รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. เชียงใหม่ เขต 4

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68
ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาคเหนือ จังหวัดพะเยา
ระหว่างวันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดอุเม็ง 1. เด็กหญิงภัทรพร  กันทา
 
1. นางสาวเรืองศรี  เรือนตุ้ย
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงทวีพร  ปันแปง
2. เด็กชายพงศ์กรณ์  หาญรุ่งเรืองกิจ
3. เด็กชายเจตณ์รดิศ  มูลเทพ
 
1. นายอภิเษก  ณ วรรณติ๊บ
2. นางสาวดวงดาว  นกแก้ว
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดศรีดอนชัย(ดอยหล่อ) 1. เด็กชายซื่อ  คือ
2. เด็กชายเมือง  สี่ห้า
 
1. นายธนาวิทย์  ทาปิยะ
2. นายพัฒนพงษ์  วงศ์แสน
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสามหลัง 1. นางสาวพิชญา  ศรีวิชัย
2. เด็กชายสุรเชษฐ  พิดานปัน
 
1. นายพิทักษ์ชน  คำอ้าย
2. นายนฤพล  สุรินทร์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  ยาจ๊ะ
2. เด็กหญิงณหทัย  ก้อนแก้ว
3. เด็กหญิงพรรณราย  เอิงเอย
4. เด็กหญิงพรวิลัย  ธรรม
5. เด็กหญิงรัตนาวดี  พูลพิพัฒน์
6. เด็กหญิงลินดา  ลุงคำ
7. เด็กหญิงสุธัญญา  พุทธวงศ์
8. เด็กหญิงเจน  ลุงทร
9. เด็กหญิงเหมย  -
10. เด็กหญิงเหมยจ๋าม  -
 
1. พระมหาสมหวัง  สิทธตฺโถ
2. นางอัญชลี  กองเงิน
3. นางจิรพรรณ  จิตพัฒนชัย
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กหญิงกินรี   จีโน
 
1. นายรังสรรค์   วังสาร
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเทพาราม 1. เด็กหญิงอ่อน  ลุงมน
2. เด็กหญิงแสงหญิง  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  จันสม
2. นายณัฐพงษ์  หงษ์สีทอง
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) 1. เด็กชายรัชฎากรณ์  จักรปัญญา
 
1. นางสาววธัญญา  อินทรีย์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) 1. เด็กหญิงปฐมาวดี  จันทรมานนท์
 
1. นางสาวเจริญขวัญ  ใบงิ้ว
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  อรรถาเวช
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ภูวาดเขียน
3. เด็กหญิงณัฐชยา  โยทะยาน
4. เด็กหญิงธนภรณ์  ฟองคำ
5. เด็กหญิงนนท์หทัย  ส่องหล้า
6. เด็กหญิงนิชา  ธิปั๋น
7. เด็กชายปรัชญา  ไชยพูน
8. เด็กหญิงพิชญานิน  อินนั่งแท่น
9. เด็กชายภูธเนศ  ขยันกิจ
10. เด็กชายวิษณุ  สายทอง
11. เด็กหญิงศิรดา  ทองสุข
12. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ผลงาม
13. เด็กชายสมิทธิ์  แสงปัญญา
14. เด็กชายสุพรรณ  รินคำ
15. เด็กชายสุรวุฒิ  ปาแก้ว
16. เด็กหญิงอรไพลิน  ศรีคำสุข
17. เด็กหญิงอังคณา  กาบแก้ว
18. เด็กหญิงเจนจิรา  สอนใจ
19. เด็กหญิงแพรพิมาศ  เจริญชูเกียรติ
20. เด็กหญิงโยษิตา  จ่าพา
 
