหญิงณัชชา  หมอกแสง
2. เด็กหญิงณานอารีย์  ลายเฮิง
3. เด็กหญิงรัตนเพชรมณี  เผื่อนทิตย์
 
1. นางสาวกัลยา  ใจคำ
2. นางสาวสิริภรณ์  ยานะโส
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านข่อยสูง 1. เด็กหญิงพุฒธิพร  สีระสา
 
1. นางสาวดารารัตน์  พระวงษ์วัน
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองข่อย 1. เด็กหญิงชนัญชิดา   สมวงศ์
2. เด็กหญิงศิริกัลยา   โสภารัตน์
 
1. นายบุญเลิศ  บัวผัน
2. นางสง่า  เดี่ยวตระกูล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 1. เด็กชายอัครวัฒน์  กระแสร์
 
1. นางสมพร  ทะสุใจ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองทราย 1. เด็กชายกฤษฎา  แก้วดวง
2. เด็กชายคมกริช  ภูมิกระจ่าง
3. เด็กชายจอมรัก  บริบูรณ์
4. เด็กหญิงจันทิมา  อรรถโสภา
5. เด็กชายชินวัตร  แซ่ล้อ
6. เด็กหญิงณัฐธิชา  หัตถกิจ
7. เด็กหญิงณัฐนรี  บริบูรณ์
8. เด็กชายพรชัย  ยีรัมย์
9. เด็กหญิงพรวนา  บริบูรณ์
10. เด็กชายภูดิศ  โหลเล็ก
11. เด็กชายภูตะวัน  ชาติวิเศษ
12. เด็กหญิงมณีณัฐ  เพิ่มพูน
13. เด็กหญิงมนัสนันท์  สองเมือง
14. เด็กชายวรายุ  ศรีมูลชัย
15. เด็กหญิงวิลาสินี  หูกำปัง
16. เด็กหญิงอธิษพร  สุขแจ่ม
17. เด็กหญิงอภัสรา  พุธมา
18. เด็กหญิงเนตรนภัทร  กลิ่มน้อย
19. เด็กหญิงเนตรนภา  พึ่งน่วม
20. เด็กหญิงเปรมยุดา  น้อยจันทร์วงษ์
 
1. นางพรเพ็ญ  กลิ่นผกา
2. นางสาวจรินทร  ชินบุตร
3. นางสาวสุรี  กฤษฎี
4. นางมลฤทัย  เพ็ชรพงษ์
5. นางสาวพรรณวจี  จอดนอก
6. นางสาวอนันตญา  คำลือ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองทราย 1. เด็กชายสุรชาติ  เถื่อนวงษ์
2. เด็กชายเจตนิพัทธ์  แสงจันทร์
 
1. นางสาวประภาพร  หล่อปัญญากิจการ
2. นางสาวจุฑารัตน์  มุงคำภา
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน 1. เด็กชายณัฐพล  พะเยาว์น้อย
 
1. นางณฐพร  ชาวลุ่มบัว
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา 1. เด็กชายฉัตรชัย  แซ่ม้า
2. เด็กชายบัญชา  อ่ำกรด
 
1. นายพจน์  ตู้สุพรรณ
2. นางเกษสุนีย์  ตู้สุพรรณ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงญาณิศา  จำปาพันธ์
 
1. นายพัฒนะ  แก้วสุขศรี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองเมือง 1. เด็กหญิงปริยาภัทร   ทับเพ็ชร
 
1. นางชลธิภา   วัชรภัทร
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองไทร 1. เด็กหญิงดาราวัณย์  พรมศิริ
 
1. นางน้ำอ้อย  จันทร์ศิริ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองไทร 1. เด็กหญิงจุรินรัตน์  หึกขุนทด
2. เด็กหญิงรัตนวาลี  กรวดสำโรง
3. เด็กหญิงลลิตา  การะภักดี
 
1. นางทิพย์สุคนธ์  มังกรวงศ์
2. นางยุวดี  แสงศรีธูป
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคุ้งวารี 1. เด็กชายญาณวุฒิ  บัวพันธ์
 
1. นายชลากร  พัฒสาริกรณ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฏร์วิทยา) 1. เด็กชายธวัชชัย  อัฐตั๋น
 
1. นายวีรชัย  ปทุมวิง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฏร์วิทยา) 1. เด็กชายธวัชชัย  อัฐตั๋น
 
1. นายวีรชัย  ปทุมวิง
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฏร์วิทยา) 1. เด็กชายกิรติกร  ศรีนวล
2. เด็กชายมินธาดา  คลองตะเคียน
3. เด็กชายวรเดช  เล่ห์กล
 
1. นายดีลาภ  ปราบสงบ
2. นายจารึก  ใจเพ็ชร
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านค่างาม(อัตราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงณฐพร  สังเวียนวงศ์
2. เด็กหญิงสิริภัทร  ใสสะอาด
3. เด็กหญิงอรณี  จันทร์ดี
 
1. นางอุดมพร  ไขรัศมี
2. นางสาวกัญญารัตน์  อินทร์ทอง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  คำดก
 
1. นางสาววันเพ็ญ  สืบสกุลพรหม
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจำค่า 1. เด็กชายศุภโชค  จามรี
2. เด็กชายอภิลักษณ์  สอนบุญทอง
 
1. นางสาวกรรณิกา  ใจอินทร์
2. นายเฉลิมพล  บรรจง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านจำผักกูดทรายทอง 1. เด็กหญิงรังสิมา  โพธิ์แจ้ง
 
1. นางผกายมาศ  เตปิน
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง 1. เด็กหญิงปนัดดา  รุณมอน
2. เด็กหญิงสุพรรษา  วุ่นสุก
 
1. นางสาวลักขณา  จิ๋วปัญญา
2. นางนวลอนงค์  เพชรกำแหง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซับไม้แดง 1. เด็กหญิงเบญญทิพย์  อินทนิล
 
1. นางเฉิดฉาย  นาราษฎร์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านซ่าน 1. นางสาวจันทร์พิมพ์  คล่องแคล่ว
2. เด็กหญิงชลธิชา  เมฆพุฒ
3. เด็กหญิงอาทิตย์ชญา  ทองบาง
 
1. นายวสันต์  รัตนธรรมวาที
2. นางสาวปนัดดา  เดชแฟง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงขวาง 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  น้อยวัน
 
1. นางนิศานาถ  สร้อยสน
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 1. นางสาวรัตติกาล  เรืองรุ่ง
 
1. นางสาวแสงเดือน  ลาภใหญ่
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 1. นางสาวชาลิสา  ใจมิภักดิ์
2. เด็กชายสิรวิขญ์  จินาเฟย
 
1. นางสาวจตุพร  ทะนุ
2. นางอุทัยวรรณ   ต๊ะคำ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 97.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงลาน 1. เด็กหญิงณิชา  ศิริ
2. เด็กหญิงศศิกานต์  ใต้ระหัน
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  สูตรเลข
2. นางสาวปรางค์วลัย  ช้อนขุนทด
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงลาน 1. เด็กชายภานุวัฒน์   อุบลเขียว
2. เด็กชายสรวิชญ์   หม้อกอง
 
1. นายบุญล้อม  พรมสวย
2. นางแสงทอง  พรมสวย
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงเดือย 1. นางสาวอารดา  กุลประเสริฐ
 
1. นางสาวปณัฎฐา  นรถี
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1. เด็กชายสันติ  เขื่อนธนะ
 
1. นางรุ่งทิวา  โพจา
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนจังหัน 1. เด็กหญิงกมลชนก  ฉุนฉ่ำ
2. เด็กหญิงวิไล  เสมอภาพ
 
1. นายสมเดช  นิธิวงษ์
2. นางสาวสมฤดี  หงษ์เวียงจันทร์
 
0 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนจันทร์ 1. เด็กหญิงกณิศา  อนุเวที
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  พ่วงแสน
3. เด็กชายต้นกล้า  อินทร์จันทร์
 
1. นางจรัสศรี  พุ่มไม้
2. นางสนุน  มูลกำเนิด
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนตอง 1. เด็กชายคุณากร  จันทะวัง
2. เด็กชายจิรภัทร  ขัดวิญญา
3. เด็กชายอนุภัทร  คำโย
 
1. นายธนากร  วรรณรินทร์
2. นางพรรณี  จาชัย
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนปิน 1. เด็กชายปุ๊  -
 
1. นายอนุชาติ  ชาติไธสง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนปิน 1. เด็กหญิงกัลยาภา  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงกาญจนา  จะกู
3. เด็กหญิงจันทร์เจ้า  โสคำแก้ว
4. เด็กหญิงปภาวดี  รุ่งแสง
5. เด็กหญิงพมลพร  บุญทาสุข
6. เด็กหญิงพิชานันต์   รัตน์อรุณ
7. เด็กหญิงพิมพกานต์  วงศ์ใหญ่
8. เด็กหญิงรักษิกา  ไชยยาติ๊บ
9. เด็กหญิงศศิวิมล  แซ่จ้าง
10. เด็กหญิงสิรินดา  ยานะ
 
1. นายวีรวัฒน์  กาญจนัษฐายี
2. นางสาวณธิพร  เตชานพคุณ
3. นางสาวอมรรัตน์  คำแสน
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนปิน 1. เด็กชายณัชพล   หงษ์ทวี
2. เด็กชายพันธุ์พงษ์ธร  สืบคำแก้ว
3. เด็กหญิงเรณุกา  ลุงขัด
 
1. นางสาวมนชยา   ทิพย์วงค์
2. นางสาวศิริขวัญ  เบ็ญจกรรณ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนพลอง 1. เด็กหญิงสโรชา  แก้วลา
 
1. นายสิทธิพงษ์  เขียวทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนพลอง 1. เด็กชายกฤตธน  เอกอิฐสินี
2. เด็กชายจิรายุ  สุกร
3. เด็กชายธนกร  แตงโม
4. เด็กชายธีรภัทร  เครือวัลย์
5. เด็กชายพงศกร  เหล่าปลาศรี
6. เด็กชายภคนันท์  แก้วถิ่นดง
7. เด็กชายรัฐภูมิ  วงษ์จันทร์
8. เด็กชายวริทธิ์  เหล่าเขตรกิจ
9. เด็กชายศุภณัฐ   สกนธรัตน์
10. นายสิทธิพงษ์  เขียวทอง
11. เด็กชายสุภานน  กล้าเกษตรวิทย์
12. เด็กหญิงสโรชา  แก้วลา
 
1. นายสิทธิพงษ์  เขียวทอง
2. นางสาวรัญญกิต  คชปัญญา
3. นางสาวธนพร  มานนท์
4. นางจิตติมา  โลหะเวช
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนพลอง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เอื้อวรรธณพันธ์ุ
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  ดาดก
3. เด็กชายก้องภพ  สิลาโส
4. เด็กหญิงจิรพร  พงษ์เกตุกร
5. เด็กหญิงจิรัชญา  สุขโสม
6. เด็กชายณัฐพล  แตงโม
7. เด็กหญิงณัฐวรรณ  เก่งถิ่นดง
8. เด็กชายดิเรก  สีเมือง
9. เด็กชายธนพันธ์  รักเขตกรณ์
10. เด็กชายธนภัทร  พูลพันธ์
11. เด็กชายธนาธิป  มักน้อย
12. เด็กชายธีรภัทร์  ฉิมพาลี
13. เด็กชายนวพล  ตุงคะศิริ
14. เด็กชายปรเมศ  สุภากุล
15. เด็กชายพงศกร  กล้าเกษตรวิทย์
16. เด็กหญิงพิมพิกา  เหล่ารอด
17. เด็กหญิงรติมา  เหมือนทอง
18. เด็กหญิงลลิตา  สมศรี
19. เด็กชายวีระภัทร  หมั่นเขตวิทย์
20. เด็กหญิงเนตติญา  ยาคำ
 
1. นายสิทธิพงษ์  เขียวทอง
2. นางสาวสุทธญาณ์  อินทวัน
3. นางสาวนรินทร์ธรณ์  เรืองวงษ์งาม
4. นายพิทักษ์  ขวัญตา
5. นางวลัยพรรณ  ไม้สนธิ์
6. นางสาววัชรี  กองพิกุล
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนสลี 1. เด็กหญิงชลธาร  คำเมฆ
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ประจิตร
 
1. นางสาวนวนันท์  ฐิติโชติ
2. นางรุจิรา  ฟักงาม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(วังเหนือ) 1. เด็กหญิงญาณิศา  ศิริธรรม
2. เด็กหญิงธนัญชนก  การเพียร
3. เด็กชายพลพล  เลือลา
4. เด็กชายภาวิต  อวดห้าว
5. เด็กหญิงศิราพัชร  การเพียร
 
1. นางสาวคนึงนิตย์  วงค์ธิมา
2. นางสันศนีย์  อ้วนล่ำ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอยคำ 1. เด็กหญิงกชพรรณ  นันทกิจรัตนกูล
2. เด็กหญิงขวัญณภัทร  ทาศิริคาม
3. เด็กหญิงประภาพรรณ  นันทะกาศ
4. เด็กหญิงศิริประภา  แสนวิโรจน์
5. เด็กหญิงไปรยา  แก้วหล้า
 
1. นางสาวสุภรัตน์  รูปดวง
2. นางนภัสนันท์  มูลลีกาศ
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กหญิงจันทร์จิราภรณ์  อินเพชร
2. เด็กหญิงอาภัสรา  ชุ่มวงศ์
3. เด็กหญิงเฟื่องฟู  แสงนาม
 
1. นายสุวรรณ์  พินิจ
2. นางรัชดา  ภิระบัน
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. นางสาวน้ำทิพย์  ศรีกูลพระ
2. นางสาวพลอย  สามคำ
3. นางสาวพัชราภา  ปัญญาดี
 
1. นางณัชพร  บัญชาเกียรติ
2. นางสาวริมธาร  พันธุชงค์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตองกาย 1. เด็กชายก่อคำ   ลุงคำ
2. เด็กหญิงจันทร์สุดา   อนันต์วิไล
3. เด็กชายชัย   อ่อนไท
4. เด็กหญิงธนัญญา   ชันชนา
5. เด็กหญิงนฤมล   ลุงมน
6. เด็กหญิงบุญญิสา   สมนา
7. เด็กหญิงบุษกล   ลุงหน่าหริ่ง
8. เด็กหญิงปนัดดา   หล้าแดง
9. เด็กชายพรเทพ   ลุงต๊ะ
10. เด็กหญิงมาลัยพร   ลุงหมาย
11. เด็กหญิงวรรณา   คำแดง
12. เด็กหญิงวันดี   ลุงซอ
13. เด็กชายศุภลักษณ์  ศรีวิชัย
14. เด็กหญิงอู   ลุงนะ
15. เด็กหญิงอู๋   ลุงนะ
16. เด็กหญิงใบหม่อน   อูปุก
 
1. นายอนุรักษ์   เมืองมูล
2. นายอัครพัฒน์  อิ่นคำมูล
3. นางวันเพ็ญ   กิติยา
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ 1. เด็กหญิงกรติยา  รัตนสุวรรณ์
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  รามหริ่ง
3. เด็กชายพีรพัฒน์   พุทธณวงศ์
 
1. นางกนกวรรณ  แปงใจ
2. นางสาวชญาดา  น้อยนันท์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 1. เด็กชายพุทธธรรม  จักรสุวรรณ์
 
1. นางนงลักษณ์  ยมลำภู
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1. เด็กหญิงณัฏฐชา  หน่อกันทา
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  อุตมะ
3. เด็กหญิงทิกิชา  ปินคำ
4. เด็กชายธีรภัทร  เพียงต่อ
5. เด็กชายนนทพัฎน์  วงศ์ประสิทธิ์
6. เด็กชายนพเก้า  จองแสง
7. เด็กชายนภัทพงษ์  สะหะบุรี
8. เด็กชายบูรพา  ศิริชัย
9. เด็กชายปฏิภาณ  งามแดง
10. เด็กหญิงฟ้าใส  มโนวิเชียร
11. เด็กหญิงยุพารัตน์  อุดยานะ
12. เด็กหญิงวราภรณ์  ร้กษาศิล
13. เด็กชายอธิปพันธ์  อุปทน
14. เด็กหญิงอิสยาห์  ปัญญาแหลม
15. เด็กหญิงเกศรินทร์  เทศโล
16. เด็กหญิงเมษณีย์  คำเรือง
17. เด็กหญิงแพรวา  ก้อนราช
 
1. นางจิรายุ  ภัทรวุฒิ
2. นางพวงผการ์   กวงแหวน
3. นางจันทร์ฉาย  เทพวงศ์
4. นางกรรณิการ์  จรัลอารีกุล
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นรุง 1. เด็กชายญาณพล  มูเซอร์
2. เด็กหญิงพิยดา  การคำ
3. เด็กชายเอกวิทย์  จะโจ
 
1. นายณรงค์  สิทธิราช
2. นายประสาน  ศรีวิชัย
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านถนนน้อย 1. เด็กชายปฏิวัติ  ฉบับแบบ
2. เด็กชายภูมิ  ประภาวิชา
3. เด็กชายเขตตะวัน  ศรสมบูรณ์
 
1. นายต่อตระกูล  ทองมูล
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านถ้ำแก้ว 1. เด็กหญิงปรัถมา   บุญเลิศ
 
1. นายฤกษ์ชัย  นุตโยธิน
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทำนบ 1. เด็กหญิงวาชรัตน์  หนูอ่อนศรี
 
1. นางสาวนับทอง  ผ่องวิลัย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน 1. นางสาวธันย์ชนก  ใจไธสง
2. นายพิชัยยุทธ  สุทนต์
3. เด็กชายภูมิภัทร  เส็งประโคน
4. นางสาวยุธิภา  อุณหิต
5. เด็กชายศุขวัฒนา  อิ่มดี
 
1. นายวทัญญู  เหล่าทอง
2. นายวรุณ  เหล่าทอง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง “ราษฎร์สามัคคี” 1. เด็กหญิงกนกนิภา  ชัยสิทธิ์
2. เด็กหญิงปภาวดี  ทับทอง
3. เด็กหญิงพิชญธิดา  ปรียาจิตร์
 
1. นายณรงเดช  นาขนานรัมย์
2. นางมณีรัตน์  นาขนานรัมย์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน 1. เด็กชายกฤษฎา  ทะเนาสี
2. เด็กชายกิติภัทร  อ้วนมาก
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  มีเก็บ
4. เด็กชายณภัทร  มณีรัตน์
5. เด็กชายณัฐิวุฒิ  ชื่นตา
6. เด็กหญิงธนภรณ์  สุภะการ
7. เด็กหญิงปริญญา  สิทธิยศ
8. เด็กชายพันธกาน  วังวงค์
9. เด็กชายวรากร  สุดาแก้ว
10. เด็กชายวัชรพงษ์  ปานาที
11. เด็กหญิงวิณาวรรณ  มาสบ
12. เด็กชายวิศรุต  ลาจ้อย
13. เด็กหญิงวีรวรรณ  ธรรมยิ่ง
14. เด็กหญิงศุภมาศ  ขัดสมิง
15. เด็กหญิงศุภิสรา  ปาสา
16. เด็กชายสมบูรณ์  สิทธิยศ
17. เด็กหญิงสวรินทร์  เนธิบุตร
18. เด็กหญิงสุรดี  ขัดสมิง
19. เด็กชายอัครพล  วังวงค์
20. เด็กชายเฉลิมพงศ์  อินใจ
 
1. นายกฤษฎากร  ไชยทัศน์
2. นายอาส่อ  อุ่ยแมะ
3. นางศรีนภา  ศรีธนะ
4. นางสาวศิวิมล  ท้าวคำลือ
5. นางสารภี  พิริยะชนานุสรณ์
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. เด็กหญิงจิ่งป้าง  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงธนัชพร  ขาวสวย
3. เด็กหญิงวิรากานต์  มูลคำ
 
1. นางสาวฐิรกานต์  กองคำ
2. นางจุรีรัตน์  กันทะวงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 1. เด็กชายอัฐชานนท์   แสนชู
 
1. นายจักร์ชัย   ธรรมสอน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 1. เด็กชายธนโชติ  ฉ่ำไกร
 
1. นายจักร์ชัย  ธรรมสอน
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง 1. เด็กชายณัฐดนัย  ยอดหมวก
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สังฆะมณี
3. เด็กหญิงนิภาวรรณ  อรัญมิ่ง
4. เด็กชายเตชินทร์  สมบูรณ์พร
5. เด็กชายไกรวิชญ์   ทองสง่า
 
1. นางสายหยุด  ศรีบุตร
2. นายศิริวัฒน์  บุญโตนด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงพิชญา   รักเมือง
 
1. นางณัชณิชา  โพธิ์ใจ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าชะอม 1. เด็กชายปภาวี  ภูปราง
 
1. นางสาววันวิสา  พูลศรี
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าบัว “รัฐประชานุเคราะห์” 1. เด็กชายเวชพิสิฐ  เปียวัฒน์
 
1. นางสาวภนิดา  นาวิกา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด 1. เด็กหญิงภัทรินทร์พร  แสงโพธิ์
 
1. นางสาวนันทนา  จันทรา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด 1. เด็กชายชินดนัย  ขุนศร
 
1. นางสาวนันทนา  จันทรา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายณัฐนันท์  ภูขีด
2. เด็กหญิงอนัญญา  สร้อยตา
 
1. นายธีรพล  ทรัพย์ทวี
2. นายภาณุพงศ์  สวัยษร
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าวังผา"ประชารัฐวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  จันต๊ะ
 
1. นางกัญชพร  เกี้ยวกลาง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าวังผา"ประชารัฐวิทยาคาร" 1. เด็กชายถิรมน  จันทร์ทา
2. เด็กหญิงธันยาพร  ใบยา
3. เด็กหญิงธันยาพัต  นันทเสน
4. เด็กหญิงปวีย์ธิดา  ทุ่งลา
5. เด็กชายปิยวัฒน์  เดชะคำภู
6. เด็กหญิงภัควลัญชญ์  เปาป่า
7. เด็กชายรตน  รักชาติ
8. เด็กชายศุภณัฐ  วิสุทธิแพทย์
9. เด็กหญิงสมิตานัน  คำเขื่อน
10. เด็กชายสิรวัชร์  สิงห์โต
 
1. นางสาวเนตรนภา  จิณะไชย
2. นางสาวจริยาภรณ์  รัตนประภา
3. นางสดใส  สวนยศ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าสัก 1. เด็กหญิงชญานันท์  แสงมณี
2. เด็กหญิงทศนวรรณ  มีรอด
3. เด็กหญิงทักษิกานต์  สว่างแก้ว
4. เด็กหญิงธัญชนก  เรืองแตง
5. เด็กหญิงนุสราภรณ์  อินทร์แพรง
6. เด็กหญิงประภาศิริ  เนตรจำนงค์
7. เด็กหญิงปวริศา  ศรีประเสริฐ
8. เด็กหญิงปิ่นมณี  เนตรจำนงค์
9. เด็กหญิงพรปิยะ  สุยะ
10. เด็กหญิงพีรกานต์  พันตาแหวน
 
1. นางจิตรา  อาจศรี
2. นายบุญเสริม  อาจศรี
3. นางสาววาสนา  อู่แสนขัน
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กหญิงจิรภัทร  บุญมี
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เปี้ยจิโน
3. เด็กหญิงแพรวา  มงคลสาร
 
1. นางจุรีย์พร  แก้วจันทร์
2. นางจุไรวรรณ   ชุมภู
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าไม้แดง 1. เด็กหญิงบุญฑริกา  รอดคุ้ม
2. เด็กชายบุริศร์  กรองทิพย์
3. เด็กชายไพสิฐ  ปุนนะวัน
 
1. นางสาวเตือนใจ  ทองดี
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  สอนตัว
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กชายจตุพงศ์  สารตา
2. เด็กหญิงณัฐลดา  เงินถา
3. เด็กชายนวพล  คำอ้ายล้าน
4. เด็กชายพงศกร  ตาแปง
5. เด็กชายพชร  เพ็ชรศิริโชค
6. เด็กชายพีรธัช  ไชยราช
7. เด็กชายพีรพล  ไชยราช
8. เด็กหญิงวริศรา  ปวนยา
9. เด็กชายสิทธิเดช  ทิพย์น้อย
10. เด็กชายอภินันท์  นันต๊ะขัน
 
1. นายสน  ศรีพรม
2. นางทับทิม  ถาทิพย์
3. นางชัชฎาพร  วังเขียว
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาขุมคัน 1. เด็กหญิงกฎษดาอัญญา  แก้ววงษ์หิว
2. เด็กหญิงจุไรรัตน์   โทด้วง
3. เด็กหญิงธัญชนก   สุขกรัต
 
1. นางสาวสายสุดา  แสงปัญญา
2. นางรัชชุดา  เมืองสนธิ์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาขุมคัน 1. เด็กชายจิรภัทร    มั่นอ้น
2. เด็กชายณัฐวัฒน์   เกรียท่าทราย
3. เด็กชายนิธิศักดิ์   ทับสุข
 
1. นางเพ็ญรุ่ง  บุญมีจิว
2. นายวัฒนพันธ์ุ  มั่นอ้น
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาขุมคัน 1. เด็กชายณัฐพงษ์   สรศิลป์
2. เด็กชายธีระวัฒน์   ดวงศิลา
3. เด็กชายนันทวัฒน์  ปั่นเนตร
 
1. นางสาวคมคาย  สอนวันนา
2. นางสุนิตย์  บุญเย็น
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางแลใน 1. เด็กชายวรเวช  เมธาวัชระ
2. เด็กชายสมชาย  รักษาป่า
3. เด็กชายไทยเทพ  สุขเกษมพนา
 
1. นางสาวรัชนีกร  ทำนา
2. นางสาวธนิดา  คำปา
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 1. เด็กหญิงภรณภัทร  ดวงบาล
2. เด็กหญิงสุมารีรัตน์  กันทะนงค์
3. เด็กหญิงอรปรียา  รัชชัย
 
1. นายอภินพ  ธนะสาร
2. นางสาวเกษร  วรรณรังษี
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 1. เด็กชายพิชญ์พิสิฐฎ์เสฏ  ยอดเงิน
2. เด็กหญิงมาติกา  จะอือ
 
1. นายปกรณ์เกียรติ  พูลสวัสดิ์
2. นางสาวเกษร  วรรณรังษี
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาพราน 1. เด็กหญิงสวรส  การด
 
1. นางศศิธร  ศรีดี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาฟ่อน 1. นางสาวจุฑารัตน์  จันมา
 
1. นายทศพร  ทองกร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาล้อม 1. เด็กชายอภิวิชญ์  เทือกศิริ
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาล้อม 1. เด็กชายบูชิต  อินทร์ตา
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาล้อม 1. เด็กชายธนดล  สุภาแก้ว
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 92.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาล้อม 1. เด็กชายกรวิชญ์  แซ่ว่าง
2. เด็กชายธนดล  สุภาแก้ว
3. เด็กชายนิรุตน์  ชมเชย
4. เด็กชายบูชิต  อินทร์ตา
5. เด็กชายปิติกร  พรมภาพ
6. เด็กชายศรายุทธ  พรหมเผ่า
7. เด็กชายอนุชิต  สีหะวงษ์
8. เด็กชายอภินัทธ์  เพชรสีเงิน
9. เด็กชายอภิวิชญ์  เทือกศิริ
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
2. นางสาววะวิดา  โทจำปา
3. นางสาวทวีศิลป์  โสตถิถาวร
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กชายรุ่งรดิศ  กิตินันท์
 
1. นายปฐมพงศ์  จันต๊ะ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) 1. นางสาวนภาวรรณ  เจนะ
 
1. นายเอื้ออังกูร  ศิริเสฏฐ์กุล
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร) 1. เด็กชายคณิศร  อิ่นสา
2. เด็กหญิงธันยพร  ลำเต็ม
3. เด็กชายพีรพงษ์  ติแก้ว
 
1. นายประสิทธิ์พงศ์  วงค์แก้ว
2. นางสาวภาณุมาศ  มาลี
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์   ก้อนแก้ว
2. เด็กชายพงศธร  เชื้อจีน
3. เด็กหญิงอรยา   เกียรทอง
 
1. นางสาคร  คล้ายพร้อม
2. นายสุภาพ  อิ้มทับ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 1. เด็กหญิงจันจิรา  แก้วผัด
2. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  เจติธรรม
 
1. นางธนพร  แสงปราช
2. นายสันติ  ทิพจักร์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 1. นายทวีชัย  กันทะวัง
2. เด็กชายวราวุฒิ  คำจ๊ะ
3. เด็กชายเอกพงษ์  หาสังข์
 
1. นายกัมปนาท  ใจมาลา
2. นายสันติ  ทิพจักร์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ 1. เด็กชายพิสิษฐ์  สาคำ
 
1. นางวราภรณ์  ลินเทศ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  ดีวัน
 
1. นายมงคล  ธนสัมปัตติ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กชายดอกไกล  สูงเนินคีรี
2. เด็กชายธานินทร์  -
3. เด็กชายธานี  -
 
