รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. พิจิตร เขต 1

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68
ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาคเหนือ จังหวัดพะเยา
ระหว่างวันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงกุลจิรา  วงศ์จะมาศ
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  ช้างแจ้ง
 
1. นางเสาวภาคย์  เลยะกุล
2. นางสาวพักตร์วิภา  กลางสอน
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กชายณัฐภัทร  กล้ารบ
2. เด็กชายณัฐวัตร  ทัดเที่ยง
 
1. นายณัฐพัฒน์  มูลคำ
2. นายอนุชา  ม่วงเขียว
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก 1. เด็กชายชยางกูร  พรมพุฒ
2. เด็กหญิงดาวประกาย  ไกรหัสดี
3. เด็กหญิงพิจิตรา  ภู่โต
4. เด็กหญิงรุจิรา  กรีอินทอง
5. เด็กหญิงสามินี  พิมพ์ผิว
 
1. นางสาวกิตติภา   อันพิมพา
2. ว่าที่ร้อยตรีกลการ  พานทองรักษ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง 1. เด็กชายณัฐดนัย  ยอดหมวก
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สังฆะมณี
3. เด็กหญิงนิภาวรรณ  อรัญมิ่ง
4. เด็กชายเตชินทร์  สมบูรณ์พร
5. เด็กชายไกรวิชญ์   ทองสง่า
 
1. นางสายหยุด  ศรีบุตร
2. นายศิริวัฒน์  บุญโตนด
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคลองโนน 1. เด็กชายณัฐกุล  ชุ่มเย็น
2. เด็กชายณัฐภูมิ  เพ็ชรเจริญ
3. เด็กชายณิชพงศ์  ธรรมโหร
4. เด็กหญิงณีรนุช  องค์ประเทศ
5. เด็กชายธิติวัจน์  ลายทองคุณาธิป
6. เด็กชายธีรเมศ  สมเนตร
7. เด็กชายนิรินธน์   แสงศรี
8. เด็กชายปรเมศ  เกิดดี
9. เด็กชายภัสพงษ์  สุทธศาสตร
10. เด็กชายภานุพงษ์  สุวรรณ
11. เด็กชายมงคล  เทียนแก้ว
12. เด็กชายยศพัทธ์  พันวิเศษ
13. เด็กชายรัชพงษ์  เสมาแก้ว
14. เด็กหญิงศศินภา  บุญบัว
15. เด็กหญิงศิริพร  จันทวงค์
16. เด็กหญิงสิริกร  แซ่ภู่
17. เด็กหญิงสิริยุพา  น้อยสมวงษ์
18. เด็กชายอิทธิพล  ทองใบ
19. เด็กชายเบญจพล  ใจแสง
20. เด็กหญิงเบญญาภา  พันวิเศษ
 
1. นางสาวยุพา  ไทยเจริญ
2. นางสาวพนาวรรณ  ไทยเจริญ
3. นางวันเพ็ญ  แสงศรี
4. นายมานะ  แก้วหนู
5. นางสาวประภา  แอเขี่ยม
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาว 1. เด็กหญิงญาดา  ชูชื่น
2. เด็กชายธนภัทร  เกตุคง
 
1. นางสาวพรรณงาม  รอดฟ้า
2. นางสาวนิภาพร  บวรภพ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.71 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองขาว 1. เด็กหญิงจิรัชยา  บุญพวง
2. เด็กชายภาคภูมิ  สิงห์โต
 
1. นางสาวพรรณงาม  รอดฟ้า
2. นางสาวนิภาพร  บวรภพ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน 1. เด็กชายรัตนวิชญ์  โกสิงห์
 
1. นางอุษา  ตรงต่อกิจ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 88.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน 1. เด็กชายกรวิชญ์  สุดสวาสดิ์
 
1. นางประเสริฐศรี  กำจาย
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน 1. เด็กชายกรรชัย   สิงห์ป้อง
2. เด็กชายกษิดิศ   ศรีสุวรรณ
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   แก้วทอง
4. เด็กชายคณิศร   ศรีคันชัย
5. เด็กชายจักริน  แสนศักดิ์
6. เด็กหญิงฉัตรชนก   พ่วงศิริ
7. นายชญานนท์   ใจหงิม
8. เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา   ภูศรี
9. เด็กหญิงณัฐณิชา   เขียวขำ
10. เด็กหญิงณัฐณิชา   อุระอิต
11. เด็กหญิงณัฐนิชา   โนนจันทร์
12. เด็กหญิงณัฐพร   ผิวงาม
13. นายณัฐวุฒิ   ไทยน้อย
14. เด็กชายณัฐวุฒิ  เย้ยรัมย์
15. เด็กหญิงทิพย์รดา   ชัยสิทธิ์
16. เด็กหญิงธนพร   ท่อนจันทร์
17. เด็กหญิงธนัญญา   นิลคง
18. เด็กชายธีรภัทร   อ่อนจันทร์
19. เด็กหญิงนรีกานต์   ศรีบุญเรือง
20. เด็กชายบุญรักน์  เอี่ยมสุวรรณ
21. เด็กหญิงปนัดดา   สานศรี
22. เด็กชายปนิพาณ  กองบุญ
23. เด็กหญิงปาณิสรา   คำปิง
24. เด็กหญิงผกามาศ   พัดพรม
25. เด็กหญิงพัชรีพร   สารนอก
26. เด็กหญิงภริตา   นันทะสุธา
27. เด็กชายระพีพัฒน์   เกตุอ่อน
28. เด็กหญิงรัตติยา   แสงคำ
29. เด็กหญิงวนิดา   วันทอง
30. เด็กชายวรากร   จรขำ
31. เด็กหญิงศรัณย์พร   สุทธิประภา
32. เด็กหญิงอนามิกา   สว่างเพ็ง
33. เด็กหญิงอภิญญา   บุญมา
34. เด็กหญิงอรนลิน   แสงคำ
35. เด็กชายอรรถพร   นาเสงี่ยม
36. เด็กหญิงอิมทิรา   ชัยสิทธิ์
37. เด็กชายเบญจาภา   แสนคำลาง
38. เด็กหญิงเปรมิกา   บุญยัง
39. เด็กหญิงเพชราภรณ์   แก้วทอง
40. เด็กหญิงโยษิตา   โสมนัส
 
