รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. เชียงใหม่ เขต 5

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68
ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาคเหนือ จังหวัดพะเยา
ระหว่างวันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 1. เด็กชายชัยวัฒน์  สุขตั๋น
2. เด็กชายณัฐนันท์  สูงโคตร
 
1. นายกล้าณรงค์  ทูแก้ว
2. นายธวัชชัย  สิทธิ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านยางเปา 1. เด็กหญิงพิทยารัตน์  รำไพพนา
 
1. นายชัยยศ  สุขต้อ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาฟ่อน 1. นางสาวจุฑารัตน์  จันมา
 
1. นายทศพร  ทองกร
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง 1. เด็กหญิงฉรวรรณ  ศุกรนานา
2. นายยุทธนา  หน่อพิชญ์
3. เด็กหญิงรัชนาท  กลิ่นขจรไกล
4. เด็กหญิงรัชนีกร  ปราศจากมาร
5. เด็กหญิงวรวรรณ  แสงสว่างนำโชค
 
1. นายธงชัย  เกษมศิริลักษณ์
2. นางสาววิมล  ผลบุญกำเนิด
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 1. เด็กหญิงจันจิรา  แก้วผัด
2. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  เจติธรรม
 
1. นางธนพร  แสงปราช
2. นายสันติ  ทิพจักร์
 
6 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 1. นายทวีชัย  กันทะวัง
2. เด็กชายวราวุฒิ  คำจ๊ะ
3. เด็กชายเอกพงษ์  หาสังข์
 
1. นายกัมปนาท  ใจมาลา
2. นายสันติ  ทิพจักร์
 
7 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโค้งงาม 1. เด็กชายจารุวัตร  ปูปัด
2. เด็กหญิงชนินาถ  เผือกมี
3. เด็กชายสมเกียรติ  คมชายชาญ
 
1. นางวีรญา  ยศอาลัย
2. นายธวัชชัย  เทพแก้ว