รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. เชียงราย เขต 1

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68
ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาคเหนือ จังหวัดพะเยา
ระหว่างวันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กหญิงจันทร์จิราภรณ์  อินเพชร
2. เด็กหญิงอาภัสรา  ชุ่มวงศ์
3. เด็กหญิงเฟื่องฟู  แสงนาม
 
1. นายสุวรรณ์  พินิจ
2. นางรัชดา  ภิระบัน
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าซาง 1. นางสาวพัฑรา  จ๋าจุ๋มป๋า
2. เด็กหญิงพีรดา  ศรีพรม
3. เด็กหญิงศิริยานุช    ศรีพรม
 
1. นางยุวฎี   ไชยลังกา
2. นายพศวีร์  กองคำ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 90.14 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปางขอน 1. เด็กชายภัคพงศ์  เยส่อกู่
2. เด็กชายหล่อซ่า  มาเยอะ
 
1. นายธวัชชัย  นัยติ๊บ
2. นายวีรยุทธ  กาพรัด
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กชายกษิดิศ  เจริญเกษ
2. เด็กหญิงจริยา  เตชะน้อย
3. เด็กชายณฐกร  สมแสง
4. เด็กชายณัชพล  นามดี
5. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เตียมธะนะ
6. เด็กหญิงณัฐสินี  ชมพูพิทักษ์
7. เด็กชายทัพยั้ง  พรประทุม
8. เด็กชายธนวิน  หาญภักดีสกุล
9. เด็กชายปภังกร  อินแสง
10. เด็กชายปรมัตถ์  ลี้แสน
11. เด็กหญิงปานชีวา  แสงศรี
12. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ประมวน
13. เด็กหญิงพิมญาดา  กาญจนบัตร
14. เด็กชายภูตะวัน  ชยาตุลชาต
15. เด็กชายวงศ์วริศ  บูราณ
16. เด็กชายศรัญภัทร  ปัญญาฟู
17. เด็กหญิงศิรดา  ริค้า
18. เด็กหญิงศิริภัทร  รัตนะ
19. เด็กหญิงสุวพิชญ์  ใจน้อย
20. เด็กหญิงอาภิสรา  เทพนิล
 
1. นางสาวสุนัยพร  พันธโชติ
2. นางอัญไอริณทร์  ราชา
3. นางสาวกัลยาภัสร์  เดชถิระพิพัฒน์
4. นายชาญยุทธ  ตาแก้ว
5. นายณัฐวุฒิ  ช่างสอน
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงณิชมน  บำเพ็ญอยู่
 
1. นางเดือนฉาย  สุขสวัสดิ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปางลาว 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  สลีสองสม
 
1. นายอุดร  แก้วเลิศ
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 1. เด็กหญิงกชพรรณ  อินเพลา
2. เด็กหญิงพนิดา  มั่นปฏิมา
 
1. นายสิทธิพงษ์  ชูนราทิพย์
2. นางสาวสันสนีย์  สุริยมณฑล
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสันกลาง 1. เด็กหญิงชญาน์นันท์  จองสุริยภาส
 
1. นายยลภัทร  จันต๊ะแดง
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 92.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กหญิงณัฏฐ์วารี  วรโชติกลวัชร
2. เด็กหญิงศุภรัตน์  แซ่หวู่
 
1. นางสาวพรรณี  หน่อแสง
2. นางสาวณิชาภัทร  เฉียงตะวัน
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา 1. เด็กหญิงบูคู  มาเยอะ
2. เด็กชายวรชาติ  เหว่ยแม
3. เด็กหญิงศิริกรณ์  คะติ
4. เด็กหญิงสุพัตรา  เชอก้อง
5. เด็กชายอาแบ  มาเยอะ
6. เด็กหญิงเดือนดาว  มาเยอะ
 
1. นายยงยุทธ  จักคำ
2. นางสาวแขนภา  อินต๊ะอดทน
3. นายชวลิต  ธนเจริญเกษม
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. นางสาวน้ำทิพย์  ศรีกูลพระ
2. นางสาวพลอย  สามคำ
3. นางสาวพัชราภา  ปัญญาดี
 
1. นางณัชพร  บัญชาเกียรติ
2. นางสาวริมธาร  พันธุชงค์
 
12 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหัวดอย 1. เด็กหญิงพรทิพย์  บุญฤทธิ์
2. เด็กหญิงมะลิวัลย์   สีโยง
3. เด็กชายวีระพงษ์   กองแก้ว
 
1. นายพีระศักดิ์   สกุลเวช
2. นายวัลลภ   รู้ยาม
 
13 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กชายญาณพัฒน์  หนสมสุข
2. เด็กชายธนภัทร  ดีอิทธิกุล
3. เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์  แก้วชูพันธุ์
 
1. นายอนันต์ยศ  ประมาณ
2. นางมาณี  ศรีชัยอินทร์
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 1. นางสาวพวงผกา  ชัยวงค์เหล็ก
2. เด็กหญิงสุธีมนต์  ฝั้นสาย
3. เด็กหญิงสุพิชญา  ขัดกันทะ
4. นางสาวอธิชา  ปินตา
5. นางสาวอัญชลี  มณีสาร
6. นางสาวอารียา  ลือศิริ
 
1. นายคมสันติ์  นันต๊ะเสน
2. นางณภรณ์  ธรรมชาดา
3. นางชนัญชิตา  บุญคำปัน
 
15 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหัวดอย 1. เด็กชายอัฑฒกร   มหาอุดม
 
1. นางกรรณิกา  อนุจารี
 
16 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กชายสรภพ  ทองศิริพงศ์
 
1. นางพิกุล  ธรรมลังกา
 
17 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 1. เด็กชายเตชินท์  หมื่นปัญญา
 
1. นางแสงดาว  เมืองใจ
 
18 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงเดิม 1. เด็กชายอภิชาติ  อินต๊ะรัตน์
 
1. นางอาริยา  ธนะกูลวัฒนา
 
19 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางแลใน 1. เด็กชายวรเวช  เมธาวัชระ
2. เด็กชายสมชาย  รักษาป่า
3. เด็กชายไทยเทพ  สุขเกษมพนา
 
1. นางสาวรัชนีกร  ทำนา
2. นางสาวธนิดา  คำปา