รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. เชียงใหม่ เขต 2

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68
ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาคเหนือ จังหวัดพะเยา
ระหว่างวันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าลาน 1. เด็กชายจักรพงศ์   สุรมิตร
 
1. นางสาวนริศรา  ฟองศักดิ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางกว้าง 1. เด็กหญิงทวยคำ   ลุงมั่น
2. เด็กหญิงศุภวรรณ   พรมมี
3. เด็กหญิงอัยการ   ไชยสกุล
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  มหาวรรณ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 1. เด็กหญิงภรณภัทร  ดวงบาล
2. เด็กหญิงสุมารีรัตน์  กันทะนงค์
3. เด็กหญิงอรปรียา  รัชชัย
 
1. นายอภินพ  ธนะสาร
2. นางสาวเกษร  วรรณรังษี
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลักปัน 1. เด็กชายแสง  จั่นตา
2. เด็กชายแสงทูน  ตุ๊มานะ
 
1. นายบรรเทิง  โสภาพิมพ์
2. นางเจนจิรา  ปวงจักร์ทา
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหาร (ทิพวันอุทิศ) 1. เด็กชายจตุรงค์   ลุงกู่
2. เด็กหญิงลัลนา   กุ่งมา
 
1. นายกฤษฎาพงษ์   คำฝั้น
2. นางวิไลภรณ์   สุจา
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านริมใต้ 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์    ตูเปี่ยง
 
1. นายมณฑล    ธงเทียน
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านริมใต้ 1. เด็กชายถิระวัฒน์    เอี่ยมมี
 
1. นายมณฑล  ธงเทียน
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 1. เด็กชายกชศิวกร   ธัญญกรรม
2. เด็กชายกนิษฐ์   ผลมาก
3. เด็กชายจักรพงษ์  ใส
4. เด็กชายชยทัต   วงค์เตียมใจ
5. เด็กหญิงชัญญาภรณ์   คำตึก
6. เด็กชายณกร   สุตา
7. เด็กหญิงณภัศนันท์  ชมเมือง
8. เด็กหญิงณลัชนันท์  ชมเมือง
9. เด็กหญิงธนัสถา  หวานจิตร
10. เด็กชายธนากร   แสงนันต์
11. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  สิงห์แก้ว
12. เด็กชายธีรพงษ์  สะถา
13. เด็กชายธีรภัทร   แซ่จันทร์
14. เด็กชายนพพร   แสนคำ
15. เด็กหญิงปฎิญญา   คำมา
16. เด็กหญิงพนิตพิชา   ตนภู
17. เด็กหญิงพรผกา  เส้นเล็ก
18. เด็กชายยรรยง   ผาคำ
19. เด็กหญิงวริศรา  ลุงจาย
20. เด็กหญิงศรีวรรณ   ลุงวิหลิ่ง
21. เด็กชายหนุ่ม   ลุงคำ
22. เด็กหญิงหมวยผ่อง  ลุงมล
23. เด็กหญิงอู  -
24. เด็กชายอ่องเมือง   ลุงซอ
25. เด็กชายโยธิน   ศรีเจริญ
 
1. นางเกวลิน   มธุรสาทิส
2. นายวรศักดิ์   ตะยะพงค์
3. นางจิตรา   กิติชัยวรรณ
4. นางสาวพิชญาภัค  ทองเซ
5. นางสาวกาญจนา  ถาแก้ว
6. นางสาวปวิชญา  คำปัญญา
7. นางสาวเชษฐ์สุดา  โปธา
8. นายศิษฎ์ชนา  ดวงบาล
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 1. เด็กหญิงปฏิญญา  คำมา
 
1. นางเกวลิน  มธุรสาทิส
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่โต๋ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ   สมศักดิ์ศรีกุล
2. เด็กหญิงพรชิตา   พะตาซู
 
1. นางสาวโสภา   โย่ทู
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กหญิงกาญจนา  ไตรรุ่งตระกูล
2. เด็กหญิงพิพัชรีย์  อินต๊ะ
3. เด็กหญิงมร  ส่างแก้ว
4. เด็กหญิงรุ่งนภา  ใจอินต๊ะ
5. เด็กหญิงสุวรา  แคนศิลา
 
