รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. เชียงใหม่ เขต 6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68
ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาคเหนือ จังหวัดพะเยา
ระหว่างวันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 1. เด็กหญิงกีรติกา  เกษมสุขพูนวัตถุ
2. เด็กชายชัยฤทธิ์  ชวลิตธรรมรุ่ง
3. เด็กชายปฏิภาณ  แจ่มคีรีรัตน์
4. เด็กชายรัฐพงษ์  รัตนย่อมงามดี
5. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  สถิตพงษ์ไพร
6. เด็กหญิงเพียงใจ  พรหมแสนหลวง
 
1. นายสุภษร  เยาวโสภา
2. นายวิศรุต  กันธศีล
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่นาจร 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ทามูล
2. เด็กหญิงศรัญญา  อินต๊ะคำ
3. เด็กหญิงอังคณา  หนักแน่น
 
1. นางนุสรา  ใจหาญ
2. นางรัตนาภรณ์  ร่มโพธิ์