รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. พิษณุโลก เขต 2

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68
ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาคเหนือ จังหวัดพะเยา
ระหว่างวันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กชายพีระพงษ์  สุภเลิศ
2. เด็กชายพีระพัฒน์  สุริยะเย็น
3. เด็กชายรวิศวร์  สุวโรจน์รุ่งเรืองกิจ
 
1. นางวิไลรัตน์  อนุสรณ์ประดิษฐ์
2. นางสาวชลดา  สุกใส
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงธัญธิชา  สุดเขียว
2. เด็กหญิงนิราวัลย์  ศรีสวัสดิ์
3. เด็กชายศิวกร  ชื่นใจ
 
1. นางวิไลรัตน์  อนุสรณ์ประดิษฐ์
2. นางปรียาวดี  บัวแก้ว
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็ก 1. เด็กหญิงกนกพร  คำปล้อง
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  แก้วเจิม
3. เด็กหญิงชลธิชา  บุญเชิด
4. เด็กหญิงญาณิศา   เก่าราชการ
5. เด็กหญิงประภัสสร  ทองอยู่สุข
6. เด็กหญิงภาสินี  หวยสูงเนิน
7. เด็กหญิงศิโรชิณี  ภาษิต
8. เด็กหญิงสกุลเกศ  กองแสนแก้ว
9. เด็กหญิงอารยา  หนูเทศ
10. เด็กหญิงเจตสุภา  ร่องครบุรี
 
1. นางสาวชิดชนก  ไชยงามเมือง
2. นางสุนีย์  คุ้มสุข
3. นางเฉลิมพร  ซ่อนกลิ่น
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโพรง 1. เด็กหญิงชนากานต์  โลหะจรูญ
2. เด็กชายณัฐกิตติ์  สุขเจริญ
3. เด็กหญิงทยิดา  โลหะจรูญ
4. เด็กชายธนากร  แก้วโกสา
5. เด็กชายธนโชติ  หงษ์นัน
6. เด็กหญิงสุกันตา  ห่อทอง
7. เด็กหญิงสุพิชชา  ฟักปัญญา
8. เด็กชายสุวพิชญ์  สายแสง
9. เด็กหญิงอภิชญา  แสนโท
10. เด็กชายอัฒทณี  อ่ำบัว
 
1. นายศิริพจน์  สุุขเจริญ
2. นางสาวบังอร  สุุขเจริญ
3. นางสาวปวริศา  จันทร์ขำ
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังโพรง 1. เด็กชายกฤษดา  ยศปัญญา
2. เด็กหญิงกันญาลักษณ์  พลญาพิพัฒน์
3. เด็กหญิงญาณิศา  กลิ่นอ่อน
4. เด็กชายธีรภัทร์  สาถิตย์
5. เด็กชายพงศกร  เกษมณี
6. เด็กชายพัทธดนย์  บัวอินทร์
7. เด็กหญิงรชนิศ  สีบุญ
8. เด็กชายสุวพิชญ์  สายแสง
9. เด็กหญิงอภิชญา  แสนโท
10. เด็กชายอินทร์ทิราช  เนียมพยัคฆ์
 
1. นางสาววิจิตรา  วงษ์ยะลา
2. นางสาวจริยา  อินทร์ฉ่ำ
3. นางสาวนิตยา  ภู่ขาว
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษาลัย 1. เด็กชายรังสิมันต์ุ  อ้นคูเมือง
 
1. นายจักรราช  บุญอิ่ม
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเข็ก 1. นางสาวศิริอำไพ  โรจน์บุญถึง
 
1. นายวิษณุพล  ศรีทับทิม
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษาลัย 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  สีภูบาล
2. เด็กชายชวลิต  พรามเย็น
3. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ศรีคง
4. เด็กชายธนวุฒิ  สวาสุ
5. เด็กชายธนิสร  ฉิมทอง
6. เด็กหญิงพลอยใส  อินแสง
7. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  อ้นคูเมือง
8. เด็กหญิงมิ่งขวัญสิริ  แพรทอง
9. เด็กชายรังสิมันต์ุ  อ้นคูเมือง
10. เด็กหญิงศิลปภาภรณ์  ฉิมสมจิตร์
11. เด็กหญิงหทัยกานต์  อินทร์ชา
12. เด็กหญิงอุษณีย์  อ่อนชาวนา
 