1. นายอาทิตย์  ใจดี
2. นายชาคริส  สิริสันติธรรม
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กหญิงพฤกษา  พลพุทธ
 
1. นายพงศ์พร  อ่อนพุทธ
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ 1. เด็กชายกิตตินันท์   ดอกเขียว
2. เด็กหญิงนวรัตน์  ปินตา
3. เด็กชายอนันตชัย  จอมแปง
 
1. นายจิรพงษ์  คำปวง
2. นายวิชาญ  ไชยพูน
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 1. เด็กหญิงชุติมา  กานนชวลิต
2. เด็กหญิงฝนคำ  แซ่ย่าง
3. เด็กชายวรเมธ  วิเศษกันทรากร
 
1. นางสายสิน  บุญเรืองศักดิ์
2. นางมนันยา  เปรมประสิทธิ์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำโทก-หัวดง 1. เด็กหญิงจิราพร  คำปวง
2. เด็กหญิงจีรรัตน์  นิกรสุข
3. เด็กหญิงชลดา  จองบุญ
4. เด็กชายธนากร  ปันมูล
5. เด็กหญิงนิราภา  แก้วอินัง
6. เด็กหญิงบุญฑริกา   สังวาลย์
7. เด็กหญิงภาวินีย์  บุญแปง
8. เด็กชายศุภฤกษ์  เป็นอัน
 
1. นายสมเพ็ชร์  แปงเครือ
2. นายสงัด  แก้วพรมงาม
3. นางทิพย์สุนันท์  จันทร์กระจาย
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำโทก-หัวดง 1. เด็กชายกฤตพจน์   ราชไชยา
2. เด็กหญิงณัฐพร  บุญลอง
3. เด็กชายธนภูมิ  อินต๊ะยศ
4. เด็กชายธนวัต  คำเขื่อน
5. เด็กหญิงปิยาพร  จันทร์ต๊ะวงศ์
6. เด็กหญิงรสกร  ณ มา
7. เด็กหญิงวิลาสินี  เครือวงศ์เมืองคำ
8. เด็กหญิงศันศนีย์  แก้วก้อน
9. เด็กหญิงศิริกัญญา  โกสุโท
10. เด็กหญิงสุรีรัตน์   สุขะ
 
1. นายสมเพ็ชร์  แปงเครือ
2. นายสงัด  แก้วพรมงาม
3. นางสังวาลย์  เคร่งครัด
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางลาด 1. เด็กหญิงภัทรดา  หอมรื่น
2. เด็กหญิงโชติมณี  กันภัย
 
1. นางรวงทอง  แสงสว่าง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล) 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  ครุฑทิน
2. เด็กหญิงนภัสสร  อ๊อดเอก
 
1. นางสาวรัชนี  หุ่นแก้ว
2. นางสาวภณพร  ทองทรัพย์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน 1. เด็กชายคฑาวุธ  ศูนย์กลาง
2. เด็กหญิงสุภัสสร  ทองสุข
3. เด็กชายอิสระ  ประดับแก้ว
 
1. นายชัชวาลย์   ศรีจันทร์ตรา
2. นายศุภชัย  สิงห์โต
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน 1. เด็กหญิงธิดา  เมาลิชาติ
2. เด็กชายนิวุฒ   เมืองเสือ
3. เด็กชายสิทธิชัย  ตั่งมั่น
 
1. นายชัชวาลย์   ศรีจันทร์ตรา
2. นายเชิดศักดิ์  สุขสาด
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงมาลย์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เหนือเก่ง
2. เด็กหญิงกาญจนา  เกตุเทศ
3. เด็กหญิงจิราพัชร  เนียมแสง
4. เด็กหญิงณัฐชยา  รัตนเสถียร
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  ใจกล้า
6. เด็กหญิงวันนา  มูลละออง
7. เด็กหญิงศุภกาญจน์  เพ็งตระกูล
8. เด็กหญิงสราญจิต  ไสยวัน
9. เด็กหญิงสินิทรา  ถมทอง
10. เด็กหญิงสุชานาถ  พวงวิไลย์
 
1. นางนิภาภร  สงฆ์คุ้ม
2. นางสาวสุภาพร  ถมทอง
3. นางสาวผการัตน์  แก้วอยู่
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบึงลูกนก 1. เด็กหญิงนิราภร  อินทพงษ์
 
1. จสอ.ไพโรจน์  พงษ์สิงห์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต 1. เด็กชายศุภกิจ  ปานศรีลา
 
1. นางสุณี  รอบุญ
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบึงสำราญ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  จันทร์เกษร
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ลิ้นทอง
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  อิทริน
 
1. นายปรีชา  สุวรรณทอง
2. นางสาวชุติมา  ตลอดภพ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 1. เด็กชายพีรภาส  หราหมสกุล
 
1. นางสมทรง  เหล่าลูกอินทร์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ใจปิง
2. เด็กหญิงปีย์วรา  ใจปิง
3. เด็กชายอธิคม  ใจปิง
 
1. นางวาสนา  มีบุญ
2. นางสาวเตือนใจ  ปันชุน
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 1. เด็กหญิงมะลิวัลย์  อุ่นถิ่น
2. เด็กหญิงมานิกา  ใจปิง
3. เด็กหญิงละลิตา  ใจปิง
 
1. นางทิพวรรณ  เจ๊ะวงศ์
2. นางศิริพร  ยอดหล้า
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 1. เด็กหญิงพัทธมน  อักขระ
2. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ใจปิง
3. เด็กหญิงสุธานุช  ใจปิง
 
1. นางนันทนา  สิทธิไชยนุกูล
2. นางสาวชัญญานุช  มาณกิจ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหอย 1. เด็กหญิงกนิกา  แสนโซ้ง
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แซ่ย่าง
3. เด็กชายกิตตินันท์  แสนโซ้ง
4. เด็กหญิงกิ่งกมล  แซ่โข่ง
5. เด็กหญิงกุลสตรี  แสนโซ้ง
6. เด็กชายชยานนท์  แสนย้าง
7. เด็กหญิงชุณี  กมลทิพย์ตะวัน
8. เด็กหญิงฐิติชญา  แสนหาญ
9. เด็กชายดนัยเดช  แสนหาญ
10. เด็กหญิงดวงอร  แซ่โซ้ง
11. เด็กชายธนภัทร  แสนซุ้ง
12. เด็กชายนที  แสนหาง
13. เด็กชายนพกร  แสนหาง
14. เด็กหญิงนฤมล  แสนท้าว
15. เด็กหญิงน้ำฝน  แสนท้าว
16. เด็กหญิงปัทมพร  รัตนสกุลหาญ
17. เด็กหญิงปิยะรัตน์  แสนโซ้ง
18. เด็กหญิงปุณยนุช  แสนท้าว
19. เด็กหญิงพัสวี  กมลทิพย์ตะวัน
20. เด็กหญิงพารดี  แสนโซ้ง
21. เด็กชายพิชัย  แสนหาญ
22. เด็กหญิงมณีมณฑ์  แซ่โซ้ง
23. เด็กหญิงมนัสขวัญ  แสนท้าว
24. เด็กชายยศพล  แสนซุ้ง
25. เด็กหญิงรติยา  แซ่โซ้ง
26. เด็กชายวรวิทย์  แสนโซ้ง
27. เด็กหญิงวริศรา  แสนหาญ
28. เด็กหญิงวาสนา  แซ่โซ้ง
29. เด็กหญิงวาสนา  แสนหาญ
30. เด็กหญิงวิภาวดี  แสนซุ้ง
31. เด็กหญิงศศิวรรณ  แสนหาญ
32. เด็กหญิงศศิวิมล  แซ่สง
33. เด็กหญิงศุจินธรา  ศักดิ์เจริญชัยกุล
34. เด็กหญิงสร้อย  แสนโซ้ง
35. เด็กหญิงสุพรรณ  แสนหาง
36. เด็กหญิงสุวรรณา  แสนโซ้ง
37. เด็กชายอภิวิชญ์  แสนซุ้ง
38. เด็กหญิงอารีย์  แสนโซ้ง
39. เด็กชายอืทธิพล  แสนซุ้ง
40. เด็กหญิงเกศรินทร์  หาญสกุลเงิน
 
1. นายณัฐดนัย  อินทรสมใจ
2. นายธนพล  คุยบุตร
3. นางสาวดวงกมล  ธรรมสอน
4. นางสาวขวัญฤทัย  สายวงค์
5. นางสาวกฤษฎาภรณ์  ป้อฝั้น
6. นางสายรุ้ง  ธนู
7. นายเอกชัย  ชุมศรี
8. นางสาวไพวรรณ  ทองคำ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปง(ป้อมประชานุกูล) 1. เด็กชายปฏิภาณ  คำยวง
 
1. นางสาวชลธิชา  ตุ้ยดา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   หมัดโหนด
2. เด็กหญิงทิฆัมพร   คำปัญญา
3. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา   วงค์เจริญศรีสุข
4. เด็กหญิงวริยา   อินตะรถ
5. เด็กหญิงอริสรา   สมบูรณ์
 
1. นางสาวกชกร  ทองแท้
2. นางพนาวรรณ   ปัญญาเมืองใจ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  วงศ์ใจมา
 
1. นางจันทร์ฉาย  จิระอมรนิมิต
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงกชพร   อารมณ์
2. เด็กชายกรณ์ดนัย   ปินตาวงค์
3. เด็กชายกฤติธี   คันธชมภู
4. เด็กหญิงกันต์สุดา   แปงใจ
5. เด็กหญิงกีรติญา   สุวรรณแพร่
6. เด็กชายจิรวัฒน์   พินธุรักษ์
7. เด็กหญิงชนิกานต์   ตาลคำ
8. เด็กหญิงชิตาภา   พรชนะภากร
9. เด็กชายชิติพัทธ์   ระวังษี
10. เด็กหญิงณัฐกฤตา   เรือนใส
11. เด็กหญิงณัฐณิชา   สมถวิล
12. เด็กชายณัฐพัฒน์   เรืองวัฒนานนท์
13. เด็กหญิงณัฐวดี  ญาณะนันท์
14. เด็กหญิงณิรัฐธิดา   แก้วศรีงาม
15. เด็กหญิงทักษอร   กันหมุด
16. เด็กหญิงธนชา   ยาวิเลิศ
17. เด็กชายธนภัทร   ยาสมร
18. เด็กหญิงธนัชชา   ณ ลำปาง
19. เด็กหญิงธัญญ์รัศม์   มีชั้น
20. เด็กชายนภสินธุ์   ใจมาลา
21. เด็กชายนิธิกิตติคุณ   โอฬารจันทโรทัย
22. เด็กหญิงบุญญาพร   ใสแจ่ม
23. เด็กหญิงปวันรัตน์   โตด้วง
24. เด็กชายพัฒนภูมิ   ใหญ่วงศ์
25. เด็กชายพัทธดนย์   บุญเรืองรัตน์
26. เด็กหญิงฟ้าใส   ศรีชัยยา
27. เด็กหญิงระพีพร   ไชยวงค์
28. เด็กหญิงลภาพร   สุพจนานุรักษ์
29. เด็กชายศตายุ   คำใส
30. เด็กชายศุภเศรษฐ์   สุวรรณชีวะศิริ
31. เด็กหญิงสวิตตา   อุดรวัฒน์
32. เด็กชายสิงหเดช   แสนวงค์คำ
33. เด็กชายสิทธิภาคย์   ดิ๊กซอน
34. เด็กหญิงสุนิสา   เล็กจุฬา
35. เด็กชายสุรกานต์   เณรแก้ว
36. เด็กชายอธิภัทร   นาคพิทักษ์
37. เด็กหญิงอนงค์นาถ   ตามูล
38. เด็กชายอนวัช   บุญมา
39. เด็กหญิงอรวรา  วิเชียรสาร
40. เด็กหญิงเพียงหทัย   บุญเสริม
 
1. นายกิตติ   ผดุงภักดีกุล
2. นางนงนุช  อิ่มจิตอนุสรณ์
3. นางสาววชิรฎาว   แสงบุญเรือง
4. นางสาวพรประภา   จันตาวงศ์
5. นางสาวนภาลัย   คำกาละ
6. นางสาวศุภิสรา   หาญวงค์
7. นางสาวอัญชลี  ทองคำ
8. นางสาวอำภา   เลาหมี่
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงธีราภรณ์  เตชนันท์
2. เด็กหญิงวีรวดี  มีบุญ
3. เด็กชายสุภปวีณช์  เตชนันท์
 
1. นางสลีลา  เตชนันท์
2. นางคำแหวน  ลัทธกาญจน์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 94.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   เนื่องเดช
 
1. นางมยุรี  คงแดง
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงบุญระมณี  งงงวย
 
1. นางสลีลา  เตชนันท์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงสิริยากร  วงสาร
 
1. นางพรรณี  วังไชยเลิศ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงบุญชนิต  งงงวย
2. เด็กหญิงวรรณพร  วาลี
3. เด็กหญิงวิภาวี  เหล่าแช่ม
 
1. นางสลีลา  เตชนันท์
2. นางขนิษฐา  ทนะวัง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  กันยะ
 
1. นายพรเทพ  ศรีหร่าย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงเเม่ลอบ 1. นายภาสกร  จอมกาศ
 
1. นางสาวมยุรี  ปิ๊กต๊ะตอง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 1. เด็กชายกฤตวรรณ  พลคุมพล
2. เด็กหญิงจารุมน  ไชยเรียง
3. เด็กชายทรรศนกร  อุเทน
4. เด็กชายภูชนะ  สอนศรี
5. เด็กชายรัชชานนท์  ไพรโสภา
6. เด็กชายรัฐภูมิ  คุ้มผึ้ง
7. เด็กหญิงวิริยา  เข็มคง
8. เด็กหญิงสิรินทิพย์  ทุตะกิต
9. เด็กหญิงสีนวล  จันทร์สว่าง
10. เด็กหญิงเนตร์นภา  ลีสุขสาม
 
1. นายเจษฎา  อิ่มอยู่
2. นายณรงค์ศักดิ์  ยานุกูล
3. นางสาวพยุง  กระต่ายทอง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 1. เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  จอนลอย
2. เด็กหญิงเยาวเรศ  ทุนพิรัตน์
 
1. นางถวิลวรรณ  ม่วงจันทร์สอน
2. ว่าที่ร้อยเอกวสันต์  จันโส
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 1. เด็กชายกฤตพรพิพัฒน์  ห้วยหงษ์ทอง
 
1. นายสุชิน  ห้วยหงษ์ทอง
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 97.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 1. นางสาวคัทลิดา  เบื้องบน
2. นางสาวชยาภรณ์  ขำอิง
3. เด็กหญิงดาวประกาย  สุจริต
4. นายธนวัฒน์  ทุนพิรัตน์
5. นายปรเมษฐ์  อินทะจิต
6. เด็กหญิงมนัสนันท์  ทองใบ
7. เด็กหญิงมุธิตา  สิทธิสุข
8. นายยุฐพล  ยาตระกาศ
9. เด็กหญิงอรวรรณ  ศรีสูงเนิน
10. นางสาวเสาวลักษณ์  นาคสุข
 
1. นางคณาวรรณ  ธณ์ธรรม
2. นายสนอง  โพธิ์ทอง
3. นางสาวรัตนาพร  โฉมอินทร์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางกว้าง 1. เด็กหญิงทวยคำ   ลุงมั่น
2. เด็กหญิงศุภวรรณ   พรมมี
3. เด็กหญิงอัยการ   ไชยสกุล
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  มหาวรรณ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 90.14 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปางขอน 1. เด็กชายภัคพงศ์  เยส่อกู่
2. เด็กชายหล่อซ่า  มาเยอะ
 
1. นายธวัชชัย  นัยติ๊บ
2. นายวีรยุทธ  กาพรัด
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปางถ้ำ 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์   นำโชคชัยเจริญ
 
1. นางผาณิตดา   วงศ์ขจร
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางถ้ำ 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์   นำโชคชัยเจริญ
 
1. นางผาณิตดา   วงศ์ขจร
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปางปุก 1. เด็กชายอนุยุต  ตอรบรัมย์
 
1. นางจินตนา  ไชยช่อฟ้า
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปางมะเยา 1. นางสาวนาบี  ไชยประเสริฐ
2. นางสาวพรวดี  แซ่ซ้อง
 
1. นายสมพร  สมบูรณ์ชัย
2. นางสาวพรรณนิภา  สมบูรณ์ชัย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปางลาว 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  สลีสองสม
 
1. นายอุดร  แก้วเลิศ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กชายทักษิณ  นาวเหนียว
2. นางสาวสุธิตา  จีนนะ
3. นายเพชรรัตน์  ชมนา
 
1. นายสัญติ  ทองคงเหย้า
2. นายยศวริศ  ครุธจันทร์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เรืองวงค์งาม
2. เด็กชายวีรภัทร  อินนวล
 
1. นายวรเทพ  วันกาล
2. นางพัณณ์ชิตา  เชเดช
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กชายธนวินท์  บัวทอง
2. เด็กหญิงรุ่งรวี  ดีเอี่ยม
 
1. นายวรเทพ  วันกาล
2. นางสาวทิพย์สุคนธ์  ขาวเอี่ยม
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปางอ้า 1. เด็กชายศรายุทธ   บุดดี
2. เด็กชายเดชานนท์   โจ้นทาวงศ์
3. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  คำวงศ์เปี้ย
 
1. นางสาวสมรักษ์  ทิวงศ์ษา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. นางสาวภัทรภรณ์   บริบูรณ์
 
1. นายสุขุม  เทียนสุข
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. เด็กหญิงวรรณชนก   ประดิษฐ
 
1. นายสุขุม  เทียนสุข
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. เด็กหญิงกันยารัตน์    งามละม่อม
 
1. นายสุขุม  เทียนสุข
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. นางสาวปิยะพร   สุพัฒน์
 
1. นายสุขุม  เทียนสุข
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. นางสาวภัทราภรณ์    ดีเจริญ
 
1. นายสุขุม  เทียนสุข
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. เด็กชายประสาร   ยิ้มเพ็ชร
2. เด็กหญิงปิยะพร   สาระรักษ์
3. นางสาวปิยะพร   สุพัฒน์
4. นางสาวภัทรภรณ์   บริบูรณ์
5. นางสาวภัทราภรณ์   ดีเจริญ
6. เด็กหญิงวรรณชนก   ประดิษฐ
7. เด็กชายเขมนันท์   มั่นคง
8. นางสาวเพชรรัตน์   จั่นจีน
9. นายเอกรัตน์   นนทประศาสน์
 
1. นายสุขุม  เทียนสุข
2. นายณัฐพงษ์  พลมาก
3. นางวิมลพรรณ  พวงแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. นายกฤตเมธ  อยู่สุข
2. เด็กหญิงดวงพร   ระเริง
3. นายนันทวัฒน์  ชัยชนะ
4. เด็กชายประสาร  ยิ้มเพ็ชร
5. เด็กหญิงปาลิตา  อาจสูงเนิน
6. นางสาวปิยะพร  สุพัฒน์
7. เด็กชายพัชรพล  พุ่มน้อย
8. เด็กหญิงพันทิวา  แก้วสาสุข
9. นางสาวภัทรภรณ์  บริบูรณ์
10. นางสาวภัทราภรณ์  ดีเจริญ
11. เด็กหญิงวรรณชนก  ประดิษฐ
12. เด็กหญิงวาสนา  นาใจนึก
13. เด็กชายสุธี  หอมบุปผา
14. เด็กชายเขมนันท์  มั่นคง
15. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ตองอ่อน
 
1. นายสุขุม  เทียนสุข
2. นายภูฤทธิ์  อิ่มเทศ
3. นายอิศรา  กรุณามิตร
4. นางภานุมาศ  เขตบรรพต
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าซาง 1. นางสาวพัฑรา  จ๋าจุ๋มป๋า
2. เด็กหญิงพีรดา  ศรีพรม
3. เด็กหญิงศิริยานุช    ศรีพรม
 
1. นางยุวฎี   ไชยลังกา
2. นายพศวีร์  กองคำ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าตึง 1. เด็กชายพงษ์สิริ  เฉพาะธรรม
2. เด็กหญิงสิริวิมล  ปาสาวัน
 
1. นายทวีศักดิ์  เผ่าปัญญา
2. นางสาวสุธาทิพย์  เทพสิงห์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก 1. เด็กหญิงมาลิสา  ไชยันต์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์  วัดเก่า
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าลาน 1. เด็กชายจักรพงศ์   สุรมิตร
 
1. นางสาวนริศรา  ฟองศักดิ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) 1. เด็กหญิงสุภนิดา  จิ๋วอยู่
 
1. นางดวงเนตร  แขงามขำ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา   เฌอหมื่อ
2. เด็กหญิงขวัญ  กันแก้ว
3. เด็กชายณัฐพล   วงฤทธิ์
4. เด็กชายธนทรัพย์   ถัง
5. เด็กชายธวัชชัย   สุขเจริญ
6. เด็กหญิงน้ำฝน   ทองแสง
7. เด็กหญิงน้ำฝน   สมชาติ
8. เด็กชายบุญแก้ว   อิ่นคำ
9. นายพงษ์ศักดิ์   อ่วยยื่อ
10. เด็กหญิงรอด   คำวงค์
11. เด็กหญิงวารุณี   เยต๊ะ
12. เด็กชายศรันยู   ยอดแสงกุล
13. เด็กชายหลาววัน   สุขใจ
14. เด็กหญิงแสงดาว   ไทยใหญ่
15. เด็กชายใส่   คำวงค์
 
1. นายปริญญา  บุญมาศ
2. นายฤทธิพงษ์  มหายศ
3. นางรุ้งลาวัลย์  อยู่ดี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงจันทร์หอม  อินวงค์
2. เด็กหญิงพลอย  วิยาพร
3. เด็กชายแสงแก้ว  ไทยใหญ่
 
1. นายยุทธศาสตร์  อุทรักษ์
2. นางสมพร  อุทรักษ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กชายธีรเดช  ฉิ้มเฉิด
2. เด็กหญิงวี  นามลี
3. เด็กชายสุรเดช  แสงแก้ว
 
1. นายยุทธศาสตร์  อุทรักษ์
2. นางสมพร  อุทรักษ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กชายวรวุฒิ  นามคำ
2. เด็กหญิงศรีนวล  เดือนเพ็ญ
3. เด็กชายไชยนันท์  โปราหา
 
1. นายยุทธศาสตร์  อุทรักษ์
2. นางสมพร  อุทรักษ์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กชายคำแสง  ลุงพงษ์
 
1. นางสาวพิรานันท์  ธิติพงศ์วรทัต
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงกานดา   อาบือ
2. เด็กหญิงรินรดา   ธนตั้งภักดี
3. นางสาววรนุช   เมอแล
4. เด็กหญิงศศิญา  อุ่นเรือน
5. เด็กหญิงอัมพร   ท้าวศรีวิชัย
 
1. นายจารุวัฒน์  บุญงาม
2. นางไกรวัลย์  ฟูธรรม
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงนารีรัตน์   เยส่อ
 
1. นางสาวจิตราธาร  จันต๊ะยอด
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านผาหลัก 1. นางสาวกานต์ธิดา  กำจร
2. นางสาวจิรวรรณ  แกมกล้า
3. นายวุฒิภัทร   ดีบาง
 
1. นางญาณิศา  จิณสิทธิ์
2. นายหัตถชัย  หล้าคำมูล
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านผาเวียง 1. เด็กชายพัธวัทฒน์  อินปา
 
1. นางสาวชาลิสา  ปั้นกิจวานิชเจริญ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 1. เด็กชายกิตติกรณ์   กล้าศึก
2. เด็กชายณัฐธัญ    ดอกพิกุล
3. เด็กชายนัทธพงศ์    ละอองเภา
4. เด็กชายนำโชค  สุนทิรทิวากร
5. เด็กชายวชิรวัชญ์   แว่นแก้ว
6. เด็กชายสิทธิพงษ์   อินทร์งาม
 
1. นายยุทธยา    บุญปัน
2. นางสาวพรรณภัทร  บุญปัน
3. นางสาวอริษา  โนนสว่าง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงประกาย  อันทะปัญญา
 
1. นายณรงค์ชัย  ดำรงพุฒิเดชา
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1. เด็กหญิงเซ  ลุงจะหริ่ง
 
1. นางเพ็ญนภา  สันฟู
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. เด็กชายก่ำ  อ่องเงิน
2. เด็กหญิงนุ่ม  ลุงต๊ะ
3. เด็กหญิงอรพินท์  ลุงออ
 
1. นางธันยภรณ์  ต้านคือ
2. นางกชกร  อนาวัน
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. เด็กหญิงจามหมวย  ลุงมล
2. นางสาวจุม  ปากน้อย
3. เด็กหญิงลลิตา  สุนะ
 
1. นางกชกร  อนาวัน
2. นางธันยภรณ์  ต้านคือ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. นางสาวเจนจิรา  ลุงยะ
 
1. นางสาวิตรี  เกษเกษี
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านยางหัวลม 1. เด็กชายพีรภัทธ์  ดาแพง
2. เด็กหญิงศิรภัสสร   อันชนบท
3. เด็กหญิงสุจิตา   เบ้าเหมือน
 
1. นางธัญพร    อิทรศร
2. นางพิกุล    บุญมาก
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านยางเปา 1. เด็กหญิงพิทยารัตน์  รำไพพนา
 
1. นายชัยยศ  สุขต้อ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านราหุล 1. เด็กชายพงศภัค  พรมชัย
2. เด็กชายรัฐพล  พิลาด
 
1. นายไพโรจน์  พรมชัย
2. นางกาญจมาศ  อินทสร้อย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านริมใต้ 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์    ตูเปี่ยง
 
1. นายมณฑล    ธงเทียน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านริมใต้ 1. เด็กชายถิระวัฒน์    เอี่ยมมี
 
1. นายมณฑล  ธงเทียน
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มหลวง 1. นางสาวศิรินภา    ดอนมอญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชวัลลักษณ์    สุมงคล
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 1. เด็กชายกมล  แซ่ม้า
 
1. นายสมชาย  เกษตรกุลทรัพย์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร่องส้าน 1. นางสาวชุติกาญจน์  หาญบุญศรี
2. นางสาวธัญมน  แซ่ย่าง
3. นางสาวมณีรัตน์  แซ่กง
 
1. นายทองเดี่ยว  พินิจ
2. นางบัณฑิตา  นาต๊ะ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลานสาง 1. เด็กหญิงกัญชพร  กาวิยะ
 
1. นางสาวสุกัญญา  วันฟั่น
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลำภาศ 1. เด็กหญิงวิลาสินี  หลวงศิริ
 
1. นางสาวพรพิมล  เหมืองแดง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 93.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก 1. เด็กชายเหล่าตระกูล   ภิญโญรัตนสกุล
 
1. นายมงคล   รอพันธ์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก 1. เด็กชายวทัญญู   กันหาวงศ์
 
1. นางสาวกนกณาภา   วรจักรโยธิน
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกระดี่ทอง 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ถนอมชีพ
2. เด็กหญิงพิมล  เอี่ยวลับ
3. เด็กหญิงสิริวิมล   ดอกไม้
4. เด็กหญิงสุขธิตา  บุญผ่อง
5. เด็กหญิงอรวรา  กุลเทศ
 
1. นางสาวรจณา  คลี่แคล้ว
2. นางสาวสุวรรณี  ช่วยสุริยา
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อย 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  มงคลนาม
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  มหิดุลย์
 
1. นางสาวบุญเชิด  แย้มสัจจา
2. นางธัญลักษณ์  บุญประเสริฐ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังชะโอน 1. เด็กชายชลชาติ  บัวแพง
 
1. นางอุษา  ขำหลง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ 1. เด็กชายธีรวุฒิ  จางวางคง
 
1. นางวิมลรัตน์  ภาษี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตำลึง 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ธนัตถ์สกุล
 
1. นางสาวขนิษฐา  สารเสนาะ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังถ้ำ 1. เด็กชายปราโมทย์  บุญทิม
2. เด็กชายเกรียงศักดิ์  แก้วผา
 
1. นางปิลันฎา  สังข์โพธิ์
2. นางรัดใจ  กู้เขียว
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  ปฏิทัง
 
1. นางสาวเนืองนิตย์  สาเขตต์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กชายวีรภัทร  บุญดี
 
1. นางสาวเนืองนิตย์  สาเขตต์
 
0 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กชายธนกร  สารคาม
2. เด็กหญิงมาริสา  หอมแพงไว้
 
1. นางสาวเนืองนิตย์  สาเขตต์
2. นางสาวสุพร  เทียนบุตร
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังพลับ 1. เด็กหญิงวริศรา   เกตุอรุณโรจน์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์   พันธ์ผา
3. เด็กหญิงอารีกุล   ชูใส
 
1. นางสาวศศิธร  จันทาบัว
2. นายชัยสิทธิ์  แสนประสิทธิ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังยางราษฎร์สามัคคี 1. นางสาวกชพรรณ  เดชบุรัม
 
1. นางสาวศิริขวัญ  นวลจำปา
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  คำดี
 
