รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. พะเยา เขต 2

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68
ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาคเหนือ จังหวัดพะเยา
ระหว่างวันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 99.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านฮวก 1. เด็กหญิงอัญญารัตน์  นุเว
 
1. นางสาวคันธรส  ปิ่นศักดิ์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 1. เด็กหญิงกัลยา    สุเทปิน
 
1. นางสาวอำพรพันธ์   สะสาง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 1. เด็กชายณัฐชานนท์   ศรียา
 
1. นางสาวอำพรพันธ์  สะสาง
 
4 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงดาริกา   แซ่ซ้ง
2. เด็กหญิงนุชศรา   ชลนิติญานนท์
3. เด็กหญิงวิลัยวัล   แซ่ลี
 
1. นายภาณุวงศ์  ชัยวร
2. นางสาวบุษกร   ปัญญาภู
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร่องส้าน 1. นางสาวชุติกาญจน์  หาญบุญศรี
2. นางสาวธัญมน  แซ่ย่าง
3. นางสาวมณีรัตน์  แซ่กง
 
1. นายทองเดี่ยว  พินิจ
2. นางบัณฑิตา  นาต๊ะ
 
6 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปางถ้ำ 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์   นำโชคชัยเจริญ
 
1. นางผาณิตดา   วงศ์ขจร
 
7 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางถ้ำ 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์   นำโชคชัยเจริญ
 
1. นางผาณิตดา   วงศ์ขจร