รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. พิษณุโลก เขต 1

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68
ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาคเหนือ จังหวัดพะเยา
ระหว่างวันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กหญิงณัฐชยาภรณ์  สุขสบาย
2. เด็กหญิงบุญฑรีย์  สังข์แสง
 
1. นางวรนุช  ทรัพย์ศรี
2. นางณัฏฐวี  นาคเอี่ยม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดกรับพวง 1. เด็กหญิงสุนิสา  ดีเกษม
2. เด็กหญิงอริสา  ตรองสุข
 
1. นางกฤติกา  ชัยรัตนศักดา
2. นายกิจจา  สถิตวงศ์วาน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 1. เด็กหญิงจิรพัชร  เมธาภัทร
2. เด็กหญิงรัตนมน  เด็ดแก้ว
 
1. นายชยานันต์  จิรสินกุลโรจน์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  เขียนวงษ์
2. เด็กหญิงบุษบากร  แก้วเขียน
 
1. นางสาวณัฐวรรณ  ปาลิวนิช
2. นางสุนทรี  รอดนิล
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 1. เด็กหญิงกฤษพัชร  ทองไสย
2. เด็กชายจิรัฎฐ์  เดชพงษ์
3. เด็กชายแทนคุณ  อิทธิพัทธ์ดิษย์กุล
 
1. นางอรุณรัตน์  ณ น่าน
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. เด็กชายณฐกร   น้อยกรุต
2. เด็กชายภิเษก   บัวทอง
3. เด็กชายรักษิต   จริตงาม
 
1. นางวรรญา   วัฒนรุ่ง
2. นางสาวธนพร    ไผ่งาม
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กชายจักรพล  จันทร์เกิด
2. เด็กหญิงจิรภัทร์  เขียวขุนศรี
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  เผือกพ่วง
4. เด็กหญิงสุภัทรสินี  สุขเกษม
5. เด็กหญิงอานันธิยา  คำกอง
 
1. นางผ่องฉวี  จิตศรัณยูกุล
2. นายปิยะ  บัวแก้ว
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางระกำ 1. เด็กชายโสภณ  มะลิดิน
 
1. นางวราพร  เนียมเปี่ยม
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดใหม่ราษฏร์ศรัทธาราม 1. เด็กชายคุณาสิน  โฉมสุข
2. เด็กชายนาวิน  ธัญญานนท์
3. เด็กหญิงพรทิพย์  ภูมิศรีแก้ว
4. เด็กชายภัทรพล  สมเสน
5. เด็กชายวิทวัส  ละออจิต
6. เด็กหญิงวิยะดา  นิ่มนวล
7. เด็กหญิงศิริขวัญ  วันเชียง
8. เด็กหญิงศิริประภา  เสนา
9. เด็กชายอนิวัตติ์  โคตรพรม
10. เด็กหญิงอัญชลี  ทองจันทร์
 
1. นางผ่องพรรณ  จินตนา
2. นายวันชัย  อินมั่น
3. นางสาวยิ่งแก้ว  แซ่ลี
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงชาลิสา  อันสมสี
2. เด็กหญิงณัฐฐิติกาญจน์  ทานะมัย
3. เด็กหญิงณัฐติกาญ   ขำประเสริฐ
4. เด็กชายณัฐพร  นุชสูงเนิน
5. เด็กชายธนธฤต  กองบุญมา
6. เด็กชายธเนศวร  ปานภู่ทอง
7. เด็กหญิงปภาวรินทร์  รอดชื่น
8. เด็กหญิงปิยธิดา  อาจหาญ
9. เด็กหญิงภัณฑิรา  น้อยเนตร
10. เด็กหญิงศิริประภา  หอมหวาน
11. เด็กชายศุภฤกษ์  ดวงทอง
12. เด็กชายสหศวรรษ  รังกระโทก
13. เด็กหญิงสิริกร  มันอินทร์
14. เด็กชายสุรนาท  ติณะมาศ
15. เด็กชายอนุชิต  ศรีจันทร์
 
1. นายณรงค์กรณ์  อู่ทองมาก
2. นางสุนีย์  จำปาเงิน
3. นายณฐวัฒน์  ม่วงทอง
4. นายกิตติศักดิ์  กุลวัฒนสุวรรณ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1. เด็กชายสิรวิชญ์  ดวนสิงห์
 
1. นายนัยวุฒิ  สระเกตุ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1. เด็กชายลูวี่ ปอลลีนุช  คาเนียเตะ
 
1. นายสามารถ  กิจปรัชญา
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1. เด็กหญิงซามานต้า  ลูวี่ คาเนเต้
 
1. นายสามารถ  กิจปรัชญา
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสระโคล่ 1. เด็กหญิงปาริชาต   มาสา
 
1. นางนงลักษณ์   วัฒนสิงห์
 
15 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพรหมเกษร 1. เด็กหญิงกฤติยาการย์  อินทุประภา
2. เด็กชายกิติรักษ์  สมร่าง
 
1. นายวิสูตร  แซ่ตัน
2. นางวรรณภา  เผือกอ่อน
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. เด็กหญิงสุประวีณ์    เถื่อนโต
 
1. Mr.James  Michael Prew
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจอมทอง 1. เด็กหญิงมีเลน  มอนตานาโร
 
1. นางถิรมาส  ธเนศจินดารัตน์
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กชายณฐกร  สาคะรัง
 
1. นางกาญจนา  บัวอิ่มพันธ์
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองพะยอม 1. เด็กหญิงพรนภัส  ขืนเขียว
2. เด็กหญิงรุริญา  รักบุญ
 
1. นางสาวอุษณีย์  สีเหลืองอ่อน
2. นางสาวรัตนาภรณ์  เขียวปั้น
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล) 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  ครุฑทิน
2. เด็กหญิงนภัสสร  อ๊อดเอก
 
1. นางสาวรัชนี  หุ่นแก้ว
2. นางสาวภณพร  ทองทรัพย์
 
21 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  สุขสบาย
2. เด็กชายฉัตรมงคล  รัตนศิริ
3. เด็กหญิงสิริยากร  เจริญศรี
 
1. นายพิสุทธิ์สวัสดิ์  คงกรุด
2. นางพนมจิต  สิริพิทักษ์เดช
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1. เด็กหญิงพิชญาภา  หอมสะอาด
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  เรืองสินธร
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  เมืองพรวน
 
1. นางไพริน  ถือมั่น
2. นายประมุข  วิลัยเลิศ
 
23 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กหญิงศิริพร  หมู่เฮง
 
1. นางสาวสุกัญญา  หอมสะอาด
 
24 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดอรัญญิก 1. เด็กชายบารมี  นงนุช
2. เด็กชายอนนท์  มีเพ็ชร์
 
1. นางศรีวัฒนา  เจริญกุล
2. นางนพรัตน์  มั่นยุติธรรม