1. นายพินทรัช  หอมชื่น
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กหญิงณฤมล  บุญประกอบ
2. เด็กหญิงปิยมาศ  เพียรไม่คลาย
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  สงัด
4. เด็กชายวัฒนชัย  กล้าสาริกรรม
5. เด็กหญิงวิชิดา  สุขรินทร์
 
1. นายชัยพัทธ์  จิตต์ตระกูล
2. นางสาววิภาวรรณ  จุลมุสิก
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย 1. เด็กหญิงจิณัฐตา  เกิดทอง
2. เด็กหญิงพิมาย  พึ่งไชย
3. เด็กชายอภิชาติ  สุวรรณชาติ
 
1. นางกนกอร  เอี่ยมพันธ์
2. นางสาวสมปอง  เกตุเผือก
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา 1. เด็กหญิงจันจิรา  แคนอินทร์
2. เด็กหญิงณภัทร  ม่วงมา
3. เด็กหญิงณัฐรดา  มะวงศ์
4. เด็กหญิงธิดาวรรณ  ทองตัน
5. เด็กหญิงนพรัตน์  คงดอนทอง
6. เด็กหญิงวาสนา  พัฒนศิริ
7. เด็กหญิงสุชานาถ  โยชน์สุวรรณ
8. เด็กหญิงอรนภา  ภิรมย์พงษ์
9. เด็กหญิงเปมิกา  ปั้นก้อน
10. เด็กหญิงเยาวพา  คงเจริญ
 
1. นางอนุรักษ์  สมัครเขตรการ
2. นายสุชาติ  จันทร์บ้านโต้น
3. นายอภิศักดิ์  ยุทธอาสา
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโพรง 1. เด็กหญิงชนากานต์  โลหะจรูญ
2. เด็กชายณัฐกิตติ์  สุขเจริญ
3. เด็กหญิงทยิดา  โลหะจรูญ
4. เด็กชายธนากร  แก้วโกสา
5. เด็กชายธนโชติ  หงษ์นัน
6. เด็กหญิงสุกันตา  ห่อทอง
7. เด็กหญิงสุพิชชา  ฟักปัญญา
8. เด็กชายสุวพิชญ์  สายแสง
9. เด็กหญิงอภิชญา  แสนโท
10. เด็กชายอัฒทณี  อ่ำบัว
 
1. นายศิริพจน์  สุุขเจริญ
2. นางสาวบังอร  สุุขเจริญ
3. นางสาวปวริศา  จันทร์ขำ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังโพรง 1. เด็กชายกฤษดา  ยศปัญญา
2. เด็กหญิงกันญาลักษณ์  พลญาพิพัฒน์
3. เด็กหญิงญาณิศา  กลิ่นอ่อน
4. เด็กชายธีรภัทร์  สาถิตย์
5. เด็กชายพงศกร  เกษมณี
6. เด็กชายพัทธดนย์  บัวอินทร์
7. เด็กหญิงรชนิศ  สีบุญ
8. เด็กชายสุวพิชญ์  สายแสง
9. เด็กหญิงอภิชญา  แสนโท
10. เด็กชายอินทร์ทิราช  เนียมพยัคฆ์
 
1. นางสาววิจิตรา  วงษ์ยะลา
2. นางสาวจริยา  อินทร์ฉ่ำ
3. นางสาวนิตยา  ภู่ขาว
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  กองติ๊บ
2. เด็กหญิงสุทธิดา  เข็มหอม
 
1. นายเอกราช  ทรายมะเริง
2. นางสาวนพกาญจน์  มั่นอ่วม
 
0 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย 1. เด็กชายวุฒิ  ลุงติ๊บ
2. เด็กหญิงสุภนิดา  ลุงชอ
 
1. นางแจ่มจันทร์  วงศ์เมธา
2. นางสาวขวัญฤทัย  วงศ์ชัย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน 1. เด็กชายปฏิพล   ยะวิญชาญ
 
1. นายกัณหา   ถนอมจิตต์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสบขุ่น 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  เผ่าต๊ะไชย
2. เด็กชายชัยวัฒน์   คำรศ
3. เด็กหญิงภิญญามาศ  นามวงค์
 
1. นางธัญชนก   คำเฝ้า
2. นางสาวกานต์พิชชา    ใหม่กุละ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงรัตนา  วงศ์วีระชาติ
 
1. นางสาวพัชรินทร์  สระคำ
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสลก 1. เด็กหญิงมาลัย   อินดี
2. เด็กหญิงมาลี   อินดี
3. เด็กหญิงวรรณพร  หมุดปัน
 
1. นางสาวกัลยา   ต๊ะมะครุธ
2. นางสาวทัศนวรรณ   ธรรมศานติบูรณ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 93.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสะปัน 1. เด็กหญิงณัฐฏ์วดี  ใจปิง
2. เด็กหญิงศิริประภา  ใจปิง
3. เด็กหญิงสุภานัน  พลทะนะ
 
1. นางสาวรวิษฎา  ทะสม
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสันกลาง 1. เด็กหญิงชญาน์นันท์  จองสุริยภาส
 
1. นายยลภัทร  จันต๊ะแดง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1. เด็กชายสรวัชญ์  อุทัศ
2. เด็กชายสรวุชญ์  อุทัศ
 
1. นางสายทอง  ใจปัญญา
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1. เด็กหญิงฌาลิตา  เที่ยงแท้
2. เด็กชายศุภกร   ไชยวงค์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ  สายสุภา
2. นางณิชชาภัทร  บาลไธสง
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กชายจารุชัย  สุวรรณรัตน์
2. เด็กชายพีรพร  จันทนาม
3. เด็กชายอยุทธ์  ศิลสิบ
 
1. นางสาววริศรา  ศรีสำโรง
2. นางสาวจุฑารัตน์  พันธเขียว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสันทราย 1. เด็กหญิงใหม่  จะคือ
 
1. นายสุทัศน์  ขันแก้ว
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงบูยึ  อุ่นแม
 
1. นางดวงใจ  ชัยมงคล
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 92.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทราย(หางดง) 1. เด็กชายธารามินทร์  กาวี
2. เด็กชายมณฑล   ลุงจิ่ง
3. เด็กชายออมแสง   คำอ้าย
4. เด็กชายเดือนคำ   ปันจิต๊ะ
5. เด็กชายเติมศักดิ์   เมืองดี
6. เด็กชายเทิดทูน   หนูอ๊อด
 
1. นายสิงห์ทอง   หมุ้นอินต๊ะ
2. นางสาวอรวรรณ   ปาวัณณะ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1. เด็กหญิงคำจิ่ง  ลุงจ๋าม
 
1. นางสาวทัศนีย์  อรุณ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1. เด็กหญิงชนิกานต์  มูหลิ่งต๊ะ
2. นางสาวเอเก๋ง  ลุงแสง
 
1. นางสาวทัศนีย์  อรุณ
2. นางสาวกิ่งกาญจน์  สายเครือคำ
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1. เด็กชายทิติ  ลุงต๊ะ
2. เด็กชายวรัญญู  คำทาก
3. เด็กชายสี  ลุงใส
 
1. นางสายสุณี  อินจันทร์
2. นายเทวิน  ธรรมลังกา
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1. นางสาวมอญจิ่ง  ลุงศิริ
2. เด็กหญิงศุภานันท์  ลุงก๊ะ
3. นางสาวเข่งหล้า  ลุงกั่นนะ
 
1. นางสายสุณี  อินจันทร์
2. นายเทวิน  ธรรมลังกา
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1. เด็กชายรัชตกร  ใจอะโน
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  มาแดง
 
1. นางสาวนิภาพร  ธิใจ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสันปง 1. นายวลากร  ฟุ่มเฟย
2. นายสุระ  ลุงกอ
 
1. นายอัศฎา  สิทธิแก้ว
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กหญิงกินรี   จีโน
 
1. นายรังสรรค์   วังสาร
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสันพระเนตร 1. เด็กชายจักรินทร์  ช่า
2. เด็กหญิงจ่ำ  ลุงต๊ะ
3. เด็กชายพานุ  ศรีวิชัย
 
1. นางสาวพิชญาภา  ชาวเวียง
2. นายทวี  โปธา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงณิชมน  บำเพ็ญอยู่
 
1. นางเดือนฉาย  สุขสวัสดิ์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสามขา 1. เด็กชายกาทา  -
2. เด็กชายจิรายุทธ  สราคำ
3. เด็กหญิงสิริขวัญ  พวงทอง
 
1. นายขจรเดช  บุญทองเถิง
2. นายพิเชษฐ  ศรีระวัตร
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสามหลัง 1. นางสาวพิชญา  ศรีวิชัย
2. เด็กชายสุรเชษฐ  พิดานปัน
 
1. นายพิทักษ์ชน  คำอ้าย
2. นายนฤพล  สุรินทร์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสารจิตร 1. เด็กชายธีรภัทร  ปักษี
2. เด็กชายภูผา  สักการะ
 
1. นายสิทธิพันธ์  ทวีรัตนพันธ์
2. นางสาววิลัยรัตน์  เกิดผล
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 1. เด็กชายธวัชชัย    ก๊กตระกูล
2. เด็กชายสมบัติ    หล้าสุวงค์
3. เด็กชายเอกรินทร์   สงสัย
 
1. นายนายภราดร   นาคพงษ์
2. นายมานิตย์  เลี่ยมสุวรรณ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงปวีณา   หนูเครือ
 
1. นายพิรุฬห์   สิงหราช
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 1. เด็กชายอนุพงษ์   อู่อรุณ
 
1. นายพิรุฬห์   สิงหราช
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายกฤษกร  จันต๊ะวงค์
2. เด็กชายนคร  แซ่ท้าว
 
1. นายวีระ  จันต๊ะวงค์
2. นางสาวนันทญา  บุญเทพ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนอง 1. เด็กชายจิรายุทธ  กอกัน
2. เด็กชายณัฐพนธ์  บุญวัน
3. เด็กชายอาทิตย์  แลตรง
 
1. นายสัญชัย  อินสองใจ
2. นางสาวพิมลพรรณ   ไชยวงค์
 
0 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองกลับ 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  เตือนสติ
2. เด็กชายพงศกรณ์  หาญกล้า
 
1. นางพัชราภรณ์  วรรณโชค
2. นางกนกพร  เกิดทวี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาว 1. เด็กหญิงญาดา  ชูชื่น
2. เด็กชายธนภัทร  เกตุคง
 
1. นางสาวพรรณงาม  รอดฟ้า
2. นางสาวนิภาพร  บวรภพ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.71 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองขาว 1. เด็กหญิงจิรัชยา  บุญพวง
2. เด็กชายภาคภูมิ  สิงห์โต
 
1. นางสาวพรรณงาม  รอดฟ้า
2. นางสาวนิภาพร  บวรภพ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองขาว 1. เด็กชายวีรกร   จูด้วง
 
1. นายปรีดา  เหลือบแล
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองขาหย่าง 1. เด็กหญิงอรทัย  แก้ววังอ้อ
2. เด็กชายอัษฎา  เมาพัด
 
1. นายธวัชชัย  เทตวงค์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขุย(นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงกานติมา  อินทรหนองฉาง
2. เด็กหญิงขนิษฐา  อินทรหนองฉาง
3. เด็กหญิงขวัญจิรา  อินทรหนองฉาง
4. เด็กชายจักรพันธ์  สาลี่
5. เด็กหญิงจุฑารัตน์  จันทร์มาก
6. เด็กหญิงดาราภรณ์  วิมุติ
7. เด็กหญิงวรางคณา  เจนเขตรกิจ
8. เด็กหญิงสุนันดา  พันธุ์สิงห์
9. เด็กหญิงอาริษา  ศรีทอง
10. เด็กชายเอกชัย  จันทรฤกษ์
 
1. นางนันทนา  จรูญพันธ์เกษม
2. นายสุเทพ  จรูญพันธ์เกษม
3. นางสาวจิตรา  เชียวเกตวิทย์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตลับ 1. เด็กหญิงชลธิชา    เชนหอม
2. เด็กหญิงศิรภัทร    แป้นจันทร์
 
1. นายชัยวัฒน์   ขาวทุ่ง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1. เด็กชายธนวัฒน์  กลิ่นเอี่ยม
 
1. นายณัฐธนพล  สิงหา
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงชลดา   พระวิเศษ
 
1. นายมารุต  แสนคาน
 
0 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายวรชิต  สุขสวัสดิ์ภูริสิทธิ์
2. เด็กหญิงวรพรรณ  วิทยาวงษ์กูล
 
1. นายโอภาส  อาชนรากิจ
2. นางสาวสุติมากุล  อุ่นใจ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 1. เด็กชายนทีธร  หมายหาทอง
 
1. นางรัฐฐาณัฐ  วิไลรุจิกรณ์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 92.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองร่ม 1. เด็กหญิงกนิิษฐา  กาตะรง
2. เด็กหญิงณัฐชยา  มั่นบุญสม
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  พรมชาติ
4. เด็กหญิงทิฐินันท์  ทิมแหง
5. เด็กหญิงทิพย์เกษร  เอี่ยมจรัส
6. เด็กชายธนวัฒน์  เผือกบุญเกิด
7. เด็กหญิงธัญวลัย  โทนสังข์อินทร์
8. เด็กหญิงวิลาวัณย์  สลับสี
9. เด็กหญิงสุภาวินี  สายยิ้ม
10. เด็กหญิงอินธุอร  ดาษเดช
 
1. นางสมหมาย  สนิทแสง
2. นางสาวสุดาวรรณ  ยามา
3. นายศุภกฤต  บุญจินนา
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองร่ม 1. เด็กชายณัฐชัย  สับนก
2. เด็กชายรัชนาท  กรวยทอง
3. เด็กชายสงกรานต์  แม้นด้วง
 
1. นายประสิทธิ์  โพธิ์พันธ์
2. นางนิภา  นันต๊ะ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะเอ้ง 1. เด็กหญิงพัทธรธิดา  สุขแจ่ม
 
1. นายไพฑูรย์  แตงทอง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กหญิงอนุธิดา  ขำเน่า
 
1. นางสิรินุช  ชูชื่น
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก 1. เด็กชายชยางกูร  พรมพุฒ
2. เด็กหญิงดาวประกาย  ไกรหัสดี
3. เด็กหญิงพิจิตรา  ภู่โต
4. เด็กหญิงรุจิรา  กรีอินทอง
5. เด็กหญิงสามินี  พิมพ์ผิว
 
1. นางสาวกิตติภา   อันพิมพา
2. ว่าที่ร้อยตรีกลการ  พานทองรักษ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหาร (ทิพวันอุทิศ) 1. เด็กชายจตุรงค์   ลุงกู่
2. เด็กหญิงลัลนา   กุ่งมา
 
1. นายกฤษฎาพงษ์   คำฝั้น
2. นางวิไลภรณ์   สุจา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหาร (ทิพวันอุทิศ) 1. เด็กหญิงจิตรา   ลุงยอด
2. เด็กหญิงปิยะดา   ลุงต๊ะ
3. เด็กหญิงวันดี   ลุงติ๊บ
4. เด็กชายอนันต์   ลุงเตี๊ยะ
5. เด็กชายอภิชัย   ลุงต๊ะ
6. เด็กหญิงเสี่ยวไก่   แซ่หล่อ
 
1. นางพรพรรณ   ใจก้อน
2. นางสาวสุจินดา  โปร่งสกุล
3. นางยุพิน  อำนา
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหาร (ทิพวันอุทิศ) 1. เด็กชายฐิติ  ลุงยะ
2. เด็กชายภัคพล   สุภาคุณ
3. เด็กชายเจมส์   ลุงคำ
 
1. นางประไพศรี   พุฒธิมา
2. นางหทัยกาญจน์   สุดาจันทร์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า 1. เด็กหญิงรัศมี  เอี่ยมสอาด
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ไพเราะ
 
1. นางอาริษา  กรรขำ
2. นางสาวกัลยาณี  สุขเกษม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเมน 1. เด็กชายณฐกร  จุดมี
 
1. นายยืนยง  สีธูป
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 98.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  จิ๋วนุช
2. เด็กชายภาคินญา  เทศจันทร์
 
1. นางสาวทัศนีย์  ศรีจันทร์
2. นายเพ็ง  สอนสกุล
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงพชรพรรณ   แก้วสาร
 
1. นางสาวพิชญา   โพธิ์อ่อง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงศิริทรัพย์   สาลีวัน
 
1. นางสาธินี  วันชัย
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองไขว่ 1. เด็กชายธนพงศ์   สีดาจร
2. เด็กหญิงนันทิชากรณ์  วงค์แสนศรี
3. เด็กชายภาณุวัฒน์  ทองที
4. เด็กหญิงวิลาวัลย์   คำจุ่น
5. เด็กหญิงสุกัญญา   รอดแสน
6. เด็กชายอนุชา   คำภา
7. เด็กชายเฉลิมเกียรติ   ธูปสารี
 
1. นางขันทอง   ปานันท์
2. นายนรุต   รักษาศรี
3. นางสิรินาถ   เพลิดภูเขียว
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 1. เด็กหญิงณัชชา  ลุงกลำ่
2. เด็กหญิงหมวย  ลุงปั๋ง
 
1. นางสาวชันย์ชนก  ใจอ้าย
2. นายวรภพ  วงษ์จักร์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 1. เด็กชายกรรชัย  ชำนาญดี
2. เด็กหญิงพรนภา  เทียนนาค
3. เด็กหญิงพิมพิกา  ภิญญา
 
1. นายสุชาติ  ฉัตรตรีรัตน์
2. นางจำเรียง  พึ่งกัน
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมากหัววัง 1. เด็กหญิงกานติมา  บุญทาแดง
2. เด็กหญิงศิวลา  มะโนชัย
3. เด็กหญิงอภิชญา  จิรินสา
 
1. นางละเอียด  โรจน์รุ่ง
2. นางศุภัสญา  อินต๊ะพันธ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง) 1. เด็กหญิงกชณัช  แซ่ซัง
2. เด็กชายพงษ์ปณต  แซ่หย่าง
3. เด็กหญิงพรพิมล  แซ่มู่
4. เด็กชายยศกร  แซ่จู
5. เด็กชายเสี่ยวจวิง  แซ่เจอว
 
1. นายปณิธาน  รัตนธรรม
2. นางสาวประวีรา  อิ่มปัญญา
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลักปัน 1. เด็กชายแสง  จั่นตา
2. เด็กชายแสงทูน  ตุ๊มานะ
 
1. นายบรรเทิง  โสภาพิมพ์
2. นางเจนจิรา  ปวงจักร์ทา
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลักปัน 1. เด็กหญิงณัฐพร  ณ น่าน
 
1. นางสาวเขมจิรา  พ่อนา
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลักปัน 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  เงินแสง
2. เด็กชายสุวิทย์  ยอดทู
3. เด็กชายแดง  ลอยเอิง
 
1. นางศิริวรรณ  คำฝั้น
2. นางสาวสุกัญญา  ศรีนวลใหญ่
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93.28 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหลุก 1. เด็กชายภูวไนย  เครือฟอง
2. เด็กหญิงสุภาพร  เครือฟอง
 
1. นางศิริพร  วรรณรัตน์
2. นางสวนิต  ภัทรโชควัฒน์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหลุก 1. เด็กหญิงเพลงพัทรา  โสภาแปง
 
1. นายธานี  มณีจันทรา
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหล่ายท่า 1. เด็กหญิงอนันชนก  สมขาสิทธิ์
2. เด็กหญิงอภิญญา  อินทรศรี
 
1. นายอำนาจ  เบาจิตต์
2. นางสาวมัทนี  เครื่องชนะ
 
0 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93.43 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหล่ายท่า 1. เด็กหญิงชนิษฐา  ไชยลังกา
2. เด็กหญิงรวิชา  บุญมาเปียง
3. เด็กหญิงสุชานันท์  คำวัง
 
1. นางวลี  คำโสม
2. นางสาวกัณฐิกา  ธรรมเสนา
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวข่วง 1. เด็กชายพิสุทธิ์  ปันโอ๊ะ
 
1. นางสาววิชุภา  จอมแปง
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหัวดอย 1. เด็กหญิงพรทิพย์  บุญฤทธิ์
2. เด็กหญิงมะลิวัลย์   สีโยง
3. เด็กชายวีระพงษ์   กองแก้ว
 
1. นายพีระศักดิ์   สกุลเวช
2. นายวัลลภ   รู้ยาม
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหัวดอย 1. เด็กชายอัฑฒกร   มหาอุดม
 
1. นางกรรณิกา  อนุจารี
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหาดรั่ว 1. เด็กชายกฤติธี  สายมูล
2. นายธนธรณ์  วงค์วิ่ง
3. นายธีรเดช  ขันคำ
4. นายธีรเทพ  กันหาซิน
5. นายพันแสง  ฐานะวุฒิกุล
6. นายภูเบศ  วงค์วิ่ง
7. เด็กชายรัชพล  ผันผ่อน
8. นายศุภกฤษณ์  สีแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพีร์ระวัชล์  ดอนมงคล
2. นายมนตรี  ถาบูรณะพงศ์พันธ์
3. นายธนารักษ์  ราชจินดา
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห่างทางหลวง 1. เด็กหญิงธนีกา  ขาเหล็ก
2. เด็กหญิงพิชญ์ยาภรณ์  ขาเหล็ก
3. เด็กหญิงวชิรยา  ถาคำ
 
1. นางพุทธชาติ  วัฒนาสกุลไทย
2. นางสาวอุมาพร  ขาเหล็ก
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด 1. เด็กหญิงณัฐภรณ์  อักษรพิมพ์
2. เด็กหญิงบุญค้ำ  ชุ่มมะมล
3. เด็กหญิงพรพิมล  ชนทองหลาง
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  พาคำ
2. นางสาวนารีนาท  บุญสิงห์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจรรยาพร  ไพรพันแก้ว
2. เด็กหญิงชยาดา  ธนทิพยเนตร
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  พนาวิงวอน
4. เด็กหญิงณัฐนรี  ถวิลผลเพิ่ม
5. เด็กหญิงทรงอัปสร  คีรีกถินเทศ
6. เด็กหญิงนลินทิพย์  อัศวัชรโสภณ
7. เด็กหญิงรุ่งจิตรา  สุริยาวรกุล
8. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  เอกโชคชัย
9. เด็กหญิงวนิดา  ผดุงกระดังงา
10. นางสาววาสนา  ศีลพนต์สกุล
 
1. นายเสรี  ซอเฟีย
2. นายสงบ  พุทธพฤกษ์
3. นางอรวรรณ  พุทธพฤกษ์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธาวารินทร์   ตาดทองดีเด่น
 
1. นางสาวสาธกา  พัฒนาวิชาภรณ์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธนัท  วรการกุศลไพร
 
1. นางสาวปาริฉัตร  อภิธาเสนาะ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงดาวเรือง  เดชเรืองธรรม
2. เด็กชายศรราม  ธรรมสุขคีรี
3. เด็กชายเฉลิมชัย  พยานรัก
 
1. นางสาวสายสุดา  ตาบัง
2. นางสาวธัญญารัตน์  ณ น่าน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน 1. เด็กหญิงวิภา  คำพัน
 
1. นายจักรินทร์  กาวิโล
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  พนาศรีจินดา
2. เด็กหญิงเกสรา  โกยเหย่อ
3. นายเอกชัย   อาส่า
 
1. นายโยธิน  ปงสนิทย์
2. นายสิทธิโชค  แซ่พร่าน
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กหญิงชลธิชา  ต้นกล
2. เด็กหญิงธัญชนก  สุยะพรม
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  มูลกลาง
4. เด็กหญิงพิชญา  สุกตูม
5. เด็กหญิงอารียา  ปัดทวน
 
1. นางพรนภา  พรสุวรรณ
2. นางน้ำอ้อย  ใหม่กัน
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กชายชาณนต์  กาวิน
2. เด็กชายนรภัทร  แซ่เท้า
3. เด็กชายสันติ  ลุงอาย
 
1. นายดำรัส  ชัยชนะ
2. นายนิคม  เปียงชัย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  โลหินา
2. เด็กชายทยากร  ทองมาก
3. เด็กชายพนมไพร  ชุมผา
 
1. นางกนกวรรณ  เจริญเรือง
2. นายบัญญัติ  พิมสาร
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลาด 1. เด็กชายธนากร  อินสังข์
 
1. นางวิภาดา  พรมอินทร์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงฐิติมา  ปู่แก้ว
2. เด็กหญิงมณีวรรณ  สมบัติทองแท้
3. เด็กหญิงสมฤดี  เงินทองประกาย
4. เด็กหญิงสายชล  ไม่มีชื่อสกุล
5. เด็กหญิงสุจารี  บุญหนุนวงศ์
 
1. นางฉันทนา  ศรีศิลป์
2. นายพนมไพร  ใจขัด
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงพิมผกา  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงอัมพร  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายภูวดล  มณีวรณ์
2. นางสาวพิกุล  บุญทิ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 95.45 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กชายกฤษฎา  เสาคำ
2. นางสาวชนาภา  ปู๋ปั๋น
3. เด็กหญิงธิติรัตน์  วรรณพนา
4. นางสาวนภาภรณ์  จะบอ
5. เด็กหญิงพัชดา  สวรรค์อำไพ
6. เด็กหญิงพัชรินทร์  บงกชวรฉัตร
7. เด็กหญิงภัทรสุดา  จายหนวด
8. นายสมพงษ์  วณิชกุลพัทธ
9. นายสิทธิพงษ์  ศักดิ์สุรเดช
10. นายเอกพงศ์  ปู่แก้ว
 
1. นางฉันทนา  ศรีศิลป์
2. นายพนมไพร  ใจขัด
3. นางสาวน้อมจิต  ก้อนเขื่อน
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 1. นางสาวพวงผกา  ชัยวงค์เหล็ก
2. เด็กหญิงสุธีมนต์  ฝั้นสาย
3. เด็กหญิงสุพิชญา  ขัดกันทะ
4. นางสาวอธิชา  ปินตา
5. นางสาวอัญชลี  มณีสาร
6. นางสาวอารียา  ลือศิริ
 
1. นายคมสันติ์  นันต๊ะเสน
2. นางณภรณ์  ธรรมชาดา
3. นางชนัญชิตา  บุญคำปัน
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยห้า 1. เด็กหญิงจิรัชญา   สงคุ้ม
 
1. นางทิพย์สุคนธ์   สงคุ้ม
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 1. เด็กชายกฤตภาส  วันไชยเจริญ
2. เด็กหญิงดมิสา  ปัญญาเลิศภิษัช
3. เด็กชายสรพงษ์  สุอุดมทรัพย์รุ่ง
 
1. นายนชวนนท์  สุนทรสุข
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  อิ่นแก้ว
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง 1. เด็กหญิงฉรวรรณ  ศุกรนานา
2. นายยุทธนา  หน่อพิชญ์
3. เด็กหญิงรัชนาท  กลิ่นขจรไกล
4. เด็กหญิงรัชนีกร  ปราศจากมาร
5. เด็กหญิงวรวรรณ  แสงสว่างนำโชค
 
1. นายธงชัย  เกษมศิริลักษณ์
2. นางสาววิมล  ผลบุญกำเนิด
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยโผ 1. เด็กหญิงกันธิชา  จรูญมงคลกุล
2. เด็กหญิงจริยา  จริยาธรรมคุณ
3. เด็กหญิงชไมพร  สดใสจำปี
4. เด็กชายนฤเบศ  อ่อนสด
5. เด็กหญิงนุชจรีย์  พนาไพรสกุล
6. เด็กชายปิยทัศน์  วิมานสาคร
7. เด็กชายพชรพล  พนาไพรสกุล
8. เด็กชายสมพงศ์  กอบกูลกิจ
9. เด็กชายสลักจิต  ไม่มีชื่อสกุล
10. เด็กหญิงสิตานัน  รักถิ่นทอง
11. เด็กหญิงสุชานันท์  ไม่มีชื่อสกุล
12. เด็กหญิงหน่อมึเกะ  ไม่มีชื่อสกุล
13. เด็กหญิงอังคณา  เก่งค้าขาย
14. นางสาวเทะเทะเว  ไม่มีชื่อสกุล
15. เด็กหญิงแสงอรุณ  ไม่มีชื่อสกุล
16. เด็กหญิงไอริณ  เขมะโสภาชัย
 
1. นางสาวสุนทรียา  เยาวโสภา
2. นางสาวณัฐฐิฐา  มณีรัตน์ผ่องไพร
3. นางสาวศุภฎี  พหลโยธิน
4. นางสาวโสภิดา  สารพรหม
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 87.96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายกิตติคุณ  ยมนา
2. เด็กชายฐิติวัสส์  จรุงพันธ์
3. เด็กชายณัฐภูมิ  ชูชิต
4. เด็กชายธีรภัทร  สุวรรณทอง
5. เด็กชายสรวิทย์  บุญเม่น
6. เด็กชายไกรวิชญ์  พลแสนนอก
 
