รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. เชียงราย เขต 3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68
ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาคเหนือ จังหวัดพะเยา
ระหว่างวันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเวียงพาน 1. เด็กหญิงมนัสนันส์  คล้ายสุวรรณ
2. เด็กหญิงยุพา  นามมุ้ง
 
1. นางสาวนิชญาภัช  รวดเร็ว
2. นางสาวดาริน  จันผา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กหญิงฝ้าย  สามหลวง
2. เด็กหญิงพิม  สามหลวง
 
1. นายสันติ  จินดาภาณุกูล
2. นางดรุณี  ชุมภูไชย
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 1. นางสาวจิรนันท์  วิกิจสร้างสรรค์
2. นางสาวสุภานัน  วิเศษเลิศกมล
3. นางสาวอารยา  แลเชอ
 
1. นางสาวนริศรา  โกเสนตอ
2. นางกัลยา  สิทธิ์ประเสริฐ
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง 1. เด็กชายชวิน  วิเศษยิ่งไพศาล
2. เด็กชายภาคิน  วิเศษเงินทวี
 
1. นายเรวัตร  วงศ์วุฒิ
2. นางสาวสิริญาดา  กิตติรัตนทรัพย์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 1. เด็กหญิงกิตติกวิน   ม่วงตั้น
2. เด็กชายชัยชยพนต์   ชัยวัลลา
3. เด็กชายชาญพจน์  ยอดสุวรรณ
4. เด็กหญิงณัฐภัสสร   ปัญญารัชตโสภณ
5. เด็กชายเธียรวิชญ์   กันศรีเวียง
 
1. นางสาวสุชาดา  เงินดี
2. นางสาวเพ็ญจันทร์  ใจเที่ยง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงพาน 1. เด็กหญิงแสงคำ  แสนบุญ
 
1. นายจักรพันธ์  ขันอุละ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงกัลยา  มาเยอะ
2. นางสาวกานดา  ลาหู่นะ
3. นางสาวรุ่งอรุณ  พิมลเจริญกิจ
4. นางสาวศศิภา  จันทร์เสน
5. นางสาวสุจิตรา  วิเศษพรงาม
6. นางสาวอนุธิดา  แก้วธรรม
7. นางสาวอังคณา  วังธิยอง
8. นางสาวอาเหมย  อายี
9. เด็กหญิงเจนจิรา  พิสัยเลิศ
10. นางสาวเอ้ยคำ  นามใส่
 
1. นางณัชริน  สิทธิตัน
2. นางทิพวรรณ  อิ่นแก้ว
3. นายพชรวรรษ  จอมโนนเขวา
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงจิราพร  พลศรี
2. เด็กหญิงจีน  ติยะพิษณุไพศาล
3. เด็กหญิงฐิติพร  วังคำ
4. เด็กหญิงทับทิม  คำจันทร์
5. เด็กหญิงมนภรณ์  ตาน้อย
6. เด็กหญิงวรัชญา  วุฒินันชัย
7. เด็กหญิงศตพร   แก้วคำ
8. เด็กหญิงสุภัสสรา  วงค์บุญธรรม
9. เด็กหญิงเกรซ  ศรัญญา บาร์ฟอร์ด
10. เด็กหญิงเทย่า  แองเจิลลิน่าไอฟส์
 
1. นายสุวิจักขณ์  นาใจ
2. นายเอกลักษณ์  ทิพย์มณี
3. นางสาวสุชญา  พันธุรัตน์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงบูยึ  อุ่นแม
 
1. นางดวงใจ  ชัยมงคล
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงจันทร์หอม  อินวงค์
2. เด็กหญิงพลอย  วิยาพร
3. เด็กชายแสงแก้ว  ไทยใหญ่
 
1. นายยุทธศาสตร์  อุทรักษ์
2. นางสมพร  อุทรักษ์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กชายธีรเดช  ฉิ้มเฉิด
2. เด็กหญิงวี  นามลี
3. เด็กชายสุรเดช  แสงแก้ว
 
1. นายยุทธศาสตร์  อุทรักษ์
2. นางสมพร  อุทรักษ์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กชายวรวุฒิ  นามคำ
2. เด็กหญิงศรีนวล  เดือนเพ็ญ
3. เด็กชายไชยนันท์  โปราหา
 
1. นายยุทธศาสตร์  อุทรักษ์
2. นางสมพร  อุทรักษ์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา   เฌอหมื่อ
2. เด็กหญิงขวัญ  กันแก้ว
3. เด็กชายณัฐพล   วงฤทธิ์
4. เด็กชายธนทรัพย์   ถัง
5. เด็กชายธวัชชัย   สุขเจริญ
6. เด็กหญิงน้ำฝน   ทองแสง
7. เด็กหญิงน้ำฝน   สมชาติ
8. เด็กชายบุญแก้ว   อิ่นคำ
9. นายพงษ์ศักดิ์   อ่วยยื่อ
10. เด็กหญิงรอด   คำวงค์
11. เด็กหญิงวารุณี   เยต๊ะ
12. เด็กชายศรันยู   ยอดแสงกุล
13. เด็กชายหลาววัน   สุขใจ
14. เด็กหญิงแสงดาว   ไทยใหญ่
15. เด็กชายใส่   คำวงค์
 
1. นายปริญญา  บุญมาศ
2. นายฤทธิพงษ์  มหายศ
3. นางรุ้งลาวัลย์  อยู่ดี
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสันทราย 1. เด็กหญิงใหม่  จะคือ
 
