รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. นครสวรรค์ เขต 1

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68
ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาคเหนือ จังหวัดพะเยา
ระหว่างวันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองโรง 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ม่วงแจ้ง
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ทองโสม
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1. เด็กชายกันตวัฒน์  ตลอดภพ
 
1. นางสาวสุรีย์พร  ชำนาญรักษา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1. เด็กหญิงนวิยา  ดีจักรวาล
 
1. นางสาวจิดาภา  เขาแก้ว
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล) 1. เด็กหญิงจันทิชา  อินทร์นิ่ม
2. เด็กหญิงลลิศา  คงเพชรศักดิ์
3. เด็กหญิงสุวลักษณ์   จงกุล
 
1. นางสายฝน  กล่ำทอง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   อัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงชุติกานต์   สุรเดช
3. เด็กหญิงวาสิตา   พิลา
4. เด็กหญิงสตรีรัตน์   เพ็งละมูล
5. เด็กหญิงสุธาสินี   สะอาดบุญญพัฒน์
 
1. นางราชิน   แสนชุ่มชื่น
2. นางสาววิยะดา   ชามีรส
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนิน 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จำนงศาสตร์
2. เด็กหญิงฐิติพร   ยิ้มทรัพย์
3. เด็กหญิงพิริยะ  บุญเนาว์
4. เด็กหญิงศรุตยา  ผลปราชญ์
5. เด็กหญิงแสงสวรรค์  ฟักขำ
 
1. นางวัลรัตน์  ทานะวงศ์
2. นางสาวหทัยภัทร  คุ้มแก้ว
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส 1. เด็กชายไกรวิชญ์  ศรีสุวรรณ
 
1. นางอินทิรา  ทาเอื้อ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขาทอง 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ตุงคะศิริ
 
1. นายธีรพงศ์  โตสงคราม
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาทอง 1. เด็กชายวีรวุฒิ   แพลอย
 
1. นายธีรพงศ์  โตสงคราม
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) 1. เด็กหญิงรสรินทร์  คชรัตน์
 
1. นางสาวอนิศรา  ชลาสินธุ์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงปารณีย์  จันทนา
 
1. นายกมล   ชูเฉลิม
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ 1. เด็กชายฆรินทร์  หงษไกร
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ธรรมไพสาน
3. เด็กหญิงวัลธิดา  อยู่สุข
4. เด็กชายสิรวิชญ์  ศิลอยู่
5. เด็กชายเสกสรร  ศรีจันทร์
6. เด็กชายเอ  (ต่างชาติ)
 
1. นายนคร  ชอบดี
2. นางสาวสุรีรัตน์  มาหะมัด
3. นายธนิตนันทน์  บู่ทอง
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ 1. เด็กหญิงกาญจนา  อินขำ
2. เด็กชายกิตติพล  ยอดโพธิ์
3. เด็กชายคีตภัทร  ขำขุน
4. เด็กชายฆรินทร์  หงษไกร
5. เด็กชายจตุภัทร  บุญยิ้ม
6. เด็กชายจิตติพัฒน์  ยอดโพธิ์
7. เด็กหญิงจีรนันท์  หนูวงษ์
8. เด็กชายชัยนรินทร์  คำแหง
9. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ธรรมไพสาน
10. เด็กหญิงณิชาภัทร  สุดจิตต์
11. เด็กหญิงทิพวัลย์  คชสิทธิ์
12. เด็กชายธนากร  ปั้นเทศ
13. เด็กหญิงธัญสินี  ซาซง
14. เด็กหญิงน้ำฝน  (ต่างชาติ)
15. เด็กหญิงปนัดดา  สงวนวงษ์
16. เด็กหญิงปิ่นทอง  กลิ่นฉ่ำ
17. เด็กชายพนวัฒน์  เชียงเงิน
18. เด็กหญิงพรชนิตว์  สวรรค์ผาสุข
19. เด็กชายพันรักษ์  ปานะคำ
20. เด็กชายภูรินทร์  พันธ์ศรี
21. เด็กหญิงรัชฎา  พวงแย้ม
22. เด็กชายรัชพล  บัวคำ
23. เด็กหญิงรุ่งระวีย์  วงชาลี
24. เด็กชายวรวุฒิ  อ่วมเทศน์
25. เด็กชายวัชรพล  ประเทศา
26. เด็กหญิงวัลธิดา  อยู่สุข
27. เด็กชายวีระวัฒน์  ชะวาลิต
28. เด็กชายศิริพร  กาบทอง
29. เด็กหญิงศิริวิล  ป้อมแก้ว
30. เด็กชายศุภโชค  ผ่องศรี
31. เด็กชายสิรวิชญ์  ศิลอยู่
32. เด็กหญิงสิราวรรณ  ราศรี
33. เด็กหญิงสิรินทรา  พบบุปผา
34. เด็กหญิงสุพรรษา  อยู่สนิท
35. เด็กหญิงหฤทัย  ใยเย็น
36. เด็กหญิงอรปรียา  มีพลาย
37. เด็กหญิงอรพรรณ  กรีอารีย์
38. เด็กชายเสกสรร  ศรีจันทร์
39. เด็กชายเอ  (ต่างชาติ)
40. เด็กชายไกรรบ  สุขสม
 
