รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. พิจิตร เขต 2

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68
ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาคเหนือ จังหวัดพะเยา
ระหว่างวันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 88.18 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง 1. เด็กชายชนะสรณ์  ทองคำ
2. เด็กชายชนัญชัย  ชาไพโรจน์
 
1. นายวรรณรุต  คุ้มเหม
2. นางสาวดวงรัตน์  เพ็ชรช่วย
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง 1. เด็กชายธนธรณ์  แช่มใย
2. เด็กชายพิทักษ์   ศักดี
 
1. นางวารุณี  ดีพูล
2. นางสุรีรัตน์  ชมประเสริฐ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดป่าเรไร 1. เด็กชายเอกพล  พรหมมา
 
1. นายจักรกริศน์  เณรหลำ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์  คงนิ่ม
 
1. นางพรศิริ  จันทร์เชื้อ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1. เด็กหญิงวชิรินทรา  ปักษา
 
1. นางพรศิริ  จันทร์เชื้อ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  บวบนา
 
1. นางพรศิริ  จันทร์เชื้อ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1. เด็กหญิงกชกร  พึ่งเสือ
2. เด็กหญิงฐิดาพร  สว่างวงศ์
3. เด็กหญิงฐิติกานต์  กล้าหาญ
4. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  อุตบัววงศ์
5. เด็กหญิงวรรวิษา  เสมอใจ
6. เด็กหญิงสุนิสา  อาจศรี
7. เด็กหญิงแพรวไพลิน  โพธิปัญญา
8. เด็กชายไชยรัตน์  เพ็งแจ้ง
 
1. นางพรศิริ  จันทร์เชื้อ
2. นางสาวบุญศิริ  ปิ่นม่วง
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1. เด็กหญิงกนกกร  บุญช่วย
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ลานประโคน
3. เด็กชายชนาภัทร  บรรณะทอง
4. เด็กหญิงญาณิษาห์  แจ่มจำรัส
5. เด็กหญิงฐิดาพร  สว่างวงศ์
6. เด็กหญิงฐิติกานต์  กล้าหาญ
7. เด็กหญิงณฐา  สุขหร่อง
8. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  อุตบัววงศ์
9. เด็กชายประสิทธิโชค  ปิ่นม่วง
10. เด็กชายพัชระ  อินทสอน
11. เด็กหญิงวรรณนิศา  สุริวงษ์เอี่ยม
12. เด็กหญิงวรรวิษา  เสมอใจ
13. เด็กหญิงสุนิสา  อาจศรี
14. เด็กหญิงแพรวไพลิน  โพธิปัญญา
15. เด็กชายไชยรัตน์  เพ็งแจ้ง
 
1. นางพรศิริ  จันทร์เชื้อ
2. นางสาวบุญศิริ  ปิ่นม่วง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไดลึก “ประชานุสรณ์” 1. เด็กชายจตุรภัทร  พาอินทร์
2. เด็กชายจักรกฤต  เกิดจร
3. เด็กชายชิษณุพงศ์  เพ็ชรพัฒนามงคล
4. เด็กหญิงณภากุญช์  อินทรศร
5. เด็กชายทักษิณ  คุณภาพ
6. เด็กชายธนธรณ์  อิ่มละออ
7. เด็กชายธนากร  ผ่องผิว
8. เด็กชายนนท์นที  พุ่มขจร
9. เด็กหญิงนฤมล  ทุยคำ
10. เด็กหญิงนันทิกานต์  ศิริมา
11. เด็กชายนาธาน  นวดนาง
12. เด็กหญิงบัณพร  คงสบาย
13. เด็กชายบุญญวัชร  แหลมแก้ว
14. เด็กชายภูมิพัฒน์  บุญมาวัฒน์
15. เด็กชายราเชนทร์   ผ่องผิว
16. เด็กชายศุภวิชญ์  สวนลำใย
17. เด็กชายสิทธิชัย  สุขคำมี
18. เด็กหญิงอาทิตยา  นากสวาท
19. เด็กหญิงอินทุอร  ศิริพาสงค์
20. เด็กชายเฉลิมพล  บัวพันธ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุจิตรา  แจ้งไข่
2. นางจำเริญ  เรี่ยมสุวรรณ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  สุกหลวง
2. เด็กหญิงกัญญาพักตร์  เจริญสุข
3. เด็กหญิงฐานิดา  มูลลี
4. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ช้างนาม
5. เด็กหญิงณัฏฐณิดา  ช้างนาม
6. เด็กหญิงณัฐณิฌา  ศรีทาบ
7. เด็กชายธนโชติ  ปาละชาติ
8. เด็กหญิงนภัสสร  หนูโชติ
9. เด็กหญิงบงกชกร  นารถานนท์
10. เด็กหญิงบัณฑิตา  บุญลือ
11. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  พิมจำลอง
12. เด็กชายวันชนะ  รูปทรง
13. เด็กชายศุภชัย  อุบลอ่อน
14. เด็กหญิงสมิตา  จุ้ยเย็น
15. เด็กหญิงสุรัมภา  เดชสนธิ
16. เด็กหญิงอมรรัตน์  กุลรอด
17. เด็กหญิงอรทัย  จิตบรรจง
18. เด็กหญิงอังคนา  กล่ำโภช
19. เด็กหญิงอุมากร  อุ้ยตา
20. เด็กหญิงเกสรา  กลทิพย์
 