1. นายสุพจน์  งอยภูธร
2. นายสุนทร  คำโส
3. นายกิตติชัย  กาวิละปัญญา
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายนพรัตน์  เมืองหลวง
 
1. นางสาวกิตติยา  กองคำ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (ฝาง) 1. เด็กชายวีระชัย  จาคา
2. เด็กชายอุทัย  อาบือ
 
1. นายปัณณทัตถ์  ปวงคำ
2. นางสาวจารุณี  ศรีกันยา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (ฝาง) 1. เด็กชายคมสัน  ปางน้อย
2. เด็กชายคำแดง  ลุงจอ
3. เด็กชายอนุพัฒน์  จาเสอ
 
1. นายปัณณทัตถ์  ปวงคำ
2. นางสาวกัลลิกา  นาคะพงษ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยไซ 1. เด็กชายรุ่งโรจน์  ปานทอง
 
1. นางสาวศิลาทิพย์  คำใจ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 1. เด็กหญิงกุลนันท์  ปันจ่าม
2. เด็กหญิงธัญชนก  แซ่ลี้
3. เด็กหญิงปภาดา  ธรรมเฮิง
4. เด็กหญิงผกามาศ  หน่อเมืองคำ
5. เด็กหญิงพนิดา  แซ่เหว่ย
6. เด็กหญิงพิมพ์รดา  แซ่ข่วง
7. เด็กหญิงหลู่  ลุงต๊ะ
 
1. นายอนุพันธ์  ไชยพันธุ์
2. นางสาวภควรรณ  อยู่เย็น
3. นางรัตนา  บัวลาแก้ว
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 1. เด็กหญิงเมธาริน  กาทู
 
1. นางสาวณัชชา  กาญจน์กนกพร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 1. เด็กหญิงชวณี    วงศ์ไชย
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ใจกว้าง
3. นางสาวสุกัญญา   นักไร่
 
1. นายกฤษฎา  เดชะบุญ
2. นางบุษบา  ชอบจิตต์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 1. เด็กหญิงอโนชา  โสภา
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  จุ้ยวงษ์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 1. เด็กหญิงกรองทิพย์  แซ่หาง
2. เด็กหญิงญาณิศา  แซ่ว้า
3. เด็กหญิงณัฐกมล  ประจำถิ่น
 
1. นางทัศนี  ฟุ้งวิเศษ
2. นางสาวราตรี  แสนมุข
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ย่านสากล
 
1. นางทัศนี  ฟุ้งวิเศษ
 
0 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอู่หู่ 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ  -
2. เด็กชายเตซัส  สั่งสุริยา
 
1. นางสาวอินทิราภรณ์  พลแก้ว
2. นายโชคชัย  ธรรมฐิติพร
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอู่หู่ 1. เด็กหญิงและและวี  -
 
1. นางสาวอินทิราภรณ์  พลแก้ว
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา 1. เด็กชายศุภกร  ทองกิติ
 
1. นางแสงดาว  บุญมา
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 99.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านฮวก 1. เด็กหญิงอัญญารัตน์  นุเว
 
1. นางสาวคันธรส  ปิ่นศักดิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 1. เด็กหญิงศศิธร  ศิริปรุ
 
1. นางสาวนริศรา  ใบงิ้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 1. เด็กหญิงพิมพ์วิมล  คำแปง
 
1. นางสาวนริศรา  ใบงิ้ว
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ 1. เด็กชายวันชัย  รักแก้ว
 
1. นางสาวศิริวัน  หาญนอก
 
0 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก 1. เด็กหญิงคมคาย   จันทร์ทอน
2. เด็กชายจีรพนธ์   สีเป้
 
1. นางกัณฐิกา  มณีรัตน์
2. นายคมสันต์  ชัยภูมี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็ก 1. เด็กหญิงกนกพร  คำปล้อง
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  แก้วเจิม
3. เด็กหญิงชลธิชา  บุญเชิด
4. เด็กหญิงญาณิศา   เก่าราชการ
5. เด็กหญิงประภัสสร  ทองอยู่สุข
6. เด็กหญิงภาสินี  หวยสูงเนิน
7. เด็กหญิงศิโรชิณี  ภาษิต
8. เด็กหญิงสกุลเกศ  กองแสนแก้ว
9. เด็กหญิงอารยา  หนูเทศ
10. เด็กหญิงเจตสุภา  ร่องครบุรี
 
1. นางสาวชิดชนก  ไชยงามเมือง
2. นางสุนีย์  คุ้มสุข
3. นางเฉลิมพร  ซ่อนกลิ่น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเข็ก 1. นางสาวศิริอำไพ  โรจน์บุญถึง
 
1. นายวิษณุพล  ศรีทับทิม
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ 1. เด็กหญิงมัณฑนา  ดวงจันทร์
 
1. นางสาวธัญญธร  ไชยมี
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ 1. เด็กชายชินกฤต  กันนุฬา
2. เด็กชายดลฤทธิ์  ปลัดเทศ
3. เด็กชายทักษิณ  มาชัยนาม
 
1. นายณัฐพงศ์  ดอนชมไพร
2. นายชัยยาท  อุ่นพรม
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กหญิงนารี  ขวัญวารี
 
1. นายกิติชัย  สุนะเสน
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. นางสาวกรกนก  กึมรัมพ์
2. นางสาวอภัสรา  สระทองวี
3. นางสาวเมษา  วศินวงศ์สว่าง
 
1. นางทิพวรรณ์  ใจกว้าง
2. นางสาวชลิดา  รวบรวม
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กชายจักริน  เพชรสกุลไพร
 
1. นางสาวณัฐรินทร์  ศิริเดชวุฒินันท์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจ้าวัด 1. เด็กชายอัธพล  คะลา
 
1. นายอภิวุฒิ  สงฆ์โนนเหล็ก
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สมาเกตุ
2. เด็กหญิงจันทิรา  จิตนาน
3. เด็กชายณัฐพล  พลอยแก้วฝน
4. เด็กชายธีรศักดิ์  ใสญาติ
5. เด็กชายนัทธพงศ์  ปันโด้
6. เด็กชายนิรวิทย์  ราตรีหอม
7. เด็กหญิงปริฉัตร  ขาวสวย
8. เด็กหญิงภัทรธิดา  ทิพรอด
9. เด็กหญิงศลิษา  ลุงต๊ะ
10. เด็กชายสหชาติ  มะโนวงษ์
11. เด็กหญิงอังคณา  เทพไตรศร
12. เด็กชายเอกฉัตร  ตนซื่อ
 
1. นางสาวชลาลัย   เทพวงศ์
2. นายสุทิน  ศรีวงศ์วรรณ
3. นางชญานิษฐ์  สวรรค์ขวัญ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 1. เด็กหญิงคันธารัตน์  ชัยแก่น
2. เด็กหญิงชนานันท์  มะโนคำ
3. เด็กหญิงชลธิชา   หมูปิน
4. เด็กหญิงณิชาภัทร  ถมมา
5. เด็กหญิงดาริน  อย่างคุณธรรม
6. เด็กหญิงดาว   ลุงต๊ะ
7. เด็กหญิงดาว   ลุงสาม
8. เด็กหญิงมินตรา   แท่นทอง
9. เด็กหญิงลลิตา   เวียงวนากุล
10. เด็กหญิงวรนุช   หน่อไพรสน
11. เด็กหญิงวาสุ  ดงดินดำ
12. เด็กหญิงศรีมน  สายชื่น
13. เด็กหญิงศศิกานต์   เทพสุวรรณ
14. เด็กหญิงหมวย  นาชัย
15. เด็กหญิงอังคณา   เจริญศรีคีรีชัย
16. เด็กหญิงเอนา  นุ
 
1. นางสาวชญานิษฐ์  สวรรค์ขวัญ
2. นายคณิศร์  ฉกรรจ์ยิ่ง
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเชียงดาว 1. เด็กหญิงธนวรรณ  เกี๋ยวคำ
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ขจิตเพชรจรัส
3. เด็กหญิงอมรกานต์  แสงทิพย์
 
1. นางสาวฉันท์ชนิต  สิทธิบุญมี
2. นางกิ่งกมล  ฉลอม
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) 1. เด็กหญิงวันนิสา  สุขขา
 
1. นางสาวพรภิรมย์  สายโรจน์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) 1. เด็กหญิงชมพูนุช  เชาว์แล่น
 
1. นางศิริพร  ยอดจันทร์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนิน 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จำนงศาสตร์
2. เด็กหญิงฐิติพร   ยิ้มทรัพย์
3. เด็กหญิงพิริยะ  บุญเนาว์
4. เด็กหญิงศรุตยา  ผลปราชญ์
5. เด็กหญิงแสงสวรรค์  ฟักขำ
 
1. นางวัลรัตน์  ทานะวงศ์
2. นางสาวหทัยภัทร  คุ้มแก้ว
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินก้าว 1. เด็กหญิงปุณยนุช  เปรมจิตต์
 
1. นางวัลลภา   เปรมกิจพรพัฒนา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กหญิงพัชราภา  ไชยปัญหา
2. เด็กหญิงอนันตญา  ร่วมสกุล
3. เด็กหญิงอนุตตรีย์  ร่วมสกุล
 
1. นางสาวบุษบา  ฤกขะเมธ
2. นางสาวเจนจิรา  สงัด
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กชายจีรวัฒน์  ปะสิริ
2. เด็กชายธนพนธ์  สร้างการนอก
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  จึงวัฒนา
 
1. นางสุภาภรณ์  อยู่สุข
2. นายอธิปัตย์  อยู่สุข
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินถาวร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พรสูงเนิน
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  ปานดี
3. เด็กหญิงณัฐริกา  เสมาเพชร
 
1. นางสาวพัทรถิรา  ชาลี
2. นางสาววงเดือน  ศรีบัวรินทร์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กชายจีรวัฒน์  สมจิต
2. เด็กชายภาคภูมิ  มาสาด
3. เด็กชายวันชัย  สุดแสวง
 
1. นางสาวปัทมา  กนกนิรันดร
2. นางวัชราภรณ์  อินตาถึง
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  สิงห์สถิตย์
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ป้อมสาหร่าย
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ศรีวะเสาร์
 
1. นายธีรวัฒน์  ถาวรโชติ
2. นางสาวโสรดา  จันทร์บุญนาค
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กชายธีรวัฒน์  อ่อนตานา
 
1. นางชนากาณต์  เชื้อทอง
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1. เด็กหญิงนัฎฐา  พันหอม
 
1. นางพรรณี  มาดิษฐ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินเคว่า (พูลประชาสรรค์) 1. เด็กชายก้องเกียรติ  ผลวิบูรณ์
2. เด็กชายชาญชนะ  เชี่ยวเขตรวิทย์
 
1. นายทิฆัมพร  เดโช
2. นางวาสนา  นวกุล
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 1. เด็กหญิงณัฐนิชา   การะหงษ์
2. เด็กหญิงมอนคำ   จเรซะ
3. เด็กหญิงมิ้น   สุหนั่นต่า
4. เด็กหญิงมุ้ง   สุปินะ
5. เด็กหญิงศันษณีย์   สิริสุข
6. เด็กหญิงอาเม   แซ่หลี่
 
1. นายสุริยันต์   เรือนวงค์
2. นางภรณ์ทิพย์   นพเกต
3. นางสาวเบญจพร   อินปั๋นแก้ว
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 1. เด็กหญิงชมพูนุช   หว่าหลิ่ง
2. เด็กหญิงณัฐพร   ศรีเดช
3. เด็กหญิงนน   ปัญญา
4. เด็กชายปิยะ   อินทร์พรม
5. เด็กหญิงสายสวาท    ปู่ส่า
6. เด็กหญิงอนงค์   ลุงเผือก
 
1. นายสุริยันต์   เรือนวงค์
2. นางสาวกันต์ฤทัย  จองปุ๊ก
3. นางสุภาวรรณ   บุญหล้า
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงกนกนิตย์  นวลพุ่ม
2. เด็กหญิงนันทพร  แซ่กอ
3. เด็กหญิงพรนภา  เสร็จอิน
 
1. นางอิสรีย์  ชัยวรรณะ
2. นางสาวอรณิชา  กันทวี
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  หนานอ้าย
2. นางสาวพัฒน์นรี  แสนสมบัติ
3. เด็กหญิงเบญจมาศ   หมั้นเยือน
 
1. นางสาวสาริกา  ธรรมรักษา
2. นางสาวนุชรี  ไชยเนตร
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงมาลัย  แซ่เฮ่อร์
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  ทวิชัย
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงกรองพร  แซ่ลี
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แซ่ลี
3. เด็กหญิงนภสร  แซ่ลี
4. เด็กหญิงบุษกร  แซ่เท้า
5. เด็กหญิงสุรีรัตน์  เล่าปัญญาศักดิ์
6. เด็กหญิงเพชรา  แซ่ย่าง
7. เด็กหญิงแก้ววรรณา  แซ่จั้ง
 
1. นางสาวกมลชนก  ยองคำ
2. นางสาวสุภาวดี  ประสมทรัพย์
3. นางสาวรพีพรรณ  หลวงแก้ว
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ยอดตระกูลลี
2. เด็กหญิงพลอย  อุดมคีรีราษฎร์
3. เด็กหญิงฤทัยทิพย์  รักษ์คีรีเขต
 
1. นางอิสรีย์  ชัยวรรณะ
2. นายสวัสดิ   แสงงาม
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กชายธีรพล  บรรพตพัฒนา
2. เด็กชายพีรวัส  เชอมือ
3. เด็กชายสุรเดช  แสงจันทร์
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ช่วยแก้ไข
2. นายอำพล  ณ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กชายคงเดช  สมศักดิ์
2. เด็กชายภานุ  สุวรรณ
3. เด็กชายสรศักดิ์   แสงจันทร์
 
1. นายอำพล  ณ น่าน
2. นายเกรียงศักดิ์  ช่วยแก้ไข
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กชายธนาดุล  แซ่ย้า
 
1. นายขจรศักดิ์  พวงุหลาบ
2. นายสุรพศ  ช่วยบ้าน
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) 1. เด็กชายวัชรพงษ์  รูปสูง
2. เด็กชายสถาพร  จะทอ
3. เด็กชายอภิโชค  ฟุ้งเจริญศักดิ์
 
1. นายนิวัฒน์  จริยา
2. นายกฤษณพงศ์  เป็งแสนหนู
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กหญิงกมลนัทธ์  ฉายประภาศรี
2. เด็กหญิงกรุณา  แซ่กือ
3. เด็กหญิงทรรศนีย์  จองดี
4. เด็กหญิงพัชรพร  หน่อแก้ว
5. เด็กหญิงส่วยจิ่ง  ลุงพงศ์
 
1. นางกรรณิการ์  ยาประเสริฐ
2. นางดาวเรือง  กินาวงศ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเวียงพาน 1. เด็กหญิงมนัสนันส์  คล้ายสุวรรณ
2. เด็กหญิงยุพา  นามมุ้ง
 
1. นางสาวนิชญาภัช  รวดเร็ว
2. นางสาวดาริน  จันผา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงพาน 1. เด็กหญิงแสงคำ  แสนบุญ
 
1. นายจักรพันธ์  ขันอุละ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเวียงพาน 1. เด็กหญิงกวิสรา  คำแก้ว
2. เด็กหญิงจินดา  ก๋องแสง
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  คำอ้าย
4. เด็กหญิงนุชนาถ  จันทร์สม
5. เด็กหญิงวรรณวิลาส  อุ่นแก้ว
6. เด็กหญิงวันดี  ใจยาง
7. เด็กชายวิชัยวัฒน์  ใจหล้า
8. เด็กชายเฉลิมพล  คำนวล
 
1. นายชัยยุทธ  มอญสร้อย
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิตติญา  วงค์ไชย
3. นายวิโรจน์  สุวรรณฤทธิ์
4. นางสาวฉัตรนภา  รักพงษ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเวียงพาน 1. เด็กชายณัฏฐ์วัฒน์  ชมภูรัตน์
2. เด็กชายพรชัย   พรแก้ว
 
1. นายจรัล  พรมปัญญา
2. นายนรินทร์  ที่ปรึกษา
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงพาน 1. เด็กชายศักดิ์ชัย  หมื่นมาง
 
1. นายสุรพล  วงศ์สรรคกร
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 92.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเวียงหมอก 1. เด็กหญิงกันตาภา  วจนะไพโรจน์
2. เด็กหญิงธนพร  มาเยอะ
3. นางสาวธีรดา  กมลาสน์กมุท
4. นายพงศกร  เชหมื่อ
5. นางสาวยุวดี  ป้อปุง
6. นางสาวลูเม  ยียูง
7. เด็กหญิงสุจิณณา  หม่อโป๊ะ
8. เด็กหญิงหมี่จู  แซ่เหมา
9. เด็กหญิงเชง  สงวนประชา
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แซ่ลี
 
1. นางสุภาพร  จันตา
2. นางศรีแพร  อ่อนดี
3. นางกาญจนา  อินทรสิทธิ์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 1. เด็กหญิงกัณฐิกา   คำนน
2. เด็กหญิงคำเงิน   ลุงจิ่ง
3. เด็กหญิงน้ำตาล   ปางน้อย
 
1. นางมาลี  บุญเทพ
2. นางพันธรานันท์   วงษ์ไทย
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 1. เด็กชายยอน  ปากน้อย
2. เด็กชายวรภพ   ลุงต่า
 
1. นางพันธรานันท์   วงษ์ไทย
2. นายพิสาร  ทำสวดี
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงเดิม 1. เด็กชายอภิชาติ  อินต๊ะรัตน์
 
1. นางอาริยา  ธนะกูลวัฒนา
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเหมืองลึก 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ปิงคำ
2. เด็กหญิงณภัทรลภา  แซ่นา
3. เด็กหญิงณัฐนันท์  อุ่นประเสริฐ
4. เด็กชายดานุพงศ์  สมวะเวียง
5. เด็กชายธนวัฒน์  ปละอุด
6. เด็กชายปุณยวีร์  อภิวงศ์
7. เด็กหญิงพัชรพร  ปาเป้า
8. เด็กชายฤกษ์ฤทธิพรรณ  วรรณหลวง
9. เด็กชายวิริทธิ์ธร  ปารมีกาศ
10. เด็กชายสหรัฐ  สมวะเวียง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศักดา  จี้รัตน์
2. นางสาวนงลักษณ์  บุนนาค
3. นางรัตน์ดา  สุภาคำ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงกาญจนาพร   น้อยบ้านป่า
2. เด็กชายจิรภิญโญ   สิงห์อินทร์
3. เด็กหญิงฉันทะพิชญา   สุขนวน
4. เด็กหญิงชลธิชา   คำมา
5. เด็กชายทีปกร   ชุมแก้ว
6. เด็กหญิงธัญญรัตน์   หม่อมปุก
7. เด็กหญิงพัชรินทร์   อยู่เจริญ
8. เด็กชายพิพัฒน์   แจ้ใส
9. เด็กหญิงพุทธรักษา   ติ๊บกง
10. เด็กชายภูรินท์   พื้นผา
11. เด็กหญิงมยุรินทร์   ปิ่นทอง
12. เด็กชายรัชชานนท์   พุ่มพวง
13. เด็กชายฤทธิวงศ์   นันตา
14. เด็กชายศราวุฒิ  พรมบ้านไร่
15. เด็กชายศราวุธ   ฟั่นบ้านไร่
16. เด็กหญิงสิรินทรา   มาบ้านไร่
17. เด็กชายสุธีมนต์   ใจยา
18. เด็กหญิงอภิชญา   ทรัพย์สิน
19. เด็กชายอรรถชัย   เส็งสอน
20. เด็กชายอิทธิพัทธ์   ดาดวง
 
1. นายอนุสรณ์   จันทร์หอม
2. นางวิไลภรณ์   อรุณเพ็ง
3. นางจุรีย์  ชัยวงศ์
4. นายพิษณุ  ทองพืช
5. นายธนะกิจ  ทิพยศ
6. นางจันทนา  แก้วเปี้ย
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงชลธิชา  มะลิลา
2. เด็กหญิงณัฐชริการ์  โพธิตา
3. เด็กหญิงปุณยนุช  ปัญญาแก้ว
4. เด็กหญิงวริญญารักษ์  เป็กษา
5. เด็กหญิงวริยา  แพไธสง
 
1. นางประดับ  สำลี
2. นางสาวกรรณิการ์  บุญเกิด
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายกิตติชัย  มีแก้ว
2. เด็กชายจตุรณต์  อ้นจันทร์
3. เด็กชายณัฐพล  จอมภาปิน
 
1. นายณัฐพันธ์  มาลี
2. นายธนาพันธุ์  บุญตา
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โนคาน
 
1. นางสาวสิริพิม  โชติหน่อจันทร์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแคว 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  จันทร์เขียว
2. เด็กชายพีรพัฒน์   ทองคำภา
 
1. นายบรรเจิด  สาลี
2. นางสาววันทนีย์  ทองมี
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) 1. เด็กหญิงปพิชญา   กันตีฟอง
 
1. นางกฤษณี   นาคะเปรมินทร์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแช่ฟ้า 1. เด็กหญิงณัฏฐิกา  น้อยขัน
2. เด็กชายนนทกร  อินต๊ะ
3. เด็กหญิงศศินา  ปักการะนัง
 
1. นางสาวดวงกมล  บุญประเสริฐ
2. นางสาวสุวิมล  หนองช้าง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 1. นางสาวพัทธวรรณ  นันทะใจ
 
1. นายอรรถพรรณ  วุฒินนทนันท์ชัย
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ขิ 1. เด็กชายกนก  ลุงปอย
2. เด็กชายส่าอ่อง  ลุงจาย
 
1. นายบำรุงเกียรติ  ขาวสวย
2. นายอรรถสิทธิ์  สายคำ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 92.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กหญิงณัฏฐ์วารี  วรโชติกลวัชร
2. เด็กหญิงศุภรัตน์  แซ่หวู่
 
1. นางสาวพรรณี  หน่อแสง
2. นางสาวณิชาภัทร  เฉียงตะวัน
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 1. นางสาวจิรนันท์  วิกิจสร้างสรรค์
2. นางสาวสุภานัน  วิเศษเลิศกมล
3. นางสาวอารยา  แลเชอ
 
1. นางสาวนริศรา  โกเสนตอ
2. นางกัลยา  สิทธิ์ประเสริฐ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงกัลยา  มาเยอะ
2. นางสาวกานดา  ลาหู่นะ
3. นางสาวรุ่งอรุณ  พิมลเจริญกิจ
4. นางสาวศศิภา  จันทร์เสน
5. นางสาวสุจิตรา  วิเศษพรงาม
6. นางสาวอนุธิดา  แก้วธรรม
7. นางสาวอังคณา  วังธิยอง
8. นางสาวอาเหมย  อายี
9. เด็กหญิงเจนจิรา  พิสัยเลิศ
10. นางสาวเอ้ยคำ  นามใส่
 
1. นางณัชริน  สิทธิตัน
2. นางทิพวรรณ  อิ่นแก้ว
3. นายพชรวรรษ  จอมโนนเขวา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กหญิงลลิตา  แซ่หยี
2. เด็กหญิงวิชุดา  จะดะ
 
1. นางนุชรี   กันทะเนตร
2. นางสาวดวงพร  มิตรยอง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ตั๋ง 1. เด็กหญิงณิชานันท์   วงศ์ยา
 
1. นางสาวนฤมล  หมวกสังข์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ตาว 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  นำปุ๊ด
 
1. นางสาวอรสา  หลวงหลาย
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ตื่น 1. เด็กหญิงพัชรี  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กหญิงสุภาพร  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กหญิงเนตรชนก  คงอนันต์ชัย
 
1. นางสาวอภิลักษณา  ทองประกายเพชร
2. นางมณีกานต์  คำมะยอม
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1. เด็กหญิงชนีนาถ  แลเชอ
2. เด็กหญิงพิรานันท์  ดิทา
3. เด็กชายยะอื่อ  ลาหู่นะ
 
1. นางสายรุ้ง  แม่นหมาย
2. นางสาวกาญจนา  คำมาวัง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) 1. เด็กหญิงชลริษา  ก้อนทอง
2. เด็กชายบูรพา  เย็นจิต
3. เด็กหญิงพรรณภัทร  ดัดทุยาวัตร
 
1. นายมังกร  วันละ
2. นางกลอยใจ  หงษ์ร่อน
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) 1. เด็กชายณัฐพล  ดวงสุภา
2. เด็กชายภูรินท์  ใจดี
3. เด็กหญิงมนลดา  กันทะวงศ์
 
1. นายมังกร  วันละ
2. นางกลอยใจ  หงษ์ร่อน
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่นาจร 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ทามูล
2. เด็กหญิงศรัญญา  อินต๊ะคำ
3. เด็กหญิงอังคณา  หนักแน่น
 
1. นางนุสรา  ใจหาญ
2. นางรัตนาภรณ์  ร่มโพธิ์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายซอตันโซ  -
2. เด็กชายตังโกะโกะ  -
3. เด็กชายอ่องโซตู่  -
4. เด็กชายเนาะหน่อ  -
5. เด็กชายโอมาย  -
6. เด็กชายไถ่เลงโซ  -
 
1. นายฤทธิกร  บางทิพย์
2. นางทับทิม  บางทิพย์
3. นางสาวปิยะพร   เสือคำ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง 1. เด็กชายบริพัตร  กัปปะหะ
 
1. นายดุสิตพร  คำเมือง
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. เด็กชายซาเก้อ  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กชายธีรพล   ไกรบรรพต
 
1. นายศตพร   เผื่อนงูเหลือม
2. นายณกรณ์   พิศเพ็ง
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ 1. เด็กหญิงวิรัลยา  อ้วนเทิง
2. เด็กชายศักรินทร์  ใสแจ่ม
 
1. นางสาวทับทิม  เป็งขวัญ
2. นางวิภานุช  แสงอรุณ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่หม้อ 1. เด็กหญิงกาญจนา  เซอหมื่อ
2. เด็กหญิงกานดา  คาล่า
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  แซหมื่อ
4. เด็กหญิงจิราพร  คาล่า
5. เด็กหญิงชนาภา  แซ่มิ
6. เด็กหญิงฐิติรัตน์  หลิน
7. เด็กชายณัฐพล  แซ่ว่าง
8. เด็กหญิงดาราณี  เชอหมื่อ
9. เด็กหญิงทักษิณา  แซ่ย่าง
10. เด็กชายธีรเดช  มาเยอะ
11. เด็กหญิงนรินทร์นิภา  อาหลู่
12. เด็กหญิงนะภา  อาม้อ
13. เด็กหญิงนาละ  ลาหู่นะ
14. เด็กหญิงนาแซะ  ลาหู่นะ
15. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แซ่ลู่
16. เด็กหญิงภารดี  ชีมื่อ
17. เด็กหญิงมนลดา  แซหมื่อ
18. เด็กหญิงวรนุช  แยเซอะ
19. เด็กหญิงวิชุดา  อมรรุ่งสกุล
20. เด็กหญิงศศินา  แซ่หมื่อ
21. เด็กหญิงศิริรัตน์  เชอหมื่อ
22. เด็กชายสมคิด  ลาหู่นะ
23. เด็กชายสิทธิพล  ลาหู่นะ
24. เด็กหญิงสุดาพร  เชมื่อ
25. เด็กหญิงสุวิมล  ลาหู่นะ
26. เด็กหญิงหมี่ตุ  แซ่จ๋าง
27. เด็กชายอนุวัตร  แซ่ย่าง
28. เด็กหญิงอรพิม  อมรรุ่งสกุล
29. นายอาตี้  มาเยอะ
30. เด็กหญิงอาบา  คาล่า
31. เด็กหญิงอายะ  เชอมือ
32. เด็กหญิงอาริสา  แซหมื่อ
33. เด็กหญิงอาหมี่  เเซมื่อ
34. เด็กหญิงอาเซอ  คาล่า
35. เด็กหญิงอาเมอ  แซหมื่อ
36. เด็กหญิงอิสต้า  มาเยอะ
37. เด็กหญิงเก็จมณี  เยลื้อ
38. เด็กชายเติ้ลตะวัน   เซหมื่อ
39. เด็กหญิงแซวหลั่ง  แซ่ลี้
40. เด็กหญิงโมเม  เชอมือ
 
1. นายบุญส่ง  เรืองกิจคณะ
2. นายดลวัฒน์  ไชยชมภู
3. นายสรายุทธ  วีระวงค์
4. นายอุดม  เหล็กเพ็ชร
5. นางกรรณิการ์  วีระวงค์
6. นางกาญจนา  สันเมืองมูล
7. นางสาวยุวดี  จอมศรี
8. นางสาวพัทธนันท์  วงค์กา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) 1. เด็กหญิงกฤษณา  สมบุตร
 
1. นางนาฏสุรีย์  วงศ์อรินทร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่อมกิ 1. เด็กชายชนพงษ์  สงวนศรีสกุล
 
1. นายธีรพงษ์  วงศ์ใจคำ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่อมกิ 1. เด็กชายศราวุธ  วิเชียรชัยคีรี
 