1. นายนคร  ชอบดี
2. นางสาวสุรีรัตน์  มาหะมัด
3. นายธนิตนันทร์  บู่ทอง
4. นายกนวุฒิ  ทัพกฤษณ์
5. นางสาวจินดาพร  สุมแวง
6. นางสาววลัยกร  เกตุทนงค์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 96.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1. เด็กชายศุภณัฐ  บุญธรรม
 
1. นายกมล   ชูเฉลิม
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงธีรดา  แก้วร่วมวงศ์
 
1. นายกมล   ชูเฉลิม
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  โชติผลารัตน์
 
1. นายศิรวัฒน์  ลอสวัสดิ์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงธีรดา  แก้วร่วมวงศ์
 
1. นายกมล   ชูเฉลิม
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1. เด็กชายศุภณัฐ  บุญธรรม
 
1. นายกมล   ชูเฉลิม
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงวรัณศิกานต์  ศรีเสมอ
 
1. นายอานันต์  สังข์ทอง
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 95.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อินเนตร์
2. เด็กชายกรินทร์  สุขน้อย
3. เด็กหญิงญานภา  จันทรนิล
4. เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  ชาคิ้ม
5. เด็กชายบุญฤทธิ์  เรืองขจร
6. เด็กหญิงพรนิตา  ใจแก้ว
7. เด็กหญิงภิรัญญา  ยานากะ
8. เด็กหญิงสุจิตรา  มีมุข
9. เด็กหญิงอภิชญา  ชำนาญรักษา
10. เด็กหญิงแพรวา  อัจกลับ
 
1. นางสำเนานรี  แป้นแก้ว
2. นางสาวชนินทร์ชิตา  ทรงปรีชา
3. นายวิทยา  คล้ายแท้
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงนิรดา  สุปัญโญ
2. เด็กหญิงปทิตตา  อินทร์เพ็ญ
3. เด็กหญิงปวริศา  ศิริรุ่งวัฒนชัย
 
1. นางออมสิน  พงษ์เกษตร์กรรม์
2. นางปิยนาถ  ลุนอุบล
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กชายนุติพงศ์  อารีเอื้อ
2. เด็กชายเอกณเดช  ชวนะพงศ์
 
1. นายยงยุทธ  ธวัชวงษ์
2. นางสาวกัลยรัตน์   มั่นสัตย์
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 1. เด็กชายกรรชัย  ชำนาญดี
2. เด็กหญิงพรนภา  เทียนนาค
3. เด็กหญิงพิมพิกา  ภิญญา
 
1. นายสุชาติ  ฉัตรตรีรัตน์
2. นางจำเรียง  พึ่งกัน
 
24 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดคลองปลากด 1. เด็กชายอับดุลลาติฟ  ศรีหมั่น
 
1. นางสำอาง  ผิวอ่อน
 
25 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าทอง 1. เด็กชายปราชญ์  ประทีปแสง
 
1. นางสาวอภิรดี  เสนาวิน
 
26 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าทอง 1. เด็กหญิงสุกัญญา  อินจันทร์
 
1. นางสาวอภิรดี  เสนาวิน
 
27 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคุ้งวารี 1. เด็กชายญาณวุฒิ  บัวพันธ์
 
1. นายชลากร  พัฒสาริกรณ์