รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. น่าน เขต 2

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68
ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาคเหนือ จังหวัดพะเยา
ระหว่างวันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงปิญญาพร  ประมะ
 
1. นางรัตนา  จิณะชิต
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสนทองวิทยา 1. นายชินวัตร  แสนรัตน์
2. นางสาวลดาวัลย์  กิตินันท์
 
1. นางศุภลักษณ์  จิณะสิทธิ์
2. นางธวัลรัตน์  ทะนิต๊ะ
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านผาหลัก 1. นางสาวกานต์ธิดา  กำจร
2. นางสาวจิรวรรณ  แกมกล้า
3. นายวุฒิภัทร   ดีบาง
 
1. นางญาณิศา  จิณสิทธิ์
2. นายหัตถชัย  หล้าคำมูล
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าวังผา"ประชารัฐวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  จันต๊ะ
 
1. นางกัญชพร  เกี้ยวกลาง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กชายรุ่งรดิศ  กิตินันท์
 
1. นายปฐมพงศ์  จันต๊ะ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสนทองวิทยา 1. เด็กหญิงญาราภรณ์  ธรรมศิริ
2. เด็กหญิงปาณิศา  แหวนหลวง
3. นางสาวพชรมน  อินไชย
 
1. นางปาณิศา  ไชยสลี
2. นางกชพร  ไชยสลี
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสบขุ่น 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  เผ่าต๊ะไชย
2. เด็กชายชัยวัฒน์   คำรศ
3. เด็กหญิงภิญญามาศ  นามวงค์
 
1. นางธัญชนก   คำเฝ้า
2. นางสาวกานต์พิชชา    ใหม่กุละ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  คำหว่าง
2. เด็กหญิงพิชากานต์  สุนทร
3. เด็กหญิงรวิสรา  จงจิตร
4. เด็กหญิงวราภรณ์  ปัญญาติ๊บ
5. เด็กหญิงโพธิรัตน์  กันธิยะ
 
1. นางสาวเกศรา  หลวงทะ
2. นางณัฐกานต์  คำภีระ
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186 1. เด็กหญิงพิมพินันท์  ยศอินทร์
2. เด็กหญิงหิรัญยกุล  ตันน้อย
 
1. นางพรรณทอง  สิริกาญจนขจี
2. นายทวิน  มั่นเหมาะ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ 1. เด็กหญิงนันนภา  มาตย์เถื่อน
 
1. นายธนกิจ  ปานเรือง
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ใจปิง
2. เด็กหญิงปีย์วรา  ใจปิง
3. เด็กชายอธิคม  ใจปิง
 
1. นางวาสนา  มีบุญ
2. นางสาวเตือนใจ  ปันชุน
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง 1. เด็กชายกีรติ  ศักดิ์ดี
 
1. นายอรรถพล  บุญอินทร์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงรัตนา  วงศ์วีระชาติ
 
1. นางสาวพัชรินทร์  สระคำ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. นางสาวเปรมสินี   ปทุมไพโรจน์
 
1. นายยุทธนา  สุนทร
 
15 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าวังผา"ประชารัฐวิทยาคาร" 1. เด็กชายถิรมน  จันทร์ทา
2. เด็กหญิงธันยาพร  ใบยา
3. เด็กหญิงธันยาพัต  นันทเสน
4. เด็กหญิงปวีย์ธิดา  ทุ่งลา
5. เด็กชายปิยวัฒน์  เดชะคำภู
6. เด็กหญิงภัควลัญชญ์  เปาป่า
7. เด็กชายรตน  รักชาติ
8. เด็กชายศุภณัฐ  วิสุทธิแพทย์
9. เด็กหญิงสมิตานัน  คำเขื่อน
10. เด็กชายสิรวัชร์  สิงห์โต
 