1. นายธีรพงษ์  วงศ์ใจคำ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์สุดา   ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวปรตา   วงศ์อารี
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่เทย 1. เด็กชายก้องเกียรติ์   คำเวียง
2. เด็กหญิงจิตตมาศ  คุทธินวน
3. เด็กหญิงณัฐพร  วรรณภิละ
4. นายณัฐพล   เงินคำ
5. เด็กหญิงณัฐมน  นันตา
6. เด็กหญิงธนัชพร  ทากาศ
7. เด็กหญิงประติภา  หม่อมปัญโญ
8. เด็กชายรัฐภูมิ   แก้วคำปัน
9. นายอาทิตย์  เชวงพิมาน
10. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  คำสิงห์
 
1. นายประสงค์  อุดสาพะแล
2. นางสาวสุพัตรา  ขันทอง
3. นางรัชราภรณ์  คำมูล
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่เทย 1. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  อินตาแก้ว
2. เด็กหญิงวรัทยา  ไชยพูน
 
1. นางสาววิลาวัลย์  ยาทองคำ
2. นางวนิดา  ทนุชิต
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่โต๋ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ   สมศักดิ์ศรีกุล
2. เด็กหญิงพรชิตา   พะตาซู
 
1. นางสาวโสภา   โย่ทู
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กชายธวัชชัย  พนัส
2. เด็กชายธีรพงษ์  ผ่อนตาม
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เพชรพยุง
 
1. นางวรณัน  จงหม่อง
2. นางสาวราศรี  สดุดี
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กชายดนุพล  ง้อตระกูล
2. เด็กชายรัฐภูมิ  เสาวอน
3. เด็กชายสุทธิภัทร  ศรีใสสงค์
 
1. นางสาวราศรี  สดุดี
2. นางวรณัน   จงหม่อง
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กชายกฤษณะ  อ่อนสนิทพะเนา
2. เด็กชายธเนศ  บุญมาน
3. เด็กหญิงอาภัสรา  วงศ์ดี
 
1. นางสาวราศรี  สดุดี
2. นางวรณัน  จงหม่อง
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกรวด 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  แขรัมย์
2. เด็กชายบัณฑิต  ยนต์ศิริ
3. เด็กชายศรุต  ยนต์ศิริ
 
1. นายวรวิทย์  โคตรสมบัติ
2. นายสมชาย  พรหมแก้ว
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 1. เด็กชายอานุภาพ  ภิรมย์กุล
 
1. นางมยุรี  เอนกพงษ์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโค้งงาม 1. เด็กชายจารุวัตร  ปูปัด
2. เด็กหญิงชนินาถ  เผือกมี
3. เด็กชายสมเกียรติ  คมชายชาญ
 
1. นางวีรญา  ยศอาลัย
2. นายธวัชชัย  เทพแก้ว
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ   บุญมีสง่า
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  คำสร้างสม
3. เด็กหญิงศรสวรรค์   พรไธสง
 
1. นางสาวอโนทัย   สุดวังยาง
2. นายกลวัชร์   กุลนนท์แดง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงอาทิตยา  จะลู
 
1. นางสาวฝนเหนือ  กันธะวงค์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงปิยนุช  ลุงต๋า
2. เด็กหญิงพอง  จั๋นต๊ะ
 
1. นางสาวอภิชญา  ธิยานันท์
2. นางสาวอาภรณ์  ลุนละวัน
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กชายอาฝา  แซ่ค่วง
2. เด็กชายเหล่าเอ้อ  แซ่หย่าง
3. เด็กชายไมตรี  จะแฮ
 
1. นางสาวยุภารัตน์  ใจแก้ว
2. นางณัฐธิดา  ทองทา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ศรีพรม
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ถาแก้ว
 
1. นางอาธัญญา  จันตะคุต
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 1. เด็กชายแลงวัน  ใจดี
 
1. นายยงยุทธ  ธรรมวงค์ษา
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 1. เด็กหญิงนวลธินี  คำหยอด
2. เด็กหญิงภัทรวดี  กลมสันเที๊ยะ
3. เด็กหญิงมอญหลู่  ปู่ทุน
 
1. นายสุริยัน  เวียงแสน
2. นางขวัญใจ  อาษากิจ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เฟื่องฟุ้ง
2. เด็กชายอภินันท์  สร้อยจำปา
 
1. นางสาวปุณณัฐฐา  ไชยวรณ์
2. นางสาวศิรีรัตน์  ม้าวิ่ง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  อาบสุวรรณ
2. เด็กชายภาณุพงศ์  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวปุณณัฐฐา  ไชยวรณ์
2. นางสาวสุดาวัลย์  ทองเถิ่อน
 
0 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  เกิดทวี
2. เด็กหญิงพรนิภา  วงษ์เกิด
3. เด็กหญิงสุภัสสร  สุขหมั่น
 
1. นางสาวจิระ  รู้อยู่
2. นางสาวอำไพ  ส้มกลีบ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1. เด็กหญิงนลินทิพย์    ปุราทะกัง
 
1. นายรังสิต  รังสิกรรพุม
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. เด็กชายทรงวุฒิ  ชัยทำมา
2. เด็กชายภานุเดช  กระโห้
3. เด็กชายสันติสุข  เมณฑ์กูล
 
1. นายธนเดช  บุตรน้ำเพ็ชร
2. นางสาวนางสาวพิพพ์นิภา  แก้วเกษการ
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. เด็กชายกิตติชัย  ยุติธรรม
2. เด็กชายธนกร  สนสวย
3. เด็กชายอนุภัทร  จันทร์กิตติสิน
 
1. นายธนเดช  บุตรน้ำเพ็ชร
2. นายต่อศักดิ์  ตันวานิช
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งแดง 1. เด็กชายกิตติภูมิ  คงสุข
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  สืบปาน
3. เด็กชายเอกรินทร์  พุ่มพวง
 
1. นายวิโรจน์  พลหาญ
2. นางกิ่งใจ  พลหาญ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา 1. เด็กหญิงทักษพร  กงจักร์
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  อ่อนกล้า
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในสอย 1. นางสาวมีเรีย  พัฒนกุลวิทย์
2. เด็กหญิงอัจฉรา  พัฒนกุลวิทย์
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  พัฒนกุลวิทย์
4. เด็กหญิงแจแหมะ  ไม่มีชื่อสกุล
5. นางสาวโนรี  ชนาวีร
 
1. นายวิจิตร  วิมาลัย
2. นางพัชราภรณ์   วิมาลัย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์) 1. เด็กชายขวัญชัย   วงศ์สา
2. เด็กชายขัตติยะ   เพราะสายเมือง
3. เด็กชายจักรกฤษณ์  อินดี
4. เด็กหญิงญาณัจฉรา   ช่างฝั้น
5. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  มาดอก
6. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   ทองเทศ
7. เด็กชายณัฐวัตร   เพ็งสว่าง
8. เด็กชายธนากร   ดวงใน
9. เด็กชายประทีป   เทพสาย
10. เด็กชายปุณณวัชญ์   คำน้อย
11. เด็กหญิงพัชรพร   โม้ป้อ
12. เด็กชายภัทรวรรธน์  อินทรมงคล
13. เด็กชายภูริภัทร    บัวโป้ง
14. เด็กหญิงมนัสนันท์   พรมศิลา
15. เด็กหญิงมีนา   อินต๊ะยศ
16. เด็กชายรัฐนันท์    วิใจยา
17. เด็กหญิงวิศรุตา   ก๋าติ๊บ
18. เด็กชายวุฒิชัย  สุภา
19. เด็กชายอัครวีระ   ทำผง
20. เด็กหญิงเขมปภาภรณ์    ต๊ะมะนิล
 
1. นายประยูร    พอจิต
2. นายสวัสดิ์   อินทร์ต๊ะวิชัย
3. นางวราพร  ไชยเขียว
4. นางธัญนันท์  เทียนทอง
5. นางสาวกัลย์สุดา   แก้วยศ
 
0 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90.57 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม 1. เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  จีนเจียม
2. เด็กชายภาคิณ  ยิ้มย่อง
3. เด็กชายเมธัส  มะโนนึก
 
1. นางเยาวลักษณ์  ฤกษ์บวร
2. นางสาวกาญจนา  เลาคำ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม 1. เด็กชายชัยวุฒิ  เขื่อนปัญญา
2. เด็กชายอนุกูล  คงดา
3. เด็กชายเอกรินทร์  โพธิ์ศรี
 
1. นายธวัชชัย  คำแผลง
2. นางศิริวรรณ  คำแผลง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไดลึก “ประชานุสรณ์” 1. เด็กชายจตุรภัทร  พาอินทร์
2. เด็กชายจักรกฤต  เกิดจร
3. เด็กชายชิษณุพงศ์  เพ็ชรพัฒนามงคล
4. เด็กหญิงณภากุญช์  อินทรศร
5. เด็กชายทักษิณ  คุณภาพ
6. เด็กชายธนธรณ์  อิ่มละออ
7. เด็กชายธนากร  ผ่องผิว
8. เด็กชายนนท์นที  พุ่มขจร
9. เด็กหญิงนฤมล  ทุยคำ
10. เด็กหญิงนันทิกานต์  ศิริมา
11. เด็กชายนาธาน  นวดนาง
12. เด็กหญิงบัณพร  คงสบาย
13. เด็กชายบุญญวัชร  แหลมแก้ว
14. เด็กชายภูมิพัฒน์  บุญมาวัฒน์
15. เด็กชายราเชนทร์   ผ่องผิว
16. เด็กชายศุภวิชญ์  สวนลำใย
17. เด็กชายสิทธิชัย  สุขคำมี
18. เด็กหญิงอาทิตยา  นากสวาท
19. เด็กหญิงอินทุอร  ศิริพาสงค์
20. เด็กชายเฉลิมพล  บัวพันธ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุจิตรา  แจ้งไข่
2. นางจำเริญ  เรี่ยมสุวรรณ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไทรทอง(วิเชียรบุรี) 1. เด็กหญิงศุภิสรา  ชาทอน
 
1. นางสาวสุภางค์  ภูสีดิน
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม 1. เด็กชายธีระวัฒน์  คงคา
2. เด็กชายสิทธินันท์  ผึ่งผาย
3. เด็กหญิงอุมาภรณ์  มาลา
 
1. นายประมาณ  แสงรัศมี
2. นางสาวเกศกนก  พวงทอง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายชยุตพงศ์  แก้วมนตรี
 
1. นางชนิดาภา  คำปัญจะ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  พันธุ์ทอง
2. เด็กหญิงธนิดา  โชคบัญฑิต
 
1. นางสาวศศิประภา  คงพิทักษ์
2. นางสาวรัตยา  รักธัญการณ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล 1. เด็กชายจิรพงศ์  เปรมเสถียร
2. เด็กชายชนาธร  ยิ้มคล้าย
 
1. นายทรงศักดิ์  ศรีมาก
2. นางสาวสายพิน  สังข์แย้ม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงวรัณศิกานต์  ศรีเสมอ
 
1. นายอานันต์  สังข์ทอง
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) 1. เด็กชายธีรพล  แสงชัญ
2. เด็กชายปฏิภาณ  เกิดมงคล
3. เด็กชายศุภกร  สืบดี
 
1. นายสันติ  กิจพฤกษ์
2. นายสุรศักดิ์  สาลีจันทร์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปอวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แซ่ท่อ
2. เด็กหญิงวรกานต์  วงศ์บุญชัยเลิศ
3. เด็กหญิงเจนจิรา  วงศ์บุญชัยเลิศ
 
1. นายนฐากร  จำรัส
2. นางถนอมศรี  ธรรมานุวงศ์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปากจอกวิทยา 1. เด็กหญิงอาทิตยา   แก้วบัวขาว
 
1. นางนงคราญ  บุญยืน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนป่าแดงวิทยา 1. นายรดากรณ์  ใจบาน
 
1. นายพัฒน์พงษ์  เต็มเสาร์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  สุขสว่าง
2. นางสาวน้ำทิพย์  ภักดียุทธ
3. เด็กหญิงน้ำฟ้า  เกตุอรุณ
4. นางสาวพัชริดา  สมุทไทย
5. เด็กหญิงวัลวรี  สายพงษ์
6. นางสาวอังคณาทร  มาแจ้ง
 
1. นางสาวฐานิดา  อินทร์ตา
2. นางรักศ์สิน  แก่นแก้วมณี
3. นางรำพรรณ  ตรีกลึง
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  จำรัส
2. เด็กชายอนุชา  พรมใจ
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  บางแก้ว
 
1. นางสาวฐานิดา  อินทร์ตา
2. นางสาวกชณิชา  พุธฉิม
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กชายพจน์ดนัย  ถึงเจริญ
2. เด็กหญิงรวิสรา  ครองสิน
3. เด็กหญิงโยษิตา  พาทอง
 
1. นายสุเทพ  สังเกตุดี
2. ว่าที่ร้อยตรีวีรยุทธ  พามา
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 95.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อินเนตร์
2. เด็กชายกรินทร์  สุขน้อย
3. เด็กหญิงญานภา  จันทรนิล
4. เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  ชาคิ้ม
5. เด็กชายบุญฤทธิ์  เรืองขจร
6. เด็กหญิงพรนิตา  ใจแก้ว
7. เด็กหญิงภิรัญญา  ยานากะ
8. เด็กหญิงสุจิตรา  มีมุข
9. เด็กหญิงอภิชญา  ชำนาญรักษา
10. เด็กหญิงแพรวา  อัจกลับ
 
1. นางสำเนานรี  แป้นแก้ว
2. นางสาวชนินทร์ชิตา  ทรงปรีชา
3. นายวิทยา  คล้ายแท้
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงกนกอร  มาตรา
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ตาสาย
 
1. นางอำพร  เชื้อเมืองพาน
2. นางอุไรวรรณ  ธิมา
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 1. เด็กหญิงชุติมณทน์  อักษรไชย
 
1. นายนธี  มโนวงษ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กชายพีระพงษ์  สุภเลิศ
2. เด็กชายพีระพัฒน์  สุริยะเย็น
3. เด็กชายรวิศวร์  สุวโรจน์รุ่งเรืองกิจ
 
1. นางวิไลรัตน์  อนุสรณ์ประดิษฐ์
2. นางสาวชลดา  สุกใส
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงธัญธิชา  สุดเขียว
2. เด็กหญิงนิราวัลย์  ศรีสวัสดิ์
3. เด็กชายศิวกร  ชื่นใจ
 
1. นางวิไลรัตน์  อนุสรณ์ประดิษฐ์
2. นางปรียาวดี  บัวแก้ว
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  อิวชาวนา
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  มุ่นเชย
3. เด็กหญิงปรีดาพา  ตรงต่อกิจ
4. เด็กหญิงพรนิภา  มากะนัตย์
5. เด็กหญิงลักษมี  ต๊ะบ้านไร่
6. เด็กหญิงวิภาพร  เพียรเกตุกิจ
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อ่ำเทศ
8. เด็กหญิงอมรรัตน์  ลี้รัก
9. เด็กหญิงเจนจิรา   รอดเครือวัลย์
10. เด็กหญิงแพรพรพรหม  หูตาชัย
 
1. นางจรรยา  บัวทอง
2. นางทัศนีย์  ป้อมสาหร่าย
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  อิวชาวนา
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  มุ่นเชย
3. เด็กหญิงปรีดาพา  ตรงต่อกิจ
4. เด็กหญิงพรนิภา  มากะนัตย์
5. เด็กหญิงลักษมี  ต๊ะบ้านไร่
6. เด็กหญิงวิภาพร  เพียรเกตุกิจ
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อ่ำเทศ
8. เด็กหญิงอมรรัตน์  ลี้รัก
9. เด็กหญิงเจนจิรา  รอดเครือวัลย์
10. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  อยู่แก้ว
 
1. นางจรรยา  บัวทอง
2. นางทัศนีย์  ป้อมสาหร่าย
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงปนัดดา  สมภักดี
2. เด็กหญิงสุกัญญา   มงคล
 
1. นางสาวจิราภรณ์  คำผอง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพุทธิโศภน 1. เด็กชายนิธิกร  สุวรรณ์
2. เด็กชายภีรภัทร  เมืองใจ
3. เด็กชายสิรภัทร  ปันคำ
4. เด็กชายอนันตชัย  บัวละออ
5. เด็กชายเจษฎาภรณ์   พรถาวร
 
1. นางสาวณัฐชานันท์  มธุรสาทิส
2. นางสุวนา  ขัดเงางาม
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพุทธิโศภน 1. เด็กหญิงธารทิพย์  กิตติกุลโยธิน
2. เด็กหญิงมนัสชนก  แดงมาลี
3. เด็กชายวิศรุต  ชุมแก้ว
 
1. นางสาวจินตนา   สุทธสาส์น
2. นางสาวมัลลิกา  ทิพยมณี
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภัทรวิทยา 1. เด็กชายจิรพัฒน์  มหาวัน
2. เด็กชายณัฐนันท์  จันพ่อตา
 
1. นางสาววราภรณ์  ยอดดำเนิน
2. นางโสรยา  ธรรมใจ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  โยธิน
2. เด็กหญิงญาดาวดี  แซ่ตัน
3. เด็กหญิงดาราริน  เขื่อนคำแสน
4. เด็กหญิงธนัญชนก  ประเสริฐ
5. เด็กหญิงนภัสสร  ทิปิง
6. เด็กหญิงปราณปรียา  คำสืบ
7. เด็กหญิงปวริศา  สุรนันท์
8. เด็กหญิงภรภัทร  อภิรมยานนท์
9. เด็กหญิงมาติการ์  สลับสี
10. เด็กหญิงลาวัณย์ศิริ  สายอุปราช
11. เด็กหญิงสุชานรี  บานงาม
12. เด็กหญิงอัญชิษฐา  วรรณโสภา
 
1. นางสาววัลลี  แซ่พาน
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงนฤมล  บูแช
2. เด็กหญิงวาสนา  เลาวือ
 
1. นางสาวนัฐทพร  ชื่นชอบ
2. นางสาวพิกุลศรี  ชัยชิต
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนม่วงป๊อก 1. เด็กหญิงก๋อนข่อง  ลุงซุ
2. เด็กชายคำแข่ง  ใจดี
3. เด็กชายจ๋อมแสง  ลุงวิ
4. เด็กชายส่วยอ่อง  ลุงทุน
5. เด็กหญิงหอม  นายมอญ
6. เด็กหญิงเกวลิน  หลักดี
7. เด็กชายเดือน  ลุงหย่า
8. เด็กชายแหลง   อินต๊ะ
9. เด็กหญิงแอน  ลุงเล็ก
 
1. นายณัฐวุฒิ  งามหมู่
2. ว่าที่ร้อยตรีภรากรณ์  ว่องไว
3. นางสาวดวงนภา  สายธารฟ้า
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1. เด็กหญิงนวิยา  ดีจักรวาล
 
1. นางสาวจิดาภา  เขาแก้ว
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. เด็กหญิงสายสุนันท์  ไชยวรรณ์
 
1. นางละมัย  พันธ์ุสัมฤทธิ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงปิญญาพร  ประมะ
 
1. นางรัตนา  จิณะชิต
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงดาริกา   แซ่ซ้ง
2. เด็กหญิงนุชศรา   ชลนิติญานนท์
3. เด็กหญิงวิลัยวัล   แซ่ลี
 
1. นายภาณุวงศ์  ชัยวร
2. นางสาวบุษกร   ปัญญาภู
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา 1. เด็กหญิงชาลิสา  บุญอิน
2. เด็กชายนิธิกร  ขันแก้ว
 
1. นางสาวดารวีร์  พันชา
2. นางอุทุมภรณ์  พิมพิลา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. เด็กหญิงกัญจน์ณัฏฐ์  ชูชื่น
2. เด็กหญิงสุวพิชญ์  ลาวัณย์รัตนากุล
 
1. นายพีรพัฒน์  โชคตระกูลสิริ
2. MissChen  Jingli
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 1. เด็กชายกฤตภัค  ทองอยู่
 
1. นางสาวทาริกา  คำเต่ย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 1. เด็กชายชญานนท์  ทองคำ
 
1. นางสาวภิรมย์ศรี   ศรีภิรมย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ประสพหมู่
 
1. นายกิจชัย  เจริญเนตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 1. เด็กชายกฤตภัค  ทองอยู่
2. เด็กชายกฤตภาส  ทองอยู่
3. นายกิจชัย  เจริญเนตร
4. เด็กชายกิตติพงษ์  ประสพหมู่
5. เด็กชายจิรายุ  สุวรรณเมฆ
6. เด็กชายชญานนท์  ทองคำ
7. เด็กชายธนกฤต  ชีโสตร์
8. เด็กชายธนัชชา  การจนะโยธิน
9. เด็กชายพรรษา  มั่นสน
10. เด็กหญิงพิยดา  นกนาค
11. เด็กชายสิรภพ  หงษ์เทศ
12. เด็กชายเดชสิทธิ์  วุฒิวัย
 
1. นายณรงค์  อยู่ยังเกตุ
2. นายกิจชัย  เจริญเนตร
3. นางสาวภิรมย์ศรี   ศรีภิรมย์
4. นางสาวจารุพักตร์  หลินน่วม
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1. เด็กชายกันตวัฒน์  ตลอดภพ
 
1. นางสาวสุรีย์พร  ชำนาญรักษา
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงนิรดา  สุปัญโญ
2. เด็กหญิงปทิตตา  อินทร์เพ็ญ
3. เด็กหญิงปวริศา  ศิริรุ่งวัฒนชัย
 
1. นางออมสิน  พงษ์เกษตร์กรรม์
2. นางปิยนาถ  ลุนอุบล
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังพร้าววิทยา 1. เด็กหญิงกุลจิรา   พรมเสน
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์    มูลน้อย
 
1. นางสาวณปภัช   คิดอ่าน
2. นางสาวดวงศิริ  เครือหงษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังหินวิทยา 1. เด็กชายศิริลักษณ์  เกิดสวัสดิ์
 
1. นางจารุณี  มังกรแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังหินวิทยา 1. เด็กชายปิยพัทธ์  กันทะสอน
 
1. นางจารุณี  มังกรแก้ว
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดกรับพวง 1. เด็กหญิงสุนิสา  ดีเกษม
2. เด็กหญิงอริสา  ตรองสุข
 
1. นางกฤติกา  ชัยรัตนศักดา
2. นายกิจจา  สถิตวงศ์วาน
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ 1. เด็กชายอภิศักดิ์  เต็มทวี
 
1. นางจันทร์แรม  เข็มนาจิตร
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) 1. เด็กชายธนพล  อินทร์โชติ
 
1. นางจิราธร  นาดี
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 90.28 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ 1. เด็กชายจอม  ปัญญา
2. เด็กชายที่  ลุงเล็ก
3. เด็กชายพรชัย  สร้อยคำ
4. เด็กชายมอญใส  ลุงคำส่าง
5. เด็กชายเงิน  จ่าหริ่ง
6. เด็กชายเมือง   -
 
1. นางสาวจันทร์สว่าง  สมบูรณ์
2. นายรียะพงษ์  คันทะลือ
3. นางสาวชัญญารัส  ฮุ่นภักดิ์ดี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคลองโนน 1. เด็กชายณัฐกุล  ชุ่มเย็น
2. เด็กชายณัฐภูมิ  เพ็ชรเจริญ
3. เด็กชายณิชพงศ์  ธรรมโหร
4. เด็กหญิงณีรนุช  องค์ประเทศ
5. เด็กชายธิติวัจน์  ลายทองคุณาธิป
6. เด็กชายธีรเมศ  สมเนตร
7. เด็กชายนิรินธน์   แสงศรี
8. เด็กชายปรเมศ  เกิดดี
9. เด็กชายภัสพงษ์  สุทธศาสตร
10. เด็กชายภานุพงษ์  สุวรรณ
11. เด็กชายมงคล  เทียนแก้ว
12. เด็กชายยศพัทธ์  พันวิเศษ
13. เด็กชายรัชพงษ์  เสมาแก้ว
14. เด็กหญิงศศินภา  บุญบัว
15. เด็กหญิงศิริพร  จันทวงค์
16. เด็กหญิงสิริกร  แซ่ภู่
17. เด็กหญิงสิริยุพา  น้อยสมวงษ์
18. เด็กชายอิทธิพล  ทองใบ
19. เด็กชายเบญจพล  ใจแสง
20. เด็กหญิงเบญญาภา  พันวิเศษ
 
1. นางสาวยุพา  ไทยเจริญ
2. นางสาวพนาวรรณ  ไทยเจริญ
3. นางวันเพ็ญ  แสงศรี
4. นายมานะ  แก้วหนู
5. นางสาวประภา  แอเขี่ยม
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจอมทอง 1. เด็กหญิงมีเลน  มอนตานาโร
 
1. นางถิรมาส  ธเนศจินดารัตน์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดจิกลาด 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เขียวแก้ว
2. เด็กหญิงพิมลวรรณ  สมคำ
3. เด็กหญิงรัชนีกร  บุญมาหล้า
 
1. นางสาวนัดดา  แจ่มสกุล
2. นางสาวนงค์นุช  อ่างอินทร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กหญิงหมอกหอมนวล  เราดี
 
1. นางสาวสุภาวดี  เรืองคณะ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กชายรพีพงศ์  แสงคุณที
 
1. นางสุลีกาญ   ธิแจ้
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดดงกลาง 1. เด็กชายจตุพิธ   จันทร์บัว
2. เด็กชายพีรพัฒน์   เนียมนาก
3. เด็กชายเฉลิมชัย   กันทรัพย์
 
1. นายชานน   พยัพอำนวยชัย
2. นางรุ่งทิวา   นิ่มนงค์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดดอนจั่น 1. เด็กหญิงรัตนาวดี  คำใส
2. เด็กชายหล้า  ลุงสู้
 
1. นางสาวเฉิดฉันท์  กรองทอง
2. นางปุลพร  ยืนบุญ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าทอง 1. เด็กชายปราชญ์  ประทีปแสง
 
1. นางสาวอภิรดี  เสนาวิน
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าทอง 1. เด็กหญิงสุกัญญา  อินจันทร์
 
1. นางสาวอภิรดี  เสนาวิน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าสุ่ม 1. เด็กชายณสมพงษ์  ช่วยรักษา
 
1. นางชฎาภรณ์  สกัลยา
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 1. เด็กหญิงนริศรา  รักกระโทก
2. เด็กหญิงนฤมล  อุดมผล
 
1. นายทศพล  บุระพวง
2. นายวิทยา  เผือกชาวนา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดนันทาราม 1. เด็กหญิงเกวลิน  กวงไหม
 
1. นางจันทนา  แก้วคำ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำดิบ 1. เด็กหญิงวริยา  ไชยพรหม
 
1. นางสุดารัตน์  วงค์จู
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านกรุ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  สั่งสอน
2. เด็กชายภูมิภัทร  แสนเกิด
 
1. นายสมชาติ  พุ่มรส
2. นางสาวประทุม  ชลชาญกิจ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านกรุ 1. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  กล้าหาญ
 
1. นางศุภาวีร์  คะนิกา
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 88.18 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง 1. เด็กชายชนะสรณ์  ทองคำ
2. เด็กชายชนัญชัย  ชาไพโรจน์
 
1. นายวรรณรุต  คุ้มเหม
2. นางสาวดวงรัตน์  เพ็ชรช่วย
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง 1. เด็กชายธนธรณ์  แช่มใย
2. เด็กชายพิทักษ์   ศักดี
 
1. นางวารุณี  ดีพูล
2. นางสุรีรัตน์  ชมประเสริฐ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปรักรัก 1. เด็กหญิงสุพิชชา  พระทองคำ
 
1. นางนิพา  ดีแท้
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดปากน้ำ 1. เด็กชายกฤติพงศ์  โหมดไทย
2. เด็กหญิงจิราพัชร  กระแสร์
3. เด็กหญิงชิดชนก  พันธุ์โศก
4. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  บัวพิมพ์
5. เด็กชายธนพนธ์  ไวว่อง
6. เด็กชายธีรภัทร  ทักขิณะ
7. เด็กชายมานะ  สมนึก
8. เด็กชายวุฒิชัย  สิมลี
9. เด็กหญิงเขมินทรา  นันทะวัน
 
1. นายจรัญ  ทรัพย์สิน
2. นางสุธีรา  กรณ์ทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดป่าเรไร 1. เด็กชายเอกพล  พรหมมา
 
1. นายจักรกริศน์  เณรหลำ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 89.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าแดง 1. เด็กชายลอย  คินโย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอังศุมาลี  เจ็กรักษ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าแดง 1. เด็กหญิงกิตติมา  ดีนึ่ง
2. เด็กหญิงอภิญญา  โตไกรลักษณ์
 
1. นางสาวสุพัฒน์ตรา  ปัญญายงค์
2. นายปรีดา  จันทร์ทอง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าแดง 1. เด็กหญิงณิชากร  จะแล
2. เด็กหญิงมิ่งกมล  ลุงออ
3. เด็กหญิงเกวลิน  ทาเรือน
 
