รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. ตาก เขต 1

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68
ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาคเหนือ จังหวัดพะเยา
ระหว่างวันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงกรองกวี  เทพนิกร
 
1. นางสาวณัฐกรณ์  ขัติวงษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 1. เด็กชายพุทธธรรม  จักรสุวรรณ์
 
1. นางนงลักษณ์  ยมลำภู
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 97.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงลาน 1. เด็กหญิงณิชา  ศิริ
2. เด็กหญิงศศิกานต์  ใต้ระหัน
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  สูตรเลข
2. นางสาวปรางค์วลัย  ช้อนขุนทด
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงชัญญานุช   ชอุ่มเกตุ
2. เด็กชายธนากร    สุบรรณรัตน์
 
1. นางคณารัตน์  คุณชัย
2. นางพิชญาพร  เชิญขวัญ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1. เด็กหญิงญาณิศา  ยาหมอก
2. เด็กชายฐาปนพงศ์  มหาวงศ์
3. เด็กชายณัฐพงษ์  สร้อยเพรช
4. เด็กหญิงณัฐพร  อุ่ยดอน
5. เด็กชายธนพนธ์  แซ่เติน
6. เด็กหญิงธัญญาดา  วัจนะ
7. นางสาวบัณฑิตา  ฤทธ์เติม
8. เด็กหญิงพรพิน  คุ้มแก้ว
9. เด็กหญิงพิมลรัตน์  จันทรัง
10. นายพุฒิพงษ์  คำเอี่ยม
11. เด็กชายภาสกร  สนคง
12. เด็กชายภูบดินทร์  พรมสายบัว
13. เด็กชายรชตพงศ์  พงศ์นภากุล
14. เด็กหญิงรัตนมล  ตาลปั้น
15. เด็กหญิงรินรดา  เลิกเลี่ยม
16. เด็กหญิงวนัสนันท์  เลิกเลี่ยม
17. นายวรเมธ  จินา
18. เด็กหญิงวันวิสา  ศิริสมบูรณ์
19. นายวิริทธ์พล  สืบอ้าย
20. เด็กชายอนาวุฒิ  เพ็ชรภู่
 
1. พระครูประโชติ  จันทสร
2. นายทวิชากร  หลวงวงค์
3. นายธีรพล  คงมีผล
4. นายปรนันต์  มั่นฉิม
5. นางสาวพรประภา  มหาภาส
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 1. นางสาวปัทมพร  เพ็ญเข็ม
 
1. นางภัทรภร  อนากูลวงศ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคม 1. เด็กชายพลวัต  พรมสี
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  มีมุข
 
1. นางไพนารินทร์  คุณนาม
2. นางสาวจุฑาทิพย์  พิทักษ์ธนเนตร์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตำลึง 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ธนัตถ์สกุล
 
1. นางสาวขนิษฐา  สารเสนาะ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  ดีวัน
 
1. นายมงคล  ธนสัมปัตติ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1. เด็กชายกิตติทัต  อิ่มจิตร์
 
1. นายวิริยะ  สาระเกตุ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อยู่ขำมี
2. เด็กหญิงกมลชนก  หมั่นมั่น
3. เด็กชายคัมภีร์  พัชรวังสกุล
4. เด็กชายจักกฤษ  เอี่ยมสำอาง
5. เด็กชายจิรายุ  แก้วนิล
6. เด็กหญิงฐิติรัชต์  สารีพันดอน
7. เด็กชายณฐพล  ใจยา
8. เด็กหญิงณัฐมน  พูนใจสม
9. เด็กชายธนภรณ์  รัตนไพบูลย์วิทย์
10. เด็กชายธนายุต  อ่องเพ็ง
11. เด็กชายนวพรรษ  ทิมแหง
12. เด็กชายนันทวัฒน์  เครือใย
13. เด็กหญิงนันทิชา  ศิวิใจ
14. เด็กชายปรมินทร์  ยิ่งสูงเนิน
15. เด็กหญิงปราณี  -
16. เด็กหญิงพรมณี  นามวิชัย
17. เด็กชายพิชญางกรู  ก๋ามา
18. เด็กหญิงมณฑิรา  ตาลปั้น
19. เด็กหญิงมริสา  แหนขุนทด
20. เด็กหญิงวรรณิษา  คำหมี
21. เด็กชายวรายุ  แสงสี
22. เด็กหญิงวารินทร์  ป้อมภา
23. เด็กหญิงวิภารัตน์  ลัดลอย
24. เด็กหญิงศศิธร  พรมนอก
25. เด็กหญิงสิราวรรณ  ขำมี
26. เด็กชายสุรสิทธิ์  ชากัณฑ์
27. เด็กชายอธิศ  ทองอยู่
28. เด็กชายอภิวัฒน์  เส็งเพิ่ม
29. เด็กหญิงอินทิรา  ด้วงอ้น
30. เด็กชายเจษฎา  ยะวงษ์
31. เด็กหญิงเนตรนภา  เส็งเพิ่ม
32. เด็กหญิงเมริษา  พนาเจริญศรี
33. เด็กชายเรวัต  จีนเพชร
34. เด็กชายเอกรินทร์  ชัยแจ้ง
35. เด็กหญิงแพวทอง  สิทธรรม
36. เด็กหญิงโชติกา  ใจเอี่ยม
 
