รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. น่าน เขต 1

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68
ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาคเหนือ จังหวัดพะเยา
ระหว่างวันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กชายจตุพงศ์  สารตา
2. เด็กหญิงณัฐลดา  เงินถา
3. เด็กชายนวพล  คำอ้ายล้าน
4. เด็กชายพงศกร  ตาแปง
5. เด็กชายพชร  เพ็ชรศิริโชค
6. เด็กชายพีรธัช  ไชยราช
7. เด็กชายพีรพล  ไชยราช
8. เด็กหญิงวริศรา  ปวนยา
9. เด็กชายสิทธิเดช  ทิพย์น้อย
10. เด็กชายอภินันท์  นันต๊ะขัน
 
1. นายสน  ศรีพรม
2. นางทับทิม  ถาทิพย์
3. นางชัชฎาพร  วังเขียว
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน 1. เด็กชายปฏิพล   ยะวิญชาญ
 
1. นายกัณหา   ถนอมจิตต์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหอย 1. เด็กหญิงกนิกา  แสนโซ้ง
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แซ่ย่าง
3. เด็กชายกิตตินันท์  แสนโซ้ง
4. เด็กหญิงกิ่งกมล  แซ่โข่ง
5. เด็กหญิงกุลสตรี  แสนโซ้ง
6. เด็กชายชยานนท์  แสนย้าง
7. เด็กหญิงชุณี  กมลทิพย์ตะวัน
8. เด็กหญิงฐิติชญา  แสนหาญ
9. เด็กชายดนัยเดช  แสนหาญ
10. เด็กหญิงดวงอร  แซ่โซ้ง
11. เด็กชายธนภัทร  แสนซุ้ง
12. เด็กชายนที  แสนหาง
13. เด็กชายนพกร  แสนหาง
14. เด็กหญิงนฤมล  แสนท้าว
15. เด็กหญิงน้ำฝน  แสนท้าว
16. เด็กหญิงปัทมพร  รัตนสกุลหาญ
17. เด็กหญิงปิยะรัตน์  แสนโซ้ง
18. เด็กหญิงปุณยนุช  แสนท้าว
19. เด็กหญิงพัสวี  กมลทิพย์ตะวัน
20. เด็กหญิงพารดี  แสนโซ้ง
21. เด็กชายพิชัย  แสนหาญ
22. เด็กหญิงมณีมณฑ์  แซ่โซ้ง
23. เด็กหญิงมนัสขวัญ  แสนท้าว
24. เด็กชายยศพล  แสนซุ้ง
25. เด็กหญิงรติยา  แซ่โซ้ง
26. เด็กชายวรวิทย์  แสนโซ้ง
27. เด็กหญิงวริศรา  แสนหาญ
28. เด็กหญิงวาสนา  แซ่โซ้ง
29. เด็กหญิงวาสนา  แสนหาญ
30. เด็กหญิงวิภาวดี  แสนซุ้ง
31. เด็กหญิงศศิวรรณ  แสนหาญ
32. เด็กหญิงศศิวิมล  แซ่สง
33. เด็กหญิงศุจินธรา  ศักดิ์เจริญชัยกุล
34. เด็กหญิงสร้อย  แสนโซ้ง
35. เด็กหญิงสุพรรณ  แสนหาง
36. เด็กหญิงสุวรรณา  แสนโซ้ง
37. เด็กชายอภิวิชญ์  แสนซุ้ง
38. เด็กหญิงอารีย์  แสนโซ้ง
39. เด็กชายอืทธิพล  แสนซุ้ง
40. เด็กหญิงเกศรินทร์  หาญสกุลเงิน
 
1. นายณัฐดนัย  อินทรสมใจ
2. นายธนพล  คุยบุตร
3. นางสาวดวงกมล  ธรรมสอน
4. นางสาวขวัญฤทัย  สายวงค์
5. นางสาวกฤษฎาภรณ์  ป้อฝั้น
6. นางสายรุ้ง  ธนู
7. นายเอกชัย  ชุมศรี
8. นางสาวไพวรรณ  ทองคำ
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 1. เด็กชายชยุต  ทาบุดดา
2. เด็กชายศุภชัย   รินแก้ว
 
1. นางสาวมัณฑนา  มะโนแป๊ก
2. นางกาญจน์กวิน  เพชรอมรเมธากุล
 
5 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรธารวิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์  ไชยมงคล
2. เด็กชายนฤเดช  แซ่โซ้ง
3. เด็กหญิงวรัชยา  แซ่โซ้ง
 
1. นายพงศกร  หมุดแก้ว
2. นางสาวพัชนีย์  อายุยืน
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 1. เด็กหญิงชุติมา  กานนชวลิต
2. เด็กหญิงฝนคำ  แซ่ย่าง
3. เด็กชายวรเมธ  วิเศษกันทรากร
 
1. นางสายสิน  บุญเรืองศักดิ์
2. นางมนันยา  เปรมประสิทธิ์
 
7 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ 1. เด็กชายพิสิษฐ์  สาคำ
 
1. นางวราภรณ์  ลินเทศ
 
8 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 1. เด็กชายนทีธร  หมายหาทอง
 
1. นางรัฐฐาณัฐ  วิไลรุจิกรณ์
 
9 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงชนิตรา  คำปันปู่
 
1. นางจงจินต์  เหลาแตว
 
10 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1. เด็กชายสันติ  เขื่อนธนะ
 
1. นางรุ่งทิวา  โพจา
 
11 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา 1. เด็กหญิงชาลิสา  บุญอิน
2. เด็กชายนิธิกร  ขันแก้ว
 
1. นางสาวดารวีร์  พันชา
2. นางอุทุมภรณ์  พิมพิลา