1. นางพวงทอง  สุนทรา
2. นางสาวกุสุมาลย์  อินต๊ะแก้ว
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพรหมเกษร 1. เด็กหญิงกฤติยาการย์  อินทุประภา
2. เด็กชายกิติรักษ์  สมร่าง
 
1. นายวิสูตร  แซ่ตัน
2. นางวรรณภา  เผือกอ่อน
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1. เด็กหญิงปภาดา  ชาสมบัติ
 
1. นางปราณี  วิจิตรโชติ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กหญิงศิริพร  หมู่เฮง
 
1. นางสาวสุกัญญา  หอมสะอาด
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  สุขสบาย
2. เด็กชายฉัตรมงคล  รัตนศิริ
3. เด็กหญิงสิริยากร  เจริญศรี
 
1. นายพิสุทธิ์สวัสดิ์  คงกรุด
2. นางพนมจิต  สิริพิทักษ์เดช
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดวังกอง 1. เด็กหญิงนันทนา  หนุนอุด
 
1. นางกิติยากร  มหานิล
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดวังสำโรง 1. เด็กหญิงกุลธิดา  แก้วมีสี
2. เด็กชายจิรพันธ์  กล่อมดง
 
1. นางสาวมธุรส  แท่งทอง
2. นางนีรนุช  อินกองงาม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดวังหลวง 1. เด็กชายสรสิทธิ์   ดอกคำ
2. นายสินธิชัย   ทัดมาลา
3. นายสุรเดช   แก้วแสง
 
1. นายจักราวุธ  บัณฑิต
2. นางสาวสิวาภรณ์  โพธิ์อบ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังแดง 1. เด็กชายพัสกร  หลวงแสนเชือก
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ร่วมรัก
3. เด็กชายมงคล  โล่ห์สุวรรณ์
4. เด็กชายวีรกร  กรตุ้ม
5. นายวีรภัทร  มีนาค
6. เด็กชายอภิชัย  สินมา
7. เด็กชายอภิชา  โพธิ์รื่น
8. เด็กชายอินทนนท์  พรหมมาศ
 
1. นายกิตติพงศ์  เกิดพิน
2. นายทวนทอง  ศรีลา
3. นายกิตติภณ  แก้วเหลี่ยม
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดศรีดอนชัย(ดอยหล่อ) 1. เด็กชายซื่อ  คือ
2. เด็กชายเมือง  สี่ห้า
 
1. นายธนาวิทย์  ทาปิยะ
2. นายพัฒนพงษ์  วงศ์แสน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงชาลิสา  อันสมสี
2. เด็กหญิงณัฐฐิติกาญจน์  ทานะมัย
3. เด็กหญิงณัฐติกาญ   ขำประเสริฐ
4. เด็กชายณัฐพร  นุชสูงเนิน
5. เด็กชายธนธฤต  กองบุญมา
6. เด็กชายธเนศวร  ปานภู่ทอง
7. เด็กหญิงปภาวรินทร์  รอดชื่น
8. เด็กหญิงปิยธิดา  อาจหาญ
9. เด็กหญิงภัณฑิรา  น้อยเนตร
10. เด็กหญิงศิริประภา  หอมหวาน
11. เด็กชายศุภฤกษ์  ดวงทอง
12. เด็กชายสหศวรรษ  รังกระโทก
13. เด็กหญิงสิริกร  มันอินทร์
14. เด็กชายสุรนาท  ติณะมาศ
15. เด็กชายอนุชิต  ศรีจันทร์
 
1. นายณรงค์กรณ์  อู่ทองมาก
2. นางสุนีย์  จำปาเงิน
3. นายณฐวัฒน์  ม่วงทอง
4. นายกิตติศักดิ์  กุลวัฒนสุวรรณ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสระโคล่ 1. เด็กหญิงปาริชาต   มาสา
 
1. นางนงลักษณ์   วัฒนสิงห์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสวนดอก 1. เด็กหญิงณิชาพร   -
 
1. นางสุภิต  มูลเมือง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ 1. เด็กชายอริญชัย  กสิกิจจาภิวัฒน์
 
1. นางสำอาง  สังข์ยก
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กชายพีรวัฒน์  แก้วดก
 
1. นายเสกสรร  ภูมิสัตย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ณรงค์มี
2. นายฐานันดร  บุญวรนุช
3. เด็กหญิงณิภาพร  ลองทอง
4. เด็กชายธนพัฒน์  เบญจประเสริฐ
5. เด็กหญิงปัณณพร  สาโรจน์
6. เด็กชายพีรพล  บัวตูม
7. เด็กชายวรัชญ์  แก้วกัญหา
8. เด็กชายวิชชากร  ฉิมพลี
9. เด็กหญิงอภิสรา  พรมมา
10. เด็กหญิงอรชา  จาทา
11. เด็กชายอานนท์  ไตรยงค์
12. เด็กชายเดชา  สาโรจน์
 
1. นายดาวรุ่ง  ตะคร้อ
2. นายธงชัย  สุทธิประภา
3. นายบุรินทร์  ดำสนิท
4. นายปีเพชร  คณนานนทธรรม
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองพะยอม 1. เด็กหญิงพรนภัส  ขืนเขียว
2. เด็กหญิงรุริญา  รักบุญ
 
1. นางสาวอุษณีย์  สีเหลืองอ่อน
2. นางสาวรัตนาภรณ์  เขียวปั้น
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองโรง 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ม่วงแจ้ง
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ทองโสม
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหางตลาด 1. เด็กหญิงพัตรพิมล  แพงเนตร
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ปานบุญ
3. เด็กหญิงเบญญาภา  เขียวขาว
 
1. นางสำราญ  เจียมประเสริฐ
2. นางโชติกา  ปิยวัฒน์กุลจิรา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหูกวาง 1. เด็กหญิงสุชาดา  วายะบรรณ
 
1. นางอัญชลี  พัสสร
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 1. เด็กชายณัฐพล  โอสถ
2. เด็กชายหลู่  ไทยใหญ่
 
1. นางสุภาวดี  นามวงค์
2. นางสาวนิภาวรรณ  แก้วตา
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดอรัญญิก 1. เด็กชายบารมี  นงนุช
2. เด็กชายอนนท์  มีเพ็ชร์
 
1. นางศรีวัฒนา  เจริญกุล
2. นางนพรัตน์  มั่นยุติธรรม
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดอุเม็ง 1. เด็กหญิงภัทรพร  กันทา
 
1. นางสาวเรืองศรี  เรือนตุ้ย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ปินโก
 
1. นายญาณภัทร  พิบูลย์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขารูปช้าง 1. เด็กหญิงข้าวฟ้าง  ลังก๋า
2. เด็กหญิงรพีพรรรณ  ปาละวัธนะกุล
3. เด็กหญิงสมหญิง  ครุธเฉย
 
1. นางสาวสุพรรษา  กลิ่นทุ่ง
2. นางออมสิน  ขำบัณฑิตย์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส 1. เด็กหญิงมุจิรา  เอกปัชชา
2. เด็กหญิงวิญาดา  สุขรอด
3. เด็กหญิงสริตา  ขุนวังกรด
 
1. นายประสิทธิ์  บุญศรี
2. นางสาวสุชาดา  ฉ่ำน้อย
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเทพาราม 1. เด็กหญิงอ่อน  ลุงมน
2. เด็กหญิงแสงหญิง  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  จันสม
2. นายณัฐพงษ์  หงษ์สีทอง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1. เด็กหญิงพรทิพย์  สร้อยสาย
 
1. นางสาววิภาพรรณ  ประกอบการ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1. เด็กหญิงชาลิสา  สุรวงศ์
 
1. นางสุรีรัตน์  ธรรมสรางกูร
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1. เด็กหญิงภูษณิศา  พันแพง
 
1. นางสาวกัลยกร  อิ่นคำ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  กาศโอสถ
2. เด็กชายภาคิน  จิรภัคพงค์
3. เด็กหญิงเบญญาดา  สุดสาย
 
1. นายชัยนาท  กันทาแก้ว
2. นางรำเพียร  ขันแก้ว
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงทวีพร  ปันแปง
2. เด็กชายพงศ์กรณ์  หาญรุ่งเรืองกิจ
3. เด็กชายเจตณ์รดิศ  มูลเทพ
 
1. นายอภิเษก  ณ วรรณติ๊บ
2. นางสาวดวงดาว  นกแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  อรรถาเวช
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ภูวาดเขียน
3. เด็กหญิงณัฐชยา  โยทะยาน
4. เด็กหญิงธนภรณ์  ฟองคำ
5. เด็กหญิงนนท์หทัย  ส่องหล้า
6. เด็กหญิงนิชา  ธิปั๋น
7. เด็กชายปรัชญา  ไชยพูน
8. เด็กหญิงพิชญานิน  อินนั่งแท่น
9. เด็กชายภูธเนศ  ขยันกิจ
10. เด็กชายวิษณุ  สายทอง
11. เด็กหญิงศิรดา  ทองสุข
12. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ผลงาม
13. เด็กชายสมิทธิ์  แสงปัญญา
14. เด็กชายสุพรรณ  รินคำ
15. เด็กชายสุรวุฒิ  ปาแก้ว
16. เด็กหญิงอรไพลิน  ศรีคำสุข
17. เด็กหญิงอังคณา  กาบแก้ว
18. เด็กหญิงเจนจิรา  สอนใจ
19. เด็กหญิงแพรพิมาศ  เจริญชูเกียรติ
20. เด็กหญิงโยษิตา  จ่าพา
 
1. นายณรงค์  วงค์ธานี
2. นายประเสริฐ  สุริยโต้
3. นางอัญชลี  นันตาวงค์
4. นางกาญจนา  เหมืองหม้อ
5. นายณัฐวุฒิ  ชนะเลิศ
6. นางสายสมร  มหาเทพ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงกชนันท์  ชัยสุวรรณ
2. เด็กชายกนธี  ประดับ
3. เด็กชายกรกกฎ  ทารส
4. เด็กหญิงกัญญา  ประมวลการ
5. เด็กหญิงจารุวรรณ  ดอกจันทรา
6. เด็กหญิงจิตรลดา  คุณนา
7. เด็กหญิงจุฑามาศ  พรานไพร
8. เด็กหญิงชาลิสา  ดวงอำพร
9. เด็กชายณัฐวุฒิ  เพ็ญจันทร์
10. เด็กชายณัฐเศรษฐ์  ขาคำ
11. เด็กชายธนกฤต  อินทะปา
12. เด็กหญิงธัญชนก  เจริญชัย
13. เด็กชายธีรภัทร  จอมจันทร์
14. เด็กหญิงบัวชมพู  อินฤทธิ์
15. เด็กหญิงปิยธิดา  เจริญกุล
16. เด็กหญิงพิทชญาภรณ์  ขัดจะติ
17. เด็กหญิงภัณฑิรา  ถิ่นวนา
18. เด็กหญิงวรรณวลี  มูลถี
19. เด็กหญิงวรัญญา  ขัติยศ
20. เด็กชายวสุพล  ปัญโญใหญ่
21. เด็กชายวิชยะ  ราชนุรมณ์
22. เด็กชายวิชาติ  สกุลกัลยามิตร
23. เด็กหญิงวิลาสินี  โกนมูล
24. เด็กชายศศิวงศ์  ขันเป็ง
25. เด็กหญิงสิริกร   พงศกรไกรเดช
26. เด็กหญิงสุชาดา  ประเสริฐพงค์
27. เด็กชายสุทธิพันธ์  คุณปัญญา
28. เด็กชายสุรเชษฐ์  แสงนวล
29. เด็กหญิงอรทัย  ไชยวงค์
30. เด็กหญิงอรุณี  มูลเมือง
31. เด็กหญิงอังคณา  ปู่ทุน
32. เด็กชายอิทธิกร   สายเดช
33. เด็กหญิงเกตุสิรี  สุมาตรา
34. เด็กชายเจษฎา  ปินต๊ะ
35. เด็กชายเจษฎา  ศรีแก้วขัน
36. เด็กชายเอกพร  มูลงาม
37. เด็กหญิงไพลิน  สิริมา
38. เด็กหญิงไอริณ  ด้วงสวัสดิ์
 
1. นายสุรพล  อนุสรพรพงศ์
2. นายวีระวุฒิ  ชัยวงศ์ญาติ
3. นางธนพร  อนุสรพรพงศ์
4. นางนิตน้อย  อินชัย
5. นางมนัญญา  เตมียะ
6. นางสาวพัชรี  เกษมณี
7. นางสาวนภาพร  ยารังฝั้น
8. นายประเสริฐ  สุริยโต้
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเสด็จ 1. เด็กชายกตัญญู  กันทะตั๋น
2. เด็กชายธีรดนย์  วังกาใจ
3. เด็กชายพิษณุพงษ์  แก้วพะเยา
 
1. นางสาวพรทิพย์  ลวงคำ
2. นางเฉลิมขวัญ  วิญญา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสนาสน์ 1. เด็กชายธนทัต  เอี่ยมชม
 
1. นายอนุชา  อยู่ประเสริฐ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 94.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสาหิน 1. เด็กชายกรวิชญ์  แซ่จ่าง
2. เด็กหญิงคำนุ  คำแดง
3. เด็กชายคำส่า  ลุงทุน
4. เด็กหญิงนวล  ลุงทุน
5. เด็กชายวัน  คำแดง
6. เด็กชายสมบูรณ์   ลุงทุน
7. เด็กชายสรวิชญ์  ลุงออ
8. เด็กชายสายฝน  ลุงมู
9. เด็กชายสายลม  ลุงมู
10. เด็กชายสุพันธ์  วิยา
 
1. นางสาววิราวรรณ์  โพธิ
2. นางกรวรรณ  จันทรบุตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 1. เด็กชายกชศิวกร   ธัญญกรรม
2. เด็กชายกนิษฐ์   ผลมาก
3. เด็กชายจักรพงษ์  ใส
4. เด็กชายชยทัต   วงค์เตียมใจ
5. เด็กหญิงชัญญาภรณ์   คำตึก
6. เด็กชายณกร   สุตา
7. เด็กหญิงณภัศนันท์  ชมเมือง
8. เด็กหญิงณลัชนันท์  ชมเมือง
9. เด็กหญิงธนัสถา  หวานจิตร
10. เด็กชายธนากร   แสงนันต์
11. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  สิงห์แก้ว
12. เด็กชายธีรพงษ์  สะถา
13. เด็กชายธีรภัทร   แซ่จันทร์
14. เด็กชายนพพร   แสนคำ
15. เด็กหญิงปฎิญญา   คำมา
16. เด็กหญิงพนิตพิชา   ตนภู
17. เด็กหญิงพรผกา  เส้นเล็ก
18. เด็กชายยรรยง   ผาคำ
19. เด็กหญิงวริศรา  ลุงจาย
20. เด็กหญิงศรีวรรณ   ลุงวิหลิ่ง
21. เด็กชายหนุ่ม   ลุงคำ
22. เด็กหญิงหมวยผ่อง  ลุงมล
23. เด็กหญิงอู  -
24. เด็กชายอ่องเมือง   ลุงซอ
25. เด็กชายโยธิน   ศรีเจริญ
 
1. นางเกวลิน   มธุรสาทิส
2. นายวรศักดิ์   ตะยะพงค์
3. นางจิตรา   กิติชัยวรรณ
4. นางสาวพิชญาภัค  ทองเซ
5. นางสาวกาญจนา  ถาแก้ว
6. นางสาวปวิชญา  คำปัญญา
7. นางสาวเชษฐ์สุดา  โปธา
8. นายศิษฎ์ชนา  ดวงบาล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 1. เด็กหญิงปฏิญญา  คำมา
 
1. นางเกวลิน  มธุรสาทิส
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  สิงห์แก้ว
2. เด็กหญิงปนัดดา  ทรัพย์ประสม
3. เด็กหญิงพัชญาภา  วีระกิตย์
4. เด็กหญิงวริศรา  ลุงจาย
5. เด็กหญิงหอม  แก้ว
6. เด็กหญิงอรปรียา  บุญทวีธรรม
7. เด็กหญิงแสงเดือน  ลุงยุ้น
 
1. นางเกวลิน  มธุรสาทิส
2. นางจิตรา  กิติชัยวรรณ
3. นางสาวปิยธิดา  ขจรศักดิ์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 1. เด็กหญิงลลิตา  ขีรี
2. เด็กชายสิทธิชัย  จอมเรือง
3. เด็กหญิงเขสรา  เลเซอร์
 
1. นางรุ่งนภา  เมืองอินทร์
2. นางสาวปิยธิดา  ขจรศักดิ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  เขียนวงษ์
2. เด็กหญิงบุษบากร  แก้วเขียน
 
1. นางสาวณัฐวรรณ  ปาลิวนิช
2. นางสุนทรี  รอดนิล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  รุ่งบาง
2. เด็กชายฐิติศักดิ์  สุขขวัญ
3. เด็กชายธนวัฒน์   เงินมีศรี
4. เด็กชายธนากร  เทพโสดา
5. เด็กชายธนโชติ  หนูสุก
6. เด็กชายนนทพันธุ์  พันธุมิตร
7. เด็กชายนันทัชพร  ตรงต่อกิจ
8. เด็กชายน้ำฝน  ทองจอน
9. เด็กชายพีรพัฒน์   อุ่นวงค์
10. เด็กชายพีรพันธ์  กลิ่นมั่น
11. เด็กชายรัฐภูมิ  พรมเสือ
12. เด็กชายวศิน   วรรณรัตน์
13. เด็กชายสมหวัง  วิจิตร์พงษา
14. เด็กชายอนุชา  สาน้ำอ่าง
15. เด็กชายอรรถพร   อ่อนดาบ
 
1. นายสุรเชษฐ   วัชรจิตตานนท์
2. นายวินัย  ดีมากมี
3. นางสาวรุ่งรัตน์  จันทะคุณ
4. นางสาวนงพะงา  หม้อเอี่ยม
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงกฤติกา  เปลื้องกลาง
2. เด็กหญิงกันติชา  เพ็งเพชร
3. เด็กหญิงทิติภา  ผ่องนาค
4. เด็กหญิงปิ่นแก้ว  ศรีสมพันธ์
5. เด็กหญิงรัตติกาล  เพียรหลำ
6. เด็กหญิงวิชญา  ทวีไพบูลย์สกุล
7. เด็กหญิงวิชญาพร  บัวแย้ม
8. เด็กหญิงสินีนาฏ  เนียมมา
 
1. นางมะลิวัลย์  บวบดี
2. นายสุรเชษฐ์  วัชรจิตตานนท์
3. นายวินัย  ดีมากมี
4. นางสาวทิวาวรรณ  ฟองจางวาง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดใหม่ราษฏร์ศรัทธาราม 1. เด็กชายคุณาสิน  โฉมสุข
2. เด็กชายนาวิน  ธัญญานนท์
3. เด็กหญิงพรทิพย์  ภูมิศรีแก้ว
4. เด็กชายภัทรพล  สมเสน
5. เด็กชายวิทวัส  ละออจิต
6. เด็กหญิงวิยะดา  นิ่มนวล
7. เด็กหญิงศิริขวัญ  วันเชียง
8. เด็กหญิงศิริประภา  เสนา
9. เด็กชายอนิวัตติ์  โคตรพรม
10. เด็กหญิงอัญชลี  ทองจันทร์
 
1. นางผ่องพรรณ  จินตนา
2. นายวันชัย  อินมั่น
3. นางสาวยิ่งแก้ว  แซ่ลี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิชชานารี 1. เด็กชายปัญญาพล  สุดประเสริฐ
 
1. นางสาวพิเชฐกาญจน  ปันสาละนันท์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิรุณเทพ 1. เด็กหญิงยี่จู๋  แซ่หลี่
 
1. นางสาวพรรณิการ์  กันธิมา
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีวิทยา 1. เด็กหญิงสุภัชชา  บุญเกิด
2. เด็กหญิงอรวรา  จิ๋วทัพ
 
1. นางสาวอัจฉริยา  สิงห์วี
2. นางสาวสุกัญญา  นันใจยะ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 84.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา 1. เด็กหญิงกนกนิภา   คล้ายกระจ่าง
2. เด็กหญิงจิราพร   กระแสครบุรี
3. เด็กหญิงฐิตาพร   เถาเอี่ยม
4. เด็กหญิงธนิสรา  สว่างงาม
5. เด็กหญิงนงลักษณ์   นิลสนธิ
6. เด็กหญิงพลอยนภัส  เทพทอง
7. เด็กหญิงมนตระการณ์   ปิ่นทอง
8. เด็กหญิงมิ่งกมล  เนตรเสนีย์
 
1. นายเดชชาติ  เกตุทิพย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษาลัย 1. เด็กชายรังสิมันต์ุ  อ้นคูเมือง
 
1. นายจักรราช  บุญอิ่ม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษาลัย 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  สีภูบาล
2. เด็กชายชวลิต  พรามเย็น
3. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ศรีคง
4. เด็กชายธนวุฒิ  สวาสุ
5. เด็กชายธนิสร  ฉิมทอง
6. เด็กหญิงพลอยใส  อินแสง
7. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  อ้นคูเมือง
8. เด็กหญิงมิ่งขวัญสิริ  แพรทอง
9. เด็กชายรังสิมันต์ุ  อ้นคูเมือง
10. เด็กหญิงศิลปภาภรณ์  ฉิมสมจิตร์
11. เด็กหญิงหทัยกานต์  อินทร์ชา
12. เด็กหญิงอุษณีย์  อ่อนชาวนา
 
1. นายจักรราช  บุญอิ่ม
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษาลัย 1. เด็กหญิงวรรณริสา  แก้วกัลยา
 
1. นางปาลีรัฐ  พันธ์ไพบูลย์
 
0 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 1. เด็กหญิงอรพรรณ  จันหนิ้ว
2. เด็กชายเกียรติก้อง  โนพิชัย
 
1. นางสาวรสสุฑณ  หมาดหมาย
2. นางสาวระวิวรรณ  พนาลีจารุ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. นางสาวเปรมสินี   ปทุมไพโรจน์
 
1. นายยุทธนา  สุนทร
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กหญิงแยะ   แซ่ท้าว
 
1. นางรุจิรา   วรรณวิภูษิต
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 1. เด็กหญิงกชพรรณ  อินเพลา
2. เด็กหญิงพนิดา  มั่นปฏิมา
 
1. นายสิทธิพงษ์  ชูนราทิพย์
2. นางสาวสันสนีย์  สุริยมณฑล
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกลางวิทยา 1. เด็กหญิงณิชกานต์  อินตาวัง
2. เด็กหญิงปวีณา  สามแก้ว
3. เด็กหญิงวิจิตตรา  อิ่มอยู่
 
1. นางบุญญาดา   บุตรพรม
2. นางพัชรี  ใจเมตตา
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสันกลางวิทยา 1. เด็กชายชาญยุทธ  ปัญมือ
2. เด็กชายชินกฤต  พรมจักร์
 
1. นางสาวอนงค์นาฏ  บัวแดง
2. นายธนัสชา  สาระไชย
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กหญิงกาญจนา  ไตรรุ่งตระกูล
2. เด็กหญิงพิพัชรีย์  อินต๊ะ
3. เด็กหญิงมร  ส่างแก้ว
4. เด็กหญิงรุ่งนภา  ใจอินต๊ะ
5. เด็กหญิงสุวรา  แคนศิลา
 
1. นางรัชฏาพร  ศักดิ์เศรณี
2. นางสาวสุริมล  อุปมาณ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กชายปฏิกาญจน์  หลุยจำวัล
 
1. นางเยาวลักษณ์  ปินตา
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสันโป่งวิทยา 1. เด็กชายคธาวุธ  จันทร์ย้อน
2. เด็กชายยอดชาย  มาแซ
3. เด็กชายศุภชัย  จินะวัน
 
1. นายสุริยา  ยศธิวงค์
2. นายอัครพล  ปาเมืองมูล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กชายภูรินท์  เบ้าสอน
 
1. นายวิชัย  ชำนาญ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 1. เด็กหญิงจิรพัชร  เมธาภัทร
2. เด็กหญิงรัตนมน  เด็ดแก้ว
 
1. นายชยานันต์  จิรสินกุลโรจน์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 1. เด็กหญิงกฤษพัชร  ทองไสย
2. เด็กชายจิรัฎฐ์  เดชพงษ์
3. เด็กชายแทนคุณ  อิทธิพัทธ์ดิษย์กุล
 
1. นางอรุณรัตน์  ณ น่าน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสี่แยกเขาดิน 1. เด็กชายธนพล  กระฐินทอง
 
1. นางปราณี  รุ่งรัตน์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ 1. เด็กชายชินกฤต  อุปัฎฐากพร
2. เด็กชายธนสาร  ละสู่บือ
3. เด็กชายโพธิวงศ์  คุณมโนกิจ
 
1. นางสาววนิดา  โมตาลี
2. นายศิวดล  เชื้อหมั้น
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 1. นางสาวปัทมพร  เพ็ญเข็ม
 
1. นางภัทรภร  อนากูลวงศ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหวัวเฉียว 1. เด็กหญิงฑิมพิกา  เชื้อบุญมี
 
1. นายสมบูรณ์  อินใจ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กหญิงบูก่า  มาเยอะ
 
1. นายขจรกิตติ์  ชะเอ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา 1. เด็กชายสิทธิพล  บุญสิริโสภา
 
1. นางสาวสิริพร  สอนเม่น
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา 1. นายถิรวุฒิ  จันปลิววงศ์
2. เด็กหญิงนิติพร  ชุมภูชูวงศ์
 
1. นายเศรษฐนัย  คำเเก้ว
2. นายศรายุทธ์   วงษพันธ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   อัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงชุติกานต์   สุรเดช
3. เด็กหญิงวาสิตา   พิลา
4. เด็กหญิงสตรีรัตน์   เพ็งละมูล
5. เด็กหญิงสุธาสินี   สะอาดบุญญพัฒน์
 
1. นางราชิน   แสนชุ่มชื่น
2. นางสาววิยะดา   ชามีรส
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. เด็กชายปัณณวิชญ์    สุขผล
 
1. นางสาววิมลรัตน์  เจริญธัญญากร
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 98.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงกิตติกา   ปรีชาสิทธิคุณ
 
1. นายพีรภัทร  ส่องแสง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงชญานันท์  ลีลาวดี
 
1. นางณภัทร  ใจอาจ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1. เด็กหญิงเอมียาห์  จูมโสดา
 
1. นางสาวสราณี  สมไชยวงค์
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1. เด็กชายพงษ์ฉัตร  หารวัง
2. เด็กชายพัฒนกรณ์  แสงสร้อย
3. เด็กหญิงสุจาริณี  สิงห์มณี
 
1. นายสัจจลักษม์  เนตรทอง
2. นางสาวอัจฉราพร  เมทา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  คำปาน
2. เด็กหญิงภัคจิรา  หมื่นมะโน
3. เด็กชายภูริณัฐ  ชูเที่ยง
4. เด็กหญิงมธรส  จันทร์ทุ่ง
5. เด็กชายอัศนะ  ปัญญาโชติ
 
1. นายวสันต์  บัวหลวง
2. นางอรทัย  จินดาประสาน
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1. เด็กชายสันติ  สีเขียว
2. เด็กชายสุวรรณภูมิ  ยาสมุทร
 
1. นางรุ่งทิวา  สร้อยทอง
2. นางสาวอรวรรณ  เตชะตา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 1. เด็กหญิงกัลยา    สุเทปิน
 
1. นางสาวอำพรพันธ์   สะสาง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 1. เด็กชายณัฐชานนท์   ศรียา
 
1. นางสาวอำพรพันธ์  สะสาง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงกรองกวี  เทพนิกร
 
1. นางสาวณัฐกรณ์  ขัติวงษ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กชายณัฐดนัย  เปียงแก้ว
2. เด็กชายภูริภัทร  ชมสา
 
1. นายนที  ราศรี
2. นางรัชนีกร  เครืออยู่
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1. เด็กชายณัฐดนัย  โตล่ำ
2. เด็กชายภวัต  โตสงคราม
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  นาคจำรูญ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  โฉมอินทรีย์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กชายณัฐพงศ์  อินเมฆ
 
1. นางสาวอานงค์  ใจรังกา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  โชติผลารัตน์
 
1. นายศิรวัฒน์  ลอสวัสดิ์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 1. เด็กชายธีรภัทร  คงนิล
2. เด็กชายศิลปิน  สิงห์โต
 
1. นางสาวอัญชลี  บัวศรี
2. นางสาวสมฤทัย   พ่วงชัง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1. เด็กหญิงฐิตาภา  ไวสาริกรรม
2. เด็กหญิงเขมิกา  จันทร์บุญนาค
 
1. นางสาวนุตประวีณ์  ทัศนสุวรรณ
2. นายสมบูรณ์  อินทนิล
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  พัดมน
2. เด็กหญิงณภัทร  ผ่องใส
3. เด็กหญิงเบญญาภา  พิรารัมย์
 
1. นางอรพินท์  คล่ำคง
2. นางสาวศศิญา  สำรี
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 1. เด็กชายฐิติกร  ศิลพร
2. เด็กชายภาคภูมิ  ดีเมฆ
3. เด็กชายเมธาวุฒิ  แก้วเขียว
 