1. นายเสวก  บุญประสพ
2. นายกฤติพงศ์  จันทร์ปา
3. นางสาววรากร  ทองทวี
4. นางจิรพร  ทองใหญ่
5. นายวันชนะ  เมฆี
6. นายแสนสุข  แซ่ว่าง
7. นางสาวกมลพัชร  อันลูกท้าว
8. นายจักรพรรณ์  พุ่มพวง
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกชพร  เปียเอี่ยม
2. เด็กหญิงกนิษฐา  แจ่งวงษ์อินทร์
3. เด็กหญิงกัญชพร  อยู่เมฆ
4. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โพธิ์เนียม
5. เด็กหญิงรินลดา  เพ็งอำไพ
6. เด็กหญิงรุจรวี  มณีนารถ
7. เด็กหญิงลลิตา  สิทธิวงศ์
8. เด็กหญิงวิชญาดา  ศรีเผือก
9. เด็กหญิงสิริวิมล  ขันติวงษ์
10. เด็กหญิงอมรรัตน์  วรรโณภาศ
 
1. นายศักดิ์ศรี  บุญสา
2. นางนที  อ่อนทอง
3. นางสายพิณ  เมฆหมอก
4. นางสุภาพร  ชัยศรี
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 87.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กหญิงแอนนาสเตเซีย อารียา  วิลลิส
 
1. นางสาวเจนจิรา  พ่วงพี
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 92.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองร่ม 1. เด็กหญิงกนิิษฐา  กาตะรง
2. เด็กหญิงณัฐชยา  มั่นบุญสม
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  พรมชาติ
4. เด็กหญิงทิฐินันท์  ทิมแหง
5. เด็กหญิงทิพย์เกษร  เอี่ยมจรัส
6. เด็กชายธนวัฒน์  เผือกบุญเกิด
7. เด็กหญิงธัญวลัย  โทนสังข์อินทร์
8. เด็กหญิงวิลาวัณย์  สลับสี
9. เด็กหญิงสุภาวินี  สายยิ้ม
10. เด็กหญิงอินธุอร  ดาษเดช
 
1. นางสมหมาย  สนิทแสง
2. นางสาวสุดาวรรณ  ยามา
3. นายศุภกฤต  บุญจินนา
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีวิทยา 1. เด็กหญิงสุภัชชา  บุญเกิด
2. เด็กหญิงอรวรา  จิ๋วทัพ
 
1. นางสาวอัจฉริยา  สิงห์วี
2. นางสาวสุกัญญา  นันใจยะ
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง 1. เด็กหญิงปนัดดา  รุณมอน
2. เด็กหญิงสุพรรษา  วุ่นสุก
 
1. นางสาวลักขณา  จิ๋วปัญญา
2. นางนวลอนงค์  เพชรกำแหง
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กชายณัฐดนัย  เปียงแก้ว
2. เด็กชายภูริภัทร  ชมสา
 
1. นายนที  ราศรี
2. นางรัชนีกร  เครืออยู่
 
18 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 1. เด็กชายฐิติกร  ศิลพร
2. เด็กชายภาคภูมิ  ดีเมฆ
3. เด็กชายเมธาวุฒิ  แก้วเขียว
 
1. นายมีชัย  ชาติไทยเจริญ
2. นางมลิวัลย์  โนจิตร
 
19 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองร่ม 1. เด็กชายณัฐชัย  สับนก
2. เด็กชายรัชนาท  กรวยทอง
3. เด็กชายสงกรานต์  แม้นด้วง
 
1. นายประสิทธิ์  โพธิ์พันธ์
2. นางนิภา  นันต๊ะ
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  เพ็งอำไพ
2. เด็กหญิงรวินทร์นิภา  ฤทธิ์กระจาย
3. เด็กชายวุฒิภัทร  สาระพงษ์
 
1. นางสีวิลัย  เขียวสีทอง
2. นายนราศักดิ์  ทองหล่อ
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งแดง 1. เด็กชายกิตติภูมิ  คงสุข
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  สืบปาน
3. เด็กชายเอกรินทร์  พุ่มพวง
 
1. นายวิโรจน์  พลหาญ
2. นางกิ่งใจ  พลหาญ
 
22 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลานสาง 1. เด็กหญิงกัญชพร  กาวิยะ
 
1. นางสาวสุกัญญา  วันฟั่น
 
23 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 1. นายเฮนรี พีระพล  ทิกันเดอร์
 
1. นางกัญญมาศ  นิลเต่า
 
24 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก 1. เด็กหญิงมาลิสา  ไชยันต์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์  วัดเก่า
 
25 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าไม้แดง 1. เด็กหญิงบุญฑริกา  รอดคุ้ม
2. เด็กชายบุริศร์  กรองทิพย์
3. เด็กชายไพสิฐ  ปุนนะวัน
 
1. นางสาวเตือนใจ  ทองดี
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  สอนตัว
 
26 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 1. เด็กหญิงญาณิศา  สันติสุขวนา
2. เด็กหญิงวีรยา  แซ่ว่าง
3. เด็กหญิงสาธิตา  แซ่ว่าง
 
1. นางสาวไพนาริน  เย็นใจ
2. นางบุศรา  มาลีแก้ว