1. นายสิรภพ   มีจาด
2. นายธีรติ   ชาวอ่างทอง
3. นางประมวล   บุญจันทร์
4. นายธานี   ไรยนารถ
5. นายกฤษณะ   หมื่นหาญ
6. นายกฤษดา   จาดพุ่ม
7. นางจุฑารัตน์   บุญมี
8. นางสาวชณัฐธัญนพ   ธัญรัตน์ทวีลาพ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองขาว 1. เด็กชายวีรกร   จูด้วง
 
1. นายปรีดา  เหลือบแล
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงนิจจารีย์  ดุสิตสุนทรกุล
 
1. นางสาวประภาพร  นุชอำพันธ์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน 1. เด็กชายคณิศร   ศรีคันชัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปริญญา   เถื่อนชื่น
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 94.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 1. เด็กหญิงเหย่าเหมย  ก๊ก
 
1. นางสาวชื่นชม  เทพรักษ์
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 1. เด็กหญิงวราลี  รักจิตร
 
1. นางสาวชื่นชม  เทพรักษ์
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกระดี่ทอง 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ถนอมชีพ
2. เด็กหญิงพิมล  เอี่ยวลับ
3. เด็กหญิงสิริวิมล   ดอกไม้
4. เด็กหญิงสุขธิตา  บุญผ่อง
5. เด็กหญิงอรวรา  กุลเทศ
 
1. นางสาวรจณา  คลี่แคล้ว
2. นางสาวสุวรรณี  ช่วยสุริยา
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กชายกฤษฏิ์พัฒน์  บุตรโยธี
2. เด็กชายกิตติพิชญ์  เรืองมาลัย
 
1. นางสาวรัชนี  น้อยม่วง
2. นางสุภมาศ  มโนวชิรสรรค์
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธินี  หลวงปราบ
2. เด็กหญิงรัตนา  สุขเรือง
3. เด็กชายฤทธิเดช  กลัดดิษฐ
 
1. นางสุพัตรา  ทัพใหญ่
2. นางอำพิน  สุขสวัสดิ์
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  ปิ่นเกตุ
2. เด็กหญิงสิรินทรา  อภิชัยนภากุล
3. เด็กชายเสกสรร  นาคเอี่ยม
 
1. นางสุพัตรา  ทัพใหญ่
2. นางอำพิน  สุขสวัสดิ์
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขารูปช้าง 1. เด็กหญิงข้าวฟ้าง  ลังก๋า
2. เด็กหญิงรพีพรรรณ  ปาละวัธนะกุล
3. เด็กหญิงสมหญิง  ครุธเฉย
 
1. นางสาวสุพรรษา  กลิ่นทุ่ง
2. นางออมสิน  ขำบัณฑิตย์
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดดงกลาง 1. เด็กชายจตุพิธ   จันทร์บัว
2. เด็กชายพีรพัฒน์   เนียมนาก
3. เด็กชายเฉลิมชัย   กันทรัพย์
 
1. นายชานน   พยัพอำนวยชัย
2. นางรุ่งทิวา   นิ่มนงค์
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กหญิงพัชราภา  ไชยปัญหา
2. เด็กหญิงอนันตญา  ร่วมสกุล
3. เด็กหญิงอนุตตรีย์  ร่วมสกุล
 
1. นางสาวบุษบา  ฤกขะเมธ
2. นางสาวเจนจิรา  สงัด
 
23 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 1. เด็กหญิงพลอยปภัส  บุญขนทศ
 
1. นางพรธนา  แก้วทอง
 
24 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กชายจีรวัฒน์  ปะสิริ
2. เด็กชายธนพนธ์  สร้างการนอก
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  จึงวัฒนา
 
1. นางสุภาภรณ์  อยู่สุข
2. นายอธิปัตย์  อยู่สุข