รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. เชียงใหม่ เขต 3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68
ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาคเหนือ จังหวัดพะเยา
ระหว่างวันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 1. เด็กหญิงจิราภา  ลุงตะ
 
1. นางพิมพร  ไตรยานุภาพ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. เด็กหญิงสายสุนันท์  ไชยวรรณ์
 
1. นางละมัย  พันธ์ุสัมฤทธิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1. เด็กหญิงคำจิ่ง  ลุงจ๋าม
 
1. นางสาวทัศนีย์  อรุณ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1. เด็กหญิงชนิกานต์  มูหลิ่งต๊ะ
2. นางสาวเอเก๋ง  ลุงแสง
 
1. นางสาวทัศนีย์  อรุณ
2. นางสาวกิ่งกาญจน์  สายเครือคำ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิรุณเทพ 1. เด็กหญิงยี่จู๋  แซ่หลี่
 
1. นางสาวพรรณิการ์  กันธิมา
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1. เด็กชายทิติ  ลุงต๊ะ
2. เด็กชายวรัญญู  คำทาก
3. เด็กชายสี  ลุงใส
 
1. นางสายสุณี  อินจันทร์
2. นายเทวิน  ธรรมลังกา
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1. นางสาวมอญจิ่ง  ลุงศิริ
2. เด็กหญิงศุภานันท์  ลุงก๊ะ
3. นางสาวเข่งหล้า  ลุงกั่นนะ
 
1. นางสายสุณี  อินจันทร์
2. นายเทวิน  ธรรมลังกา
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ขิ 1. เด็กชายกนก  ลุงปอย
2. เด็กชายส่าอ่อง  ลุงจาย
 
1. นายบำรุงเกียรติ  ขาวสวย
2. นายอรรถสิทธิ์  สายคำ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กหญิงกมลนัทธ์  ฉายประภาศรี
2. เด็กหญิงกรุณา  แซ่กือ
3. เด็กหญิงทรรศนีย์  จองดี
4. เด็กหญิงพัชรพร  หน่อแก้ว
5. เด็กหญิงส่วยจิ่ง  ลุงพงศ์
 
1. นางกรรณิการ์  ยาประเสริฐ
2. นางดาวเรือง  กินาวงศ์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง) 1. เด็กหญิงกชณัช  แซ่ซัง
2. เด็กชายพงษ์ปณต  แซ่หย่าง
3. เด็กหญิงพรพิมล  แซ่มู่
4. เด็กชายยศกร  แซ่จู
5. เด็กชายเสี่ยวจวิง  แซ่เจอว
 
1. นายปณิธาน  รัตนธรรม
2. นางสาวประวีรา  อิ่มปัญญา
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 1. เด็กหญิงเมธาริน  กาทู
 
1. นางสาวณัชชา  กาญจน์กนกพร
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 86.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 1. เด็กหญิงกนกรรณ  จรินทร์
2. นางสาวกาญจนา  เตียนวัน
3. นางสาวจันทนี  นามติ๊บ
4. นางสาวณัฐวิมล  นายจิ่ง
5. เด็กหญิงปาริชาติ  ติยะ
6. เด็กหญิงพรทิพย์  น้อยสาม
7. นางสาวพอง  สี่ห้า
8. นางสาวยุภา  นามติ๊บ
9. นางสาวสุนิสา  ลุงออ
10. เด็กหญิงอ๋ามนวล  นายหม่อง
 
1. นายพรชัย  นุ่มวงษ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจริญญา  โทป๊ก
3. นางสาวจินตนา  อุปหนอง
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนม่วงป๊อก 1. เด็กหญิงก๋อนข่อง  ลุงซุ
2. เด็กชายคำแข่ง  ใจดี
3. เด็กชายจ๋อมแสง  ลุงวิ
4. เด็กชายส่วยอ่อง  ลุงทุน
5. เด็กหญิงหอม  นายมอญ
6. เด็กหญิงเกวลิน  หลักดี
7. เด็กชายเดือน  ลุงหย่า
8. เด็กชายแหลง   อินต๊ะ
9. เด็กหญิงแอน  ลุงเล็ก
 