1. นายมีชัย  ชาติไทยเจริญ
2. นางมลิวัลย์  โนจิตร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  เพ็งอำไพ
2. เด็กหญิงรวินทร์นิภา  ฤทธิ์กระจาย
3. เด็กชายวุฒิภัทร  สาระพงษ์
 
1. นางสีวิลัย  เขียวสีทอง
2. นายนราศักดิ์  ทองหล่อ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 1. นายเฮนรี พีระพล  ทิกันเดอร์
 
1. นางกัญญมาศ  นิลเต่า
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชาวเกาะใหม่
 
1. นางสาวสิริวิมล  ปนรัตน์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1. เด็กชายณฐนนท์  ปิยชาติโชติกุล
2. เด็กชายธนวิชญ์  ขุนเขาขจี
3. เด็กหญิงวาสิตา  สงสุวรรณ์
4. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ยอดเพชร์
5. เด็กชายเวทัส  พิทักษ์นิติกาญจน์
 
1. นายสิรวิชญ์  วราฤทธิ์พิทยากุล
2. ว่าที่ร้อยตรีอุเทน  ยอดเพชร์
 
0 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1. เด็กชายจ่าโบ  จะลา
2. เด็กหญิงเจนจิรา  เชิดชูวัลลภ
 
1. นางสาวกัญจน์ชญา  แก้วจินดา
2. นางกัลยา  จิราพงษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) 1. เด็กหญิงรสรินทร์  คชรัตน์
 
1. นางสาวอนิศรา  ชลาสินธุ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงพิชชาพร   กาติ๊บ
 
1. นางจินตหรา   พร้าวไธสง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  นาสุธรรม
2. เด็กหญิงกฤตพร  ขายของ
3. เด็กหญิงกานต์ธิดา  รวดเร็ว
4. เด็กหญิงจามิกร  จิตตางกูร
5. เด็กหญิงจารุพิชญา  อุทา
6. เด็กหญิงจุฑามาศ   อุตจันทร์
7. เด็กหญิงชญาดา  ใจมั่น
8. เด็กหญิงชญาทิพย์  ทิพย์วิชัย
9. เด็กหญิงชมพูนุท    วงศ์มา
10. เด็กหญิงชุติกาญจน์   กิตติภานุภัคค์
11. เด็กหญิงณัฏฐวิตรา   วิโยค
12. เด็กหญิงณัฐกาน  มาฟู
13. เด็กหญิงณัฐธิดา   บุญดัด
14. เด็กหญิงณาริณี   เสมอเชื้อ
15. เด็กหญิงณิชกมล  ตึ๋งเถือน
16. เด็กหญิงถลัชนันท์  อุดทา
17. เด็กหญิงธนัญชนก   ธนะสมบัติ
18. เด็กหญิงธนัญชนก  พวงมาลัย
19. เด็กหญิงธนัสถา  พวงสุวรรณ
20. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  คำเฮือน
21. เด็กหญิงธัญธร  ปาเอื้อม
22. เด็กหญิงธิดาเทพ  ภูเชตวัน
23. เด็กหญิงนันทนัช  วรภัทรพิทักษ์
24. เด็กหญิงนันท์นภัส  นาคปิ่น
25. เด็กหญิงพชรพร   ปัญสุวรรณ
26. เด็กหญิงพรนัชชา  สีราช
27. เด็กหญิงพรนิรุชา  คันธภูมิ
28. เด็กหญิงพลอยภัทรา  บ้านกลาง
29. เด็กหญิงพัชรกัญญ์   วิไลรัตน์
30. เด็กหญิงพิชชาภา  ชาวเหนือ
31. เด็กหญิงพิชญธิดา  กัณธะคำ
32. เด็กหญิงพิชญาภัค  พึ่งเพ็ง
33. เด็กหญิงพิมพกานต์  พันธ์ปัญญา
34. เด็กหญิงพิยดา  นิลลออ
35. เด็กหญิงศุภิสรา  ไชยเมือง
36. เด็กหญิงสุธาศิณี  ธารสุขปรีดา
37. เด็กหญิงสุวิตรา  แก้วพนัส
38. เด็กหญิงหยาดเพชร   สันตะรัตติวงศ์
39. เด็กหญิงเขมจิรา   ราชสาร
40. เด็กหญิงเขมัสศิริ   การเร็ว
 
1. นายสุรฉัตร   พีระพล
2. นายเกียรติศักดิ์   เสมอใจ
3. นางเนาวรัตน์   ปาวิชัย
4. นางอุบลรัตน์   พีระพล
5. นายพีรันธร   ยาคำ
6. นายคมกริช   เป็งเมือง
7. นายธนกร   ธนะสังข์
8. นางนงลักษณ์   มังคลาด
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงกุลจิรา  วงศ์จะมาศ
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  ช้างแจ้ง
 
1. นางเสาวภาคย์  เลยะกุล
2. นางสาวพักตร์วิภา  กลางสอน
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กชายณัฐภัทร  กล้ารบ
2. เด็กชายณัฐวัตร  ทัดเที่ยง
 
1. นายณัฐพัฒน์  มูลคำ
2. นายอนุชา  ม่วงเขียว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงนิจจารีย์  ดุสิตสุนทรกุล
 
1. นางสาวประภาพร  นุชอำพันธ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. เด็กชายณฐกร   น้อยกรุต
2. เด็กชายภิเษก   บัวทอง
3. เด็กชายรักษิต   จริตงาม
 
1. นางวรรญา   วัฒนรุ่ง
2. นางสาวธนพร    ไผ่งาม
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. เด็กหญิงสุประวีณ์    เถื่อนโต
 
1. Mr.James  Michael Prew
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  มั่นกสิกร
2. เด็กหญิงณิชกานต์  แซ่ลี้
3. เด็กหญิงรวินันท์  สิทธิไกร
 
1. นางเกษร  เทศนา
2. นางสาวสาธิยา  จันทเภา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 95.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงรมิตา  เชื้อนุ่น
2. เด็กหญิงสิริกร  เคลือม่วง
 
1. นางสาวเกสรา  สิทธิโอด
2. MissGu  Bizhi
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงสุพิชญา   สงัด
2. เด็กหญิงแพรวา  รักรัง
 
1. นายสุชาติ  คำพร
2. นายพรชัย  สุภาตา
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงญนันทนิยา  บุญใบ
2. เด็กหญิงปัทมา  แสงเงิน
3. เด็กหญิงเพชรญาณิญร์  ชาวหล่ม
 
1. นางสาวสมคิด  สุทธินันท์
2. นายกริชณรงค์  ศิริโยธา
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงจิราพร   ต้นทุน
2. เด็กหญิงณัฐณิชา   คำอิ่ม
3. เด็กหญิงภัทรวดี   ปานเจริญ
 
1. นายกริชณรงค์  ศิริโยธา
2. นางสาวเสาวภา  ชูศรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงปานทิพย์  ทินกร ณ อยุธยา
 
1. นางอรัญญา  ฟูเฟื่อง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงปาณิสรา  วิรัชเกษม
 
1. นางศรัญญา  วงษ์ซีวะสกุล
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กชายกฤษฏิ์พัฒน์  บุตรโยธี
2. เด็กชายกิตติพิชญ์  เรืองมาลัย
 
1. นางสาวรัชนี  น้อยม่วง
2. นางสุภมาศ  มโนวชิรสรรค์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน 1. เด็กชายกรรชัย   สิงห์ป้อง
2. เด็กชายกษิดิศ   ศรีสุวรรณ
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   แก้วทอง
4. เด็กชายคณิศร   ศรีคันชัย
5. เด็กชายจักริน  แสนศักดิ์
6. เด็กหญิงฉัตรชนก   พ่วงศิริ
7. นายชญานนท์   ใจหงิม
8. เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา   ภูศรี
9. เด็กหญิงณัฐณิชา   เขียวขำ
10. เด็กหญิงณัฐณิชา   อุระอิต
11. เด็กหญิงณัฐนิชา   โนนจันทร์
12. เด็กหญิงณัฐพร   ผิวงาม
13. นายณัฐวุฒิ   ไทยน้อย
14. เด็กชายณัฐวุฒิ  เย้ยรัมย์
15. เด็กหญิงทิพย์รดา   ชัยสิทธิ์
16. เด็กหญิงธนพร   ท่อนจันทร์
17. เด็กหญิงธนัญญา   นิลคง
18. เด็กชายธีรภัทร   อ่อนจันทร์
19. เด็กหญิงนรีกานต์   ศรีบุญเรือง
20. เด็กชายบุญรักน์  เอี่ยมสุวรรณ
21. เด็กหญิงปนัดดา   สานศรี
22. เด็กชายปนิพาณ  กองบุญ
23. เด็กหญิงปาณิสรา   คำปิง
24. เด็กหญิงผกามาศ   พัดพรม
25. เด็กหญิงพัชรีพร   สารนอก
26. เด็กหญิงภริตา   นันทะสุธา
27. เด็กชายระพีพัฒน์   เกตุอ่อน
28. เด็กหญิงรัตติยา   แสงคำ
29. เด็กหญิงวนิดา   วันทอง
30. เด็กชายวรากร   จรขำ
31. เด็กหญิงศรัณย์พร   สุทธิประภา
32. เด็กหญิงอนามิกา   สว่างเพ็ง
33. เด็กหญิงอภิญญา   บุญมา
34. เด็กหญิงอรนลิน   แสงคำ
35. เด็กชายอรรถพร   นาเสงี่ยม
36. เด็กหญิงอิมทิรา   ชัยสิทธิ์
37. เด็กชายเบญจาภา   แสนคำลาง
38. เด็กหญิงเปรมิกา   บุญยัง
39. เด็กหญิงเพชราภรณ์   แก้วทอง
40. เด็กหญิงโยษิตา   โสมนัส
 
1. นายสิรภพ   มีจาด
2. นายธีรติ   ชาวอ่างทอง
3. นางประมวล   บุญจันทร์
4. นายธานี   ไรยนารถ
5. นายกฤษณะ   หมื่นหาญ
6. นายกฤษดา   จาดพุ่ม
7. นางจุฑารัตน์   บุญมี
8. นางสาวชณัฐธัญนพ   ธัญรัตน์ทวีลาพ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน 1. เด็กชายคณิศร   ศรีคันชัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปริญญา   เถื่อนชื่น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กหญิงกรวีร์  หลักเหมาะ
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา  สีโวย
3. เด็กหญิงกุลณัฐ  รักชาติ
4. เด็กหญิงจิรานุช  เสาร์ฝั้น
5. เด็กหญิงฐานุตรา  จันตะมะ
6. เด็กหญิงณัชชา  อวดเร็ว
7. เด็กหญิงณัฐภัทร  ทัศนา
8. เด็กหญิงณัฐริการ์  พึ่งบ้าน
9. เด็กหญิงดวงมณี  จิตรแหลม
10. เด็กหญิงธัญญาเรศ  สุริยาวงค์
11. เด็กหญิงนฤมล  ว่าง่าย
12. เด็กหญิงนันทิกานต์  จัดคร่อง
13. เด็กหญิงนิภาดา  พานทอง
14. เด็กหญิงบัณฑิตา  ปุ้มตะมะ
15. เด็กชายบุลากร  วงศ์หลวง
16. เด็กหญิงบุษบาวรรณ  กุญชร
17. เด็กหญิงปพิชญา  พุฒธา
18. เด็กหญิงปริยฉัตร  ปัญญา
19. เด็กหญิงปาริตา  เต็มจิตร์
20. เด็กหญิงปิยะธิดา  ธนบูลย์สิริ
21. เด็กหญิงพณารินทร์  ลาภใหญ่
22. เด็กหญิงพรรณปพร  คนไว
23. เด็กหญิงพลอยพรรณ  คิดอ่าน
24. เด็กหญิงพอเพียง  เอ็นดู
25. เด็กหญิงพัชญ์พิดา  พัฒฐามาศ
26. เด็กหญิงพัชราพร  สิทธิบาล
27. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ทาก๋อง
28. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  คิดว่อง
29. เด็กหญิงมนัสนันท์  ชัยนิลพันธุ์
30. เด็กหญิงมนัสนันท์  พรธนสิริ
31. เด็กหญิงมนิษา  คิดอ่าน
32. เด็กหญิงยุพารัตน์  ดวงสุพารัตน์
33. เด็กหญิงวริศรา  กาวิชัย
34. เด็กหญิงวาสนา  จะงาม
35. เด็กหญิงวิชญาดา  ตานาคา
36. เด็กหญิงศิรดา  โพธิ์ทอง
37. เด็กหญิงศุภาลักษณ์  เสียงเล็ก
38. เด็กหญิงสุรัตน์ติกานต์  ตานาคา
39. เด็กหญิงอรณรินทร์  ปัญญาวิชัย
40. เด็กหญิงไปรษยามาศ  กาศักดิ์
 
1. นายกิตติพงษ์  เมืองยศ
2. นายธรรมนูญ  ฤทัยประเสริฐสูง
3. นายดำรง  วงค์ขัติยะ
4. นางรัตติกา  สมันจิตร์
5. นางผ่องพรรณ  จูงาม
6. นางวาสนา  คนเที่ยง
7. นางวัชรี  เมืองยศ
8. นางณิชกมล  คิดอ่าน
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 1. เด็กหญิงกฤษณา   นำยศ
 
1. นางสาววันทนา  เริงเลื่อม
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 1. เด็กชายรุ่งโรจน์   พูลเพิ่ม
2. เด็กชายอนุชาติ   จั่นถลา
 
1. นางสาววรรณวิสา  รักผูกพันธ์
2. นางสาวศิริมา   จำปารอด
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 98.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงพัชรพร  อำรุง
 
1. นางสาวจินดาพร  ชิดศิษฐ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 94.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กชายกรวิทย์  แจ้งถิ่นป่า
2. เด็กชายกลวัชร  ตันหยง
3. เด็กชายธนภัทร  เชิดโฉม
4. เด็กชายนิรันดร์  ศรีจันทร์
5. เด็กชายปวริศ  วินัยพานิช
6. เด็กชายปวเรศ  วินัยพานิช
7. เด็กชายรัตนชัย  ชลิตพิรัตร
8. เด็กชายสุธี  รุ่งเรือง
9. เด็กชายอนุชา  ปิยะศรี
10. เด็กชายอนุภัทร  ขุนทอง
 
1. นายอำนาจ  พันธ์ุเขียน
2. ดร.บุญรักษา  ราสี
3. นางสาวพัชรี  สอนเมือง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 94.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  หวังสุข
2. เด็กชายธนพงษ์  ปรีชาจารย์
3. เด็กชายธีทัต  เยาวโรจน์
4. เด็กหญิงพิยดา  อินพรหม
5. เด็กหญิงวิภาพร  คำลี
6. เด็กชายสรธร  ทวิชศรี
7. เด็กชายสิรภัทร  นุ่มมาก
8. เด็กหญิงอภิชญา  ทองหล้า
9. เด็กหญิงอินทิรา  รูปปัทม์
10. เด็กหญิงเปมิกา  พรายอินทร์
 
1. นางสาวพฤษภา  ขุนสิงโต
2. นางสาวพัชรพรรณ  ปรากริม
3. นางสาวศศิธร  เอ็มรัตน์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกุลภรณ์  ต่ายธานี
2. เด็กหญิงจิรัชยา  เหล่าลูกอินทร์
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  ด้วงหนองบัว
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญพรม
5. เด็กหญิงญาณภา  โพธิ์พิทักษ์
6. เด็กหญิงธัญญรัตน์  สวัสดี
7. เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  เหล่าคุ้ม
8. เด็กหญิงวรรณวิษา  สุขชิต
9. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ศีลสุทธิ์
10. เด็กหญิงอมรรัตน์  แตงบุญรอด
11. เด็กหญิงโชติกา  คำเลิศ
 
1. นางสาวพัชรพรรณ  ปรากริม
2. นางสาวพฤษภา  ขุนสิงโต
3. นางอัจฉราพรณ์  แกล้วกสิกรรม
4. นางสาวศศิธร  เอ็มรัตน์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บิณฑวิหค
2. เด็กชายธนกร  กุสุโมทย์
3. เด็กหญิงศิรภัสสร  ศรัณย์พร
 
1. นางสาวศรีนวล  สัตยพงศ์
2. นางมุกดา  ยิ้มหนองเต่า
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชัยภูมิ
2. เด็กหญิงจันทกานต์  วรรณทิพย์
3. เด็กหญิงณัชชาวีย์  บัวเข็ม
4. เด็กหญิงณํัฐสินี  แสนประสิทธิ์
5. เด็กหญิงพรรณพร  คำสี
6. เด็กหญิงวีรินทร์ทิรา  สารบุญมา
 
1. นางสาวธันวา  มากเหลือ
2. นายธีรภาพ  สังพันธ์
3. นางสาวขนิษฐา  ขวัญแย้ม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 1. เด็กชายกฤติธี   สกลวิทยานนท์
2. เด็กชายกฤษฏิ์   กมลพัฒนะ
3. เด็กหญิงจิราพัชร   พุ่มพิน
4. เด็กชายชนสรณ์   ปานพรม
5. เด็กชายฐิติกร   เลิศวิริยะปิติ
6. เด็กหญิงณัฐณิชา   สุทธิกิตติรัตน์
7. เด็กชายธนาภัทร   พุกทอง
8. เด็กชายนภัสดล   วัฒนคุ้ม
9. เด็กหญิงพงศ์พัชรา   ไชยธงรัตน์
10. เด็กหญิงพลอยประดับ  สุดตา
11. เด็กชายพศุตม์  จุ้ยด้วง
12. เด็กชายพสิษฐ์   จุ้ยด้วง
13. เด็กชายภวินพัทธ์   เส็งเอี่ยม
14. เด็กหญิงภัทรฤทัย   พิกุลโสม
15. เด็กชายภูรินท์   บงกชมาศ
16. เด็กชายมนัสวิน   เกษสาคร
17. เด็กหญิงสุรัชนา   ปู่ประเสริฐ
 
1. นางสาวลำใย  ม่วงงาม
2. นางนันท์นภัส  พูลสวัสดิ์
3. นางยุพิน  ตาลเหล็ก
4. นางสาวลัดดาวัลย์  ทวีสุข
5. นางสาวรัชนีวรรณ  ทัศนีย์คติ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 1. เด็กหญิงพลอยปภัส  บุญขนทศ
 
1. นางพรธนา  แก้วทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงนัญท์ณภัส  ชิโนเรสโยธิน
 
1. นายจิรายุ  บุญจิตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์  บำรุงทอง
 
1. นายจิรายุ  บุญจิตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงพัฒนิกาณ์  รบประเสริฐ
 
1. นายจิรายุ  บุญจิตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 96.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กชายธนดล  สกุลมี
2. เด็กหญิงนัญท์ณภัส  ชิโนเรสโยธิน
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  อินทรเรืองศร
4. เด็กหญิงบุญยาพร  โพธิ์ทอง
5. เด็กหญิงพัฒนิกาณ์  รบประเสริฐ
6. เด็กหญิงภัทรวดี  ลิลา
7. เด็กหญิงวิรัลยา  ยอดทองดี
8. เด็กหญิงสุรัสวดี  รัตนสีหา
9. เด็กหญิงหนึ่งสกุล  อินทร์เพ็ญ
 
1. นายจิรายุ  บุญจิตร
2. นางนิตยา  บุญประเทือง
3. นางพิมทิพย์  บัวสนิท
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงจันทร์จิราภา  ลาภะ
2. เด็กชายธนดล  สกุลมี
3. เด็กชายนครินทร์  สร้อยสังวาลย์
4. เด็กหญิงนัญท์ณภัส  ชิโนเรสโยธิน
5. เด็กหญิงบุญยาพร  โพธิ์ทอง
6. เด็กหญิงพัฒนิกาณ์  รบประเสริฐ
7. เด็กหญิงพัณณิตา  นุ่มสกุล
8. เด็กหญิงภัทรวดี  ลิลา
9. เด็กหญิงวชิรญาณ์  บำรุงทอง
10. เด็กหญิงวรรณภา  ทองปาน
11. เด็กหญิงวริษา  สีภักดี
12. เด็กหญิงวาสินี  ปิ่นแก้ว
13. เด็กหญิงวิภาดา  ขำโชติ
14. เด็กหญิงวิรัลยา  ยอดทองดี
15. เด็กหญิงหนึ่งสกุล  อินทร์เพ็ญ
 
1. นายจิรายุ  บุญจิตร
2. นายจรัญ  มหาวีระตระกูล
3. นางพิมทิพย์  บัวสนิท
4. นางนิตยา  บุญประเทือง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงจันทร์จิราภา  ลาภะ
2. เด็กหญิงนัญท์ณภัส  ชิโนเรสโยธิน
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  อินทรเรืองศร
4. เด็กหญิงบุญยาพร  โพธิ์ทอง
5. เด็กหญิงพัณณิตา  นุ่มสกุล
6. เด็กหญิงภัทรวดี  ลิลา
7. เด็กหญิงวชิรญาณ์  บำรุงทอง
8. เด็กหญิงวิภาดา  ขำโชติ
9. เด็กหญิงวิรัลยา  ยอดทองดี
10. เด็กหญิงสุรัสวดี  รัตนสีหา
 
1. นายจิรายุ  บุญจิตร
2. นางพิมทิพย์  บัวสนิท
3. นางนิตยา  บุญประเทือง
4. นายจรัญ  มหาวีระตระกูล
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กชายธนพล  ปานทอง
 
1. นางอรุณศรี  ชินจิตร์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงณัจฉริยา   สรงสุวรรณ
 
1. นางสาวอำพา  สอนเพ็ง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายชวนากร  แบบวา
 
1. นางสาววรวลัญช์  ขุนสุข
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 96.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงนัดดาพร  เกตุบำรุง
 
1. นางสุภาพร  แสงสุวรรณ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  พรมธาดา
 
1. นางนงลักษณ์  ต้นปลูก
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 1. นางสาวสุดารัตน์  สุภากาวี
 
1. นางนงลักษณ์  บังเมฆ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  อะโนมา
 
1. นางลำภู  จอมอาจ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายหยกเพชร  ชัยสุวรรณ์
 
1. นางสาวเกศรา  หน่อแก้ว
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ไชยสิทธิ์
2. เด็กหญิงณัฐธิภาลักษณ์  ติ๊บโคตร
3. เด็กชายพันธุ์ธัช  กันทวี
4. เด็กหญิงพิชชา  จินะราช
5. เด็กชายภานุวิวัฒน์  พงษ์ตะรุวรรณ
6. เด็กชายภูธเนศ  สิทธิวิชัย
7. เด็กหญิงยุวรินทร์  ไชยทน
8. เด็กชายรัชชานนท์  วงศ์ใหญ่
9. เด็กหญิงวรรณฑษา  จันระวังยศ
10. เด็กชายศุภวิชญ์  วันร้อง
 
1. นายวิเศษ  วงศ์ขัติ
2. นางสาวสาริกา  วงศ์ใหญ่
3. นางสาววิลาวรรณ  เทพตัน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แซ่เห้อ
2. เด็กชายจตุภูมิ  ทามงคล
3. เด็กชายตฤณภพ  กันหา
4. เด็กหญิงปนัดดา  หมายโชค
5. เด็กหญิงภัทราวดี  ศรีนาราง
6. เด็กชายภานุวัฒน์  ยอดสุวรรณ
7. เด็กหญิงภาวินี  จันต๊ะคราม
8. เด็กชายศิราวัฒน์  เดชากุลวัฒน์
9. เด็กชายสุทธิรัก  ทนทาน
 
1. นายปฏิญญา  วรทอง
2. นางสาวอารีย์  จินะราช
3. นายชนะไพร  ยอดบุญเรือง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงตรีเกสรมาศ  องอาจรักษ์อุดร
 
1. นายเสกสรร  ช่วยแก้ไข
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงชวัญญา  หน้อยเศษ
2. เด็กหญิงฐปนัท  พิชัยยา
3. เด็กชายณัฐวัชต์  เกิดบำรุง
4. เด็กหญิงพรรณปณต  บุดดี
5. เด็กหญิงลักษนารา  ยาวิเลิง
 
1. นางเมธาวดี  ริจนา
2. นางสาวยุพกานต์  บุดดี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กชายกษิดิศ  เจริญเกษ
2. เด็กหญิงจริยา  เตชะน้อย
3. เด็กชายณฐกร  สมแสง
4. เด็กชายณัชพล  นามดี
5. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เตียมธะนะ
6. เด็กหญิงณัฐสินี  ชมพูพิทักษ์
7. เด็กชายทัพยั้ง  พรประทุม
8. เด็กชายธนวิน  หาญภักดีสกุล
9. เด็กชายปภังกร  อินแสง
10. เด็กชายปรมัตถ์  ลี้แสน
11. เด็กหญิงปานชีวา  แสงศรี
12. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ประมวน
13. เด็กหญิงพิมญาดา  กาญจนบัตร
14. เด็กชายภูตะวัน  ชยาตุลชาต
15. เด็กชายวงศ์วริศ  บูราณ
16. เด็กชายศรัญภัทร  ปัญญาฟู
17. เด็กหญิงศิรดา  ริค้า
18. เด็กหญิงศิริภัทร  รัตนะ
19. เด็กหญิงสุวพิชญ์  ใจน้อย
20. เด็กหญิงอาภิสรา  เทพนิล
 
1. นางสาวสุนัยพร  พันธโชติ
2. นางอัญไอริณทร์  ราชา
3. นางสาวกัลยาภัสร์  เดชถิระพิพัฒน์
4. นายชาญยุทธ  ตาแก้ว
5. นายณัฐวุฒิ  ช่างสอน
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กชายญาณพัฒน์  หนสมสุข
2. เด็กชายธนภัทร  ดีอิทธิกุล
3. เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์  แก้วชูพันธุ์
 
1. นายอนันต์ยศ  ประมาณ
2. นางมาณี  ศรีชัยอินทร์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กชายสรภพ  ทองศิริพงศ์
 
1. นางพิกุล  ธรรมลังกา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกุลสรา  ปานแย้ม
 
1. นางสาวศรสวรรค์   อินต๊ะ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กชายเอื้ออังกูร  ลิ่มสุวรรณ
 
1. นายปัญญากร  คำปา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1. เด็กหญิงจิตติสุดา  ใจสงัด
2. เด็กหญิงธัญจิรา  อนุวงค์
3. เด็กชายปรัตถกร  บุญมาไชย
4. เด็กหญิงภูริชญา  มะโนเมือง
5. เด็กหญิงสรัลชนา  สุรินทร์
 
1. นางสาววลัยลักษณ์  ร่องพืช
2. นางสาวจิราภรณ์  จิตต์มณีธรรม
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  แก้วแกมเกตุ
2. เด็กหญิงฐาปณี  ฟองคำ
3. เด็กหญิงปวรวรรณ  บุญทิม
 
1. นางสาววชิราภรณ์  ยาพรม
2. นางสาวฐณพร  อุทัย
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงอัญชลีพร  เกตุชรา
 
1. นางอัมพร  น้อยโกมุท
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงณิชารีย์  อุทัยไพศาลวงศ์
 
1. นางสาวกัญญา  บุญแจ้ง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายปภังกร  พงศ์ชำนะภัย
 
1. นางกฤษฎี  มีรัตน์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงพลอยชนก  ตาลสุก
2. เด็กหญิงสุชานันท์  ฮาดแมน
 
1. นางนิตยา  บาศรี
2. นางสาวพรพิศ  แพงสุ่ย
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กชายนุติพงศ์  อารีเอื้อ
2. เด็กชายเอกณเดช  ชวนะพงศ์
 
1. นายยงยุทธ  ธวัชวงษ์
2. นางสาวกัลยรัตน์   มั่นสัตย์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 1. เด็กชายเตชินท์  หมื่นปัญญา
 
1. นางแสงดาว  เมืองใจ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น 1. เด็กชายธีรดนย์  หอมพันธ์
2. เด็กหญิงพลอยวริน  ชินูนทิศ
3. เด็กหญิงภานุดา  แซ่อึ้ง
 
1. นายทวีพงษ์  ยศพิมสาร
2. นางสาวนิตยา  อาทิตย์เจริญ
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กชายณวรรตน์  อุดทาคำ
2. เด็กหญิงรุ่งฤทัย  ก๋าแก่น
3. เด็กหญิงศรันย์ภัทร  จันทร์ตา
 
1. นายธีรศักดิ์  ทันใจ
2. นางสาวศุภิวรา  วิสุทธิ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงนิรวดี  วรทองหลาง
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  อาจกล้า
 
1. นางสุวรรณา  เขียวดี
2. นางสิริจรรยา  สุรินทร์
 
0 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงกวินธิดา  ไหวพริบ
2. เด็กหญิงพิชชาภา  แพงตะคุ
3. เด็กหญิงมุทิตา  เสมอภาคภูมิ
 
