รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. นครสวรรค์ เขต 2

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68
ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาคเหนือ จังหวัดพะเยา
ระหว่างวันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน 1. เด็กชายณัฐพล  พะเยาว์น้อย
 
1. นางณฐพร  ชาวลุ่มบัว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  พันธุ์ทอง
2. เด็กหญิงธนิดา  โชคบัญฑิต
 
1. นางสาวศศิประภา  คงพิทักษ์
2. นางสาวรัตยา  รักธัญการณ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล 1. เด็กชายจิรพงศ์  เปรมเสถียร
2. เด็กชายชนาธร  ยิ้มคล้าย
 
1. นายทรงศักดิ์  ศรีมาก
2. นางสาวสายพิน  สังข์แย้ม
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  มั่นกสิกร
2. เด็กหญิงณิชกานต์  แซ่ลี้
3. เด็กหญิงรวินันท์  สิทธิไกร
 
1. นางเกษร  เทศนา
2. นางสาวสาธิยา  จันทเภา
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดจิกลาด 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เขียวแก้ว
2. เด็กหญิงพิมลวรรณ  สมคำ
3. เด็กหญิงรัชนีกร  บุญมาหล้า
 
1. นางสาวนัดดา  แจ่มสกุล
2. นางสาวนงค์นุช  อ่างอินทร์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองไทร 1. เด็กหญิงดาราวัณย์  พรมศิริ
 
1. นางน้ำอ้อย  จันทร์ศิริ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองไทร 1. เด็กหญิงจุรินรัตน์  หึกขุนทด
2. เด็กหญิงรัตนวาลี  กรวดสำโรง
3. เด็กหญิงลลิตา  การะภักดี
 
1. นางทิพย์สุคนธ์  มังกรวงศ์
2. นางยุวดี  แสงศรีธูป
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กชายทักษิณ  นาวเหนียว
2. นางสาวสุธิตา  จีนนะ
3. นายเพชรรัตน์  ชมนา
 
1. นายสัญติ  ทองคงเหย้า
2. นายยศวริศ  ครุธจันทร์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กชายพีรวัฒน์  แก้วดก
 
1. นายเสกสรร  ภูมิสัตย์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงญาณิศา  จำปาพันธ์
 
1. นายพัฒนะ  แก้วสุขศรี
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด 1. เด็กหญิงภัทรินทร์พร  แสงโพธิ์
 
1. นางสาวนันทนา  จันทรา
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด 1. เด็กชายชินดนัย  ขุนศร
 
1. นางสาวนันทนา  จันทรา
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนพลอง 1. เด็กหญิงสโรชา  แก้วลา
 
1. นายสิทธิพงษ์  เขียวทอง
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนพลอง 1. เด็กชายกฤตธน  เอกอิฐสินี
2. เด็กชายจิรายุ  สุกร
3. เด็กชายธนกร  แตงโม
4. เด็กชายธีรภัทร  เครือวัลย์
5. เด็กชายพงศกร  เหล่าปลาศรี
6. เด็กชายภคนันท์  แก้วถิ่นดง
7. เด็กชายรัฐภูมิ  วงษ์จันทร์
8. เด็กชายวริทธิ์  เหล่าเขตรกิจ
9. เด็กชายศุภณัฐ   สกนธรัตน์
10. นายสิทธิพงษ์  เขียวทอง
11. เด็กชายสุภานน  กล้าเกษตรวิทย์
12. เด็กหญิงสโรชา  แก้วลา
 
1. นายสิทธิพงษ์  เขียวทอง
2. นางสาวรัญญกิต  คชปัญญา
3. นางสาวธนพร  มานนท์
4. นางจิตติมา  โลหะเวช
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนพลอง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เอื้อวรรธณพันธ์ุ
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  ดาดก
3. เด็กชายก้องภพ  สิลาโส
4. เด็กหญิงจิรพร  พงษ์เกตุกร
5. เด็กหญิงจิรัชญา  สุขโสม
6. เด็กชายณัฐพล  แตงโม
7. เด็กหญิงณัฐวรรณ  เก่งถิ่นดง
8. เด็กชายดิเรก  สีเมือง
9. เด็กชายธนพันธ์  รักเขตกรณ์
10. เด็กชายธนภัทร  พูลพันธ์
11. เด็กชายธนาธิป  มักน้อย
12. เด็กชายธีรภัทร์  ฉิมพาลี
13. เด็กชายนวพล  ตุงคะศิริ
14. เด็กชายปรเมศ  สุภากุล
15. เด็กชายพงศกร  กล้าเกษตรวิทย์
16. เด็กหญิงพิมพิกา  เหล่ารอด
17. เด็กหญิงรติมา  เหมือนทอง
18. เด็กหญิงลลิตา  สมศรี
19. เด็กชายวีระภัทร  หมั่นเขตวิทย์
20. เด็กหญิงเนตติญา  ยาคำ
 
1. นายสิทธิพงษ์  เขียวทอง
2. นางสาวสุทธญาณ์  อินทวัน
3. นางสาวนรินทร์ธรณ์  เรืองวงษ์งาม
4. นายพิทักษ์  ขวัญตา
5. นางวลัยพรรณ  ไม้สนธิ์
6. นางสาววัชรี  กองพิกุล
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหูกวาง 1. เด็กหญิงสุชาดา  วายะบรรณ
 
1. นางอัญชลี  พัสสร
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 95.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงรมิตา  เชื้อนุ่น
2. เด็กหญิงสิริกร  เคลือม่วง
 
1. นางสาวเกสรา  สิทธิโอด
2. MissGu  Bizhi
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 1. เด็กชายกิตติกรณ์   กล้าศึก
2. เด็กชายณัฐธัญ    ดอกพิกุล
3. เด็กชายนัทธพงศ์    ละอองเภา
4. เด็กชายนำโชค  สุนทิรทิวากร
5. เด็กชายวชิรวัชญ์   แว่นแก้ว
6. เด็กชายสิทธิพงษ์   อินทร์งาม
 
1. นายยุทธยา    บุญปัน
2. นางสาวพรรณภัทร  บุญปัน
3. นางสาวอริษา  โนนสว่าง
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนจังหัน 1. เด็กหญิงกมลชนก  ฉุนฉ่ำ
2. เด็กหญิงวิไล  เสมอภาพ
 
1. นายสมเดช  นิธิวงษ์
2. นางสาวสมฤดี  หงษ์เวียงจันทร์
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงสุพิชญา   สงัด
2. เด็กหญิงแพรวา  รักรัง
 
1. นายสุชาติ  คำพร
2. นายพรชัย  สุภาตา
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เรืองวงค์งาม
2. เด็กชายวีรภัทร  อินนวล
 
1. นายวรเทพ  วันกาล
2. นางพัณณ์ชิตา  เชเดช
 
22 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 1. เด็กชายธีรภัทร  คงนิล
2. เด็กชายศิลปิน  สิงห์โต
 
1. นางสาวอัญชลี  บัวศรี
2. นางสาวสมฤทัย   พ่วงชัง
 
23 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กชายธนวินท์  บัวทอง
2. เด็กหญิงรุ่งรวี  ดีเอี่ยม
 
1. นายวรเทพ  วันกาล
2. นางสาวทิพย์สุคนธ์  ขาวเอี่ยม