รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. นครสวรรค์ เขต 3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68
ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาคเหนือ จังหวัดพะเยา
ระหว่างวันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะเอ้ง 1. เด็กหญิงพัทธรธิดา  สุขแจ่ม
 
1. นายไพฑูรย์  แตงทอง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) 1. เด็กหญิงธนพร  พิมพา
2. เด็กหญิงนิตยา  เพชรยิ้มพะเนา
3. เด็กหญิงนิษญา  พูลทอง
 
1. นางปราณี  แดงดี
2. นางจรรยารัตน์  ชื่นหิรัญ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 1. เด็กชายกฤติธี   สกลวิทยานนท์
2. เด็กชายกฤษฏิ์   กมลพัฒนะ
3. เด็กหญิงจิราพัชร   พุ่มพิน
4. เด็กชายชนสรณ์   ปานพรม
5. เด็กชายฐิติกร   เลิศวิริยะปิติ
6. เด็กหญิงณัฐณิชา   สุทธิกิตติรัตน์
7. เด็กชายธนาภัทร   พุกทอง
8. เด็กชายนภัสดล   วัฒนคุ้ม
9. เด็กหญิงพงศ์พัชรา   ไชยธงรัตน์
10. เด็กหญิงพลอยประดับ  สุดตา
11. เด็กชายพศุตม์  จุ้ยด้วง
12. เด็กชายพสิษฐ์   จุ้ยด้วง
13. เด็กชายภวินพัทธ์   เส็งเอี่ยม
14. เด็กหญิงภัทรฤทัย   พิกุลโสม
15. เด็กชายภูรินท์   บงกชมาศ
16. เด็กชายมนัสวิน   เกษสาคร
17. เด็กหญิงสุรัชนา   ปู่ประเสริฐ
 
1. นางสาวลำใย  ม่วงงาม
2. นางนันท์นภัส  พูลสวัสดิ์
3. นางยุพิน  ตาลเหล็ก
4. นางสาวลัดดาวัลย์  ทวีสุข
5. นางสาวรัชนีวรรณ  ทัศนีย์คติ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ 1. เด็กชายอริญชัย  กสิกิจจาภิวัฒน์
 
1. นางสำอาง  สังข์ยก
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงนัญท์ณภัส  ชิโนเรสโยธิน
 
1. นายจิรายุ  บุญจิตร
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์  บำรุงทอง
 
1. นายจิรายุ  บุญจิตร
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม 1. เด็กหญิงเมทินี  วิชัยวงษ์
 
1. นายวีระศักดิ์  สีสวย
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงพัฒนิกาณ์  รบประเสริฐ
 
1. นายจิรายุ  บุญจิตร
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 96.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กชายธนดล  สกุลมี
2. เด็กหญิงนัญท์ณภัส  ชิโนเรสโยธิน
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  อินทรเรืองศร
4. เด็กหญิงบุญยาพร  โพธิ์ทอง
5. เด็กหญิงพัฒนิกาณ์  รบประเสริฐ
6. เด็กหญิงภัทรวดี  ลิลา
7. เด็กหญิงวิรัลยา  ยอดทองดี
8. เด็กหญิงสุรัสวดี  รัตนสีหา
9. เด็กหญิงหนึ่งสกุล  อินทร์เพ็ญ
 
1. นายจิรายุ  บุญจิตร
2. นางนิตยา  บุญประเทือง
3. นางพิมทิพย์  บัวสนิท
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงจันทร์จิราภา  ลาภะ
2. เด็กชายธนดล  สกุลมี
3. เด็กชายนครินทร์  สร้อยสังวาลย์
4. เด็กหญิงนัญท์ณภัส  ชิโนเรสโยธิน
5. เด็กหญิงบุญยาพร  โพธิ์ทอง
6. เด็กหญิงพัฒนิกาณ์  รบประเสริฐ
7. เด็กหญิงพัณณิตา  นุ่มสกุล
8. เด็กหญิงภัทรวดี  ลิลา
9. เด็กหญิงวชิรญาณ์  บำรุงทอง
10. เด็กหญิงวรรณภา  ทองปาน
11. เด็กหญิงวริษา  สีภักดี
12. เด็กหญิงวาสินี  ปิ่นแก้ว
13. เด็กหญิงวิภาดา  ขำโชติ
14. เด็กหญิงวิรัลยา  ยอดทองดี
15. เด็กหญิงหนึ่งสกุล  อินทร์เพ็ญ
 
1. นายจิรายุ  บุญจิตร
2. นายจรัญ  มหาวีระตระกูล
3. นางพิมทิพย์  บัวสนิท
4. นางนิตยา  บุญประเทือง
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงจันทร์จิราภา  ลาภะ
2. เด็กหญิงนัญท์ณภัส  ชิโนเรสโยธิน
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  อินทรเรืองศร
4. เด็กหญิงบุญยาพร  โพธิ์ทอง
5. เด็กหญิงพัณณิตา  นุ่มสกุล
6. เด็กหญิงภัทรวดี  ลิลา
7. เด็กหญิงวชิรญาณ์  บำรุงทอง
8. เด็กหญิงวิภาดา  ขำโชติ
9. เด็กหญิงวิรัลยา  ยอดทองดี
10. เด็กหญิงสุรัสวดี  รัตนสีหา
 
1. นายจิรายุ  บุญจิตร
2. นางพิมทิพย์  บัวสนิท
3. นางนิตยา  บุญประเทือง
4. นายจรัญ  มหาวีระตระกูล
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าสุ่ม 1. เด็กชายณสมพงษ์  ช่วยรักษา
 
1. นางชฎาภรณ์  สกัลยา
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อย 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  มงคลนาม
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  มหิดุลย์
 
1. นางสาวบุญเชิด  แย้มสัจจา
2. นางธัญลักษณ์  บุญประเสริฐ
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1. เด็กชายณัฐดนัย  โตล่ำ
2. เด็กชายภวัต  โตสงคราม
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  นาคจำรูญ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  โฉมอินทรีย์
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล 1. เด็กชายนพรัตน์  ศรีสะอาด
2. เด็กชายอนวัทย์  โสภา
 
1. นายพิเชษฐ์  ปิ่นทอง
2. นางสาวกุลธิดา  เดือนหงาย
 
16 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุดมพัฒนา 1. เด็กหญิงชนินาถ  แดงอุบล
2. เด็กหญิงณัฐพร  ยอดนิล
3. เด็กหญิงธัญศิริ  พึ่งสำราญ
 
1. นายฉัตรชัย  โฆสิต
2. ว่าที่ร.ต.หญิงคชาภรณ์  นกทอง
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส 1. เด็กหญิงมุจิรา  เอกปัชชา
2. เด็กหญิงวิญาดา  สุขรอด
3. เด็กหญิงสริตา  ขุนวังกรด
 
1. นายประสิทธิ์  บุญศรี
2. นางสาวสุชาดา  ฉ่ำน้อย
 
18 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กชายธนพล  ปานทอง
 
1. นางอรุณศรี  ชินจิตร์
 
19 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทำนบ 1. เด็กหญิงวาชรัตน์  หนูอ่อนศรี
 
1. นางสาวนับทอง  ผ่องวิลัย