1. นายสุทัศน์  ขันแก้ว
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร 1. เด็กหญิงกาญจนา  ปวนปินตา
2. เด็กชายก้องฟ้า  สุตาศิลป์
3. เด็กหญิงชฏาพร  เลาหพิพัฒน์
4. เด็กหญิงชมพู  ดวงแก้ว
5. เด็กหญิงทิพปภา  คำแก้ว
6. เด็กหญิงพิลาศลักษณ์  แก้วเรือนออน
7. เด็กหญิงรุ่งนภา  แจ่มใส
8. เด็กหญิงศุภกาล  มาเยอกู่
9. เด็กหญิงสุภัชรี  สวนนิมิตร
10. เด็กชายหน่อคำ  ยอดเงิน
11. เด็กชายเอกพล  ทามัน
12. เด็กชายเอกภพ  ปัญญา
 
1. นายฐิติวิชญ์  ชิโนซึคะ
2. นายประภาส  พลาศรัย
3. นางสาวสุดาริน  จินดาธรรม
4. นายวีระเชษฐ์  วรรณรส
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเวียงพาน 1. เด็กหญิงกวิสรา  คำแก้ว
2. เด็กหญิงจินดา  ก๋องแสง
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  คำอ้าย
4. เด็กหญิงนุชนาถ  จันทร์สม
5. เด็กหญิงวรรณวิลาส  อุ่นแก้ว
6. เด็กหญิงวันดี  ใจยาง
7. เด็กชายวิชัยวัฒน์  ใจหล้า
8. เด็กชายเฉลิมพล  คำนวล
 
1. นายชัยยุทธ  มอญสร้อย
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิตติญา  วงค์ไชย
3. นายวิโรจน์  สุวรรณฤทธิ์
4. นางสาวฉัตรนภา  รักพงษ์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่หม้อ 1. เด็กหญิงกาญจนา  เซอหมื่อ
2. เด็กหญิงกานดา  คาล่า
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  แซหมื่อ
4. เด็กหญิงจิราพร  คาล่า
5. เด็กหญิงชนาภา  แซ่มิ
6. เด็กหญิงฐิติรัตน์  หลิน
7. เด็กชายณัฐพล  แซ่ว่าง
8. เด็กหญิงดาราณี  เชอหมื่อ
9. เด็กหญิงทักษิณา  แซ่ย่าง
10. เด็กชายธีรเดช  มาเยอะ
11. เด็กหญิงนรินทร์นิภา  อาหลู่
12. เด็กหญิงนะภา  อาม้อ
13. เด็กหญิงนาละ  ลาหู่นะ
14. เด็กหญิงนาแซะ  ลาหู่นะ
15. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แซ่ลู่
16. เด็กหญิงภารดี  ชีมื่อ
17. เด็กหญิงมนลดา  แซหมื่อ
18. เด็กหญิงวรนุช  แยเซอะ
19. เด็กหญิงวิชุดา  อมรรุ่งสกุล
20. เด็กหญิงศศินา  แซ่หมื่อ
21. เด็กหญิงศิริรัตน์  เชอหมื่อ
22. เด็กชายสมคิด  ลาหู่นะ
23. เด็กชายสิทธิพล  ลาหู่นะ
24. เด็กหญิงสุดาพร  เชมื่อ
25. เด็กหญิงสุวิมล  ลาหู่นะ
26. เด็กหญิงหมี่ตุ  แซ่จ๋าง
27. เด็กชายอนุวัตร  แซ่ย่าง
28. เด็กหญิงอรพิม  อมรรุ่งสกุล
29. นายอาตี้  มาเยอะ
30. เด็กหญิงอาบา  คาล่า
31. เด็กหญิงอายะ  เชอมือ
32. เด็กหญิงอาริสา  แซหมื่อ
33. เด็กหญิงอาหมี่  เเซมื่อ
34. เด็กหญิงอาเซอ  คาล่า
35. เด็กหญิงอาเมอ  แซหมื่อ
36. เด็กหญิงอิสต้า  มาเยอะ
37. เด็กหญิงเก็จมณี  เยลื้อ
38. เด็กชายเติ้ลตะวัน   เซหมื่อ
39. เด็กหญิงแซวหลั่ง  แซ่ลี้
40. เด็กหญิงโมเม  เชอมือ
 
1. นายบุญส่ง  เรืองกิจคณะ
2. นายดลวัฒน์  ไชยชมภู
3. นายสรายุทธ  วีระวงค์
4. นายอุดม  เหล็กเพ็ชร
5. นางกรรณิการ์  วีระวงค์
6. นางกาญจนา  สันเมืองมูล
7. นางสาวยุวดี  จอมศรี
8. นางสาวพัทธนันท์  วงค์กา
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กหญิงลลิตา  แซ่หยี
2. เด็กหญิงวิชุดา  จะดะ
 
1. นางนุชรี   กันทะเนตร
2. นางสาวดวงพร  มิตรยอง
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเวียงพาน 1. เด็กชายณัฏฐ์วัฒน์  ชมภูรัตน์
2. เด็กชายพรชัย   พรแก้ว
 
1. นายจรัล  พรมปัญญา
2. นายนรินทร์  ที่ปรึกษา
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา 1. เด็กชายนพพร  อาหยิ
2. เด็กชายวันชนะ  เบเช
3. เด็กชายอาก่อ  วุยยือ
 
1. นายเจษฎาวุฒิ  วงศ์ชัย
2. นางนงลักษณ์  ภิมาลย์
 
21 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงพาน 1. เด็กชายศักดิ์ชัย  หมื่นมาง
 
1. นายสุรพล  วงศ์สรรคกร
 
22 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1. เด็กชายวชิรวุธ  สุวรรณะ
 
1. นายสราวุธ   สุวรรณะ
 
23 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง 1. เด็กชายบริพัตร  กัปปะหะ
 
1. นายดุสิตพร  คำเมือง