1. นายณัฐวุฒิ  งามหมู่
2. ว่าที่ร้อยตรีภรากรณ์  ว่องไว
3. นางสาวดวงนภา  สายธารฟ้า
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอบด้ง 1. เด็กชายอาโยย  ส่างกาน
 
1. นายวรัญญู  บุญเทพ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงอาทิตยา  จะลู
 
1. นางสาวฝนเหนือ  กันธะวงค์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (ฝาง) 1. เด็กชายวีระชัย  จาคา
2. เด็กชายอุทัย  อาบือ
 
1. นายปัณณทัตถ์  ปวงคำ
2. นางสาวจารุณี  ศรีกันยา
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปางมะเยา 1. นางสาวนาบี  ไชยประเสริฐ
2. นางสาวพรวดี  แซ่ซ้อง
 
1. นายสมพร  สมบูรณ์ชัย
2. นางสาวพรรณนิภา  สมบูรณ์ชัย
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (ฝาง) 1. เด็กชายคมสัน  ปางน้อย
2. เด็กชายคำแดง  ลุงจอ
3. เด็กชายอนุพัฒน์  จาเสอ
 
1. นายปัณณทัตถ์  ปวงคำ
2. นางสาวกัลลิกา  นาคะพงษ์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดนันทาราม 1. เด็กหญิงเกวลิน  กวงไหม
 
1. นางจันทนา  แก้วคำ
 
20 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กชายซาโลมอน  สิริเกียรติกิจ
2. เด็กชายธนากร  กองมูล
3. เด็กชายพงค์ภักธนชาติ  จะหา
4. เด็กชายพีรยุทธ์  สุปี๋
5. เด็กชายภาณุวัฒน์  จันทรา
6. เด็กหญิงรพีกาญจน์  แผนทอง
7. เด็กหญิงรพีภรณ์  เท็งทิศ
8. เด็กหญิงวีรวรรณ  ริทู
9. เด็กหญิงอารีวรรณ  สีมา
10. เด็กหญิงแพรวพราว  ลุงจาย
 
1. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
2. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
 
21 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงธันวาภรณ์  ใจคำ
2. เด็กชายนฤเบศร์  ธรรมจักร์
3. เด็กหญิงนัยนา  สามปู่วงค์
4. เด็กชายพันธ์พงศ์  ศรีวิชัย
5. เด็กชายพิเชฐ  กินยอน
6. เด็กชายพีรพงค์  นะริน
7. เด็กหญิงวนิดา  แอมมะลิ
8. เด็กหญิงศศิภา  เจริญผล
9. เด็กหญิงสุชานันท์  ปัญญางาม
10. นายอดิศักดิ์  มณีวรรณ
 
1. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
2. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
 
22 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 87.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญเกิด
2. เด็กหญิงธีรนาฎ  ลายใส
3. เด็กหญิงปรีญา  ลุงซุ
4. เด็กหญิงพศิกา  คำเอ้ย
5. เด็กหญิงภาสินี  คำราพิช
6. เด็กหญิงรพีกาญจน์  แผนทอง
7. เด็กหญิงรพีภรณ์  เท็งทิศ
8. เด็กหญิงศรีวรรณ  ลุงหย่า
9. เด็กหญิงอรัญญา  กันทะวงค์
10. เด็กหญิงอารีวรรณ  สีมา
 
1. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
2. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
 
