รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. ตาก เขต 2

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68
ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาคเหนือ จังหวัดพะเยา
ระหว่างวันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอรุณเมธา 1. เด็กหญิงลำไย  -
 
1. นางแสงอรุณ  สอนไชยา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 1. เด็กชายกมล  แซ่ม้า
 
1. นายสมชาย  เกษตรกุลทรัพย์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 1. เด็กหญิงจิณณพัต  สะขัดอ้อย
2. เด็กหญิงรวีกร  เตชเอี่ยมสกุล
3. เด็กชายอภิเชษฐ์  ยั่งยืน
 
1. นางวารุณี  เทียนนาวา
2. นายชัยวัฒน์  เทียนนาวา
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. เด็กชายซาเก้อ  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กชายธีรพล   ไกรบรรพต
 
1. นายศตพร   เผื่อนงูเหลือม
2. นายณกรณ์   พิศเพ็ง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กหญิงชลธิชา  ต้นกล
2. เด็กหญิงธัญชนก  สุยะพรม
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  มูลกลาง
4. เด็กหญิงพิชญา  สุกตูม
5. เด็กหญิงอารียา  ปัดทวน
 
1. นางพรนภา  พรสุวรรณ
2. นางน้ำอ้อย  ใหม่กัน
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงฐิติพร   คีรีพิทักษ์
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สินศรานนท์
3. เด็กหญิงปุณยนุช   กันธวัง
4. เด็กชายพชรพล   ไทยแท้
5. เด็กหญิงเจนจิรา    วิภาวรธรรม
 
1. นายทวนทอง   บุญชู
2. นางเดือนเพ็ญ   รักประชา
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์สุดา   ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวปรตา   วงศ์อารี
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. นายจิรายุ  วิเชียรชัยคีรี
 
1. นางรัชนก  โชติอมรรัตน์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กหญิงนารี  ขวัญวารี
 
1. นายกิติชัย  สุนะเสน
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กหญิงกุลนันท์  โพธิ์บุญ
2. เด็กหญิงพนิดา  อาญาชัย
 
1. นางรัชนก  โชติอมรรัตน์
2. นายปิยะ  โชติอมรรัตน์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. นายสมศักดิ์  ใฝ่ประสิทธิ์
 
1. นางรัชนก  โชติอมรรัตน์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 1. นางสาวพัทธวรรณ  นันทะใจ
 
1. นายอรรถพรรณ  วุฒินนทนันท์ชัย
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่อมกิ 1. เด็กชายชนพงษ์  สงวนศรีสกุล
 
1. นายธีรพงษ์  วงศ์ใจคำ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่อมกิ 1. เด็กชายศราวุธ  วิเชียรชัยคีรี
 
1. นายธีรพงษ์  วงศ์ใจคำ
 
15 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. นายชาตรี  ฉัตรชูชัย
2. นายณัฐสิทธิ์  คีรีเฉลาเลิศ
3. นางสาวธิรา  วังอาชา
4. เด็กชายธีรเดช  สกุลชิดสกุล
5. นางสาวนิชกานต์  มูลวงศ์
6. นายพงศภัค  มานะคีรีกุล
7. นายวินัย  วาสนาดีชาวพนา
8. นางสาวอลิสา  สันติดงสกุล
9. นางสาวอารยา  จอมแดนพนา
10. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  กวีกมลลาศภานุ
 
1. นายพิชิต  กองแก้ว
2. นางสาวทิพวรรณ  เลียลา
3. นางสาวนิโลบล  เทพทิพย์
 
16 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กหญิงนราวดี  ไพรเจือแก้ว
2. เด็กหญิงพรพนา  คณนันท์สกุล
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  -
4. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  จาริกคีรี
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  มะโนวงศ์
6. เด็กหญิงสุพิชชา  ศรีอำไพเลิศ
 
1. นางสาวปริศรา  สิทธิปัญญา
2. นางสุดารัตน์  รอดมณี
3. นางสาวสุนิษา  เปี้ยน้ำล้อม
4. นายพิชิต  กองแก้ว
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. เด็กหญิงกัญจน์ณัฏฐ์  ชูชื่น
2. เด็กหญิงสุวพิชญ์  ลาวัณย์รัตนากุล
 
1. นายพีรพัฒน์  โชคตระกูลสิริ
2. MissChen  Jingli
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายซอตันโซ  -
2. เด็กชายตังโกะโกะ  -
3. เด็กชายอ่องโซตู่  -
4. เด็กชายเนาะหน่อ  -
5. เด็กชายโอมาย  -
6. เด็กชายไถ่เลงโซ  -
 
1. นายฤทธิกร  บางทิพย์
2. นางทับทิม  บางทิพย์
3. นางสาวปิยะพร   เสือคำ
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  กองติ๊บ
2. เด็กหญิงสุทธิดา  เข็มหอม
 
1. นายเอกราช  ทรายมะเริง
2. นางสาวนพกาญจน์  มั่นอ่วม
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภัทรวิทยา 1. เด็กชายจิรพัฒน์  มหาวัน
2. เด็กชายณัฐนันท์  จันพ่อตา
 
1. นางสาววราภรณ์  ยอดดำเนิน
2. นางโสรยา  ธรรมใจ
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. นางสาวกรกนก  กึมรัมพ์
2. นางสาวอภัสรา  สระทองวี
3. นางสาวเมษา  วศินวงศ์สว่าง
 
1. นางทิพวรรณ์  ใจกว้าง
2. นางสาวชลิดา  รวบรวม
 
22 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอู่หู่ 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ  -
2. เด็กชายเตซัส  สั่งสุริยา
 
1. นางสาวอินทิราภรณ์  พลแก้ว
2. นายโชคชัย  ธรรมฐิติพร
 
23 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายวรชิต  สุขสวัสดิ์ภูริสิทธิ์
2. เด็กหญิงวรพรรณ  วิทยาวงษ์กูล
 
1. นายโอภาส  อาชนรากิจ
2. นางสาวสุติมากุล  อุ่นใจ
 
24 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กชายจักริน  เพชรสกุลไพร
 
1. นางสาวณัฐรินทร์  ศิริเดชวุฒินันท์
 
25 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอู่หู่ 1. เด็กหญิงและและวี  -
 
1. นางสาวอินทิราภรณ์  พลแก้ว
 
26 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา 1. เด็กชายสิทธิพล  บุญสิริโสภา
 
1. นางสาวสิริพร  สอนเม่น
 
27 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ตาว 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  นำปุ๊ด
 
1. นางสาวอรสา  หลวงหลาย
 
28 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กชายดอกไกล  สูงเนินคีรี
2. เด็กชายธานินทร์  -
3. เด็กชายธานี  -
 
1. นายอาทิตย์  ใจดี
2. นายชาคริส  สิริสันติธรรม
 
29 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ตื่น 1. เด็กหญิงพัชรี  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กหญิงสุภาพร  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กหญิงเนตรชนก  คงอนันต์ชัย
 
1. นางสาวอภิลักษณา  ทองประกายเพชร
2. นางมณีกานต์  คำมะยอม