รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. พิษณุโลก เขต 3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68
ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาคเหนือ จังหวัดพะเยา
ระหว่างวันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ 1. เด็กหญิงมัณฑนา  ดวงจันทร์
 
1. นางสาวธัญญธร  ไชยมี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองขาหย่าง 1. เด็กหญิงอรทัย  แก้ววังอ้อ
2. เด็กชายอัษฎา  เมาพัด
 
1. นายธวัชชัย  เทตวงค์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแคว 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  จันทร์เขียว
2. เด็กชายพีรพัฒน์   ทองคำภา
 
1. นายบรรเจิด  สาลี
2. นางสาววันทนีย์  ทองมี
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาขุมคัน 1. เด็กหญิงกฎษดาอัญญา  แก้ววงษ์หิว
2. เด็กหญิงจุไรรัตน์   โทด้วง
3. เด็กหญิงธัญชนก   สุขกรัต
 
1. นางสาวสายสุดา  แสงปัญญา
2. นางรัชชุดา  เมืองสนธิ์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 1. เด็กชายกฤตภัค  ทองอยู่
 
1. นางสาวทาริกา  คำเต่ย
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 1. เด็กชายชญานนท์  ทองคำ
 
1. นางสาวภิรมย์ศรี   ศรีภิรมย์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ประสพหมู่
 
1. นายกิจชัย  เจริญเนตร
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาล้อม 1. เด็กชายอภิวิชญ์  เทือกศิริ
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสนาสน์ 1. เด็กชายธนทัต  เอี่ยมชม
 
1. นายอนุชา  อยู่ประเสริฐ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาล้อม 1. เด็กชายบูชิต  อินทร์ตา
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาล้อม 1. เด็กชายธนดล  สุภาแก้ว
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 92.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาล้อม 1. เด็กชายกรวิชญ์  แซ่ว่าง
2. เด็กชายธนดล  สุภาแก้ว
3. เด็กชายนิรุตน์  ชมเชย
4. เด็กชายบูชิต  อินทร์ตา
5. เด็กชายปิติกร  พรมภาพ
6. เด็กชายศรายุทธ  พรหมเผ่า
7. เด็กชายอนุชิต  สีหะวงษ์
8. เด็กชายอภินัทธ์  เพชรสีเงิน
9. เด็กชายอภิวิชญ์  เทือกศิริ
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
2. นางสาววะวิดา  โทจำปา
3. นางสาวทวีศิลป์  โสตถิถาวร
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  รุ่งบาง
2. เด็กชายฐิติศักดิ์  สุขขวัญ
3. เด็กชายธนวัฒน์   เงินมีศรี
4. เด็กชายธนากร  เทพโสดา
5. เด็กชายธนโชติ  หนูสุก
6. เด็กชายนนทพันธุ์  พันธุมิตร
7. เด็กชายนันทัชพร  ตรงต่อกิจ
8. เด็กชายน้ำฝน  ทองจอน
9. เด็กชายพีรพัฒน์   อุ่นวงค์
10. เด็กชายพีรพันธ์  กลิ่นมั่น
11. เด็กชายรัฐภูมิ  พรมเสือ
12. เด็กชายวศิน   วรรณรัตน์
13. เด็กชายสมหวัง  วิจิตร์พงษา
14. เด็กชายอนุชา  สาน้ำอ่าง
15. เด็กชายอรรถพร   อ่อนดาบ
 
1. นายสุรเชษฐ   วัชรจิตตานนท์
2. นายวินัย  ดีมากมี
3. นางสาวรุ่งรัตน์  จันทะคุณ
4. นางสาวนงพะงา  หม้อเอี่ยม
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 1. เด็กชายกฤตภัค  ทองอยู่
2. เด็กชายกฤตภาส  ทองอยู่
3. นายกิจชัย  เจริญเนตร
4. เด็กชายกิตติพงษ์  ประสพหมู่
5. เด็กชายจิรายุ  สุวรรณเมฆ
6. เด็กชายชญานนท์  ทองคำ
7. เด็กชายธนกฤต  ชีโสตร์
8. เด็กชายธนัชชา  การจนะโยธิน
9. เด็กชายพรรษา  มั่นสน
10. เด็กหญิงพิยดา  นกนาค
11. เด็กชายสิรภพ  หงษ์เทศ
12. เด็กชายเดชสิทธิ์  วุฒิวัย
 
1. นายณรงค์  อยู่ยังเกตุ
2. นายกิจชัย  เจริญเนตร
3. นางสาวภิรมย์ศรี   ศรีภิรมย์
4. นางสาวจารุพักตร์  หลินน่วม
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน 1. เด็กหญิงวิภา  คำพัน
 
1. นายจักรินทร์  กาวิโล
 
16 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงกฤติกา  เปลื้องกลาง
2. เด็กหญิงกันติชา  เพ็งเพชร
3. เด็กหญิงทิติภา  ผ่องนาค
4. เด็กหญิงปิ่นแก้ว  ศรีสมพันธ์
5. เด็กหญิงรัตติกาล  เพียรหลำ
6. เด็กหญิงวิชญา  ทวีไพบูลย์สกุล
7. เด็กหญิงวิชญาพร  บัวแย้ม
8. เด็กหญิงสินีนาฏ  เนียมมา
 
1. นางมะลิวัลย์  บวบดี
2. นายสุรเชษฐ์  วัชรจิตตานนท์
3. นายวินัย  ดีมากมี
4. นางสาวทิวาวรรณ  ฟองจางวาง
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม 1. นางสาวสุรภา  เพชรลานน์
 
1. นายวินัย  เพ็ชรไทย
 
18 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ 1. เด็กชายชินกฤต  กันนุฬา
2. เด็กชายดลฤทธิ์  ปลัดเทศ
3. เด็กชายทักษิณ  มาชัยนาม
 
1. นายณัฐพงศ์  ดอนชมไพร
2. นายชัยยาท  อุ่นพรม
 
19 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาขุมคัน 1. เด็กชายจิรภัทร    มั่นอ้น
2. เด็กชายณัฐวัฒน์   เกรียท่าทราย
3. เด็กชายนิธิศักดิ์   ทับสุข
 
1. นางเพ็ญรุ่ง  บุญมีจิว
2. นายวัฒนพันธ์ุ  มั่นอ้น
 
20 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาขุมคัน 1. เด็กชายณัฐพงษ์   สรศิลป์
2. เด็กชายธีระวัฒน์   ดวงศิลา
3. เด็กชายนันทวัฒน์  ปั่นเนตร
 
1. นางสาวคมคาย  สอนวันนา
2. นางสุนิตย์  บุญเย็น