1. นายจักรราช  บุญอิ่ม
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  อิวชาวนา
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  มุ่นเชย
3. เด็กหญิงปรีดาพา  ตรงต่อกิจ
4. เด็กหญิงพรนิภา  มากะนัตย์
5. เด็กหญิงลักษมี  ต๊ะบ้านไร่
6. เด็กหญิงวิภาพร  เพียรเกตุกิจ
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อ่ำเทศ
8. เด็กหญิงอมรรัตน์  ลี้รัก
9. เด็กหญิงเจนจิรา   รอดเครือวัลย์
10. เด็กหญิงแพรพรพรหม  หูตาชัย
 
1. นางจรรยา  บัวทอง
2. นางทัศนีย์  ป้อมสาหร่าย
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  อิวชาวนา
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  มุ่นเชย
3. เด็กหญิงปรีดาพา  ตรงต่อกิจ
4. เด็กหญิงพรนิภา  มากะนัตย์
5. เด็กหญิงลักษมี  ต๊ะบ้านไร่
6. เด็กหญิงวิภาพร  เพียรเกตุกิจ
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อ่ำเทศ
8. เด็กหญิงอมรรัตน์  ลี้รัก
9. เด็กหญิงเจนจิรา  รอดเครือวัลย์
10. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  อยู่แก้ว
 
1. นางจรรยา  บัวทอง
2. นางทัศนีย์  ป้อมสาหร่าย
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังยางราษฎร์สามัคคี 1. นางสาวกชพรรณ  เดชบุรัม
 
1. นางสาวศิริขวัญ  นวลจำปา
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงปนัดดา  สมภักดี
2. เด็กหญิงสุกัญญา   มงคล
 
1. นางสาวจิราภรณ์  คำผอง
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กชายจีรวัฒน์  สมจิต
2. เด็กชายภาคภูมิ  มาสาด
3. เด็กชายวันชัย  สุดแสวง
 
1. นางสาวปัทมา  กนกนิรันดร
2. นางวัชราภรณ์  อินตาถึง
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 1. เด็กหญิงนริศรา  รักกระโทก
2. เด็กหญิงนฤมล  อุดมผล
 
1. นายทศพล  บุระพวง
2. นายวิทยา  เผือกชาวนา
 
15 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  สิงห์สถิตย์
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ป้อมสาหร่าย
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ศรีวะเสาร์
 
1. นายธีรวัฒน์  ถาวรโชติ
2. นางสาวโสรดา  จันทร์บุญนาค
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  สุขสว่าง
2. นางสาวน้ำทิพย์  ภักดียุทธ
3. เด็กหญิงน้ำฟ้า  เกตุอรุณ
4. นางสาวพัชริดา  สมุทไทย
5. เด็กหญิงวัลวรี  สายพงษ์
6. นางสาวอังคณาทร  มาแจ้ง
 
1. นางสาวฐานิดา  อินทร์ตา
2. นางรักศ์สิน  แก่นแก้วมณี
3. นางรำพรรณ  ตรีกลึง
 
17 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1. เด็กหญิงนัฎฐา  พันหอม
 
1. นางพรรณี  มาดิษฐ์
 
18 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์   ก้อนแก้ว
2. เด็กชายพงศธร  เชื้อจีน
3. เด็กหญิงอรยา   เกียรทอง
 
1. นางสาคร  คล้ายพร้อม
2. นายสุภาพ  อิ้มทับ
 
19 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลำภาศ 1. เด็กหญิงวิลาสินี  หลวงศิริ
 
1. นางสาวพรพิมล  เหมืองแดง
 
20 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กชายธีรวัฒน์  อ่อนตานา
 
1. นางชนากาณต์  เชื้อทอง
 
21 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษาลัย 1. เด็กหญิงวรรณริสา  แก้วกัลยา
 
1. นางปาลีรัฐ  พันธ์ไพบูลย์
 
22 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาพราน 1. เด็กหญิงสวรส  การด
 
1. นางศศิธร  ศรีดี
 
23 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  จำรัส
2. เด็กชายอนุชา  พรมใจ
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  บางแก้ว
 
1. นางสาวฐานิดา  อินทร์ตา
2. นางสาวกชณิชา  พุธฉิม