1. นายณรงค์  วงค์ธานี
2. นายประเสริฐ  สุริยโต้
3. นางอัญชลี  นันตาวงค์
4. นางกาญจนา  เหมืองหม้อ
5. นายณัฐวุฒิ  ชนะเลิศ
6. นางสายสมร  มหาเทพ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงกชนันท์  ชัยสุวรรณ
2. เด็กชายกนธี  ประดับ
3. เด็กชายกรกกฎ  ทารส
4. เด็กหญิงกัญญา  ประมวลการ
5. เด็กหญิงจารุวรรณ  ดอกจันทรา
6. เด็กหญิงจิตรลดา  คุณนา
7. เด็กหญิงจุฑามาศ  พรานไพร
8. เด็กหญิงชาลิสา  ดวงอำพร
9. เด็กชายณัฐวุฒิ  เพ็ญจันทร์
10. เด็กชายณัฐเศรษฐ์  ขาคำ
11. เด็กชายธนกฤต  อินทะปา
12. เด็กหญิงธัญชนก  เจริญชัย
13. เด็กชายธีรภัทร  จอมจันทร์
14. เด็กหญิงบัวชมพู  อินฤทธิ์
15. เด็กหญิงปิยธิดา  เจริญกุล
16. เด็กหญิงพิทชญาภรณ์  ขัดจะติ
17. เด็กหญิงภัณฑิรา  ถิ่นวนา
18. เด็กหญิงวรรณวลี  มูลถี
19. เด็กหญิงวรัญญา  ขัติยศ
20. เด็กชายวสุพล  ปัญโญใหญ่
21. เด็กชายวิชยะ  ราชนุรมณ์
22. เด็กชายวิชาติ  สกุลกัลยามิตร
23. เด็กหญิงวิลาสินี  โกนมูล
24. เด็กชายศศิวงศ์  ขันเป็ง
25. เด็กหญิงสิริกร   พงศกรไกรเดช
26. เด็กหญิงสุชาดา  ประเสริฐพงค์
27. เด็กชายสุทธิพันธ์  คุณปัญญา
28. เด็กชายสุรเชษฐ์  แสงนวล
29. เด็กหญิงอรทัย  ไชยวงค์
30. เด็กหญิงอรุณี  มูลเมือง
31. เด็กหญิงอังคณา  ปู่ทุน
32. เด็กชายอิทธิกร   สายเดช
33. เด็กหญิงเกตุสิรี  สุมาตรา
34. เด็กชายเจษฎา  ปินต๊ะ
35. เด็กชายเจษฎา  ศรีแก้วขัน
36. เด็กชายเอกพร  มูลงาม
37. เด็กหญิงไพลิน  สิริมา
38. เด็กหญิงไอริณ  ด้วงสวัสดิ์
 
1. นายสุรพล  อนุสรพรพงศ์
2. นายวีระวุฒิ  ชัยวงศ์ญาติ
3. นางธนพร  อนุสรพรพงศ์
4. นางนิตน้อย  อินชัย
5. นางมนัญญา  เตมียะ
6. นางสาวพัชรี  เกษมณี
7. นางสาวนภาพร  ยารังฝั้น
8. นายประเสริฐ  สุริยโต้
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. เด็กชายญาณรินทร์  อื้อตระกูลชัย
 
1. นายจตุรงค์  เปรมเสถียร
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กชายปฏิกาญจน์  หลุยจำวัล
 
1. นางเยาวลักษณ์  ปินตา
 
14 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตองกาย 1. เด็กชายก่อคำ   ลุงคำ
2. เด็กหญิงจันทร์สุดา   อนันต์วิไล
3. เด็กชายชัย   อ่อนไท
4. เด็กหญิงธนัญญา   ชันชนา
5. เด็กหญิงนฤมล   ลุงมน
6. เด็กหญิงบุญญิสา   สมนา
7. เด็กหญิงบุษกล   ลุงหน่าหริ่ง
8. เด็กหญิงปนัดดา   หล้าแดง
9. เด็กชายพรเทพ   ลุงต๊ะ
10. เด็กหญิงมาลัยพร   ลุงหมาย
11. เด็กหญิงวรรณา   คำแดง
12. เด็กหญิงวันดี   ลุงซอ
13. เด็กชายศุภลักษณ์  ศรีวิชัย
14. เด็กหญิงอู   ลุงนะ
15. เด็กหญิงอู๋   ลุงนะ
16. เด็กหญิงใบหม่อน   อูปุก
 
1. นายอนุรักษ์   เมืองมูล
2. นายอัครพัฒน์  อิ่นคำมูล
3. นางวันเพ็ญ   กิติยา
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) 1. เด็กชายธนพล  อินทร์โชติ
 
1. นางจิราธร  นาดี
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงพนิตพิชา  ขัดศิริ
 
1. Mr.Paul  Hesling
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 92.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทราย(หางดง) 1. เด็กชายธารามินทร์  กาวี
2. เด็กชายมณฑล   ลุงจิ่ง
3. เด็กชายออมแสง   คำอ้าย
4. เด็กชายเดือนคำ   ปันจิต๊ะ
5. เด็กชายเติมศักดิ์   เมืองดี
6. เด็กชายเทิดทูน   หนูอ๊อด
 
1. นายสิงห์ทอง   หมุ้นอินต๊ะ
2. นางสาวอรวรรณ   ปาวัณณะ
 
18 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ 1. เด็กชายกิตตินันท์   ดอกเขียว
2. เด็กหญิงนวรัตน์  ปินตา
3. เด็กชายอนันตชัย  จอมแปง
 
1. นายจิรพงษ์  คำปวง
2. นายวิชาญ  ไชยพูน
 
19 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวข่วง 1. เด็กชายพิสุทธิ์  ปันโอ๊ะ
 
1. นางสาววิชุภา  จอมแปง
 
20 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โนคาน
 
1. นางสาวสิริพิม  โชติหน่อจันทร์
 
21 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ 1. เด็กชายชินกฤต  อุปัฎฐากพร
2. เด็กชายธนสาร  ละสู่บือ
3. เด็กชายโพธิวงศ์  คุณมโนกิจ
 
1. นางสาววนิดา  โมตาลี
2. นายศิวดล  เชื้อหมั้น