รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. เชียงใหม่ เขต 1

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68
ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาคเหนือ จังหวัดพะเยา
ระหว่างวันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1. เด็กชายสรวัชญ์  อุทัศ
2. เด็กชายสรวุชญ์  อุทัศ
 
1. นางสายทอง  ใจปัญญา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดดอนจั่น 1. เด็กหญิงรัตนาวดี  คำใส
2. เด็กชายหล้า  ลุงสู้
 
1. นางสาวเฉิดฉันท์  กรองทอง
2. นางปุลพร  ยืนบุญ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ศรีพรม
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ถาแก้ว
 
1. นางอาธัญญา  จันตะคุต
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 94.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสาหิน 1. เด็กชายกรวิชญ์  แซ่จ่าง
2. เด็กหญิงคำนุ  คำแดง
3. เด็กชายคำส่า  ลุงทุน
4. เด็กหญิงนวล  ลุงทุน
5. เด็กชายวัน  คำแดง
6. เด็กชายสมบูรณ์   ลุงทุน
7. เด็กชายสรวิชญ์  ลุงออ
8. เด็กชายสายฝน  ลุงมู
9. เด็กชายสายลม  ลุงมู
10. เด็กชายสุพันธ์  วิยา
 
1. นางสาววิราวรรณ์  โพธิ
2. นางกรวรรณ  จันทรบุตร
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนปิน 1. เด็กชายปุ๊  -
 
1. นายอนุชาติ  ชาติไธสง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 1. เด็กชายแลงวัน  ใจดี
 
1. นายยงยุทธ  ธรรมวงค์ษา
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ทาอินทร์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ฉิมพาลี
3. เด็กหญิงประภาดา  มั่งคั่ง
4. เด็กชายพิษณุ   เงาเงิน
5. เด็กชายวรากร  เลายี่ปา
6. เด็กชายอนุพงศ์  บุญตั้ง
7. เด็กหญิงอภิญญา  ใจกล้า
8. เด็กหญิงเบญญาภา   ลิ้มพูล
 
1. นายสมพงษ์  ขมหวาน
2. นางรำพึง  วรางกูร
3. นายปรีชา  ไชยวงค์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กหญิงหมอกหอมนวล  เราดี
 
1. นางสาวสุภาวดี  เรืองคณะ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ 1. เด็กชายกิตินัช  ปิงวัง
2. เด็กชายชวพล  ปรีชาเจิดศรี
3. เด็กชายณัฐฐินันท์  มั่งมี
4. เด็กชายตุลญวัต   ศรีภา
5. เด็กชายธนรัตน์  กัญญา
6. เด็กชายธีรภัทร  เสรีวัฒนาชัย
7. เด็กชายนวมินทร์  อายิกุ
8. เด็กหญิงพัชรวิดา  มอญแสง
9. เด็กชายพัทธพล  พลนาคู
10. เด็กหญิงมินท์ตา  พิมพ์มีลาย
11. เด็กชายอนันต์สิทธิ์  สุทธะ
12. เด็กชายเกรียงศักดิ์  อุตตะมัง
 
1. นายจักรภพ   สุริยมงคล
2. นางจุฑาทิพย์   ดิษฐาน
3. นายนรินทร์  โพธิสมบัติ
4. นายนพดล  สายเมืองแก้ว
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สมาเกตุ
2. เด็กหญิงจันทิรา  จิตนาน
3. เด็กชายณัฐพล  พลอยแก้วฝน
4. เด็กชายธีรศักดิ์  ใสญาติ
5. เด็กชายนัทธพงศ์  ปันโด้
6. เด็กชายนิรวิทย์  ราตรีหอม
7. เด็กหญิงปริฉัตร  ขาวสวย
8. เด็กหญิงภัทรธิดา  ทิพรอด
9. เด็กหญิงศลิษา  ลุงต๊ะ
10. เด็กชายสหชาติ  มะโนวงษ์
11. เด็กหญิงอังคณา  เทพไตรศร
12. เด็กชายเอกฉัตร  ตนซื่อ
 
1. นางสาวชลาลัย   เทพวงศ์
2. นายสุทิน  ศรีวงศ์วรรณ
3. นางชญานิษฐ์  สวรรค์ขวัญ
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนปิน 1. เด็กหญิงกัลยาภา  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงกาญจนา  จะกู
3. เด็กหญิงจันทร์เจ้า  โสคำแก้ว
4. เด็กหญิงปภาวดี  รุ่งแสง
5. เด็กหญิงพมลพร  บุญทาสุข
6. เด็กหญิงพิชานันต์   รัตน์อรุณ
7. เด็กหญิงพิมพกานต์  วงศ์ใหญ่
8. เด็กหญิงรักษิกา  ไชยยาติ๊บ
9. เด็กหญิงศศิวิมล  แซ่จ้าง
10. เด็กหญิงสิรินดา  ยานะ
 