1. นางรัชฏาพร  ศักดิ์เศรณี
2. นางสาวสุริมล  อุปมาณ
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสันปง 1. นายวลากร  ฟุ่มเฟย
2. นายสุระ  ลุงกอ
 
1. นายอัศฎา  สิทธิแก้ว
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 1. เด็กหญิงณัชชา  ลุงกลำ่
2. เด็กหญิงหมวย  ลุงปั๋ง
 
1. นางสาวชันย์ชนก  ใจอ้าย
2. นายวรภพ  วงษ์จักร์
 
14 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นรุง 1. เด็กชายญาณพล  มูเซอร์
2. เด็กหญิงพิยดา  การคำ
3. เด็กชายเอกวิทย์  จะโจ
 
1. นายณรงค์  สิทธิราช
2. นายประสาน  ศรีวิชัย
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กชายชาณนต์  กาวิน
2. เด็กชายนรภัทร  แซ่เท้า
3. เด็กชายสันติ  ลุงอาย
 
1. นายดำรัส  ชัยชนะ
2. นายนิคม  เปียงชัย
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหาร (ทิพวันอุทิศ) 1. เด็กหญิงจิตรา   ลุงยอด
2. เด็กหญิงปิยะดา   ลุงต๊ะ
3. เด็กหญิงวันดี   ลุงติ๊บ
4. เด็กชายอนันต์   ลุงเตี๊ยะ
5. เด็กชายอภิชัย   ลุงต๊ะ
6. เด็กหญิงเสี่ยวไก่   แซ่หล่อ
 
1. นางพรพรรณ   ใจก้อน
2. นางสาวสุจินดา  โปร่งสกุล
3. นางยุพิน  อำนา
 
17 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลักปัน 1. เด็กหญิงณัฐพร  ณ น่าน
 
1. นางสาวเขมจิรา  พ่อนา
 
18 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลักปัน 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  เงินแสง
2. เด็กชายสุวิทย์  ยอดทู
3. เด็กชายแดง  ลอยเอิง
 
1. นางศิริวรรณ  คำฝั้น
2. นางสาวสุกัญญา  ศรีนวลใหญ่
 
19 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มหลวง 1. นางสาวศิรินภา    ดอนมอญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชวัลลักษณ์    สุมงคล
 
20 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  สิงห์แก้ว
2. เด็กหญิงปนัดดา  ทรัพย์ประสม
3. เด็กหญิงพัชญาภา  วีระกิตย์
4. เด็กหญิงวริศรา  ลุงจาย
5. เด็กหญิงหอม  แก้ว
6. เด็กหญิงอรปรียา  บุญทวีธรรม
7. เด็กหญิงแสงเดือน  ลุงยุ้น
 
1. นางเกวลิน  มธุรสาทิส
2. นางจิตรา  กิติชัยวรรณ
3. นางสาวปิยธิดา  ขจรศักดิ์
 
21 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 1. เด็กหญิงลลิตา  ขีรี
2. เด็กชายสิทธิชัย  จอมเรือง
3. เด็กหญิงเขสรา  เลเซอร์
 
1. นางรุ่งนภา  เมืองอินทร์
2. นางสาวปิยธิดา  ขจรศักดิ์
 
22 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหาร (ทิพวันอุทิศ) 1. เด็กชายฐิติ  ลุงยะ
2. เด็กชายภัคพล   สุภาคุณ
3. เด็กชายเจมส์   ลุงคำ
 
1. นางประไพศรี   พุฒธิมา
2. นางหทัยกาญจน์   สุดาจันทร์
 
23 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสันพระเนตร 1. เด็กชายจักรินทร์  ช่า
2. เด็กหญิงจ่ำ  ลุงต๊ะ
3. เด็กชายพานุ  ศรีวิชัย
 
1. นางสาวพิชญาภา  ชาวเวียง
2. นายทวี  โปธา
 
24 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 1. เด็กชายพิชญ์พิสิฐฎ์เสฏ  ยอดเงิน
2. เด็กหญิงมาติกา  จะอือ
 
1. นายปกรณ์เกียรติ  พูลสวัสดิ์
2. นางสาวเกษร  วรรณรังษี