23 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงธันวาภรณ์  ใจคำ
2. เด็กหญิงนัยนา  สามปู่วงค์
3. เด็กหญิงปาริชาติ  มีมา
4. เด็กหญิงพิชญพร  วิมู
5. เด็กชายพีรพงค์  นะริน
6. เด็กหญิงวนิดา  แอมมะลิ
7. เด็กหญิงศศิภา  เจริญผล
8. เด็กหญิงสุชานันท์  ปัญญางาม
9. เด็กหญิงเกศรินทร์  ศักดิ์ศรีดี
10. เด็กหญิงโยษิตา  ดวงแก้ว
 
1. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
2. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
 
24 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญเกิด
2. เด็กหญิงฏีกาแก้ว  จะอือ
3. เด็กหญิงธีรนาฎ  ลายใส
4. เด็กหญิงปรีญา  ลุงซุ
5. เด็กหญิงพศิกา  คำเอ้ย
6. เด็กหญิงภาสินี  คำราพิช
7. เด็กหญิงรพีกาญจน์  แผนทอง
8. เด็กหญิงรพีภรณ์  เท็งทิศ
9. เด็กหญิงศรีวรรณ  ลุงหย่า
10. เด็กหญิงอรัญญา  กันทะวงค์
11. เด็กหญิงอารีวรรณ  สีมา
12. เด็กหญิงแพรวพราว  ลุงจาย
 
1. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
2. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
 
25 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงธนพร  เรียมรังสรรค์
2. เด็กหญิงธันวาภรณ์  ใจคำ
3. เด็กหญิงนัยนา  สามปู่วงค์
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  ศรีออน
5. เด็กหญิงปาริชาติ  มีมา
6. เด็กหญิงพิชญพร  วิมู
7. เด็กหญิงมีนา  ลุงซุ
8. เด็กหญิงวนิดา  แอมมะลิ
9. เด็กหญิงศศิภา  เจริญผล
10. เด็กหญิงสุชานันท์  ปัญญางาม
11. เด็กหญิงเกศรินทร์  ศักดิ์ศรีดี
12. เด็กหญิงโยษิตา  ดวงแก้ว
 
1. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
2. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
 
26 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงฏีกาแก้ว  จะอือ
2. เด็กชายธนากร  กองมูล
3. เด็กหญิงธีรนาฎ  ลายใส
4. เด็กหญิงปรีญา  ลุงซุ
5. เด็กชายพงศ์ภักธนชาติ  จะหา
6. เด็กหญิงพศิกา  คำเอ้ย
7. เด็กชายพีรยุทธ์  สุปี๋
8. เด็กชายภาณุวัฒน์  จันทรา
9. เด็กหญิงภาสินี  คำราพิช
10. เด็กหญิงรพีกาญจน์  แผนทอง
11. เด็กหญิงรพีภรณ์  เท็งทิศ
12. เด็กชายวรัญญู  สุวรรณ์
13. เด็กหญิงศรีวรรณ  ลุงหย่า
14. เด็กหญิงอรัญญา  กันทะวงค์
15. เด็กหญิงอารีวรรณ  สีมา
16. เด็กหญิงแพรวพราว  ลุงจาย
 
1. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
2. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
 
27 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงธนพร  เรียมรังสรรค์
2. เด็กหญิงธันวาภรณ์  ใจคำ
3. เด็กหญิงนัยนา  สามปู่วงค์
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  ศรีออน
5. เด็กหญิงปาริชาติ  มีมา
6. เด็กชายพันธ์พงศ์  ศรีวิชัย
7. เด็กหญิงพิชญพร  วิมู
8. เด็กชายพิเชฐ  กินยอน
9. เด็กชายพีรพงค์  นะริน
10. เด็กหญิงมีนา  ลุงซุ
11. เด็กหญิงวนิดา  แอมมะลิ
12. เด็กหญิงศศิภา  เจริญผล
13. เด็กหญิงสุชานันท์  ปัญญางาม
14. นายอดิศักดิ์  มณีวรรณ
15. เด็กหญิงเกศรินทร์  ศักดิ์ศรีดี
16. เด็กหญิงโยษิตา  ดวงแก้ว
 
1. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
2. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89.05 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านคาย 1. เด็กชายคำป่าง  ลุงโท๊ะ
2. เด็กชายนุ  ลุงละ
3. เด็กชายพีรพจน์  ดวงแก้ว
4. เด็กชายภูวเดช  แซงสิงห์
5. เด็กชายยุ  ปากน้อย
6. เด็กชายละ  ลุงพ่อง
7. เด็กชายหลู่  ปานหมอก
8. เด็กชายอ่องทูน  ปากน้อย
 
1. นายกฤตภาส  ทิพย์มาน
2. นายทวีชัย  ไทยใหม่
3. นางตรียุคล  ผัดมอย
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. เด็กชายก่ำ  อ่องเงิน
2. เด็กหญิงนุ่ม  ลุงต๊ะ
3. เด็กหญิงอรพินท์  ลุงออ
 
1. นางธันยภรณ์  ต้านคือ
2. นางกชกร  อนาวัน
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเชียงดาว 1. เด็กหญิงธนวรรณ  เกี๋ยวคำ
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ขจิตเพชรจรัส
3. เด็กหญิงอมรกานต์  แสงทิพย์
 
1. นางสาวฉันท์ชนิต  สิทธิบุญมี
2. นางกิ่งกมล  ฉลอม
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงปิยนุช  ลุงต๋า
2. เด็กหญิงพอง  จั๋นต๊ะ
 
1. นางสาวอภิชญา  ธิยานันท์
2. นางสาวอาภรณ์  ลุนละวัน
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กชายจักรีนฤเบศธ์  ศรีนามะ
2. เด็กชายศุภโชค  แสนปัญญา
 
1. นางกนกภรณ์  วงศ์อ้าย
2. นางสาวไอศิกานต์  เตชะ
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1. เด็กชายรัชตกร  ใจอะโน
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  มาแดง
 
1. นางสาวนิภาพร  ธิใจ
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 1. เด็กชายจรุณ  จองอุง
2. เด็กชายสีหราช  ลุงวิ
 
1. นายสะอาด  แก้วมา
2. นายพิทักษ์ชัย  วงศ์ตระกูล
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 1. เด็กชายจายน้อง  คำชื่น
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ลุงสุข
3. เด็กชายสุทัศน์  ลงแสง
 
1. นางสาวปิยวรรณ  คงจักร
2. นางสาวกัลยาณี  ฤทธิลอม
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 1. เด็กหญิงณัฐนิชา   การะหงษ์
2. เด็กหญิงมอนคำ   จเรซะ
3. เด็กหญิงมิ้น   สุหนั่นต่า
4. เด็กหญิงมุ้ง   สุปินะ
5. เด็กหญิงศันษณีย์   สิริสุข
6. เด็กหญิงอาเม   แซ่หลี่
 
1. นายสุริยันต์   เรือนวงค์
2. นางภรณ์ทิพย์   นพเกต
3. นางสาวเบญจพร   อินปั๋นแก้ว
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 1. เด็กหญิงชมพูนุช   หว่าหลิ่ง
2. เด็กหญิงณัฐพร   ศรีเดช
3. เด็กหญิงนน   ปัญญา
4. เด็กชายปิยะ   อินทร์พรม
5. เด็กหญิงสายสวาท    ปู่ส่า
6. เด็กหญิงอนงค์   ลุงเผือก
 
1. นายสุริยันต์   เรือนวงค์
2. นางสาวกันต์ฤทัย  จองปุ๊ก
3. นางสุภาวรรณ   บุญหล้า
 
38 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอบด้ง 1. เด็กหญิงณัชชา  หมอกแสง
2. เด็กหญิงณานอารีย์  ลายเฮิง
3. เด็กหญิงรัตนเพชรมณี  เผื่อนทิตย์
 