1. นางนิตยา  วิ่งเร็ว
2. นางสาวภัณฑิรา  จอมวงศ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1. เด็กชายนนทวัฒน์  เหล่ากาวี
2. เด็กหญิงวรณัน  วงศ์สูง
 
1. นายวัชรพันธ์  ตันยงค์
2. นางสาวเกษิณี  คะชา
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง 1. เด็กชายชวิน  วิเศษยิ่งไพศาล
2. เด็กชายภาคิน  วิเศษเงินทวี
 
1. นายเรวัตร  วงศ์วุฒิ
2. นางสาวสิริญาดา  กิตติรัตนทรัพย์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กหญิงฝ้าย  สามหลวง
2. เด็กหญิงพิม  สามหลวง
 
1. นายสันติ  จินดาภาณุกูล
2. นางดรุณี  ชุมภูไชย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลไทรงาม 1. เด็กหญิงศิริพร  พัดลม
 
1. นายนิษฐ์ปวัตร  นันทปิยะจรัส
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไทรงาม 1. เด็กหญิงวรรณา  เทียนโพธิ์
 
1. นายมนูญ  จีระดิษฐ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอรุณเมธา 1. เด็กหญิงลำไย  -
 
1. นางแสงอรุณ  สอนไชยา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 1. เด็กหญิงกีรติกา  เกษมสุขพูนวัตถุ
2. เด็กชายชัยฤทธิ์  ชวลิตธรรมรุ่ง
3. เด็กชายปฏิภาณ  แจ่มคีรีรัตน์
4. เด็กชายรัฐพงษ์  รัตนย่อมงามดี
5. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  สถิตพงษ์ไพร
6. เด็กหญิงเพียงใจ  พรหมแสนหลวง
 
1. นายสุภษร  เยาวโสภา
2. นายวิศรุต  กันธศีล
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 94.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 1. เด็กหญิงเหย่าเหมย  ก๊ก
 
1. นางสาวชื่นชม  เทพรักษ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 1. เด็กหญิงวราลี  รักจิตร
 
1. นางสาวชื่นชม  เทพรักษ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุดมพัฒนา 1. เด็กหญิงชนินาถ  แดงอุบล
2. เด็กหญิงณัฐพร  ยอดนิล
3. เด็กหญิงธัญศิริ  พึ่งสำราญ
 
1. นายฉัตรชัย  โฆสิต
2. ว่าที่ร.ต.หญิงคชาภรณ์  นกทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขาทอง 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ตุงคะศิริ
 
1. นายธีรพงศ์  โตสงคราม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาทอง 1. เด็กชายวีรวุฒิ   แพลอย
 
1. นายธีรพงศ์  โตสงคราม
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 1. เด็กหญิงธนิตา  พรมติ๊บ
2. เด็กหญิงพรนิภา  แสนรินทร์
3. เด็กหญิงรติมา  ลุงทุน
 
1. นายพรสวรรค์  แก้วเทพ
2. นางกิตติมา  หอมรส
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   บำรุงขันธ์
2. เด็กชายทรงวุฒิ  อุปเลิศ
3. เด็กชายธิติศักดิ์  นันต๊ะ
4. เด็กชายสุทธิพงส์  ธงห้า
5. เด็กชายอธิราช  จันทร์สม
 
1. นายพรสวรรค์  แก้วเทพ
2. นางสาวนันทวรรณ์  สัญญะวงค์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1. เด็กชายพรรษกร   แสงสังข์
2. เด็กหญิงโกลัญญา  อินทศร
 
1. นางสาวพรทิพย์  เขม้นเขตการ
2. นางวรวรรณ  เพชรเภรี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 1. เด็กหญิงกิตติกวิน   ม่วงตั้น
2. เด็กชายชัยชยพนต์   ชัยวัลลา
3. เด็กชายชาญพจน์  ยอดสุวรรณ
4. เด็กหญิงณัฐภัสสร   ปัญญารัชตโสภณ
5. เด็กชายเธียรวิชญ์   กันศรีเวียง
 
1. นางสาวสุชาดา  เงินดี
2. นางสาวเพ็ญจันทร์  ใจเที่ยง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1. เด็กชายสิรวิชญ์  ดวนสิงห์
 
1. นายนัยวุฒิ  สระเกตุ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1. เด็กชายลูวี่ ปอลลีนุช  คาเนียเตะ
 
1. นายสามารถ  กิจปรัชญา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1. เด็กหญิงซามานต้า  ลูวี่ คาเนเต้
 
1. นายสามารถ  กิจปรัชญา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 87.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กหญิงแอนนาสเตเซีย อารียา  วิลลิส
 
1. นางสาวเจนจิรา  พ่วงพี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงปารณีย์  จันทนา
 
1. นายกมล   ชูเฉลิม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 96.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1. เด็กชายศุภณัฐ  บุญธรรม
 
1. นายกมล   ชูเฉลิม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงธีรดา  แก้วร่วมวงศ์
 
1. นายกมล   ชูเฉลิม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงธีรดา  แก้วร่วมวงศ์
 
1. นายกมล   ชูเฉลิม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1. เด็กชายศุภณัฐ  บุญธรรม
 
1. นายกมล   ชูเฉลิม
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายคณนาถ  จิตต์รังษี
2. เด็กหญิงธนาธร  พรหมบุญ
3. เด็กชายวิบูรน์พันธ์  ปรีชาตั้งกิจ
 
1. นางสาวฐิติกาญจน์  ภัทรวรเมธ
2. นางลำเพ็ญ  ดอกไม้
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเดชาบดินทร์ 1. เด็กชายณัชพล  ทองพลอย
2. เด็กชายธีร์  เดชะปรากรม
 
1. นางจันดี  รุกขชาติ
2. นางสาวชามา  เทียนโสภา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคม 1. เด็กชายพลวัต  พรมสี
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  มีมุข
 
1. นางไพนารินทร์  คุณนาม
2. นางสาวจุฑาทิพย์  พิทักษ์ธนเนตร์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 96.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร 1. เด็กหญิงธนวรรณ  หัดไทย
 
1. นายMarcus  Jackson
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 95.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร 1. เด็กหญิงณัฐวดี  พิทักษ์ไพฑูรย์
2. เด็กหญิงรวินทร์นิภา  ฉัตรชุณหกุล
 
1. นางสาวขจรวรรณ  ภู่ขจร
2. นางสาวXiao Shan  Ouyang
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร 1. เด็กหญิงกาญจนา  ปวนปินตา
2. เด็กชายก้องฟ้า  สุตาศิลป์
3. เด็กหญิงชฏาพร  เลาหพิพัฒน์
4. เด็กหญิงชมพู  ดวงแก้ว
5. เด็กหญิงทิพปภา  คำแก้ว
6. เด็กหญิงพิลาศลักษณ์  แก้วเรือนออน
7. เด็กหญิงรุ่งนภา  แจ่มใส
8. เด็กหญิงศุภกาล  มาเยอกู่
9. เด็กหญิงสุภัชรี  สวนนิมิตร
10. เด็กชายหน่อคำ  ยอดเงิน
11. เด็กชายเอกพล  ทามัน
12. เด็กชายเอกภพ  ปัญญา
 
1. นายฐิติวิชญ์  ชิโนซึคะ
2. นายประภาส  พลาศรัย
3. นางสาวสุดาริน  จินดาธรรม
4. นายวีระเชษฐ์  วรรณรส
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์  คงนิ่ม
 
1. นางพรศิริ  จันทร์เชื้อ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1. เด็กหญิงวชิรินทรา  ปักษา
 
1. นางพรศิริ  จันทร์เชื้อ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  บวบนา
 
1. นางพรศิริ  จันทร์เชื้อ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1. เด็กหญิงกชกร  พึ่งเสือ
2. เด็กหญิงฐิดาพร  สว่างวงศ์
3. เด็กหญิงฐิติกานต์  กล้าหาญ
4. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  อุตบัววงศ์
5. เด็กหญิงวรรวิษา  เสมอใจ
6. เด็กหญิงสุนิสา  อาจศรี
7. เด็กหญิงแพรวไพลิน  โพธิปัญญา
8. เด็กชายไชยรัตน์  เพ็งแจ้ง
 
1. นางพรศิริ  จันทร์เชื้อ
2. นางสาวบุญศิริ  ปิ่นม่วง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1. เด็กหญิงกนกกร  บุญช่วย
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ลานประโคน
3. เด็กชายชนาภัทร  บรรณะทอง
4. เด็กหญิงญาณิษาห์  แจ่มจำรัส
5. เด็กหญิงฐิดาพร  สว่างวงศ์
6. เด็กหญิงฐิติกานต์  กล้าหาญ
7. เด็กหญิงณฐา  สุขหร่อง
8. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  อุตบัววงศ์
9. เด็กชายประสิทธิโชค  ปิ่นม่วง
10. เด็กชายพัชระ  อินทสอน
11. เด็กหญิงวรรณนิศา  สุริวงษ์เอี่ยม
12. เด็กหญิงวรรวิษา  เสมอใจ
13. เด็กหญิงสุนิสา  อาจศรี
14. เด็กหญิงแพรวไพลิน  โพธิปัญญา
15. เด็กชายไชยรัตน์  เพ็งแจ้ง
 
1. นางพรศิริ  จันทร์เชื้อ
2. นางสาวบุญศิริ  ปิ่นม่วง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 89.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ภูน้ำเย็น
2. เด็กชายกฤษฎา  ยันเยี่ยม
3. เด็กหญิงกานต์มณี  แก้วแหวน
4. เด็กชายชนะกานต์  อยู่เกษร
5. เด็กหญิงชุติมา  เคนแสนโคตร
6. เด็กหญิงญาณินี  บุญมาก
7. เด็กหญิงณปภัช  แสงขันตี
8. เด็กหญิงณัฏฐนิช  บุญชู
9. เด็กหญิงณัฐชยา  วงษ์มณี
10. เด็กหญิงณัฐชา  ทราฤทธิ์
11. เด็กชายดุลยทรัพย์  นามเชื้อ
12. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ศรีอุชา
13. เด็กหญิงนีรชา  จันทร์บัว
14. เด็กหญิงปณิตา  อั่วหงวน
15. เด็กหญิงปริยา  ดวงใจ
16. เด็กหญิงปวีณ์นุช  ยุปานันท์
17. เด็กหญิงปัณณภัสร์  มัชแมน
18. เด็กชายปิยณัฐ  ทองจุล
19. เด็กหญิงพรรณทิพย์  ผ่องศิริ
20. เด็กหญิงพัชรินทร์  หอมสุ่ม
21. เด็กหญิงพาขวัญ  เพ็งแจ้ง
22. เด็กหญิงพาฬ์ขวัญ  ภู่สวรรค์
23. เด็กหญิงพิชชากรณ์  ศิลลา
24. เด็กหญิงพิมลพรรณ  ทรัพย์เปี่ยม
25. เด็กหญิงภัทราภา  ลำธาร
26. เด็กชายภิสิทธิ์  ราชไร่
27. เด็กชายวีรภัทร  น้อยอ่อน
28. เด็กชายสรวิชญ์  ภู่ประไพ
29. เด็กชายสรสิช  ภู่ประไพ
30. เด็กหญิงสุพรรษา  แพเถื่อน
31. เด็กชายสุรพัชญ์  แพเถื่อน
32. เด็กชายอภิสิทธิ์  สมีเพชร
33. เด็กหญิงเกตน์สิรี  โพธิ์มณี
34. เด็กชายไชยพัฒน์  จำนงค์ศรี
35. เด็กหญิงไปรยา  เชื้ออินทร์
 
1. นายสมศักดิ์  ฉัตรทอง
2. นายวิโรจน์  บุญมาก
3. นางสาวพรรณวิภา  อินทิม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1. เด็กหญิงญาณิศา  ยาหมอก
2. เด็กชายฐาปนพงศ์  มหาวงศ์
3. เด็กชายณัฐพงษ์  สร้อยเพรช
4. เด็กหญิงณัฐพร  อุ่ยดอน
5. เด็กชายธนพนธ์  แซ่เติน
6. เด็กหญิงธัญญาดา  วัจนะ
7. นางสาวบัณฑิตา  ฤทธ์เติม
8. เด็กหญิงพรพิน  คุ้มแก้ว
9. เด็กหญิงพิมลรัตน์  จันทรัง
10. นายพุฒิพงษ์  คำเอี่ยม
11. เด็กชายภาสกร  สนคง
12. เด็กชายภูบดินทร์  พรมสายบัว
13. เด็กชายรชตพงศ์  พงศ์นภากุล
14. เด็กหญิงรัตนมล  ตาลปั้น
15. เด็กหญิงรินรดา  เลิกเลี่ยม
16. เด็กหญิงวนัสนันท์  เลิกเลี่ยม
17. นายวรเมธ  จินา
18. เด็กหญิงวันวิสา  ศิริสมบูรณ์
19. นายวิริทธ์พล  สืบอ้าย
20. เด็กชายอนาวุฒิ  เพ็ชรภู่
 
1. พระครูประโชติ  จันทสร
2. นายทวิชากร  หลวงวงค์
3. นายธีรพล  คงมีผล
4. นายปรนันต์  มั่นฉิม
5. นางสาวพรประภา  มหาภาส
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1. เด็กชายกิตติทัต  อิ่มจิตร์
 
1. นายวิริยะ  สาระเกตุ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงพนิตพิชา  ขัดศิริ
 
1. Mr.Paul  Hesling
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. เด็กชายณัฐดนัย  คงเอม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วพันธ์อ่ำ
3. เด็กชายปัณณธร  จีนอยู่มั่น
4. เด็กหญิงพิชญาภา  แก้วดี
5. เด็กชายภัทรกร  ชัชวาล
6. เด็กชายอดิศักดิ์  นาควิจิตร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพงษ์พัฒน์  เกตุทิม
2. ว่าที่ร้อยตรีบัณทูล  เกตุทิม
3. นางสาวภัทรรัตน์  เสนาขันธ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส 1. เด็กชายไกรวิชญ์  ศรีสุวรรณ
 
1. นางอินทิรา  ทาเอื้อ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ 1. เด็กชายฆรินทร์  หงษไกร
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ธรรมไพสาน
3. เด็กหญิงวัลธิดา  อยู่สุข
4. เด็กชายสิรวิชญ์  ศิลอยู่
5. เด็กชายเสกสรร  ศรีจันทร์
6. เด็กชายเอ  (ต่างชาติ)
 
1. นายนคร  ชอบดี
2. นางสาวสุรีรัตน์  มาหะมัด
3. นายธนิตนันทน์  บู่ทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ 1. เด็กหญิงกาญจนา  อินขำ
2. เด็กชายกิตติพล  ยอดโพธิ์
3. เด็กชายคีตภัทร  ขำขุน
4. เด็กชายฆรินทร์  หงษไกร
5. เด็กชายจตุภัทร  บุญยิ้ม
6. เด็กชายจิตติพัฒน์  ยอดโพธิ์
7. เด็กหญิงจีรนันท์  หนูวงษ์
8. เด็กชายชัยนรินทร์  คำแหง
9. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ธรรมไพสาน
10. เด็กหญิงณิชาภัทร  สุดจิตต์
11. เด็กหญิงทิพวัลย์  คชสิทธิ์
12. เด็กชายธนากร  ปั้นเทศ
13. เด็กหญิงธัญสินี  ซาซง
14. เด็กหญิงน้ำฝน  (ต่างชาติ)
15. เด็กหญิงปนัดดา  สงวนวงษ์
16. เด็กหญิงปิ่นทอง  กลิ่นฉ่ำ
17. เด็กชายพนวัฒน์  เชียงเงิน
18. เด็กหญิงพรชนิตว์  สวรรค์ผาสุข
19. เด็กชายพันรักษ์  ปานะคำ
20. เด็กชายภูรินทร์  พันธ์ศรี
21. เด็กหญิงรัชฎา  พวงแย้ม
22. เด็กชายรัชพล  บัวคำ
23. เด็กหญิงรุ่งระวีย์  วงชาลี
24. เด็กชายวรวุฒิ  อ่วมเทศน์
25. เด็กชายวัชรพล  ประเทศา
26. เด็กหญิงวัลธิดา  อยู่สุข
27. เด็กชายวีระวัฒน์  ชะวาลิต
28. เด็กชายศิริพร  กาบทอง
29. เด็กหญิงศิริวิล  ป้อมแก้ว
30. เด็กชายศุภโชค  ผ่องศรี
31. เด็กชายสิรวิชญ์  ศิลอยู่
32. เด็กหญิงสิราวรรณ  ราศรี
33. เด็กหญิงสิรินทรา  พบบุปผา
34. เด็กหญิงสุพรรษา  อยู่สนิท
35. เด็กหญิงหฤทัย  ใยเย็น
36. เด็กหญิงอรปรียา  มีพลาย
37. เด็กหญิงอรพรรณ  กรีอารีย์
38. เด็กชายเสกสรร  ศรีจันทร์
39. เด็กชายเอ  (ต่างชาติ)
40. เด็กชายไกรรบ  สุขสม
 
1. นายนคร  ชอบดี
2. นางสาวสุรีรัตน์  มาหะมัด
3. นายธนิตนันทร์  บู่ทอง
4. นายกนวุฒิ  ทัพกฤษณ์
5. นางสาวจินดาพร  สุมแวง
6. นางสาววลัยกร  เกตุทนงค์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร 1. นายจารุตน์  วรสร้อย
2. เด็กชายพีรพัฒน์  อรุณศรี
3. เด็กชายภาณุพงศ์  จันทร์ดวงดี
 
1. นายสามารถ  สร้อยสาย
2. นางสาววันดี  สหะชาติ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) 1. เด็กชายรัชฎากรณ์  จักรปัญญา
 
1. นางสาววธัญญา  อินทรีย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) 1. เด็กหญิงปฐมาวดี  จันทรมานนท์
 
1. นางสาวเจริญขวัญ  ใบงิ้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก 1. เด็กชายนฤพัทธ์  ศรบุญทอง
 
1. นายนิทัศน์  ชูเชิด
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 86.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 1. เด็กหญิงกนกรรณ  จรินทร์
2. นางสาวกาญจนา  เตียนวัน
3. นางสาวจันทนี  นามติ๊บ
4. นางสาวณัฐวิมล  นายจิ่ง
5. เด็กหญิงปาริชาติ  ติยะ
6. เด็กหญิงพรทิพย์  น้อยสาม
7. นางสาวพอง  สี่ห้า
8. นางสาวยุภา  นามติ๊บ
9. นางสาวสุนิสา  ลุงออ
10. เด็กหญิงอ๋ามนวล  นายหม่อง
 
1. นายพรชัย  นุ่มวงษ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจริญญา  โทป๊ก
3. นางสาวจินตนา  อุปหนอง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 1. เด็กชายจรุณ  จองอุง
2. เด็กชายสีหราช  ลุงวิ
 
1. นายสะอาด  แก้วมา
2. นายพิทักษ์ชัย  วงศ์ตระกูล
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 1. เด็กชายจายน้อง  คำชื่น
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ลุงสุข
3. เด็กชายสุทัศน์  ลงแสง
 
1. นางสาวปิยวรรณ  คงจักร
2. นางสาวกัลยาณี  ฤทธิลอม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงสมัชญา  เมืองสมบูรณ์
 
1. นางอัมพิกา  ตระกลธนสุนทร
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายภาคภูมิ  ช่วยทอง
 
1. นางรัตนาภรณ์  พิทักษ์อรรณพ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กชายยาก่อ  มาเยอะ
2. เด็กชายสมพงษ์  มาเยอะ
 
1. นางสาววิสุทธิ์โฉม  อบเชย
2. นายจักรพล  เด่นรัศมี
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1. เด็กชายวชิรวุธ  สุวรรณะ
 
1. นายสราวุธ   สุวรรณะ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 96.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กชายคำลือ  บุญแดง
2. เด็กหญิงจินดามณี  ใจหมั้น
3. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  งามพันธ์
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  สัตย์มาก
5. เด็กชายนิรชา  อภิเสถียรพงศ์
6. เด็กหญิงปาณวัล  ใจหมั้น
7. เด็กหญิงวนิดา  อินรุ่ง
8. เด็กหญิงวรรณิษา  ดาพนม
9. เด็กชายวุฒินัน  ใจหมั้น
10. เด็กหญิงอารัญญา  ลำทา
 
1. นายภาณุวัฒน์  วรพิทย์เบญจา
2. นางสาวิตรี  วรพิทย์เบญจา
3. นายธงชัย  ทำนา
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติยา  เป็งกิจ
2. เด็กหญิงณัชชา  ชาติเงี้ยว
3. เด็กชายสรายุธ  สัตย์มาก
4. เด็กหญิงสุภัสสร  สายพรหม
5. เด็กหญิงอิศริญา  เนวะลา
 
1. นางอรพิน  สมเสียง
2. นางสาวเจนจิรา  สัตย์มาก
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กชายจักรพรรดิ  กันนา
2. เด็กชายชโนดม  จันทร์หอม
3. เด็กชายพงศกร  ทองสุข
 
1. นายกิตติพงษ์  ปกปิด
2. นายพล  กันทหล้า
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา 1. เด็กชายกำพล  คิอินธิ
 
1. นางสาวสายใจ  พรมปาวงศ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสนทองวิทยา 1. นายชินวัตร  แสนรัตน์
2. นางสาวลดาวัลย์  กิตินันท์
 
1. นางศุภลักษณ์  จิณะสิทธิ์
2. นางธวัลรัตน์  ทะนิต๊ะ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสนทองวิทยา 1. เด็กหญิงญาราภรณ์  ธรรมศิริ
2. เด็กหญิงปาณิศา  แหวนหลวง
3. นางสาวพชรมน  อินไชย
 
1. นางปาณิศา  ไชยสลี
2. นางกชพร  ไชยสลี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1. เด็กหญิงพิชญาภา  หอมสะอาด
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  เรืองสินธร
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  เมืองพรวน
 
1. นางไพริน  ถือมั่น
2. นายประมุข  วิลัยเลิศ
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรธารวิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์  ไชยมงคล
2. เด็กชายนฤเดช  แซ่โซ้ง
3. เด็กหญิงวรัชยา  แซ่โซ้ง
 
1. นายพงศกร  หมุดแก้ว
2. นางสาวพัชนีย์  อายุยืน
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไตรประชาวิทยา 1. เด็กหญิงธณัชชา   ทีฆาวงค์
 
1. นางเข็มทอง  คดง้วน
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่ 1. เด็กชายอนุพงษ์  ไพโรจน์อำนวย
2. เด็กหญิงแพรนนท์  ปู่หม่อน
3. เด็กชายแสงหน่อ  นายเต๋ยะ
 
1. นางปุณิกา  อินสุวรรณ์
2. นางสาวอริญญา  พิศร
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กชายซาโลมอน  สิริเกียรติกิจ
2. เด็กชายธนากร  กองมูล
3. เด็กชายพงค์ภักธนชาติ  จะหา
4. เด็กชายพีรยุทธ์  สุปี๋
5. เด็กชายภาณุวัฒน์  จันทรา
6. เด็กหญิงรพีกาญจน์  แผนทอง
7. เด็กหญิงรพีภรณ์  เท็งทิศ
8. เด็กหญิงวีรวรรณ  ริทู
9. เด็กหญิงอารีวรรณ  สีมา
10. เด็กหญิงแพรวพราว  ลุงจาย
 
1. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
2. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงธันวาภรณ์  ใจคำ
2. เด็กชายนฤเบศร์  ธรรมจักร์
3. เด็กหญิงนัยนา  สามปู่วงค์
4. เด็กชายพันธ์พงศ์  ศรีวิชัย
5. เด็กชายพิเชฐ  กินยอน
6. เด็กชายพีรพงค์  นะริน
7. เด็กหญิงวนิดา  แอมมะลิ
8. เด็กหญิงศศิภา  เจริญผล
9. เด็กหญิงสุชานันท์  ปัญญางาม
10. นายอดิศักดิ์  มณีวรรณ
 
1. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
2. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 87.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญเกิด
2. เด็กหญิงธีรนาฎ  ลายใส
3. เด็กหญิงปรีญา  ลุงซุ
4. เด็กหญิงพศิกา  คำเอ้ย
5. เด็กหญิงภาสินี  คำราพิช
6. เด็กหญิงรพีกาญจน์  แผนทอง
7. เด็กหญิงรพีภรณ์  เท็งทิศ
8. เด็กหญิงศรีวรรณ  ลุงหย่า
9. เด็กหญิงอรัญญา  กันทะวงค์
10. เด็กหญิงอารีวรรณ  สีมา
 
1. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
2. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงธันวาภรณ์  ใจคำ
2. เด็กหญิงนัยนา  สามปู่วงค์
3. เด็กหญิงปาริชาติ  มีมา
4. เด็กหญิงพิชญพร  วิมู
5. เด็กชายพีรพงค์  นะริน
6. เด็กหญิงวนิดา  แอมมะลิ
7. เด็กหญิงศศิภา  เจริญผล
8. เด็กหญิงสุชานันท์  ปัญญางาม
9. เด็กหญิงเกศรินทร์  ศักดิ์ศรีดี
10. เด็กหญิงโยษิตา  ดวงแก้ว
 
1. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
2. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญเกิด
2. เด็กหญิงฏีกาแก้ว  จะอือ
3. เด็กหญิงธีรนาฎ  ลายใส
4. เด็กหญิงปรีญา  ลุงซุ
5. เด็กหญิงพศิกา  คำเอ้ย
6. เด็กหญิงภาสินี  คำราพิช
7. เด็กหญิงรพีกาญจน์  แผนทอง
8. เด็กหญิงรพีภรณ์  เท็งทิศ
9. เด็กหญิงศรีวรรณ  ลุงหย่า
10. เด็กหญิงอรัญญา  กันทะวงค์
11. เด็กหญิงอารีวรรณ  สีมา
12. เด็กหญิงแพรวพราว  ลุงจาย
 
1. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
2. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงธนพร  เรียมรังสรรค์
2. เด็กหญิงธันวาภรณ์  ใจคำ
3. เด็กหญิงนัยนา  สามปู่วงค์
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  ศรีออน
5. เด็กหญิงปาริชาติ  มีมา
6. เด็กหญิงพิชญพร  วิมู
7. เด็กหญิงมีนา  ลุงซุ
8. เด็กหญิงวนิดา  แอมมะลิ
9. เด็กหญิงศศิภา  เจริญผล
10. เด็กหญิงสุชานันท์  ปัญญางาม
11. เด็กหญิงเกศรินทร์  ศักดิ์ศรีดี
12. เด็กหญิงโยษิตา  ดวงแก้ว
 
1. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
2. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงฏีกาแก้ว  จะอือ
2. เด็กชายธนากร  กองมูล
3. เด็กหญิงธีรนาฎ  ลายใส
4. เด็กหญิงปรีญา  ลุงซุ
5. เด็กชายพงศ์ภักธนชาติ  จะหา
6. เด็กหญิงพศิกา  คำเอ้ย
7. เด็กชายพีรยุทธ์  สุปี๋
8. เด็กชายภาณุวัฒน์  จันทรา
9. เด็กหญิงภาสินี  คำราพิช
10. เด็กหญิงรพีกาญจน์  แผนทอง
11. เด็กหญิงรพีภรณ์  เท็งทิศ
12. เด็กชายวรัญญู  สุวรรณ์
13. เด็กหญิงศรีวรรณ  ลุงหย่า
14. เด็กหญิงอรัญญา  กันทะวงค์
15. เด็กหญิงอารีวรรณ  สีมา
16. เด็กหญิงแพรวพราว  ลุงจาย
 
1. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
2. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงธนพร  เรียมรังสรรค์
2. เด็กหญิงธันวาภรณ์  ใจคำ
3. เด็กหญิงนัยนา  สามปู่วงค์
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  ศรีออน
5. เด็กหญิงปาริชาติ  มีมา
6. เด็กชายพันธ์พงศ์  ศรีวิชัย
7. เด็กหญิงพิชญพร  วิมู
8. เด็กชายพิเชฐ  กินยอน
9. เด็กชายพีรพงค์  นะริน
10. เด็กหญิงมีนา  ลุงซุ
11. เด็กหญิงวนิดา  แอมมะลิ
12. เด็กหญิงศศิภา  เจริญผล
13. เด็กหญิงสุชานันท์  ปัญญางาม
14. นายอดิศักดิ์  มณีวรรณ
15. เด็กหญิงเกศรินทร์  ศักดิ์ศรีดี
16. เด็กหญิงโยษิตา  ดวงแก้ว
 
1. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
2. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 98.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31(ทุ่งน้าวพุทธิมาศึกษากร) 1. เด็กหญิงธนัชพร  มะลิลา
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทรรพสุทธิ
 
1. นายธวัชภูมิ  ขำหรุ่น
2. นายเมธี  เมฆสิงห์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31(ทุ่งน้าวพุทธิมาศึกษากร) 1. เด็กชายธนวัฒน์  กัณฑ์ตรี
2. เด็กชายอภิรัฐ  สว่างอารมณ์
 
1. นายนิคม  อ่อนศรี
2. นางสาวน้ำทิพย์  มะลิลา