1. นายวีรวัฒน์  กาญจนัษฐายี
2. นางสาวณธิพร  เตชานพคุณ
3. นางสาวอมรรัตน์  คำแสน
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 1. เด็กหญิงคันธารัตน์  ชัยแก่น
2. เด็กหญิงชนานันท์  มะโนคำ
3. เด็กหญิงชลธิชา   หมูปิน
4. เด็กหญิงณิชาภัทร  ถมมา
5. เด็กหญิงดาริน  อย่างคุณธรรม
6. เด็กหญิงดาว   ลุงต๊ะ
7. เด็กหญิงดาว   ลุงสาม
8. เด็กหญิงมินตรา   แท่นทอง
9. เด็กหญิงลลิตา   เวียงวนากุล
10. เด็กหญิงวรนุช   หน่อไพรสน
11. เด็กหญิงวาสุ  ดงดินดำ
12. เด็กหญิงศรีมน  สายชื่น
13. เด็กหญิงศศิกานต์   เทพสุวรรณ
14. เด็กหญิงหมวย  นาชัย
15. เด็กหญิงอังคณา   เจริญศรีคีรีชัย
16. เด็กหญิงเอนา  นุ
 
1. นางสาวชญานิษฐ์  สวรรค์ขวัญ
2. นายคณิศร์  ฉกรรจ์ยิ่ง
 
13 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพุทธิโศภน 1. เด็กชายนิธิกร  สุวรรณ์
2. เด็กชายภีรภัทร  เมืองใจ
3. เด็กชายสิรภัทร  ปันคำ
4. เด็กชายอนันตชัย  บัวละออ
5. เด็กชายเจษฎาภรณ์   พรถาวร
 
1. นางสาวณัฐชานันท์  มธุรสาทิส
2. นางสุวนา  ขัดเงางาม
 
14 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 1. เด็กชายณัฐพล  โอสถ
2. เด็กชายหลู่  ไทยใหญ่
 
1. นางสุภาวดี  นามวงค์
2. นางสาวนิภาวรรณ  แก้วตา
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกุลสรา  ปานแย้ม
 
1. นางสาวศรสวรรค์   อินต๊ะ
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กชายเอื้ออังกูร  ลิ่มสุวรรณ
 
1. นายปัญญากร  คำปา
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 90.28 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ 1. เด็กชายจอม  ปัญญา
2. เด็กชายที่  ลุงเล็ก
3. เด็กชายพรชัย  สร้อยคำ
4. เด็กชายมอญใส  ลุงคำส่าง
5. เด็กชายเงิน  จ่าหริ่ง
6. เด็กชายเมือง   -
 
1. นางสาวจันทร์สว่าง  สมบูรณ์
2. นายรียะพงษ์  คันทะลือ
3. นางสาวชัญญารัส  ฮุ่นภักดิ์ดี
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 1. เด็กหญิงนวลธินี  คำหยอด
2. เด็กหญิงภัทรวดี  กลมสันเที๊ยะ
3. เด็กหญิงมอญหลู่  ปู่ทุน
 
1. นายสุริยัน  เวียงแสน
2. นางขวัญใจ  อาษากิจ
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพุทธิโศภน 1. เด็กหญิงธารทิพย์  กิตติกุลโยธิน
2. เด็กหญิงมนัสชนก  แดงมาลี
3. เด็กชายวิศรุต  ชุมแก้ว
 
1. นางสาวจินตนา   สุทธสาส์น
2. นางสาวมัลลิกา  ทิพยมณี
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1. เด็กหญิงฌาลิตา  เที่ยงแท้
2. เด็กชายศุภกร   ไชยวงค์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ  สายสุภา
2. นางณิชชาภัทร  บาลไธสง
 
21 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนปิน 1. เด็กชายณัชพล   หงษ์ทวี
2. เด็กชายพันธุ์พงษ์ธร  สืบคำแก้ว
3. เด็กหญิงเรณุกา  ลุงขัด
 
1. นางสาวมนชยา   ทิพย์วงค์
2. นางสาวศิริขวัญ  เบ็ญจกรรณ์
 
22 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กชายรพีพงศ์  แสงคุณที
 
1. นางสุลีกาญ   ธิแจ้
 
23 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) 1. เด็กหญิงปพิชญา   กันตีฟอง
 
1. นางกฤษณี   นาคะเปรมินทร์
 
24 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสวนดอก 1. เด็กหญิงณิชาพร   -
 
1. นางสุภิต  มูลเมือง