1. นายมนศักดิ์  เง่าลี
2. นายวิริต  ชื่นเรือง
3. นางจินดารัตน์  ควรพันธ์
4. นางสาวพัชรา   จันทร์ทอง
5. นางสาววิภารัตน์  หอมสุวรรณ
6. นางสาววารุณี  ไกรศร
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 89.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ภูน้ำเย็น
2. เด็กชายกฤษฎา  ยันเยี่ยม
3. เด็กหญิงกานต์มณี  แก้วแหวน
4. เด็กชายชนะกานต์  อยู่เกษร
5. เด็กหญิงชุติมา  เคนแสนโคตร
6. เด็กหญิงญาณินี  บุญมาก
7. เด็กหญิงณปภัช  แสงขันตี
8. เด็กหญิงณัฏฐนิช  บุญชู
9. เด็กหญิงณัฐชยา  วงษ์มณี
10. เด็กหญิงณัฐชา  ทราฤทธิ์
11. เด็กชายดุลยทรัพย์  นามเชื้อ
12. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ศรีอุชา
13. เด็กหญิงนีรชา  จันทร์บัว
14. เด็กหญิงปณิตา  อั่วหงวน
15. เด็กหญิงปริยา  ดวงใจ
16. เด็กหญิงปวีณ์นุช  ยุปานันท์
17. เด็กหญิงปัณณภัสร์  มัชแมน
18. เด็กชายปิยณัฐ  ทองจุล
19. เด็กหญิงพรรณทิพย์  ผ่องศิริ
20. เด็กหญิงพัชรินทร์  หอมสุ่ม
21. เด็กหญิงพาขวัญ  เพ็งแจ้ง
22. เด็กหญิงพาฬ์ขวัญ  ภู่สวรรค์
23. เด็กหญิงพิชชากรณ์  ศิลลา
24. เด็กหญิงพิมลพรรณ  ทรัพย์เปี่ยม
25. เด็กหญิงภัทราภา  ลำธาร
26. เด็กชายภิสิทธิ์  ราชไร่
27. เด็กชายวีรภัทร  น้อยอ่อน
28. เด็กชายสรวิชญ์  ภู่ประไพ
29. เด็กชายสรสิช  ภู่ประไพ
30. เด็กหญิงสุพรรษา  แพเถื่อน
31. เด็กชายสุรพัชญ์  แพเถื่อน
32. เด็กชายอภิสิทธิ์  สมีเพชร
33. เด็กหญิงเกตน์สิรี  โพธิ์มณี
34. เด็กชายไชยพัฒน์  จำนงค์ศรี
35. เด็กหญิงไปรยา  เชื้ออินทร์
 
1. นายสมศักดิ์  ฉัตรทอง
2. นายวิโรจน์  บุญมาก
3. นางสาวพรรณวิภา  อินทิม
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสี่แยกเขาดิน 1. เด็กชายธนพล  กระฐินทอง
 
1. นางปราณี  รุ่งรัตน์
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 89.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าแดง 1. เด็กชายลอย  คินโย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอังศุมาลี  เจ็กรักษ์
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังแดง 1. เด็กชายพัสกร  หลวงแสนเชือก
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ร่วมรัก
3. เด็กชายมงคล  โล่ห์สุวรรณ์
4. เด็กชายวีรกร  กรตุ้ม
5. นายวีรภัทร  มีนาค
6. เด็กชายอภิชัย  สินมา
7. เด็กชายอภิชา  โพธิ์รื่น
8. เด็กชายอินทนนท์  พรหมมาศ
 
1. นายกิตติพงศ์  เกิดพิน
2. นายทวนทอง  ศรีลา
3. นายกิตติภณ  แก้วเหลี่ยม
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าแดง 1. เด็กหญิงกิตติมา  ดีนึ่ง
2. เด็กหญิงอภิญญา  โตไกรลักษณ์
 
1. นางสาวสุพัฒน์ตรา  ปัญญายงค์
2. นายปรีดา  จันทร์ทอง
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1. เด็กหญิงฐิตาภา  ไวสาริกรรม
2. เด็กหญิงเขมิกา  จันทร์บุญนาค
 
1. นางสาวนุตประวีณ์  ทัศนสุวรรณ
2. นายสมบูรณ์  อินทนิล
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม 1. เด็กชายชัยวุฒิ  เขื่อนปัญญา
2. เด็กชายอนุกูล  คงดา
3. เด็กชายเอกรินทร์  โพธิ์ศรี
 
1. นายธวัชชัย  คำแผลง
2. นางศิริวรรณ  คำแผลง
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง “ราษฎร์สามัคคี” 1. เด็กหญิงกนกนิภา  ชัยสิทธิ์
2. เด็กหญิงปภาวดี  ทับทอง
3. เด็กหญิงพิชญธิดา  ปรียาจิตร์
 
1. นายณรงเดช  นาขนานรัมย์
2. นางมณีรัตน์  นาขนานรัมย์
 
19 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าบัว “รัฐประชานุเคราะห์” 1. เด็กชายเวชพิสิฐ  เปียวัฒน์
 
1. นางสาวภนิดา  นาวิกา
 
20 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดวังสำโรง 1. เด็กหญิงกุลธิดา  แก้วมีสี
2. เด็กชายจิรพันธ์  กล่อมดง
 
1. นางสาวมธุรส  แท่งทอง
2. นางนีรนุช  อินกองงาม