รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. พะเยา เขต 1

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68
ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาคเหนือ จังหวัดพะเยา
ระหว่างวันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงพิชชาพร   กาติ๊บ
 
1. นางจินตหรา   พร้าวไธสง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 1. นางสาวรัตติกาล  เรืองรุ่ง
 
1. นางสาวแสงเดือน  ลาภใหญ่
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 1. นางสาวชาลิสา  ใจมิภักดิ์
2. เด็กชายสิรวิขญ์  จินาเฟย
 
1. นางสาวจตุพร  ทะนุ
2. นางอุทัยวรรณ   ต๊ะคำ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงประกาย  อันทะปัญญา
 
1. นายณรงค์ชัย  ดำรงพุฒิเดชา
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 1. เด็กหญิงพรญาณี  อาทิใจ
 
1. นางยุพิน  วงศ์ประเสริฐ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  นาสุธรรม
2. เด็กหญิงกฤตพร  ขายของ
3. เด็กหญิงกานต์ธิดา  รวดเร็ว
4. เด็กหญิงจามิกร  จิตตางกูร
5. เด็กหญิงจารุพิชญา  อุทา
6. เด็กหญิงจุฑามาศ   อุตจันทร์
7. เด็กหญิงชญาดา  ใจมั่น
8. เด็กหญิงชญาทิพย์  ทิพย์วิชัย
9. เด็กหญิงชมพูนุท    วงศ์มา
10. เด็กหญิงชุติกาญจน์   กิตติภานุภัคค์
11. เด็กหญิงณัฏฐวิตรา   วิโยค
12. เด็กหญิงณัฐกาน  มาฟู
13. เด็กหญิงณัฐธิดา   บุญดัด
14. เด็กหญิงณาริณี   เสมอเชื้อ
15. เด็กหญิงณิชกมล  ตึ๋งเถือน
16. เด็กหญิงถลัชนันท์  อุดทา
17. เด็กหญิงธนัญชนก   ธนะสมบัติ
18. เด็กหญิงธนัญชนก  พวงมาลัย
19. เด็กหญิงธนัสถา  พวงสุวรรณ
20. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  คำเฮือน
21. เด็กหญิงธัญธร  ปาเอื้อม
22. เด็กหญิงธิดาเทพ  ภูเชตวัน
23. เด็กหญิงนันทนัช  วรภัทรพิทักษ์
24. เด็กหญิงนันท์นภัส  นาคปิ่น
25. เด็กหญิงพชรพร   ปัญสุวรรณ
26. เด็กหญิงพรนัชชา  สีราช
27. เด็กหญิงพรนิรุชา  คันธภูมิ
28. เด็กหญิงพลอยภัทรา  บ้านกลาง
29. เด็กหญิงพัชรกัญญ์   วิไลรัตน์
30. เด็กหญิงพิชชาภา  ชาวเหนือ
31. เด็กหญิงพิชญธิดา  กัณธะคำ
32. เด็กหญิงพิชญาภัค  พึ่งเพ็ง
33. เด็กหญิงพิมพกานต์  พันธ์ปัญญา
34. เด็กหญิงพิยดา  นิลลออ
35. เด็กหญิงศุภิสรา  ไชยเมือง
36. เด็กหญิงสุธาศิณี  ธารสุขปรีดา
37. เด็กหญิงสุวิตรา  แก้วพนัส
38. เด็กหญิงหยาดเพชร   สันตะรัตติวงศ์
39. เด็กหญิงเขมจิรา   ราชสาร
40. เด็กหญิงเขมัสศิริ   การเร็ว
 
1. นายสุรฉัตร   พีระพล
2. นายเกียรติศักดิ์   เสมอใจ
3. นางเนาวรัตน์   ปาวิชัย
4. นางอุบลรัตน์   พีระพล
5. นายพีรันธร   ยาคำ
6. นายคมกริช   เป็งเมือง
7. นายธนกร   ธนะสังข์
8. นางนงลักษณ์   มังคลาด
 
7 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กชายรัฐนันท์  วิบูลจันทร์
2. เด็กชายอรรถพล  เรือนแก้ว
3. เด็กหญิงเบญญทิพย์  เรือนคำ
 
1. นางเสาวภา  ใจสม
2. นายชิตินทรีย์  สุภโกศล
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 1. เด็กหญิงชวณี    วงศ์ไชย
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ใจกว้าง
3. นางสาวสุกัญญา   นักไร่
 
1. นายกฤษฎา  เดชะบุญ
2. นางบุษบา  ชอบจิตต์
 
9 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าตึง 1. เด็กชายพงษ์สิริ  เฉพาะธรรม
2. เด็กหญิงสิริวิมล  ปาสาวัน
 
1. นายทวีศักดิ์  เผ่าปัญญา
2. นางสาวสุธาทิพย์  เทพสิงห์