1. นางสาวกัลยา  ใจคำ
2. นางสาวสิริภรณ์  ยานะโส
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าแดง 1. เด็กหญิงณิชากร  จะแล
2. เด็กหญิงมิ่งกมล  ลุงออ
3. เด็กหญิงเกวลิน  ทาเรือน
 
1. นางพวงทอง  สุนทรา
2. นางสาวกุสุมาลย์  อินต๊ะแก้ว
 
40 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กชายคำแสง  ลุงพงษ์
 
1. นางสาวพิรานันท์  ธิติพงศ์วรทัต
 
41 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1. เด็กหญิงเซ  ลุงจะหริ่ง
 
1. นางเพ็ญนภา  สันฟู
 
42 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 1. เด็กหญิงกัณฐิกา   คำนน
2. เด็กหญิงคำเงิน   ลุงจิ่ง
3. เด็กหญิงน้ำตาล   ปางน้อย
 
1. นางมาลี  บุญเทพ
2. นางพันธรานันท์   วงษ์ไทย
 
43 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. เด็กหญิงจามหมวย  ลุงมล
2. นางสาวจุม  ปากน้อย
3. เด็กหญิงลลิตา  สุนะ
 
1. นางกชกร  อนาวัน
2. นางธันยภรณ์  ต้านคือ
 
44 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย 1. เด็กชายวุฒิ  ลุงติ๊บ
2. เด็กหญิงสุภนิดา  ลุงชอ
 
1. นางแจ่มจันทร์  วงศ์เมธา
2. นางสาวขวัญฤทัย  วงศ์ชัย
 
45 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. นางสาวเจนจิรา  ลุงยะ
 
1. นางสาวิตรี  เกษเกษี
 
46 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 1. เด็กหญิงกึด  รอจิ่ง
 
1. นางสาวปรียาภัทร์  แก้วมูล
 
47 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 1. เด็กหญิงกุลนันท์  ปันจ่าม
2. เด็กหญิงธัญชนก  แซ่ลี้
3. เด็กหญิงปภาดา  ธรรมเฮิง
4. เด็กหญิงผกามาศ  หน่อเมืองคำ
5. เด็กหญิงพนิดา  แซ่เหว่ย
6. เด็กหญิงพิมพ์รดา  แซ่ข่วง
7. เด็กหญิงหลู่  ลุงต๊ะ
 
1. นายอนุพันธ์  ไชยพันธุ์
2. นางสาวภควรรณ  อยู่เย็น
3. นางรัตนา  บัวลาแก้ว
 
48 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กชายอาฝา  แซ่ค่วง
2. เด็กชายเหล่าเอ้อ  แซ่หย่าง
3. เด็กชายไมตรี  จะแฮ
 
1. นางสาวยุภารัตน์  ใจแก้ว
2. นางณัฐธิดา  ทองทา
 
49 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่ 1. เด็กชายอนุพงษ์  ไพโรจน์อำนวย
2. เด็กหญิงแพรนนท์  ปู่หม่อน
3. เด็กชายแสงหน่อ  นายเต๋ยะ
 
1. นางปุณิกา  อินสุวรรณ์
2. นางสาวอริญญา  พิศร
 
50 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  เรือนใหญ่
2. เด็กหญิงสตรีรัตน์  ฉั่วจา
3. เด็กหญิงสตรีวิทย์   ฉั่วจา
 
1. นางบุศรินทร์  อภัยโรจน์
2. นางสาวธนพร  จั่นเพชร
 
51 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 1. เด็กชายยอน  ปากน้อย
2. เด็กชายวรภพ   ลุงต่า
 
1. นางพันธรานันท์   วงษ์ไทย
2. นายพิสาร  ทำสวดี
 
52 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงนฤมล  บูแช
2. เด็กหญิงวาสนา  เลาวือ
 
1. นางสาวนัฐทพร  ชื่นชอบ
2. นางสาวพิกุลศรี  ชัยชิต