1. นางสาวเนตรนภา  จิณะไชย
2. นางสาวจริยาภรณ์  รัตนประภา
3. นางสดใส  สวนยศ
 
16 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกิ่วจันทร์ 1. เด็กหญิงกนกขวัญ  แสนสุภา
2. เด็กหญิงกันตพร  สวัสดิ์ศิริศิลป์
3. เด็กหญิงกัลยารัตน์  แปงอุด
4. เด็กชายกิตติศักดิ์  คำต๋อม
5. เด็กหญิงดารุณี  แปงอุด
6. เด็กชายทรงเกียรติ  แปงอุด
7. เด็กหญิงพรพิมล  ลิมาลัย
8. เด็กหญิงภาวดี  แปงอุด
9. เด็กชายวิทวัส  แปงอุด
10. เด็กหญิงศรัทชินี  แปงอุด
11. เด็กหญิงศศิพร  แปงอุด
12. เด็กชายอนุกูล  แปงอุด
13. เด็กหญิงอังคณา  วงศ์กระโซ่
14. เด็กชายอัศวนนท์  แปงอุด
15. เด็กหญิงเจนจิรา  แปงอุด
16. เด็กชายเฉลิมชัย  แปงอุด
 
1. นางสาวฆนรส  ร่อนทอง
2. นายเสกสรร   รุณรักษา
3. นายนพดล  สิทธิ
4. นายยศศักดิ์  ศศิพงศ์ธาดากุล
5. นางสาวทัดดาว  แปงอุด
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงธีราภรณ์  เตชนันท์
2. เด็กหญิงวีรวดี  มีบุญ
3. เด็กชายสุภปวีณช์  เตชนันท์
 
1. นางสลีลา  เตชนันท์
2. นางคำแหวน  ลัทธกาญจน์
 
18 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห่างทางหลวง 1. เด็กหญิงธนีกา  ขาเหล็ก
2. เด็กหญิงพิชญ์ยาภรณ์  ขาเหล็ก
3. เด็กหญิงวชิรยา  ถาคำ
 
1. นางพุทธชาติ  วัฒนาสกุลไทย
2. นางสาวอุมาพร  ขาเหล็ก
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 93.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสะปัน 1. เด็กหญิงณัฐฏ์วดี  ใจปิง
2. เด็กหญิงศิริประภา  ใจปิง
3. เด็กหญิงสุภานัน  พลทะนะ
 
1. นางสาวรวิษฎา  ทะสม
 
20 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านผาเวียง 1. เด็กชายพัธวัทฒน์  อินปา
 
1. นางสาวชาลิสา  ปั้นกิจวานิชเจริญ
 
21 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงบุญระมณี  งงงวย
 
1. นางสลีลา  เตชนันท์
 
22 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไตรประชาวิทยา 1. เด็กหญิงธณัชชา   ทีฆาวงค์
 
1. นางเข็มทอง  คดง้วน
 
23 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงบุญชนิต  งงงวย
2. เด็กหญิงวรรณพร  วาลี
3. เด็กหญิงวิภาวี  เหล่าแช่ม
 
1. นางสลีลา  เตชนันท์
2. นางขนิษฐา  ทนะวัง
 
24 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  กันยะ
 
1. นายพรเทพ  ศรีหร่าย
 
25 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กหญิงแยะ   แซ่ท้าว
 
1. นางรุจิรา   วรรณวิภูษิต
 
26 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 1. เด็กชายพงศภัค  แซ่โซ้ง
 
1. นางกานต์พิชชา  พรมรังกา
 
27 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปางปุก 1. เด็กชายอนุยุต  ตอรบรัมย์
 
1. นางจินตนา  ไชยช่อฟ้า
 
28 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 1. เด็กหญิงมะลิวัลย์  อุ่นถิ่น
2. เด็กหญิงมานิกา  ใจปิง
3. เด็กหญิงละลิตา  ใจปิง
 
1. นางทิพวรรณ  เจ๊ะวงศ์
2. นางศิริพร  ยอดหล้า
 
29 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนอง 1. เด็กชายจิรายุทธ  กอกัน
2. เด็กชายณัฐพนธ์  บุญวัน
3. เด็กชายอาทิตย์  แลตรง
 
1. นายสัญชัย  อินสองใจ
2. นางสาวพิมลพรรณ   ไชยวงค์
 
30 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 1. เด็กหญิงพัทธมน  อักขระ
2. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ใจปิง
3. เด็กหญิงสุธานุช  ใจปิง
 
1. นางนันทนา  สิทธิไชยนุกูล
2. นางสาวชัญญานุช  มาณกิจ
 
31 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายกฤษกร  จันต๊ะวงค์
2. เด็กชายนคร  แซ่ท้าว
 
1. นายวีระ  จันต๊ะวงค์
2. นางสาวนันทญา  บุญเทพ